Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1283

Nariadenie Komisie (ES) č. 1283/2008 zo 17. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení na základe žiadostí podaných počas prvých siedmych dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty na bravčové mäso, ktorá sa otvorila nariadením (ES) č. 806/2007

OJ L 339, 18.12.2008, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1283/oj

18.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/86


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1283/2008

zo 17. decembra 2008

o vydávaní dovozných povolení na základe žiadostí podaných počas prvých siedmych dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty na bravčové mäso, ktorá sa otvorila nariadením (ES) č. 806/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 806/2007 z 10. júla 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví bravčového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 806/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov z bravčového mäsa.

(2)

Množstvá požadované v žiadostiach o dovozné povolenia podaných počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2009 sú pri niektorých kvótach nižšie ako dostupné množstvá. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré sa nepodali žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá, na ktoré sa podľa nariadenia (ES) č. 806/2007 nepodali žiadosti o dovozné povolenia a ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2009, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 181, 11.7.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient prideľovania pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2009-31.3.2009

(v %)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1.4.2009-30.6.2009

(v kg)

G2

09.4038

 (2)

9 643 903

G3

09.4039

 (1)

2 798 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (1)

3 887 250


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie ako dostupné množstvá.


Top