Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0858

Jednotná akcia Rady 2008/858/SZBP z  10. novembra 2008 na podporu Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach (BTWC) v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

OJ L 302, 13.11.2008, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/858/oj

13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/29


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2008/858/SZBP

z 10. novembra 2008

na podporu Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach (BTWC) v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Európska rada prijala 12. decembra 2003 Stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ďalej len „stratégia EÚ“), ktorá v kapitole III obsahuje zoznam opatrení zameraných na boj proti takémuto šíreniu.

(2)

Európska únia (EÚ) aktívne vykonáva stratégiu EÚ a uvádza do účinnosti opatrenia uvedené v jej kapitole III, najmä opatrenia, ktoré súvisia s posilnením, vykonávaním a všeobecným uplatňovaním Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení (ďalej len „BTWC“).

(3)

V tejto súvislosti sa jednotnou akciou Rady 2006/184/SZBP z 27. februára 2006 na podporu Dohovoru o biologických a toxických zbraniach v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (1) dosiahli výrazné výsledky, pokiaľ ide o všeobecné uplatňovanie a vykonávanie na národnej úrovni, pretože ďalších sedem štátov sa stalo zmluvnými stranami BTWC a dva štáty využili právnu pomoc, ktorú poskytli experti EÚ.

(4)

Rovnako priority a opatrenia stanovené v spoločnej pozícii Rady 2006/242/SZBP z 20. marca 2006 o konferencii o preskúmaní Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach (BTWC) (2), najmä podpora procesu medzi zasadnutiami, vykonávanie na národnej úrovni, opatrenia na budovanie dôvery (CBM) a všeobecné uplatňovanie naďalej usmerňujú činnosti EÚ vrátane podpory a osvetových projektov. Mimoriadny význam pre iniciatívy EÚ na podporu BTWC majú tie aspekty spoločnej pozície, na ktorých sa dohodli štáty, ktoré sú zmluvnými stranami BTWC (ďalej len „štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru“), a ktoré sú zohľadnené v záverečnom dokumente zo šiestej konferencie o preskúmaní BTWC (ďalej len „šiesta konferencia o preskúmaní“).

(5)

EÚ by tiež mala pomáhať štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, aby využívali odborné znalosti, ktoré členské štáty získali v súvislosti s procesom budovania dôvery a transparentnosti v rámci BTWC, najmä prostredníctvom akčného plánu o biologických a toxínových zbraniach, ktorý Rada prijala 20. marca 2006, v ktorom je stanovené pravidelné predkladanie vyhlásení o CBM zo strany členských štátov a aktualizovanie zoznamu menovaných expertov a laboratórií, ktoré sú k dispozícii pre pomoc v rámci mechanizmu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov na vyšetrovanie v prípadoch podozrenia z použitia chemických a biologických zbraní,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

1.   EÚ na účely okamžitého a praktického uplatňovania niektorých častí Stratégie EÚ a na účely upevnenia pokroku, ktorý sa dosiahol pri všeobecnom uplatňovaní a vnútroštátnom vykonávaní BTWC prostredníctvom jednotnej akcie 2006/184/SZBP, naďalej podporuje BTWC, pričom hlavnými cieľmi sú:

presadzovanie všeobecného uplatňovania BTWC,

podpora vykonávania BTWC štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru,

podpora štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, aby predkladali vyhlásenia o CBM,

poskytovanie podpory procesu BTWC v období medzi zasadnutiami.

2.   EÚ bude podporovať projekty, ktoré majú tieto konkrétne ciele:

a)

poskytovať štátom, ktoré ešte nie sú zmluvnými stranami BTWC, prostriedky na realizáciu takých iniciatív na národnej a subregionálnej úrovni, ako je zvýšenie informovanosti o BTWC, poskytovaním právneho poradenstva v súvislosti s ratifikáciou BTWC a pristúpením k nemu a poskytovaním odbornej prípravy alebo inej formy pomoci vnútroštátnym orgánom, aby boli schopné plniť záväzky vyplývajúce z BTWC;

b)

pomáhať štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru pri vykonávaní BTWC na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, plnili svoje záväzky vyplývajúce z BTWC prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov a správnych opatrení a vybudovali funkčné vzťahy medzi všetkými vnútroštátnymi zainteresovanými stranami vrátane národných zákonodarných orgánov a súkromného sektora;

