Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1242

Nariadenie Komisie (ES) č. 1242/2008 z  8. decembra 2008 , ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky

OJ L 335, 13.12.2008, p. 3–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 226 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Zrušil 32014R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1242/oj

13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1242/2008

z 8. decembra 2008,

ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady 79/65/EHS z 15. júna 1965 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom hospodárskom spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4, článok 6 ods. 2 a článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

Výrobné štruktúry a systémy sú v Spoločenstve veľmi rôznorodé. V snahe ľahšie urobiť analýzu štrukturálnych charakteristík poľnohospodárskych podnikov a ich hospodárskych výsledkov rozhodnutím Komisie 85/377/EHS zo 7. júna 1985, ktoré stanovuje typológiu Spoločenstva pre poľnohospodárske farmy (2), sa ustanovila vhodná a homogénna klasifikácia poľnohospodárskych podnikov podľa ekonomickej veľkosti a typu hospodárenia.

(2)

Typológiu Spoločenstva treba usporiadať tak, aby sa mohli zostaviť homogénne skupiny hospodárstiev na väčšom či menšom stupni zoskupenia a aby sa mohol porovnať stav hospodárstiev.

(3)

Z dôvodu rastúceho významu takých zárobkových činností (ZČ) v rámci príjmu poľnohospodárov, ktoré sú priamo spojené s hospodárstvom, sú však odlišné od poľnohospodárskych činností podniku, do typológie Spoločenstva by sa mala zahrnúť klasifikačná premenná odrážajúca význam iných zárobkových činností (IZČ) priamo spojených s hospodárstvom.

(4)

Na dosiahnutie cieľov stanovených článkom 4 ods. 1, článkom 6 ods. 1 písm. b) a článkom 7 ods. 2 nariadenia 79/65/EHS by sa mali pre typológiu Spoločenstva stanoviť vykonávacie pravidlá. Okrem toho, typológia Spoločenstva by sa mala uplatňovať na vykazujúce hospodárstva používajúce účtovné údaje zhromažďované prostredníctvom siete Spoločenstva na zhromažďovanie účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov (FADN).

(5)

Podľa prílohy IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1116/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 571/88 (3) musí sa zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov vykonávať na základe vzorky štatisticky reprezentatívnej z hľadiska typu a veľkosti poľnohospodárskych podnikov v súlade s typológiou Spoločenstva. Typológia Spoločenstva by sa preto mala uplatňovať na aj na hospodárstva, za ktoré sa údaje zbierajú pomocou zisťovaní štruktúry hospodárstiev.

(6)

Typ hospodárenia a ekonomická veľkosť poľnohospodárskeho podniku by sa mali určovať na základe hospodárskeho kritéria, ktoré je vždy pozitívne. Preto je vhodné použiť štandardný výstup. Štandardné výstupy sa musia stanoviť podľa výrobkov. Zoznam výrobkov, pre ktoré treba vypočítať štandardné výstupy, by mal byť v súlade so zoznamom charakteristík používaných v zisťovaniach štruktúry hospodárstiev vypracovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1166/2008. Aby bolo možné uplatňovať typológiu na hospodárstva v informačnej sieti poľnohospodárskych účtovných údajov (Farm Accountancy Data Network – FADN), treba vytvoriť tabuľku vzťahov medzi charakteristikami v zisťovaniach štruktúry a položkami výkazu hospodárstva FADN.

(7)

Štandardné výstupy vychádzajú z priemerných hodnôt za referenčné obdobie piatich rokov, ale mali by sa pravidelne aktualizovať zohľadňovaním hospodárskych trendov, aby sa typológia mohla naďalej zmysluplne uplatňovať. Frekvencia aktualizácie by mala súvisieť s rokmi, v ktorých sa vykonávajú zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov.

(8)

Na vypracovanie výberového plánu vykazujúcich hospodárstiev, ktorý sa má zahrnúť do FADN 2010, treba uviesť, že typológia definovaná v tomto nariadení sa už uplatňuje na zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov za rok 2007. Okrem toho, na zabezpečenie porovnateľnosti analýz stavu poľnohospodárskych podnikov klasifikovaných podľa tejto typológie treba uviesť, že by sa mala uplatňovať na zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov a na FADN pred rokom 2010. Preto je potrebné začleniť výnimku za predpokladu, že štandardné výstupy sa vypočítajú za referenčné obdobie 2004.

(9)

Štandardné výstupy a údaje potrebné na ich výpočet zasiela Komisii kontaktná agentúra, ktorú každý členský štát vymenuje v súlade s článkom 6 nariadenia 79/65/EHS. Treba uviesť, že kontaktná agentúra môže Komisii priamo oznamovať príslušné informácie prostredníctvom informačného systému zriadeného Komisiou. Okrem toho treba predpokladať, že tento systém umožňuje elektronickú výmenu informácií vyžadovaných na základe modelov, ktoré má kontaktná agentúra k dispozícii prostredníctvom tohto systému. Ďalej treba uviesť, že Komisia má informovať členské štáty o všeobecných podmienkach implementácie počítačového systému prostredníctvom výboru Spoločenstva pre sieť účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov.

(10)

Z dôvodov jasnosti a so zreteľom na skutočnosť, že typológia Spoločenstva je opatrenie skôr všeobecného charakteru než opatrenie určené určitým príjemcom, je vhodné nahradiť rozhodnutie 85/377/EHS nariadením.

(11)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru Spoločenstva pre sieť účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje „typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky“ (ďalej len „typológia“), ktorá je jednotnou klasifikáciou hospodárstiev v Spoločenstve podľa typu hospodárenia a ekonomickej veľkosti a významu iných zárobkových činností priamo spojených s hospodárstvom.

2.   Táto typológia sa používa najmä na prezentáciu údajov zhromažďovaných prostredníctvom zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva a siete Spoločenstva na zhromažďovanie účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva podľa typu hospodárenia a triedy ekonomickej veľkosti.

Článok 2

Typ hospodárenia

1.   Na účely tohto nariadenia sa „typ hospodárenia“ určitého hospodárstva určuje relatívnym príspevkom štandardného výstupu rôznych charakteristík tohto hospodárstva do jeho celkového štandardného výstupu. Štandardný výstup by mal zodpovedať článku 5.

2.   V závislosti od rozsahu požadovaných údajov sa typy hospodárenia delia na:

a)

všeobecné typy hospodárenia;

b)

základné typy hospodárenia;

c)

špecializované typy hospodárenia.

Klasifikácia hospodárstiev podľa typu hospodárenia je stanovená v prílohe I.

Článok 3

Ekonomická veľkosť hospodárstva

Ekonomická veľkosť hospodárstva sa určuje na základe celkového štandardného výstupu hospodárstva. Vyjadruje sa v eurách. Spôsob výpočtu ekonomickej veľkosti hospodárstva a tried ekonomickej veľkosti je stanovený v prílohe II.

Článok 4

Iné zárobkové činnosti priamo spojené s hospodárstvom

Význam zárobkových činností priamo spojených s hospodárstvom, avšak odlišných od poľnohospodárskych činností podniku sa určuje na základe percentuálneho podielu týchto iných zárobkových činností v konečnom výstupe hospodárstva. Tento pomer sa vyjadruje ako percentuálne pásmo. Tieto percentuálne pásma sa stanovujú podľa časti C prílohy III.

Konečný výstup, definícia a spôsob odhadu pomeru sú stanovené v častiach A a B prílohy III.

Článok 5

Štandardný výstup a celkový štandardný výstup

1.   Na účel tohto nariadenia znamená „štandardný výstup“ štandardnú hodnotu hrubej produkcie.

Štandardný výstup sa určuje pre každý región uvedený v prílohe IV k tomuto nariadeniu a pre každú charakteristiku plodín a hospodárskych zvierat podľa prehľadu o zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1166/2008.

