Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1246

Nariadenie Komisie (ES) č. 1246/2008 z  12. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa článok 23 ods. 2 a prílohy II a III k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o presun finančných prostriedkov spoločnej organizácie trhu s vínom na rozvoj vidieka

OJ L 335, 13.12.2008, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; Nepriamo zrušil 20090506

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1246/oj

13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1246/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa článok 23 ods. 2 a prílohy II a III k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o presun finančných prostriedkov spoločnej organizácie trhu s vínom na rozvoj vidieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 3 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Slovinsko a Veľká Británia oznámili Komisii presun finančných prostriedkov z rozpočtu na podporné programy do rozpočtových prostriedkov na rozvoj vidieka.

(2)

Článok 23 ods. 2, ako aj prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 479/2008 sa preto musia zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 479/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 23 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pre jednotlivé kalendárne roky sú k dispozícii tieto sumy:

2009: 40,66 milióna EUR,

2010: 82,11 milióna EUR,

od roku 2011: 122,61 milióna EUR.“

2.

Prílohy II a III sa nahrádzajú znením prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.


PRÍLOHA

PRÍLOHA II

ROZPOČET NA PODPORNÉ PROGRAMY

(uvedené v článku 8 ods. 1)

(v tisícoch EUR)

Rozpočtový rok

2009

2010

2011

2012

2013

od roku 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

PRÍLOHA III

ROZPOČET NA ROZVOJ VIDIEKA

(článok 23 ods. 3)

(v tisícoch EUR)

Rozpočtový rok

2009

2010

od roku 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Vnútroštátne stropy pre Taliansko na roky 2008, 2009 a 2010 uvedené v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa znižujú o 20 miliónov EUR a tieto sumy boli zahrnuté do rozpočtu Talianska na rozpočtové roky 2009, 2010 a 2011, ako je uvedené v tejto tabuľke.


Top