c)

uľahčovať pravidelné predkladanie vyhlásení o CBM štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, prostredníctvom prípravy výkladových materiálov súvisiacich s procesom CBM a zlepšovaním technických aspektov elektronického predkladania existujúcich vyhlásení o CBM, ako aj zlepšovaním bezpečnosti a údržby webovej stránky s obmedzeným prístupom, prostredníctvom uľahčovania zriaďovania národných kontaktných miest a predkladania prvých vyhlásení o CBM a organizovaním konferencie kontaktných miest CBM v súvislosti so zasadnutiami BTW v roku 2008 a 2009;

d)

podporovať cielenú diskusiu na regionálnej úrovni medzi predstaviteľmi vlády, univerzít, výskumných ústavov a priemyslu o témach súvisiacich s BTWC v období medzi zasadnutiami, najmä dohľad v oblasti vedy a vzdelávania.

Podrobný opis týchto projektov sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tejto jednotnej akcie zodpovedá predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník Rady/vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (ďalej len „GT/VP“). Komisia sa do tejto činnosti plne zapája.

2.   Technickým vykonávaním aktivít uvedených v článku 1 je poverený Úrad Organizácie Spojených národov pre otázky odzbrojovania (ďalej len „UN ODA“) v Ženeve. Túto úlohu vykonáva pod vedením GT/VP, ktorý pomáha predsedníctvu. GT/VP uzavrie na tieto účely s UN ODA potrebné dojednania.

3.   Predsedníctvo, GT/VP a Komisia sa v súlade s ich príslušnými právomocami navzájom o vykonávaní tejto jednotnej akcie pravidelne informujú.

Článok 3

1.   Referenčná suma na vykonávanie opatrení uvedených v článku 1 ods. 2 je 1 400 000 EUR a financuje sa zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Komisia dohliada na riadne spravovanie výdavkov uvedených v odseku 2, ktoré majú formu grantu. Komisia uzavrie na tento účel s UN ODA dohodu o financovaní. V nej sa stanoví, že UN ODA má zabezpečiť zviditeľnenie príspevku EÚ zodpovedajúce jeho výške.

4.   Komisia vynaloží úsilie, aby sa dohoda o financovaní uvedená v odseku 3 uzavrela do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie. Komisia informuje Radu o všetkých ťažkostiach, s ktorými sa počas tohto procesu stretne, a o dátume uzatvorenia dohody o financovaní.

Článok 4

Predsedníctvo, ktorému pomáha GT/VP, podáva Rade správu o vykonávaní tejto jednotnej akcie na základe pravidelných správ vypracovaných UN ODA. Tieto správy tvoria základ pre hodnotenie, ktoré vykoná Rada. Komisia sa plne zapája. Podáva správy o finančných aspektoch vykonávania tejto jednotnej akcie.

Článok 5

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Jej účinnosť uplynie 24 mesiacov po dni uzavretia dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 3 alebo šesť mesiacov po dátume jej prijatia, ak sa v tomto období neuzavrie žiadna dohoda o financovaní.

Článok 6

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 65.


PRÍLOHA

1.   Všeobecný rámec

Na základe úspešného vykonávania jednotnej akcie 2006/184/SZBP slúži táto jednotná akcia ako operačný nástroj politiky na plnenie cieľov spoločnej pozície 2006/242/SZBP a zameriava sa najmä na tie aspekty, v súvislosti s ktorými sa dosiahol všeobecný konsenzus na šiestej konferencii o preskúmaní, ako sa uvádza v jej záverečnej správe.

Táto jednotná akcia sa bude riadiť týmito zásadami:

a)

čo najlepším využívaním skúseností získaných prostredníctvom jednotnej akcie 2006/184/SZBP;

b)

reagovaním na konkrétne potreby, ktoré vyjadrili štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, ako aj štáty, ktoré nie sú jeho zmluvnými stranami, v súvislosti s lepším vykonávaním a všeobecným uplatňovaním BTWC;

c)

podporovaním miestnej a regionálnej zodpovednosti za projekty v záujme zabezpečenia ich dlhodobej udržateľnosti a vybudovania partnerstva medzi EÚ a tretími stranami v rámci BTWC;

d)

zameraním sa na tie činnosti, ktoré prinášajú konkrétne výsledky a/alebo prispievajú ku skorému dosiahnutiu zhody dôležitej pre proces preskúmania BTWC v roku 2011;

e)

podporovaním predsedov zasadnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a čo najlepším využívaním mandátu jednotky podpory vykonávania (ďalej len „ISU“) dohodnutého na šiestej konferencii o preskúmaní.