Spôsob výpočtu na určenie štandardného výstupu pre jednotlivé charakteristiky a postupy zberu príslušných údajov sú stanové v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.   Celkový štandardný výstup hospodárstva zodpovedá súčtu hodnôt získaných za každú charakteristiku vynásobením štandardných výstupov na jednotku počtom príslušných jednotiek.

3.   Na účely výpočtu štandardných výstupov pre zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov za rok N znamená „referenčné obdobie“ rok N – 3 a vzťahuje sa na päť po sebe idúcich rokov od roku N – 5 po rok N – 1.

Štandardné výstupy sa určujú pomocou priemerných základných údajov vypočítaných za referenčné obdobie piatich rokov uvedené v prvom pododseku. Aktualizujú sa so zreteľom na hospodárske trendy najmenej zakaždým, keď sa vykonáva zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov.

Prvé referenčné obdobie, za ktoré sa vypočítajú štandardné výstupy, zodpovedá referenčnému obdobiu 2007, ktoré sa vzťahuje na kalendárne roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, čiže hospodárske roky 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010.

4.   Odchylne od odseku 3 vypočítajú členské štáty štandardné výstupy za referenčné obdobie 2004 za charakteristiky uvedené v zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov za rok 2007 podľa definície v nariadení Komisie (ES) č. 204/2006 (4). V tomto prípade sa vzťahuje na referenčné obdobie buď kalendárne roky 2003, 2004, 2005, alebo hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

Článok 6

Zasielanie údajov Komisii

1.   Štandardné výstupy a údaje uvedené v časti 3 prílohy IV zasiela Komisii (Eurostatu) kontaktná agentúra menovaná každým členským štátom v súlade s článkom 6 nariadenia 79/65/EHS alebo orgán, ktorému bola táto funkcia delegovaná.

2.   Členské štáty zasielajú Komisii štandardné výstupy za referenčné obdobie roku N a údaje uvedené v časti 3 prílohy IV do 31. decembra roku N + 3, alebo v prípade potreby do termínu stanoveného Komisiou po porade s výborom Spoločenstva pre sieť účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov.

Štandardné výstupy za referenčné obdobie 2004 sa zašlú Komisii do 31. decembra 2008.

3.   Na prenos štandardných výstupov a údajov uvedených v odseku 1 použijú členské štáty počítačové systémy sprístupnené Komisiou (Eurostatom), ktoré umožňujú elektronickú výmenu dokumentov a informácií medzi Komisiou a členskými štátmi.

4.   Formu a obsah dokumentov, ktoré treba zasielať, stanoví Komisia na základe modelov alebo dotazníkov sprístupnených cez systémy uvedené v odseku 3. Ustanovenia týkajúce sa atribútov údajov uvedených v odseku 1 budú zadefinované v kontexte výboru Spoločenstva na zhromažďovanie účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov.

Článok 7

Zrušenie

1.   Rozhodnutie 85/377/EHS sa zrušuje.

Rozhodnutie 85/377/EHS sa však naďalej uplatňuje na klasifikáciu hospodárstiev v sieti účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov do účtovného roka 2009 vrátane a na zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov uvedené v nariadení Rady (EHS) č. 571/88 (5) až do zisťovania za rok 2007 vrátane.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto nariadenie v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe V.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na sieť účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov sa uplatňuje od účtovného roku 2010 a na zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov od roku 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  Ú. v. ES L 220, 17.8.1985, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 14.

(4)  Ú. v. EÚ L 34, 7.2.2006, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 56, 2.3.1988, s. 1.


PRÍLOHA I

KLASIFIKÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV PODĽA TYPU HOSPODÁRENIA

A.   KLASIFIKAČNÁ SCHÉMA

Hospodárstva zamerané na rastlinnú výrobu

Všeobecný typ hospodárenia

Základný typ hospodárenia

Špecializovaný typ hospodárenia

1.

Špecializované na poľné plodiny

15.

Špecializované na obilniny, olejnaté a bielkovinové plodiny

151.

Špecializované na obilniny (iné než ryža), olejnaté a bielkovinové plodiny

152.

Špecializované na ryžu

153.

Obilniny, olejnaté plodiny a ryža kombinované

16.

Hlavné poľné plodiny

161.

Špecializované na okopaniny

162.

Obilniny, olejnaté plodiny, bielkovinové plodiny a okopaniny kombinované

163.

Špecializované na poľnú zeleninu

164.

Špecializované na tabak

165.

Špecializované na bavlnu

166.

Rôzne poľné plodiny kombinované

2.

Špecializované na záhradníctvo

21.

Špecializované na skleníkové záhradníctvo

211.

Špecializované na skleníkovú zeleninu

212.

Špecializované na kvety a ozdobné rastliny pod krytom

213.

Špecializované na rôzne záhradné plodiny pod krytom

22.

Špecializované na záhradníctvo na voľnom priestranstve

221.

Špecializované na pestovanie zeleniny na voľnom priestranstve

222.

Špecializované na kvety a ozdobné rastliny pestované na voľnom priestranstve

223.

Špecializované na rôzne záhradné plodiny pestované na voľnom priestranstve

23.

Iné záhradníctvo

231.

Špecializované na huby

232.

Špecializované na pestovateľské škôlky

233.

Rôzne záhradníctva

3.

Špecializované na trvalé plodiny

35.

Špecializované na vinohrady

351.

Špecializované na akostné víno

352.

Špecializované na iné než akostné víno

353.

Špecializované na stolové hrozno

354.

Ostatné vinohrady

36.

Špecializované na ovocie a citrusové ovocie

361.

Špecializované na ovocie (iné než citrusové, tropické a orechy)

362.

Špecializované na citrusové ovocie

363.

Špecializované na orechy

364.

Špecializované na tropické ovocie

365.

Špecializované na ovocie, citrusové, tropické ovocie a orechy: zmiešaná produkcia

37.

Špecializované na olivy

370.

Špecializované na olivy

38.

Rôzne trvalé plodiny kombinované

380.

Rôzne trvalé plodiny kombinované


Hospodárstva zamerané na živočíšnu výrobu

Všeobecný typ hospodárenia

Základný typ hospodárenia

Špecializovaný typ hospodárenia

4.

Špecializované na pasúce sa zvieratá

45.

Špecializované na produkciu mlieka

450.

Špecializované na produkciu mlieka

46.

Špecializované na hovädzí dobytok – chov a výkrm

460.

Špecializované na hovädzí dobytok – chov a výkrm

47.

Hovädzí dobytok – na mlieko, chov a výkrm kombinované

470.

Hovädzí dobytok – na mlieko, chov a výkrm kombinované

48.

Ovce, kozy a ostatné pasúce sa zvieratá

481.

Špecializované na ovce

482.

Ovce a hovädzí dobytok kombinované

483.

Špecializované na kozy

484.

Rôzne pasúce sa zvieratá

5.

Špecializované na zvieratá chované zrnom

51.

Špecializované na ošípané

511.

Špecializované na chov ošípaných

512.

Špecializované na výkrm ošípaných

513.

Ošípané chovné a na výkrm kombinované

52.

Špecializované na hydinu

521.

Špecializované na nosnice

522.

Špecializované na mäso z hydiny

523.

Nosnice a mäso z hydiny kombinované

53.

Rôzne zvieratá chované zrnom kombinované

530.

Rôzne zvieratá chované zrnom kombinované


Kombinované hospodárstva

Všeobecný typ hospodárenia

Základný typ hospodárenia

Špecializovaný typ hospodárenia

6.

Kombinované pestovanie plodín

61.

