Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1247

Nariadenie Komisie (ES) č. 1247/2008 z  11. decembra 2008 , ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008 a (ES) č. 1067/2008, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení v roku 2009 v rámci colných kvót na sladké zemiaky, maniokový škrob, maniok, obilniny, ryžu a olivový olej, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokiaľ ide o dátumy na vydávanie vývozných povolení v roku 2009 v odvetviach hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa

OJ L 335, 13.12.2008, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1247/oj

13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1247/2008

z 11. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008 a (ES) č. 1067/2008, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení v roku 2009 v rámci colných kvót na sladké zemiaky, maniokový škrob, maniok, obilniny, ryžu a olivový olej, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokiaľ ide o dátumy na vydávanie vývozných povolení v roku 2009 v odvetviach hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/317/ES z 13. mája 1996 týkajúce sa záverov výsledkov konzultácií s Thajskom podľa článku XXIII GATT (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (3), a najmä na jeho článok 144 ods. 1, článok 148 a článok 161 ods. 3 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2402/96 zo 17. decembra 1996 otvárajúcim a stanovujúcim administratívne pravidlá pre určité ročné tarifné kvóty pre sladké zemiaky a maniokový škrob (4) sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na sladké zemiaky v rámci kvót 09.4013 a 09.4014 na jednej strane a na maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065 na strane druhej.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 27/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov KN 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 a 0714 90 19 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko (5), sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje, v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021.

(3)

Nariadeniami Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (6), (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie (7), a (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (8), sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na bežnú pšenicu okrem pšenice vysokej kvality v rámci kvót 09.4123, 09.4124 a 09.4125, jačmeň v rámci kvóty 09.4126 a kukuricu v rámci kvóty 09.4131.

(4)

Nariadeniami Komisie (ES) č. 2058/96 z 28. októbra 1996, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom 1901 10 (9), (ES) č. 1964/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši, podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 (10), (ES) č. 1002/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2184/96 týkajúce sa dovozu ryže pochádzajúcej a dovážanej z Egypta do Spoločenstva (11) a (ES) č. 955/2005 z 23. júna 2005 o otvorení kvóty na dovoz ryže s pôvodom v Egypte do Spoločenstva (12) sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079, na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517, na ryžu pochádzajúcu a dovážanú z Egypta v rámci kvóty 09.4094 a na ryžu s pôvodom v Egypte v rámci kvóty 09.4097.

(5)

Nariadením Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (13), sa ustanovujú osobitné opatrenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na olivový olej v rámci kvóty 09.4032.

(6)

Aby sa zaistilo dodržanie príslušných objemov kvót, mala by sa v niektorých prípadoch, so zreteľom na sviatky a dni pracovného pokoja v roku 2009, ustanoviť odchýlka od nariadení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007 a (ES) č. 27/2008, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a vydávanie týchto povolení.

(7)

V článku 12 ods. 1 druhý pododsek nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (14), v článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1518/2003 z 28. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa (15), v článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 596/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonanie systému vývozných licencií v odvetví vajec (16), a v článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 633/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných povolení v sektore hydinového mäsa (17), sa ustanovuje, že vývozné povolenia sa vydávajú v stredu nasledujúcu po týždni, počas ktorého sa žiadosti o povolenia podávali pod podmienkou, že v tejto lehote nebolo prijaté žiadne osobitné opatrenie.

(8)

So zreteľom na sviatky a dni pracovného pokoja v roku 2009 a na dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, pokiaľ ide o vydávanie Úradného vestníka Európskej únie, sa javí, že obdobie od predkladania žiadostí do dňa vydávania povolení je príliš krátke na to, aby sa zaistilo dobré riadenie trhu. Toto obdobie by sa teda malo predĺžiť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sladké zemiaky

1.   Odchylne od článku 3 nariadenia (ES) č. 2402/96 sa žiadosti na dovozné povolenia na sladké zemiaky v rámci kvót 09.4013 a 09.4014 nemôžu v roku 2009 predkladať pred utorkom 6. januára 2009 a po utorku 15. decembra 2009.

2.   Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2402/96 sa dovozné povolenia na sladké zemiaky v rámci kvót 09.4013 a 09.4014, o ktoré sa požiadalo k dátumu uvedenému v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydávajú k dátumu uvedenému v danej prílohe I, s výhradou opatrení prijatých s uplatnením článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (18).

Článok 2

Maniokový škrob

1.   Odchylne od článku 9 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 2402/96 sa žiadosti o dovozné povolenia na maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065 nemôžu v roku 2009 podávať pred utorkom 6. januára 2009 a po utorku 15. decembra 2009.