2.   Cieľ

Celkovým cieľom tejto jednotnej akcie je podpora všeobecného uplatňovania BTWC, posilnenie vykonávania BTWC vrátane predkladania vyhlásení o CBM a podpora čo najlepšieho využitia procesu medzi zasadnutiami 2007 – 2010 na prípravu ďalšej konferencie o preskúmaní.

EÚ bude pri svojej podpore BTWC plne zohľadňovať rozhodnutia a odporúčania, ktoré prijali štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, na šiestej konferencii o preskúmaní, ktorá sa konala 20. novembra až 8. decembra 2006 v Ženeve.

3.   Projekty

3.1.   Projekt 1: Podpora všeobecného uplatňovania BTWC

Účel projektu

Zvýšiť dodržiavanie BTWC a informovanosť o záväzkoch štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, vyplývajúcich z BTWC buď prostredníctvom pomoci zameranej na jednotlivé krajiny, alebo prostredníctvom subregionálnych iniciatív založených na skúsenostiach a kontaktoch vyplývajúcich z jednotnej akcie 2006/184/SZBP.

Tento projekt bude uvádzať do života rozhodnutia, ku ktorým dospeli štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, na šiestej konferencii o preskúmaní, o typoch činností súvisiacich so všeobecným uplatňovaním, výmene informácií a informovaní o úsilí vyvinutom v súvislosti so všeobecným uplatňovaním a o podpore predsedov zasadnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, pri ich úlohe koordinátorov činností súvisiacich so všeobecným uplatňovaním.

Výsledky projektu:

a)

zvýšenie dodržiavania BTWC vo všetkých zemepisných oblastiach;

b)

lepšie chápanie BTWC v rámci príslušných vnútroštátnych orgánov a/alebo posilnenie subregionálnej siete týkajúcej sa BTWC s cieľom podporovať pristúpenie k BTWC;

c)

podpora dobrovoľného vykonávania BTWC štátmi pred ich pristúpením k dohovoru.

Opis projektu

V záujme podpory ratifikácie alebo pristúpenia k BTWC šírila EÚ v rokoch 2006 a 2007 regionálnu osvetu v takmer všetkých štátoch, ktoré nie sú zmluvnými stranami BTWC. Odvtedy pristúpilo k BTWC ďalších sedem štátov. V ďalšom kroku zabezpečí tento projekt osvetové aktivity najviac siedmim štátom, ktoré nie sú zmluvnými stranami BTWC, buď vo forme cielenej pomoci pre jednotlivé krajiny alebo vo forme subregionálnych pracovných seminárov s cieľom zabezpečiť ciele a výsledky tohto projektu.

Realizácia projektu

Od predsedov zasadnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a ktorým pomáha ISU, sa bude požadovať, aby informovali tie štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, o pomoci EÚ, ktoré je k dispozícii na podporu všeobecného uplatňovania, a ktorá môže mať takéto formy:

a)

právna pomoc pre jednotlivé krajiny alebo subregionálna právna pomoc (najviac päť krajín) súvisiaca s ratifikáciou BTWC alebo pristúpením k nemu. Ak v krajine, ktorá žiada pomoc, vyžaduje pristúpenie k BTWC alebo jeho ratifikácia prijatie legislatívnych alebo správnych opatrení súvisiacich s jeho vykonávaním, môže sa právna pomoc vzťahovať aj na tieto opatrenia;

b)

pomoc pre jednotlivé krajiny alebo subregionálna pomoc (najviac päť krajín) zameraná na zvýšenie informovanosti o BTWC a podpory BTWC medzi politickými predstaviteľmi a mienkotvorcami a na podnietenie tých štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, aby prijali opatrenia potrebné na vykonávanie BTWC, ako napr. zriadenie kontaktných miest, siete kľúčových vnútroštátnych zainteresovaných strán a poskytnutie odbornej prípravy;