Kombinované pestovanie plodín

611.

Záhradníctvo a trvalé plodiny kombinované

612.

Poľné plodiny a záhradníctva kombinované

613.

Poľné plodiny a vinohrady kombinované

614.

Poľné plodiny a trvalé plodiny kombinované

615.

Kombinované pestovanie plodín, hlavne poľných plodín

616.

Ostatné kombinované pestovanie plodín

7.

Hospodárstva so zmiešaným chovom

73.

Kombinované chovy, hlavne pasúce sa zvieratá

731.

Kombinované chovy zvierat, hlavne dojné

732.

Kombinované chovy zvierat, hlavne pasúce sa zvieratá iné než dojné

74.

Kombinované chovy zvierat, najmä zvieratá chované zrnom

741.

Kombinované chovy zvierat: zvieratá chované zrnom a dojné kombinované

742.

Kombinované chovy zvierat: zvieratá chované zrnom a pasúce sa zvieratá iné než dojné

8.

Zmiešaná rastlinná a živočíšna výroba

83.

Poľné plodiny – pasúce sa zvieratá kombinované

831.

Poľné plodiny kombinované s dojnými zvieratami

832.

Zvieratá dojného typu kombinované s poľnými plodinami

833.

Poľné plodiny kombinované s pasúcimi sa zvieratami inými než dojnými

834.

Pasúce sa zvieratá iné než dojného typu, kombinované s poľnými plodinami

84.

Rôzne plodiny a zvieratá kombinované

841.

Poľné plodiny a zvieratá chované zrnom kombinované

842.

Trvalé plodiny a pasúce sa zvieratá kombinované

843.

Včelárstvo

844.

Rôzne kombinované pestovanie plodín a zvierat

9.

Neklasifikované hospodárstva

90.

Neklasifikované hospodárstva

900.

Neklasifikované hospodárstva

B.   TABUĽKA VZŤAHOV A PRESKUPUJÚCE KÓDY

I.   Vzťah medzi položkami zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov a výkazov poľnohospodárskych podnikov v sieti účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov (FADN)

Ekvivalentné položky pre uplatnenie štandardných výstupov

Kód určený pre položku

Zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva v rokoch 2010, 2013 a 2016

[nariadenie (ES) č. 1166/2008]

Výkaz poľnohospodárskeho podniku FADN

[nariadenie (ES) č. 868/2008 o výkaze poľnohospodárskeho podniku (1)]

I.   

Plodiny

2.01.01.01.

Mäkká a špaldová pšenica

120.

Pšenica a pšenica špaldová

2.01.01.02.

Tvrdá pšenica

121.

Tvrdá pšenica

2.01.01.03.

Raž

122.

Raž (vrátane miešaniek)

2.01.01.04.

Jačmeň

123.

Jačmeň

2.01.01.05.

Ovos

124.

Ovos

125.

Letné obilné miešanky

2.01.01.06.

Kukurica na zrno

126.

Kukurica na zrno (vrátane vlhkej kukurice na zrno)

2.01.01.07.

Ryža

127.

Ryža

2.01.01.99.

Ostatné obilniny pestované na zrno

128.

Ostatné obilniny

2.01.02.

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

129.

Bielkovinové plodiny

2.01.02.01.

Z toho hrach, fazuľa a vlčí bôb

360.

Hrach, poľná fazuľa a sladký bôb

361.

Šošovica, cícer a hrachor

330.

Ostatné bielkovinové plodiny

2.01.03.

Zemiaky (vrátane skorých zemiakov a sadbových zemiakov)

130.

Zemiaky (vrátane skorých a sadbových zemiakov)

2.01.04.

Cukrová repa (okrem osiva)

131.

Cukrová repa (okrem semena)

2.01.05.

Kŕmne korene a hlúbovitá zelenina (okrem osiva)

144.

Koreňové a kapustovité krmoviny (okrem semien)

2.01.06.01.

Tabak

134.

Tabak

2.01.06.02.

Chmeľ

133.

Chmeľ

2.01.06.03.

Bavlna

347.

Bavlna

2.01.06.04.

Repka olejná a repka

331.

Repka

2.01.06.05.

Slnečnica

332.

Slnečnica

2.01.06.06.

Sója

333.

Sója

2.01.06.07.

Ľanové semeno (ľan na produkciu oleja)

364.

Ľan okrem priadneho ľanu

2.01.06.08.

Ostatné olejniny

334.

Ostatné olejniny

2.01.06.09.

Ľan

373.

Priadny ľan

2.01.06.10.

Konope

374.

Konope

2.01.06.11.

Ostatné plodiny na vlákno

 

2.01.06.12.

Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny

345.

Liečivé rastliny, koreniny, aromatické rastliny a rôzne druhy korenia, vrátane čaju, kávy a čakanky – cigórie

2.01.06.99.

Ostatné priemyselné plodiny, inde neuvedené

346.

Cukrová trstina

348.

Ostatné priemyselné plodiny

2.01.07.

Čerstvá zelenina, melóny a jahody, z toho:

 

2.01.07.01.

Pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom

 

2.01.07.01.01.

Poľná produkcia

136.

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve

2.01.07.01.02.

Záhradná produkcia pre trh

137.

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované v záhradách s priamym predajom

2.01.07.02.

V skleníku alebo pod iným (prístupným) ochranným krytom

138.

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované pod krytým priestorom

2.01.08.

Kvetiny a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok):

 

2.01.08.01.

Pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom

140.

Vonkajšie kvety a ozdobné rastliny (bez škôlok)

2.01.08.02.

V skleníku alebo pod iným (prístupným) ochranným krytom

141.

Kvety a ozdobné rastliny pestované pod krytým priestorom

2.01.09.

Rastliny zbierané za zelena

 

2.01.09.01.

Dočasný trávny porast

147.

Dočasné trávne porasty

2.01.09.02.

Iné rastliny zbierané za zelena

145.

Ostatné krmoviny

2.01.09.02.01.

Kukurica na zeleno

326.

Kŕmna kukurica

2.01.09.02.02.

Strukoviny

A

327.

Ostatné silážne obilniny

A

2.01.09.02.99.

Ostatné rastliny zbierané za zelena, inde neuvedené

328.

Ostatné krmoviny

2.01.10.

Osivá a sadivá poľných plodín

142.

Semená tráv

143.

Ostatné semená a osivá

2.01.11.

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde

148.

Ostatné poľnohospodárske plodiny na ornej pôde nezahrnuté do položiek 120 až 147

149.

Pôda pripravená na osev prenajatá iným subjektom, vrátane pôdy poskytnutej zamestnancom vo forme naturálnej odmeny

2.01.12.01.

Neobrábaná nesubvencovaná pôda

146.

Pôda ležiaca úhorom

chýbajúce údaje kódu 3: úhorom ležiaca pôda bez finančných dotácií

2.01.12.02.

Neobrábaná subvencovaná pôda bez hospodárskeho využitia

146.

Pôda ležiaca úhorom

chýbajúce údaje kódu 8: neobrábaná pôda nevyužívaná na výrobné účely, za ktorú má hospodárstvo nárok na finančnú pomoc

2.03.01.

Pasienky a lúky, okrem extenzívnych pasienkov

150.

Lúky a trvalé pastviny

2.03.02.

extenzívne pasienky

151.

Extenzívne pastviny

2.03.03.

Trvalé trávne porasty, ktoré sa už nevyužívajú na produkčné účely a ktoré sú oprávnené na platbu subvencií

314.

Trvalé lúky viac nevyužívané na produkciu a oprávnené na platbu dotácií

2.04.01.

Ovocné sady a sady bobuľovín

152.

Ovocné sady a sady bobuľovín

2.04.01.01.

Druhy ovocia, z toho:

 

2.04.01.01.01.

