Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1277

Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2008 zo 17. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na hrušky, citróny, jablká a cukety

OJ L 339, 18.12.2008, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; Zrušil 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1277/oj

18.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/76


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1277/2008

zo 17. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na hrušky, citróny, jablká a cukety

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 písm. b) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje dozor nad dovozom produktov uvedených v prílohe XVII k danému nariadeniu. Uvedený dozor sa má vykonávať v súlade s pravidlami stanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

S cieľom uplatňovať článok 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2005, 2006 a 2007 by sa pre hrušky, citróny, jablká a cukety mala upraviť spúšťacia úroveň dodatočných ciel.

(3)

Z tohto dôvodu by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1580/2007.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1580/2007 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA II ODDIEL 2

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis

Obdobie uplatňovania

Spúšťacia úroveň

(v tonách)

78.0015

0702 00 00

Rajčiaky

od 1. októbra do 31. mája

594 495

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

108 775

78.0065

0707 00 05

Uhorky

od 1. mája do 31. októbra

8 632

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

15 259

78.0085

0709 90 80

Artičoky

od 1. novembra do 30. júna

16 421

78.0100

0709 90 70

Cukety

od 1. januára do 31. decembra

65 893

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

700 277

78.0120

0805 20 10

Klementínky

od 1. novembra do konca februára

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarínky (vrátane tangerínok a satsuma); wilkingy a iné podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

95 620

78.0155

0805 50 10

Citróny

od 1. júna do 31. decembra

335 735

78.0160

od 1. januára do 31. mája

64 586

78.0170

0806 10 10

Stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

89 754

78.0175

0808 10 80

Jablká

od 1. januára do 31. augusta

876 665

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

106 465

78.0220

0808 20 50

Hrušky

od 1. januára do 30. apríla

257 327

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

37 316

78.0250

0809 10 00

Marhule

od 1. júna do 31. júla

4 199

78.0265

0809 20 95

Čerešne, s výnimkou višní

od 21. mája do 10. augusta

151 059

78.0270

0809 30

Broskyne vrátane nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

39 144

78.0280

0809 40 05

Slivky

od 11. júna do 30. septembra

7 658“


Top