Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0941

2008/941/ES: Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných látok, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici Rady 91/414/EHS, a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky [oznámené pod číslom K(2008) 7803] (Text s významom pre EHP)

OJ L 335, 13.12.2008, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 35 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/941/oj

13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/91


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. decembra 2008

o nezaradení niektorých účinných látok, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici Rady 91/414/EHS, a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky

[oznámené pod číslom K(2008) 7803]

(Text s významom pre EHP)

(2008/941/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov nasledujúcich po oznámení uvedenej smernice povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k uvedenej smernici, ktoré sú už na trhu dva roky po dátume oznámenia uvedenej smernice, zatiaľ čo uvedené látky sa postupne preskúmajú v rámci pracovného programu.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Uvedený zoznam obsahuje látky zaradené do prílohy k tomuto rozhodnutiu.

(3)

Do dvoch mesiacov od prijatia návrhu hodnotiacej správy príslušní oznamovatelia v súlade s článkom 24e nariadenia (ES) č. 2229/2004 dobrovoľne odvolali svoju podporu v súvislosti so zaradením uvedených látok.

(4)

Komisia preskúmala návrhy hodnotiacich správ, odporúčania spravodajských členských štátov a pripomienky ostatných členských štátov a dospela k záveru, že článok 24b a článok 24f sa neuplatňujú. V dôsledku toho sa uplatňuje článok 24e.

(5)

Látky uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu by sa preto nemali zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(6)

Keďže nezaradenie týchto látok sa nezakladá na existencii jasných indikácií škodlivých účinkov, ako je stanovené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 2229/2004, členské štáty by mali mať možnosť ponechať v platnosti povolenia do 31. decembra 2010 v súlade s článkom 25 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2229/2004.

(7)

Každé obdobie odkladu, ktoré poskytuje členský štát na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich uvedené látky, by sa malo obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť aj v nasledujúcom vegetačnom období.

(8)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na predloženie novej žiadosti v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS a nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (4), v súlade so skráteným konaním stanoveným v článkoch 13 až 22 uvedeného nariadenia.

(9)

V článkoch 13 až 22 nariadenia (ES) č. 33/2008 sa stanovuje skrátené konanie pre takúto novú žiadosť. Uvedený postup umožňuje oznamovateľom, ktorých látka nebola zaradená na základe ich odvolania, aby podali novú žiadosť v súlade so skráteným konaním ustanoveným v nariadení (ES) č. 33/2008. Pri predkladaní novej žiadosti podľa tohto konania sa oznamovateľom umožňuje predložiť iba dodatočné údaje potrebné na vyriešenie konkrétnych otázok, v prípade ktorých sa počas hodnotenia rizika identifikovala potreba ďalších informácií. Oznamovateľ dostal návrh hodnotiacej správy, v ktorom sa uvádzajú takéto údaje.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Látky uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa nezaraďujú ako účinné látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty odoberú povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce jednu alebo niekoľko látok uvedených v prílohe najneskôr do 31. decembra 2010.

Článok 3

Akékoľvek obdobie odkladu, ktoré poskytnú členské štáty v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, uplynie najneskôr 31. decembra 2011.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


PRÍLOHA

ZOZNAM ÚČINNÝCH LÁTOK UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1

Účinná látka

Dátum zaslania návrhu hodnotiacej správy oznamovateľovi

1-dekanol

7. apríla 2008

6-benzyladenín

25. februára 2008

Síran hlinitý

31. marca 2008

Azadirachtín

18. februára 2008

Bromadiolón

11. júla 2008

Etoxychín

13. marca 2008

Mastné alkoholy

3. apríla 2008

Kyselina indolyloctová

13. marca 2008

Kyselina indolylbutánová

13. marca 2008

Polysulfid vápenatý

31. marca 2008

Kyselina naftyloctová

3. marca 2008

1-naftylacetamid

3. marca 2008

Propisochlor

16. mája 2008

Quassia

17. marca 2008

Fosfid zinočnatý

11. júla 2008


Top