Ovocie mierneho podnebného pásma

349.

Jadrové ovocie

350.

Kôstkové ovocie

2.04.01.01.02.

Ovocie subtropického podnebného pásma

353.

Tropické a subtropické ovocie

2.04.01.02.

Bobuľoviny

352.

Drobné ovocie a bobule

2.04.01.03.

Orechy

351.

Orechy

2.04.02.

Citrusové plantáže

153.

Citrusové ovocné sady

2.04.03.

Olivové plantáže

154.

Olivové háje

2.04.03.01.

Bežne produkujúce konzumné olivy

281.

Stolové olivy

2.04.03.02.

Bežne produkujúce olivy na výrobu oleja

282.

Olivy na výrobu oleja

283.

Olivový olej

2.04.04.

Vinohrady, z toho bežne produkujúce:

155.

Vinič

2.04.04.01.

akostné víno

286.

Hrozno na výrobu akostného vína s chráneným označením pôvodu (CHOP)

292.

Hrozno na výrobu akostného vína s chráneným zemepisným označením (CHZO)

289.

Akostné víno s chráneným označením pôvodu (CHOP)

294.

Akostné víno s chráneným zemepisným označením (CHZO)

2.04.04.02.

Ostatné vína

293.

Hrozno na ostatné vína

288.

Rôzne výrobky z hrozna: hroznový mušt, šťava, brandy, ocot a ostatné, vyrobené v poľnohospodárskom podniku

295.

Ostatné vína

2.04.04.03.

Stolové hrozno

285.

Stolové hrozno

2.04.04.04.

Hrozienka

291.

Hrozienka

2.04.05.

Škôlky

157.

Škôlky

2.04.06.

Ostatné trvalé plodiny

158.

Ostatné trvalé kultúry

2.04.07.

Trvalé kultúry pestované v skleníkoch

156.

Trvalé kultúry pestované pod strechou

2.06.01.

Huby

139.

Huby

II.   

Livestock

3.01.

Kone (Equidae)

22.

Koňovité (všetkých vekových kategórií)

3.02.01.

Hovädzí dobytok, mladší ako rok, býčky a jalovičky

23.

Výkrmové teľatá

24.

Ostatný dobytok do jedného roka

3.02.02.

Býky, jednoročné, ale mladšie ako dva roky

25.

Samce hovädzieho dobytka od jedného do menej ako dvoch rokov

3.02.03.

Jalovice, jednoročné, ale mladšie ako dva roky

26.

Samice hovädzieho dobytka od jedného do menej ako dvoch rokov

3.02.04.

Býky, dvojročné a staršie

27.

Samce hovädzieho dobytka dvoj- a viacročné

3.02.05.

Jalovice, dvojročné a staršie

28.

Chovné jalovice

29.

Výkrmové jalovice

3.02.06.

Dojnice

30.

Dojnice

31.

Vyradené dojnice

3.02.99.

Ostatné kravy

32.

Ostatné kravy

3.03.01.

Ovce (všetky vekové kategórie)

 

3.03.01.01.

Chovné samice

40.

Chovné ovce

3.03.01.99.

Ostatné ovce

41.

Ostatné ovce

3.03.02.

Kozy (všetky vekové kategórie)

 

3.03.02.01.

Chovné samice

38.

Kozy, chovné samice

3.03.02.99.

Ostatné kozy

39.

Ostatné kozy

3.04.01.

Prasiatka so živou hmotnosťou menšou ako 20 kilogramov

43.

Prasiatka

3.04.02.

Chovné prasnice vážiace 50 kilogramov a viac

44.

Chovné prasnice

3.04.99.

Ostatné ošípané

45.

Výkrmové ošípané

46.

Ostatné ošípané

3.05.01.

Brojlery

47.

Brojlery

3.05.02.

Nosnice

48.

Nosnice

3.05.03.

Ostatná hydina

49.

Ostatná hydina

3.05.03.01.

Morky

3.05.03.02.

Kačice

3.05.03.03.

Husi

3.05.03.04.

Pštrosy

3.05.03.99.

Ostatná hydina inde neuvedená

3.06.

Králiky, chovné samice

34.

Králiky, chovné samice

3.07.

Včely

33.

Včelstvá

II.   Kódy preskupujúce niektoré ukazovatele obsiahnuté v zisťovaniach štruktúry poľnohospodárskych podnikov v rokoch 2010, 2013 a 2016

P45.

Hovädzí dobytok dojný = 3.02.01 (hovädzí dobytok, mladší ako rok,, býčky a jalovičky) + 3.02.03 (jalovice, jednoročné, ale mladšie ako dva roky) + 3.02.05 (jalovice dvojročné a staršie) + 3.02.06 (dojnice).

P46.

Hovädzí dobytok = P45 (hovädzí dobytok dojný) + 3.02.02 (býky, jednoročné, ale mladšie ako dva roky) + 3.02.04 (býky, dvojročné a staršie) + 3.02.99 (ostatné kravy).

GL

Pasúce sa zvieratá = 3.01 (kone) + P46 (dobytok) + 3.03.01.01 (ovce – chovné samice) + 3.03.01.99 (ostatné ovce) + 3.03.02.01 (kozy – chovné samice) + 3.03.02.99 (ostatné kozy)

Ak GL = 0

FCP1

Krmoviny na predaj = 2.01.05 (kŕmne korene a hlúbovitá zelenina) + 2.01.09(rastliny zbierané za zelena) + 2.03.01 (pasienky a lúky okrem extenzívnych pasienkov) + 2.03.02 (extenzívne pasienky)

FCP4

Krmoviny pre pasúce sa zvieratá = 0

P17

Okopaniny = 2.01.03 (zemiaky) + 2.01.04 (cukrová repa) + 2.01.05 (kŕmne korene a hlúbovitá zelenina)

Ak GL > 0

FCP1

Krmoviny na predaj = 0

FCP4

Krmoviny pre pasúce sa zvieratá = 2.01.05 (kŕmne korene a hlúbovitá zelenina) + 2.01.09 (rastliny zbierané za zelena) + 2.03.01 (pasienky a lúky okrem extenzívnych pasienkov) + 2.03.02 (extenzívne pasienky)

P17

Okopaniny = 2.01.03 (zemiaky) + 2.01.04 (cukrová repa)

P151.

Obilniny okrem ryže = 2.01.01.01 (mäkká a špaldová pšenica) + 2.01.01.02 (tvrdá pšenica) + 2.01.01.03 (raž) + 2.01.01.04 (jačmeň) + 2.01.01.05 (ovos) + 2.01.01.06 (kukurica na zrno) + 2.01.01.99 (ostatné obilniny pestované na zrno)

P15.

Obilniny = P151 (obilniny okrem ryže) + 2.01.01.07 (ryža)

P16.

Olejniny = 2.01.06.04 (repka olejná a repka) + 2.01.06.05 (slnečnica) + 2.01.06.06 (sója) + 2.01.06.07 (ľanové semeno) + 2.01.06.08 (ostatné olejniny)

P51.

Ošípané = 3.04.01 (prasiatka so živou hmotnosťou menej ako 20 kg) + 3.04.02 (chovné prasnice vážiace 50 kilogramov a viac) + 3.04.99 (ostatné ošípané).

P52.

Hydina = 3.05.01 (brojlery) + 3.05.02 (nosnice) + 3.05.03 (ostatná hydina).

P1.

