EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1181

Nariadenie Komisie (ES) č. 1181/2008 z  28. novembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

OJ L 319, 29.11.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 132 - 133

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1181/oj

29.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1181/2008

z 28. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 144 ods. 1 a článok 148 v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/360/ES z 29. mája 2007 o uzatvorení dohôd vo forme schválenej zápisnice medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou a medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT 1994) týkajúcich sa úpravy koncesií v prípade hydinového mäsa (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 616/2007 (3) sa ustanovuje, že spolu s predložením žiadosti o povolenie sa zloží zábezpeka vo výške 50 EUR na 100 kg.

(2)

Vzhľadom na nové podmienky, ktoré sa vzťahujú na dovoz výrobkov pochádzajúcich z Brazílie, by sa pre dané povolenie mala stanoviť zodpovedajúca výška zábezpeky na zabezpečenie zodpovedajúcej správy colných kvót, a to spôsobom, ktorý by hospodárskym subjektom zabezpečil dostatočný prístup k colným kvótam.

(3)

Vzhľadom na zníženie sumy zábezpeky a takisto v záujme zodpovedajúcej správy by sa malo zvýšiť maximálne množstvo, ktoré je každý hospodársky subjekt oprávnený požadovať pre kvóty skupiny 1.

(4)

Nariadenie (ES) č. 616/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Vzhľadom na to, že lehota na predkladanie žiadostí pre nasledujúce čiastkové obdobie začína 1. decembra 2008, je nevyhnutné, aby sa toto nariadenie začalo uplatňovať od uvedeného dátumu.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 616/2007 sa nahrádza takto:

„5.   Žiadosť o povolenie sa vzťahuje najmenej na 100 ton a najviac na 10 % množstva, ktoré je dostupné pre príslušnú kvótu na príslušné obdobie alebo čiastkové obdobie. V prípade skupín 2 a 3 sa však žiadosť o povolenie môže vzťahovať najviac na 5 % množstva, ktoré je dostupné pre príslušnú kvótu na príslušné čiastkové obdobie.

V prípade skupín 3, 6 a 8 sa minimálne množstvo, na ktoré sa musí vzťahovať žiadosť o povolenie, znižuje na 10 ton.“

Článok 2

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 616/2007 sa nahrádza takto:

„2.   Spolu s predložením žiadosti o povolenie sa zloží zábezpeka vo výške 50 EUR na 100 kilogramov.

V prípade žiadostí týkajúcich sa skupín 1, 4 a 7 však výška zábezpeky predstavuje 10 EUR na 100 kg“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 5.


Top