EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0017

2008/893/ES: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 17. novembra 2008 , ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie (ECB/2008/17)

OJ L 319, 29.11.2008, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 261 - 263

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/893/oj

29.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/76


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. novembra 2008,

ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie

(ECB/2008/17)

(2008/893/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 a 106,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 12.1. v spojení s článkom 3.1. a článkami 5, 16 a 24,

keďže:

(1)

Podľa článku 12.1. štatútu ESCB vydáva Rada guvernérov usmernenia a prijíma rozhodnutia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie plnenia úloh zverených Eurosystému. V súvislosti s tým má Rada guvernérov právomoc rozhodnúť o organizácii pomocných činností, ako sú obstarávanie tovaru a služieb, ktoré sú potrebné na plnenie úloh Eurosystému.

(2)

Právne predpisy Európskeho spoločenstva o obstarávaní umožňujú spoločné obstarávanie tovaru a služieb prostredníctvom niekoľkých verejných obstarávateľov. Tento princíp je vyjadrený v bode 15 odôvodnenia a v článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávky tovaru a verejných zákaziek na služby (1), ktorý stanovuje používanie niektorých centralizovaných metód nákupu.

(3)

Cieľmi Eurosystému sú dodržiavanie zásad efektívnosti nákladov a účinnosti a hľadanie najlepšej hodnoty za peniaze pri obstarávaní tovaru a služieb. Rada guvernérov považuje spoločné obstarávanie tovaru a služieb za nástroj na dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom využívania synergií a úspor z rozsahu.

(4)

Vytvorením rámca Eurosystému pre spoločné obstarávanie sa Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) snaží posilniť svoju účasť a účasť národných centrálnych bánk členských štátov, ktoré prijali euro, na takomto spoločnom obstarávaní.

(5)

Rada guvernérov zriadila Koordinačný úrad Eurosystému pre obstarávanie (ďalej len „EPCO“) na koordináciu spoločného obstarávania. Rada guvernérov určila Banque centrale du Luxembourg ako hostiteľskú banku pre EPCO v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2012.

(6)

Týmto rozhodnutím nie je dotknutá možnosť centrálnych bánk požiadať EPCO, aby ich podporil v súvislosti s obstarávaním tovaru a služieb, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia.

(7)

Národné centrálne banky členských štátov, ktoré ešte neprijali euro, môžu mať záujem zúčastniť sa na činnosti EPCO, ako aj na spoločnom obstarávacom konaní, ktoré sa uskutoční za rovnakých podmienok, ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na centrálne banky,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a)

pod „Eurosystémom“ sa rozumie ECB a národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro;

b)

pod „úlohami Eurosystému“ sa rozumejú úlohy zverené Eurosystému podľa zmluvy a štatútu ESCB;

c)

pod „centrálnou bankou“ sa rozumie ECB alebo národná centrálna banka členského štátu, ktorý prijal euro;

d)

pod „vedúcou centrálnou bankou“ sa rozumie centrálna banka zodpovedná za uskutočnenie spoločného obstarávacieho konania;

e)

pod „hostiteľskou centrálnou bankou“ sa rozumie centrálna banka, ktorú určí Rada guvernérov ako hostiteľskú banku pre EPCO;

f)

pod „Riadiacim výborom EPCO“ sa rozumie riadiaci výbor zriadený Radou guvernérov na riadenie činnosti EPCO. Riadiaci výbor EPCO sa skladá z jedného člena za každú centrálnu banku, ktorý je vybraný spomedzi vedúcich zamestnancov so znalosťami a skúsenosťami v organizačných a strategických záležitostiach v rámci ich príslušnej inštitúcie a odborníkov na obstarávanie. Riadiaci výbor EPCO podáva správy Rade guvernérov prostredníctvom Výkonnej rady. Predsedníctvo a sekretariát Riadiaceho výboru EPCO zabezpečuje ECB;

g)

pod „spoločným obstarávacím konaním“ sa rozumie proces spoločného obstarávania tovaru a služieb, ktorý zabezpečuje vedúca centrálna banka v prospech centrálnych bánk, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom obstarávacom konaní.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto rozhodnutie sa vzťahuje na spoločné obstarávanie tovaru a služieb centrálnymi bankami, ktoré sú potrebné na plnenie úloh Eurosystému.

2.   Účasť centrálnych bánk na činnosti EPCO a na spoločnom obstarávacom konaní je dobrovoľná.