Hlavné plodiny = P15 (obilniny) + 2.01.02 (suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno) + 2.01.03 (zemiaky) + 2.01.04 (cukrová repa) + 2.01.06.01 (tabak) + 2.01.06.02 (chmeľ) + 2.01.06.03 (bavlna) + P16 (olejniny) + 2.01.06.09 (ľan) + 2.01.06.10 (konope) + 2.01.06.11 (ostatné plodiny na vlákno) + 2.01.06.12 (aromatické, liečivé a kulinárske rastliny) + 2.01.06.99 (ostatné priemyselné plodiny inde neuvedené) + 2.01.07.01.01 (čerstvá zelenina, melóny, jahody – pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom – na poli) + 02.01.10 (osivá a sadivá poľných plodín) + 2.01.11 (ostatné plodiny pestované na ornej pôde) + 2.01.12.01 (neobrábaná nesubvencovaná pôda) + FCP1 (krmoviny na predaj)

P2.

Záhradníctvo = 2.01.07.01.02 (pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom – záhradná produkcia pre trh) + 2.01.07.02 (čerstvá zelenina, melóny, jahody – v skleníku alebo pod iným (prístupným) ochranným krytom) + 2.01.08.01 (kvety a ozdobné rastliny – pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom ) + 2.01.08.02 (kvetiny a okrasné rastliny – v skleníku alebo pod iným (prístupným) ochranným krytom) + 2.06.01 (huby) + 2.04.05 (škôlky)

P3.

Trvalé plodiny = 2.04.01 (ovocné sady a sady bobuľovín) + 2.04.02 (citrusové plantáže) + 2.04.03 (olivové plantáže) + 2.04.04 (vinohrady) + 2.04.06 (ostatné trvalé plodiny) + 2.04.07 (trvalé kultúry pestované v skleníkoch)

P4.

Pasúce sa zvieratá a krmoviny = GL (pasúce sa zvieratá) + FCP4 (krmoviny pre pasúce sa zvieratá)

P5.

Zvieratá chované zrnom = P51 (ošípané) + P52 (hydina) + 3.06 (králiky, chovné samice)

C.   VYMEDZENIE TYPOV HOSPODÁRENIA

Typy hospodárenia sú definované na základe dvoch čŕt:

a)

Typ príslušných charakteristík

Charakteristiky sa vzťahujú na zoznam charakteristík zisťovaných v prieskumoch štruktúry poľnohospodárskych podnikov v rokoch 2010, 2013 a 2016: uvádzajú sa s použitím kódov uvedených v tabuľke vzťahov v časti B.I tejto prílohy alebo kódom preskupujúcim viaceré z týchto charakteristík, ako je uvedené v časti B.II tejto prílohy (2).

b)

Limity, ktoré určujú hranice tried

Pokiaľ nie je ustanovené inak, tieto limity sú vyjadrené ako zlomok celkového štandardného výstupu hospodárstva.

Špecializované hospodárstva – rastlinná výroba

Typy hospodárenia

Definícia

Kód charakteristík a limitov

(pozri časť B tejto prílohy)

Všeobecné

Základné

Špecializované

Kód

 

Kód

 

Kód

 

1.

Špecializované na poľné plodiny

 

 

 

 

Hlavné plodiny, t. j. obilniny, suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno, olejniny, zemiaky, cukrová repa, priemyselné plodiny, čerstvá zelenina, melóny, jahody pestované vonku, osivá a sadivá poľných plodín, ostatné plodiny pestované na ornej pôde, úhorom ležiaca pôda a krmoviny na predaj > 2/3

P1 > 2/3

15.

Špecializované na obilniny, olejniny a bielkovinové plodiny

 

 

Obilniny, olejniny, suché strukoviny a bielkovinové plodiny > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151.

Špecializované na obilniny (okrem ryže), olejniny a bielkovinové plodiny

Obilniny okrem ryže, olejniny, suché strukoviny a bielkovinové plodiny > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152.

Špecializované na ryžu

Ryža > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153.

Obilniny, olejniny, bielkovinové plodiny a ryža kombinované

Hospodárstva v triede 15, okrem hospodárstiev v triedach 151 a 152

 

16.

Hlavné poľné plodiny

 

 

Hlavné plodiny > 2/3; obilniny, olejniny, suché strukoviny a bielkovinové plodiny ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161.

Špecializované na okopaniny

Zemiaky, cukrová repa a kŕmne korene a hlúbovitá zelenina > 2/3

P17 > 2/3

162.

Obilniny, olejniny, bielkovinové plodiny a okopaniny kombinované

Obilniny, olejniny, suché strukoviny, bielkovinové plodiny > 1/3; okopaniny > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163.

Špecializované na poľnú zeleninu

Čerstvá zelenina, melóny, jahody pestované na poli > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164.

Špecializované na tabak

Tabak > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165.

Špecializované na bavlnu

Bavlna > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166.

Rôzne poľné plodiny kombinované

Hospodárstva v triede 16 okrem hospodárstiev v triedach 161, 162, 163, 164 a 165

 

2.

Špecializované na záhradníctvo

 

 

 

 

Čerstvá zelenina, melóny a jahody – pestované v záhradnej produkcii pre trh a v skleníkoch, kvety a ozdobné rastliny – pestované vonku a v skleníkoch, huby a pestovateľské škôlky > 2/3

P2 > 2/3

21.

Špecializované na skleníkové záhradníctvo

 

 

Čerstvá zelenina, melóny a jahody – pestované v skleníkoch a kvetiny a okrasné rastliny pestované v skleníkoch > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211.

Špecializované na skleníkovú zeleninu

Čerstvá zelenina, melóny a jahody – pestované v skleníkoch > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212.

Špecializované na kvety a ozdobné rastliny v skleníkoch

Kvetiny a okrasné rastliny pestované v skleníkoch > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213.

Špecializované na rôzne záhradné plodiny pod krytom

Hospodárstva v triede 21, okrem hospodárstiev v triedach 211 a 212

 

22.

Špecializované na záhradníctvo na voľnom priestranstve

 

 

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované v záhradnej produkcii pre trh, kvety a ozdobné rastliny pestované vonku > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221.

Špecializované na pestovanie zeleniny na voľnom priestranstve

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované v záhradnej produkcii pre trh > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222.

Špecializované na kvety a ozdobné rastliny pestované na voľnom priestranstve

Kvety a ozdobné rastliny pestované vonku > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223.

Špecializované na rôzne záhradné plodiny pestované na voľnom priestranstve

Hospodárstva v triede 22, okrem hospodárstiev v triedach 221 a 222

 

23.

Ostatné záhradníctvo

 

 

Záhradnícke hospodárstva so záhradníctvom pod krytom ≤ 2/3 a záhradníctvom na voľnom priestranstve ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231.

Špecializované na huby

Huby > 2/3

2.06.01. > 2/3

232.

Špecializované na pestovateľské škôlky

Škôlky > 2/3

2.04.05. > 2/3

233.

Rôzne záhradníctva

Hospodárstva v triede 23, okrem hospodárstiev v triedach 231 a 232

 

3.

Špecializované na trvalé plodiny

 

 

 

 

Ovocné a sady bobuľovín, citrusové plantáže, olivy, vinohrady, ostatné trvalé plodiny a trvalé plodiny pestované v skleníkoch > 2/3

P3 > 2/3

35.

Špecializované na vinohrady

 

 

Špecializované na vinohrady

2.04.04. > 2/3

351.

Špecializované na vinohrady

Vinohrady normálne produkujúce akostné vína > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352.

Špecializované na iné než akostné víno

Vinohrady normálne produkujúce iné vína > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353.

Špecializované na stolové hrozno

Vinohrady normálne produkujúce stolové hrozno > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354.

Ostatné vinohrady

Hospodárstva v triede 35, okrem hospodárstiev v triedach 351, 352 a 353

 

36.

Špecializované na ovocie a citrusové ovocie

 

 

Ovocie, bobuľoviny a citrusové ovocie > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361.