2.   Odchylne od článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2402/96 sa dovozné povolenia na maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065, o ktoré sa požiadalo k dátumu uvedenému v prílohe II k tomuto nariadeniu, vydávajú k dátumu uvedenému v danej prílohe II, s výhradou opatrení prijatých s uplatnením článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006.

Článok 3

Maniok

1.   Odchylne od článku 8 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 27/2008 sa žiadosti o dovozné povolenia na maniok v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021 nemôžu v roku 2009 podávať pred pondelkom 5. januára 2009 a po strede 16. decembra 2009 po 13. hodine bruselského času.

2.   Odchylne od článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 27/2008 sa dovozné povolenia na maniok v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021, o ktoré sa požiadalo k dátumom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu, vydávajú k dátumom uvedeným v danej prílohe III, s výhradou opatrení prijatých s uplatnením článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006.

Článok 4

Obilniny

1.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1067/2008 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na bežnú pšenicu okrem pšenice vysokej kvality v roku 2009 v rámci kvót 09.4123, 09.4124 a 09.4125 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 2305/2003 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na jačmeň v roku 2009 v rámci kvóty 09.4126 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

3.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 969/2006 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na kukuricu v roku 2009 v rámci kvóty 09.4131 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

Článok 5

Ryža

1.   Odchylne od článku 2 ods. 1 tretí pododsek nariadenia (ES) č. 2058/96 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na zlomkovú ryžu v roku 2009 v rámci kvóty 09.4079 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu predkladať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

2.   Odchylne od článku 4 ods. 3 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1964/2006 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na ryžu s pôvodom v Bangladéši v roku 2009 v rámci kvóty 09.4517 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

3.   Odchylne od článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1002/2007 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na ryžu pochádzajúcu a dovážanú z Egypta v roku 2009 v rámci kvóty 09.4094 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

4.   Odchylne od článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 955/2005 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na ryžu s pôvodom v Egypte v roku 2009 v rámci kvóty 09.4097 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

Článok 6

Olivový olej

Odchylne od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa dovozné povolenia na olivový olej, o ktoré sa požiadalo v rámci kvóty 09.4032 v pondelok 6. apríla 2009 alebo v utorok 7. apríla 2009, vydávajú v piatok 17. apríla 2009 s výhradou opatrení prijatých s uplatnením článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006.

Článok 7

Povolenia na vývoz s náhradami pre odvetvia hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa

Odchylne od článku 12 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 382/2008, od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1518/2003, článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 596/2004 a článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 633/2004 sa vývozné povolenia, o ktoré sa požiadalo počas období uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu, vydávajú k zodpovedajúcim dátumom, ktoré sú v nej uvedené.

Odchýlka ustanovená v prvom pododseku sa uplatňuje len pod podmienkou, že osobitné opatrenia uvedené v článku 12 ods. 2 a ods. 3 nariadenia (ES) č. 382/2008, v článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1518/2003, v článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 596/2004 a v článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 633/2004 neboli pred uvedenými, dátumami vydania prijaté.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 122, 22.5.1996, s. 15.

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 14.

(5)  Ú. v. EÚ L 13, 16.1.2008, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3.

(7)  Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7.

(8)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44.

(9)  Ú. v. ES L 276, 29.10.1996, s. 7.

(10)  Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 19.

(11)  Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 15.

(12)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 5.

(13)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84.

(14)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.

(15)  Ú. v. EÚ L 217, 29.8.2003, s. 35.

(16)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 33.

(17)  Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 8.

(18)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.


PRÍLOHA I

Vydávanie dovozných povolení na sladké zemiaky v rámci kvót 09.4013 a 09.4014 pre niektoré obdobia roku 2009

Dátumy predkladania žiadostí

Dátumy vydávania povolení

utorok 7. apríl 2009

piatok 17. apríl 2009


PRÍLOHA II

Vydávanie dovozných povolení na maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065 pre niektoré obdobia roku 2009

Dátumy predkladania žiadostí

Dátumy vydávania povolení

utorok 7. apríl 2009

piatok 17. apríl 2009


PRÍLOHA III

Vydávanie dovozných povolení na maniok v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021 pre niektoré obdobia roku 2009

Dátumy predkladania žiadostí

Dátumy vydávania povolení

pondelok 6. apríl, utorok 7. apríl a streda 8. apríl 2009

piatok 17. apríl 2009


PRÍLOHA IV

Obdobia predkladania žiadostí na vývozné povolenia v odvetviach hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa

Dátumy vydávania

od 6. do 10. apríla 2009

16. apríl 2009

od 25. do 29. mája 2009

4. jún 2009

od 13. do 17. júla 2009

23. júl 2009

od 26. do 30. októbra 2009

5. november 2009


Top