3.   Týmto rozhodnutím nie je dotknuté usmernenie ECB/2004/18 zo 16. septembra 2004 o obstarávaní eurobankoviek (2).

Článok 3

Koordinačný úrad Eurosystému pre obstarávanie

1.   EPCO vykonáva všetky nasledujúce úlohy:

a)

uľahčuje prijatie najlepších postupov obstarávania v rámci Eurosystému;

b)

rozvíja infraštruktúru (napr. zručnosti, funkčné nástroje, informačné systémy, procesy), ktorá je potrebná pre spoločné obstarávanie;

c)

zisťuje potenciálne prípady spoločného obstarávania, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia alebo mimo neho na základe požiadaviek na obstarávanie, ktoré centrálne banky zasielajú EPCO;

d)

v potrebnom rozsahu pripravuje a aktualizuje ročný plán obstarávania pre spoločné obstarávacie konanie založené na hodnotení uvedenom v písmene c);

e)

pripravuje spoločné požiadavky v spolupráci s centrálnymi bankami, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom obstarávacom konaní;

f)

podporuje centrálne banky v spoločnom obstarávacom konaní;

g)

podporuje centrálne banky v obstarávaní, ktoré súvisí so spoločnými projektmi Európskeho systému centrálnych bánk, ak o to požiada centrálna banka, ktorá vedie projekt.

2.   Hostiteľská centrálna banka poskytne materiálne a ľudské zdroje, ktoré sú potrebné pre EPCO na plnenie jeho úloh v súlade s rozpočtom schváleným Radou guvernérov tak, ako je uvedené v odseku 4.

3.   Hostiteľská centrálna banka po porade s Riadiacim výborom EPCO môže prijať pravidlá týkajúce sa vnútornej organizácie a administratívy EPCO, vrátane kódexu správania zamestnancov EPCO, s cieľom zaistiť čo najväčšiu integritu pri plnení ich povinností.

4.   Centrálne banky financujú rozpočet EPCO v súlade s pravidlami prijatými Radou guvernérov. Pred začiatkom finančného roka predloží EPCO prostredníctvom Riadiaceho výboru EPCO a Výkonnej rady návrh ročného rozpočtu Rade guvernérov na schválenie.

5.   EPCO predloží výročnú správu o svojej činnosti Rade guvernérov prostredníctvom Riadiaceho výboru EPCO a Výkonnej rady.

6.   Činnosť EPCO podlieha kontrole Výboru interných audítorov v súlade s pravidlami prijatými Radou guvernérov. Týmto nie sú dotknuté pravidlá kontroly a auditu, ktoré sa uplatňujú alebo boli prijaté hostiteľskou centrálnou bankou.

7.   Po piatich rokoch od zriadenia EPCO vykoná Riadiaci výbor EPCO hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania EPCO. Na základe tohto hodnotenia Rada guvernérov rozhodne, či je potrebné vykonať výberové konanie na novú hostiteľskú centrálnu banku.

Článok 4

Spoločné obstarávacie konanie

1.   Spoločné obstarávacie konanie sa považuje za potrebné na účely tohto rozhodnutia, ak: i) je odôvodnené očakávať, že spoločné obstarávanie tovaru a služieb bude znamenať výhodnejšie nákupné podmienky v súlade so zásadami efektívnosti nákladov a účinnosti, alebo ii) centrálne banky potrebujú prijať harmonizované požiadavky a normy vo vzťahu k takémuto tovaru a/alebo službám.

2.   Po zistení potenciálnych prípadov pre spoločné obstarávacie konanie EPCO vyzve centrálne banky, aby sa zúčastnili na spoločnom obstarávacom konaní. Centrálne banky v dostatočnom predstihu informujú EPCO, či sa plánujú zúčastniť na spoločnom obstarávacom konaní a, ak je to tak, oznámia svoje obchodné podmienky EPCO. Centrálna banka môže odstúpiť z účasti na spoločnom obstarávacom konaní pred uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

3.   Na základe ročného plánu obstarávania pre spoločné obstarávacie konanie vypracovaného EPCO a po porade s Riadiacim výborom EPCO môže dať Rada guvernérov podnet k spoločnému obstarávaciemu konaniu a vybrať vedúcu(-e) centrálnu(-e) banku(-y) spomedzi centrálnych bánk zúčastňujúcich sa na spoločnom obstarávacom konaní. Každá aktualizácia ročného plánu obstarávania sa poskytuje Rade guvernérov.

4.   Vedúca centrálna banka uskutočňuje spoločné obstarávacie konanie v prospech centrálnych bánk, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom obstarávacom konaní, v súlade s pravidlami obstarávania, ktoré sa vzťahujú na vedúcu centrálnu banku. Vedúca centrálna banka spresní v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, ktoré centrálne banky sa zúčastňujú na spoločnom obstarávacom konaní, ako aj štruktúru zmluvných vzťahov.

5.   Vedúca centrálna banka pripraví zadávaciu dokumentáciu a vyhodnotí žiadosti a ponuky v spolupráci s EPCO a inými centrálnymi bankami, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom obstarávacom konaní.

6.   Vedúca centrálna banka uskutoční spoločné obstarávacie konanie v jazyku uvedenom v ročnom pláne obstarávania.

Článok 5

Účasť národných centrálnych bánk členských štátov, ktoré ešte neprijali euro

Rada guvernérov môže vyzvať národné centrálne banky členských štátov, ktoré ešte neprijali euro, aby sa zúčastnili na činnosti EPCO a na spoločnom obstarávacom konaní za rovnakých podmienok, ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na centrálne banky.

Článok 6

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.

Vo Frankfurte nad Mohanom 17. novembra 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 21.10.2004, s. 21.


Top