Špecializované na ovocie (iné než citrusové, tropické ovocie alebo orechy)

Ovocie mierneho podnebného pásma a bobuľoviny > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362.

Špecializované na citrusové ovocie

Citrusové ovocie > 2/3

2.04.02. > 2/3

363.

Špecializované na orechy

Orechy > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364.

Špecializované na tropické ovocie

Ovocie subtropického podnebného pásma > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365.

Špecializované na ovocie, citrusové, tropické ovocie a orechy: zmiešaná produkcia

Hospodárstva v triede 36, okrem hospodárstiev v triedach 361, 362, 363 a 364

 

37.

Špecializované na olivy

370.

Špecializované na olivy

Olivy > 2/3

2.04.03. > 2/3

38.

Rôzne trvalé plodiny kombinované

380.

Rôzne trvalé plodiny kombinované

Hospodárstva v triede 3, okrem hospodárstiev v triedach 35, 36 a 37

 


Špecializované hospodárstva – živočíšna výroba

Typy hospodárenia

Definícia

Kód charakteristík a limitov

(pozri časť B tejto prílohy)

Všeobecné

Základné

Špecializované

Kód

 

Kód

 

Kód

 

4.

Špecializované na pasúce sa zvieratá

 

 

 

 

Krmoviny pre pasúce sa zvieratá (t. j. kŕmne korene a hlúbovitá zelenina, rastliny zbierané za zelena, pasienky a lúky, extenzívne pasienky) a pasúce sa zvieratá (t. j. kone, všetky druhy hovädzieho dobytka, ovce a kozy) > 2/3

P4 > 2/3

45.

Špecializované na produkciu mlieka

 

 

Dojnice > 3/4 z celkového pasúceho sa dobytka; pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín

3.02.06 > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46.

Špecializované na hovädzí dobytok – chov a výkrm

 

 

Všetok hovädzí dobytok (t. j. hovädzí dobytok mladší ako jeden rok, hovädzí dobytok od jedného do dvoch rokov, hovädzí dobytok dvoj- a viacročný (býky, voly, dojnice a ostatné kravy)) > 2/3 z pasúcich sa zvierat; dojnice ≤ 1/10 z pasúcich sa zvierat; pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47.

Hovädzí dobytok – na mlieko, chov a výkrm kombinované

 

 

Všetok hovädzí dobytok > 2/3 z pasúcich sa zvierat; dojnice > 1/10 z pasúcich sa zvierat; pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín; okrem hospodárstiev v triede 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; okrem 45

48.

Ovce, kozy a ostatné pasúce sa zvieratá

 

 

Všetok hovädzí dobytok ≤ 2/3 z pasúcich sa zvierat

P46 ≤ 2/3

481.

Špecializované na ovce

Ovce > 2/3 z pasúcich sa zvierat; pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482.

Ovce a hovädzí dobytok kombinované

Všetok hovädzí dobytok > 1/3 z pasúcich sa zvierat, ovce > 1/3 z pasúcich sa zvierat a pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín

P46 > 1/3 GL; 3.03.01 > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483.

Špecializované na kozy

Kozy > 2/3 z pasúcich sa zvierat; pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484.

Rôzne pasúce sa zvieratá

Hospodárstva v triede 48, okrem hospodárstiev v triedach 481, 482 a 483

 

5.

Špecializované na zvieratá chované zrnom

 

 

 

 

Zvieratá chované zrnom, t. j. ošípané (t. j. prasiatka, chovné prasnice, ostatné ošípané), hydina (t. j. brojlery, nosnice, iná hydina) a králiky, chovné samice> 2/3

P5 > 2/3

51.

Špecializované na ošípané

 

 

Ošípané > 2/3

P51 > 2/3

511.

Špecializované na chov ošípaných

Chovné prasnice > 2/3

3.04.02. > 2/3

512.

Špecializované na výkrm ošípaných

Prasiatka a ostatné ošípané > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513.

Chov a výkrm ošípaných kombinované

Hospodárstva v triede 51, okrem hospodárstiev v triedach 511 a 512

 

52.

Špecializované na hydinu

 

 

Hydina > 2/3

P52 > 2/3

521.

Špecializované na nosnice

Nosnice > 2/3

3.05.02. > 2/3

522.

Špecializované na mäso z hydiny

Brojlery a iná hydina > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523.

Nosnice a mäso z hydiny kombinované

Hospodárstva v triede 52, okrem hospodárstiev v triedach 521 a 522

 

53.

Rôzne zvieratá chované zrnom kombinované

 

 

Hospodárstva v triede 5, okrem hospodárstiev v triedach 51 a 52

 


Kombinované hospodárstva

Typy hospodárenia

Definícia

Kód charakteristík a limitov

(pozri časť B tejto prílohy)

Všeobecné

Základné

Špecializované

Kód

 

Kód

 

Kód

 

6.

Kombinované pestovanie plodín

61.

Kombinované pestovanie plodín

 

 

Hlavné plodiny a záhradníctvo a trvalé plodiny > 2/3 ale {hlavné plodiny ≤ 2/3, záhradníctvo ≤ 2/3 a trvalé plodiny ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611.

Záhradníctvo a trvalé plodiny kombinované

Záhradníctvo > 1/3; trvalé plodiny > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612.

Poľné plodiny a záhradníctvo kombinované

Hlavné plodiny > 1/3; záhradníctvo > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613.

Poľné plodiny a vinohrady kombinované

Hlavné plodiny > 1/3; vinice > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3

614.

Poľné plodiny a trvalé plodiny kombinované

Hlavné plodiny > 1/3; trvalé plodiny > 1/3; vinice ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04.≤ 1/3

615.

Kombinované pestovanie plodín, hlavne poľných plodín

Hlavné plodiny > 1/3; žiadna iná činnosť > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616.

Ostatné kombinované pestovanie plodín

Hospodárstva v triede 61 okrem hospodárstiev v triedach 611, 612, 613, 614 a 615

 

7.

Hospodárstva so zmiešaným chovom

 

 

 

 

Pasúce sa zvieratá a krmoviny a zvieratá chované zrnom > 2/3; pasúce sa zvieratá a krmoviny ≤ 2/3; zvieratá chované zrnom ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73.

Kombinované chovy, hlavne pasúce sa zvieratá

 

 

Pasúce sa zvieratá a krmoviny > zvieratá chované zrnom

P4 > P5

731.

Kombinované chovy zvierat, hlavne dojné

Dobytok dojného typu > 1/3 z pasúcich sa zvierat; dojnice > 1/2 z dojného dobytka

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732.

Kombinované chovy zvierat, hlavne pasúce sa zvieratá iné než dojné

Hospodárstva v triede 73, okrem hospodárstiev v triede 731

 

74.

Kombinované chovy zvierat, najmä zvieratá chované zrnom

 

 

Pasúce sa zvieratá a krmoviny ≤ zvieratá chované zrnom

P4 ≤ P5

741.

Kombinované chovy zvierat: zvieratá chované zrnom a zvieratá dojné

Dobytok dojného typu > 1/3 z pasúcich sa zvierat; zvieratá chované zrnom > 1/3, dojnice > 1/2 z dojného dobytka

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742.

Kombinované chovy zvierat: zvieratá chované zrnom a pasúce sa zvieratá iné než dojné

Hospodárstva v triede 74, okrem hospodárstiev v triede 741

 

8.

Zmiešaná rastlinná a živočíšna výroba

 

 

 

 

Hospodárstva nezahrnuté do tried 1 až 7

 

83.

Poľné plodiny – pasúce sa zvieratá kombinované

 

 

Hlavné plodiny > 1/3; pasúce sa zvieratá a krmoviny > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831.

Poľné plodiny kombinované s dojnými zvieratami

Dobytok dojného typu > 1/3 z pasúcich sa zvierat; dojnice > 1/2 z dobytka dojného typu; dobytok dojného typu < hlavné plodiny

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832.

