Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0945

2008/945/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady z  8. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

OJ L 337, 16.12.2008, p. 92–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 215 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/945/oj

16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/92


ROZHODNUTIE RADY

z 8. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

(2008/945/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 207 ods. 3 prvý pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 121 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

so zreteľom na článok 2 ods. 2 prílohy III k rokovaciemu poriadku Rady (1),

keďže:

(1)

Článok 11 ods. 5 rokovacieho poriadku Rady (ďalej len „rokovací poriadok“) ustanovuje, že pri prijímaní rozhodnutia Rady kvalifikovanou väčšinou sa v prípade, že o to člen Rady požiada, na základe číselných údajov o obyvateľstve uvedených v článku 1 prílohy III k rokovaciemu poriadku overuje, či členské štáty tvoriace túto kvalifikovanú väčšinu predstavujú aspoň 62 % celkového obyvateľstva Únie.

(2)

Článok 2 ods. 2 prílohy III k rokovaciemu poriadku o spôsoboch uplatňovania ustanovení o vážení hlasov v Rade ustanovuje, že Rada s účinnosťou od 1. januára každého roka upraví číselné údaje uvedené v článku 1 uvedenej prílohy v súlade s údajmi, ktoré má Štatistický úrad Európskych spoločenstiev k dispozícii k 30. septembru predchádzajúceho roka.

(3)

Rokovací poriadok by sa preto mal na rok 2009 upraviť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V prílohe III k rokovaciemu poriadku sa článok 1 nahrádza takto:

„Článok 1

Na uplatnenie článku 205 ods. 4 Zmluvy o ES, článku 118 ods. 4 Zmluvy o Euratome, ako aj článku 23 ods. 2 tretieho pododseku a článku 34 ods. 3 Zmluvy o EÚ je na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 stanovený takýto celkový počet obyvateľov každého členského štátu:

Členský štát

Počet obyvateľov

(× 1 000)

Nemecko

82 217,8

Francúzsko

63 753,1

Spojené kráľovstvo

61 224,1

Taliansko

59 619,3

Španielsko

45 283,3

Poľsko

38 115,6

Rumunsko

21 528,6

Holandsko

16 405,4

Grécko

11 213,8

Belgicko

10 666,9

Portugalsko

10 617,6

Česká republika

10 381,1

Maďarsko

10 045,4

Švédsko

9 182,9

Rakúsko

8 331,9

Bulharsko

7 640,2

Dánsko

5 475,8

Slovensko

5 401,0

Fínsko

5 300,5

Írsko

4 401,3

Litva

3 366,4

Lotyšsko

2 270,9

Slovinsko

2 025,9

Estónsko

1 340,9

Cyprus

789,3

Luxembursko

483,8

Malta

410,3

Celkom

497 493,1

prah (62 %)

308 445,7“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Rozhodnutie Rady 2006/683/ES, Euratom z 15. septembra 2006, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006, s. 47).


Top