Zvieratá dojného typu kombinované s poľnými plodinami

Dobytok dojného typu > 1/3 z pasúcich sa zvierat; dojnice > 1/2 z dobytka dojného typu; dobytok dojného typu ≥ hlavné plodiny

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833.

Poľné plodiny kombinované s pasúcimi sa zvieratami inými než dojnými

Hlavné plodiny > pasúce sa zvieratá a krmoviny, okrem hospodárstiev v triede 831

P1 > P4; okrem 831

834.

Pasúce sa zvieratá iné než dojného typu, kombinované s poľnými plodinami

Hospodárstva v triede 83 okrem hospodárstiev v triedach 831, 832 a 833

 

84.

Rôzne plodiny a zvieratá kombinované

 

 

Hospodárstva v triede 8, okrem hospodárstiev v triede 83

 

841.

Poľné plodiny a zvieratá chované zrnom kombinované

Hlavné plodiny > 1/3; zvieratá chované zrnom > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842.

Trvalé plodiny a pasúce sa zvieratá kombinované

Trvalé plodiny > 1/3; pasúce sa zvieratá a krmoviny > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843.

Včelárstvo

Včely > 2/3

3.7. > 2/3

844.

Rôzne kombinované pestovanie plodín a zvierat

Hospodárstva v triede 84 okrem hospodárstiev v triedach 841, 842 a 843

 


Neklasifikované hospodárstva

Typy hospodárenia

Definícia

Kód charakteristík a limitov

(pozri časť B tejto prílohy)

Všeobecné

Základné

Špecializované

Kód

 

Kód

 

Kód

 

9.

Neklasifikované hospodárstva

 

 

 

 

Neklasifikované hospodárstva

Celkový štandardný výstup = 0


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 4.9.2008, s. 18.

(2)  Charakteristiky 2.01.05 (kŕmne korene a hlúbovitá zelenina) + 2.01.09 (rastliny zbierané za zelena), 2.01.12.01 (neobrábaná nesubvencovaná pôda), 2.01.12.02 (neobrábaná subvencovaná pôda bez ekonomického využitia), 2.02 (domáce záhradky), 2.03.01 (pasienky a lúky, okrem extenzívnych pasienkov), 2.03.02 (extenzívne pasienky), 2.03.03 (trvalá trávne porasty, ktoré sa už nevyužívajú na produkčné účely a ktoré sú oprávnené na platbu subvencií), 3.02.01 (hovädzí dobytok mladší ako jeden rok, býčky a jalovičky), 3.03.01.99 (ostatné ovce), 3.03.02.99 (ostatné kozy) a 3.04.01 (prasiatka so živou hmotnosťou menej ako 20 kg) sa používajú len za určitých podmienok (pozri bod 5 prílohy IV).


PRÍLOHA II

EKONOMICKÁ VEĽKOSŤ HOSPODÁRSTIEV

A.   EKONOMICKÁ VEĽKOSŤ HOSPODÁRSTVA

Ekonomická veľkosť hospodárstva sa meria ako celkový štandardný výstup hospodárstva vyjadrený v eurách.

B.   EKONOMICKÉ VEĽKOSTNÉ TRIEDY HOSPODÁRSTIEV

Hospodárstva sa zatrieďujú do veľkostných tried, ktorých hraničné hodnoty sa stanovujú takto.

Triedy

Hraničné hodnoty v EUR

I.

menej než 2 000 EUR

II.

od 2 000 do menej než 4 000 EUR

III.

od 4 000 do menej než 8 000 EUR

IV.

od 8 000 do menej než 15 000 EUR

V.

od 15 000 do menej než 25 000 EUR

VI.

od 25 000 do menej než 50 000 EUR

VII.

od 50 000 do menej než 100 000 EUR

VIII.

od 100 000 do menej než 250 000 EUR

IX.

od 250 000 do menej než 500 000 EUR

X.

od 500 000 do menej než 750 000 EUR

XI.

od 750 000 do menej než 1 000 000 EUR

XII.

od 1 000 000 do menej než 1 500 000 EUR

XIII.

od 1 500 000 do menej než 3 000 000 EUR

XIV.

3 000 000 alebo viac EUR

V pravidlách určených na použitie v sieti účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov a na zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva možno ustanoviť, že veľkostné triedy IV a V, VIII a IX, X a XI, od XII do XIV alebo od X do XIV sa zlučujú.

Pri uplatňovaní článku 4 ods. 1 nariadenia č. 79/65/EHS by členské štáty mali stanoviť hranicu ekonomickej veľkosti hospodárstva pre oblasť zisťovania v rámci siete účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov, ktorá sa zhoduje s uvedenými hranicami veľkostných tried.


PRÍLOHA III

INÉ ZÁROBKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SPOJENÉ S HOSPODÁRSTVOM

A.   DEFINÍCIA INÝCH ZÁROBKOVÝCH ČINNOSTÍ PRIAMO SPOJENÝCH S HOSPODÁRSTVOM

Zárobkové činnosti priamo spojené s hospodárstvom, avšak odlišné od poľnohospodárskych činností podniku zahŕňajú všetky činnosti mimo poľnohospodárskej práce, ktoré priamo súvisia s hospodárstvom a majú hospodársky vplyv na hospodárstvo. Sú to činnosti, v ktorých sa používajú buď zdroje hospodárstva (areál, budovy, stroje, poľnohospodárske výrobky atď.) alebo výrobky hospodárstva.

B.   ODHADOVANÝ VÝZNAM INÝCH ZÁROBKOVÝCH ČINNOSTÍ (IZČ) PRIAMO SPOJENÝCH S HOSPODÁRSTVOM

Podiel IZČ priamo spojených s hospodárstvom v konečnom výstupe hospodárstva sa odhaduje ako podiel IZČ priamo spojený s obratom hospodárstva na celkovom obrate hospodárstva (vrátane priamych platieb) takto:

Formula

C.   TRIEDY ODRÁŽAJÚCE VÝZNAM IZČ PRIAMO SPOJENÝCH S HOSPODÁRSTVOM

Hospodárstva sú zaradené do tried odrážajúcich význam IZČ priamo spojených s hospodárstvom v konečnom výstupe, ktorých hranice sú stanovené nižšie.

Triedy

Hranice v percentách

I.

od 0 % do 10 %

II.

od viac než 10 % do 50 %

III.

od viac než 50 % do 100 %


PRÍLOHA IV

ŠTANDARDNÉ VÝSTUPY (ŠV)

1.   DEFINÍCIA A ZÁSADY VÝPOČTU ŠV

a)   Výstup poľnohospodárskej charakteristiky znamená peňažnú hodnotu hrubej poľnohospodárskej výroby za cenu brána poľnohospodárskeho podniku.

Štandardný výstup (ŠV) znamená hodnotu výstupu zodpovedajúceho priemernému stavu každej poľnohospodárskej charakteristiky v danom regióne.

b)   Výstup je súčet hodnoty základného výrobku (základných výrobkov) a druhotného výrobku (druhotných výrobkov).

Hodnoty sa vypočítavajú vynásobením výroby za jednotku cenou brána poľnohospodárskeho podniku. DPH, dane z výrobkov a priame platby nie sú zahrnuté.

c)   Obdobie produkcie

ŠV sa vzťahuje na 12-mesačné obdobie produkcie (kalendárny rok alebo hospodársky rok).

Pri rastlinných alebo živočíšnych výrobkoch, kde je obdobie produkcie kratšie alebo dlhšie ako 12 mesiacov, sa vypočítava ŠV zodpovedajúci rastu alebo produkcii za 12 mesiacov.

d)   Základné údaje a referenčné obdobie

ŠV sa stanovuje pomocou faktorov uvedených v písmene b). Na tieto účely sa v členských štátoch zhromažďujú základné údaje za referenčné obdobie, ktoré sa vzťahuje na päť po sebe idúcich kalendárnych rokov alebo rokov poľnohospodárskej výroby. Referenčné obdobie je rovnaké pre všetky členské štáty a stanovuje ho Komisia. Napríklad ŠV za referenčné obdobie 2007 sa vzťahuje na kalendárne roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 alebo na hospodárske roky 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010.

e)   Jednotky

1)   Fyzické jednotky:

a)

ŠV pre charakteristiky rastlinnej výroby sa stanovuje na základe plochy vyjadrenej v hektároch.

ŠV húb sa však stanovuje na základe hrubého výnosu všetkých za sebou nasledujúcich ročných zberov úrody a vyjadruje sa na 100 m2 pestovateľskej plochy. Na použitie v kontexte siete účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov sa takto stanovený ŠV vydelí počtom po sebe idúcich ročných zberov úrody a členské štáty oznamujú toto číslo.

b)

ŠV charakteristík v živočíšnej výrobe sa stanovuje na kus s výnimkou hydiny, pri ktorej sa počíta na sto kusov hydiny, a okrem včiel, pri ktorých sa stanoví na roj.

2)   Menové jednotky a zaokrúhľovanie

Základné údaje na stanovenie ŠV a vypočítané ŠV sa uvádzajú v eurách. Pre členské štáty, ktoré nie sú súčasťou hospodárskej a menovej únie, sa ŠV prepočítava na euro pomocou priemerných výmenných kurzov pre referenčné obdobie, definovaných v bode 1 písm. d) tejto prílohy. Tieto kurzy oznamuje členským štátom Komisia.

ŠV možno v prípade potreby zaokrúhliť na najbližších 5 EUR.

2.   ČLENENIE ŠV

a)   Podľa charakteristík poľnohospodárskych rastlín a zvierat

ŠV sa stanovuje pre všetky poľnohospodárske charakteristiky zodpovedajúce položkám zo zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva spôsobom, ktorý je stanovený v samotných zisťovaniach.

b)   Geografické členenie

ŠV sa stanovuje minimálne na základe územných celkov, ktoré sú v súlade s členením používaným pri zisťovaní štruktúry hospodárstiev Spoločenstva a na účely siete účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov. Za územný celok sa nepovažujú znevýhodnené alebo horské oblasti.

ŠV sa neurčuje pre charakteristiky, ktoré nie sú predmetom podnikania v danom regióne.

3.   ZBER ÚDAJOV NA STANOVENIE ŠV

a)

Základné údaje na stanovenie ŠV sa obnovujú aspoň vtedy, keď sa vykonáva zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov vo forme odhadu majetku.

b)

Medzi dvoma zisťovaniami štruktúry poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva vo forme odhadu majetku sa ŠV aktualizuje pri každom zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov. Táto aktualizácia prebieha:

buď obnovením základných údajov podobným spôsobom, ako je to uvedené v písmene a),

alebo použitím takého spôsobu výpočtu, ktorý aktualizuje ŠV. Zásady týkajúce sa tejto metódy sú stanovené na úrovni Spoločenstva.

4.   REALIZÁCIA

Členské štáty sú v súlade s ustanoveniami tejto prílohy zodpovedné za zber základných údajov potrebných na výpočet ŠV a za ich výpočet, prepočet na euro a podľa potreby za zber údajov potrebných na uplatnenie aktualizačnej metódy.

5.   POSTUP V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

Na výpočet ŠV pre určité typy charakteristík sa určujú tieto osobitné pravidlá:

a)   Úhorom ležiaca pôda bez dotácií

ŠV týkajúci sa úhorom ležiacej pôdy bez akýchkoľvek dotácií sa zohľadňuje vo výpočte celkového ŠV hospodárstva len vtedy, ak sú ostatné ŠV hospodárstva kladné.

b)   Úhorom ležiaca pôda podliehajúca vyplácaniu dotácií bez ekonomického využitia a trvalo zatrávnená, ktorá sa nepoužíva na výrobné účely a je oprávnená na vyplácanie dotácií

Keďže produkcia pôdy bez ekonomického využitia podliehajúca vyplácaniu dotácií je limitovaná priamymi platbami, ŠV sa pokladá za rovnajúce sa nule.

c)   Zeleninové záhrady

Keďže produkcia zeleninovej záhrady je bežne určená pre vlastnú potrebu majiteľa a nie na predaj, ŠV sa pokladá za rovnajúce sa nule.

d)   Hospodárske zvieratá

Charakteristiky pre hospodárske zvieratá sú rozdelené do vekových kategórií. Výstup zodpovedá hodnote rastu zvieraťa v čase strávenom v danej kategórii. Inými slovami zodpovedá rozdielu medzi hodnotou zvieraťa pri odchode z kategórie a jeho hodnotou pri vstupe do danej kategórie (nazýva sa aj náhradná hodnota).

e)   Hovädzí dobytok mladší ako jeden rok, samce a samice

ŠV týkajúci sa hovädzieho dobytka mladšieho ako jeden rok sa zohľadňuje vo výpočte celkového ŠV hospodárstva len vtedy, ak je v poľnohospodárskom podniku viac kusov hovädzieho dobytka mladšieho než jeden rok ako kráv. Do úvahy sa berie len ŠV týkajúci sa nadbytočných kusov hovädzieho dobytka mladších ako jeden rok.

f)   Ostatné ovce a ostatné kozy

ŠV týkajúci sa ostatných oviec sa zohľadňuje vo výpočte celkového ŠV hospodárstva len vtedy, ak sa v poľnohospodárskom podniku nenachádzajú chovné ovce.

ŠV týkajúci sa ostatných kôz sa zohľadňuje vo výpočte celkového ŠV hospodárstva len vtedy, ak sa v poľnohospodárskom podniku nenachádzajú chovné kozy.

g)   Prasiatka

ŠV týkajúci sa prasiatok sa zohľadňuje vo výpočte celkového ŠV hospodárstva len vtedy, ak sa v poľnohospodárskom podniku nenachádzajú chovné prasnice.

h)   Krmoviny

Ak sa v poľnohospodárskom podniku nenachádzajú pasúce sa zvieratá (t. j. koňovité, hovädzí dobytok, ovce alebo kozy), krmoviny (t. j. okopaniny a kapustovité krmoviny, zelené krmivá, pastviny a lúky) sa považujú za krmoviny určené na predaj a sú súčasťou výstupu hlavných plodín.

Ak sa v poľnohospodárskom podniku nachádzajú pasúce sa zvieratá, krmoviny sa považujú za krmoviny určené na kŕmenie pasúcich sa zvierat a sú súčasťou výstupu pasúcich sa zvierat a krmovín.


PRÍLOHA V

Korelačná tabuľka

Rozhodnutie 85/377/EHS

Toto nariadenie

článok 1 prvý odsek

článok 1 ods. 1

článok 1 druhý odsek

článok 2 ods. 1 a ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 1 ods. 2

články 3 až 5

článok 6

článok 2 ods. 1

článok 7 prvý odsek úvodná veta

článok 2 ods. 2 úvodná veta

článok 7 prvý odsek prvá až tretia zarážka

článok 2 ods. 2 prvý pododsek písm. a) až c)

článok 7 prvý odsek štvrtá zarážka

článok 7 druhý odsek

článok 7 tretí odsek

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

články 8 a 9

článok 3

články 4 až 7

článok 10

článok 11

článok 12

článok 8

príloha I

príloha IV

príloha II

príloha I

príloha III

príloha II

príloha III

príloha V


Top