c)

finančná pomoc pre jednotlivé krajiny umožňujúca účasť príslušných vnútroštátnych zainteresovaných strán, najmä orgánov zodpovedných za ratifikáciu BTWC, na procese súvisiacom s BTWC (napr. účasť na zasadnutiach expertov a/alebo zasadnutiach štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, ako pozorovatelia). Tento typ pomoci sa poskytuje na individuálnom základe a iba vtedy, ak skutočne môže zmeniť vyhliadky štátu na pristúpenie k BTWC;

d)

finančné granty na odbornú prípravu a návštevy príslušných vnútroštátnych zainteresovaných strán orgánov členských štátov EÚ zodpovedných za vykonávanie BTWC zamerané na zvýšenie informovanosti.

Tento projekt umožní, aby sa partnerstvom medzi členskými štátmi EÚ a prijímateľskými krajinami zabezpečila kontinuita úsilia, ktoré EÚ vynakladá v súvislosti so všeobecným uplatňovaním, a aby pre príjemcov predstavovalo počas procesu ratifikácie BTWC alebo pristúpenia k nemu stály orientačný bod. Zúčastnené členské štáty EÚ môžu dobrovoľne, jednotlivo alebo v skupinách, sprevádzať vybrané prijímateľské krajiny procesom pristúpenia alebo ratifikácie.

3.2.   Projekt 2: Pomoc štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, pri vykonávaní BTWC na národnej úrovni

Účel projektu

Zabezpečiť, aby štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, plnili svoje záväzky vyplývajúce z BTWC prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov a správnych opatrení a účinne ich vykonávali s prihliadnutím na záverečný dokument zo šiestej konferencie o preskúmaní, zhodu dosiahnutú na príslušných zasadnutiach štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a zhrnutie vyplývajúce z diskusií na zasadnutiach expertov a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

Výsledky projektu:

a)

prijatie náležitých legislatívnych alebo správnych opatrení vrátane trestnoprávnych ustanovení, ktorých súčasťou je aj plný rozsah opatrení týkajúcich sa zákazov a preventívnych opatrení stanovených v BTWC;

b)

účinné vykonávanie a vymáhanie s cieľom predísť porušovaniu a sankcionovať porušenia;

c)

lepšia koordinácia a vytvorenie siete všetkých zainteresovaných strán zapojených do procesu BTWC vrátane súkromného sektora s cieľom podporiť účinné vykonávanie.

Opis projektu

Na základe kladných skúseností získaných zo spolupráce v oblasti legislatívnej pomoci súvisiacej s vykonávaním BTWC v Peru a Nigérii bude EÚ naďalej poskytovať právnu pomoc najviac siedmym zainteresovaným krajinám, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

Od ISU sa bude požadovať, aby informovala štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, o pomoci EÚ, ktorá je k dispozícii pri vykonávaní BTWC, a ktorá môže mať takúto formu:

a)

právne poradenstvo a pomoc týkajúca sa navrhovania legislatívnych a správnych opatrení dôležitých pre vykonávanie akýchkoľvek opatrení týkajúcich sa zákazov a preventívnych opatrení stanovených v BTWC alebo spoločne dohodnutých;

b)

pracovné semináre zamerané na zvýšenie informovanosti v súvislosti s vykonávaním BTWC na národnej úrovni a vykonávaním vnútroštátnych opatrení, ktoré môžu byť zamerané na:

orgány prijímajúce rozhodnutia a vnútroštátne zákonodarné orgány s cieľom uľahčiť politický konsenzus v tejto otázke,

vládne zainteresované strany zapojené do vykonávania BTWC v záujme vytvorenia sietí a určenia kontaktných miest/príslušných vnútroštátnych orgánov,

priemysel, univerzity a výskumné ústavy a mimovládne organizácie s cieľom vytvoriť partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom.

Výrazne sa budú uprednostňovať dvojstranné projekty zamerané na navrhovanie právnych predpisov.

3.3.   Projekt 3: Podpora pravidelného predkladania vyhlásení o CBM zo strany štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru

Účel projektu

Podpora a zvýšenie pravidelného predkladania vyhlásení o CBM zo strany štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, prostredníctvom podpory a uľahčenia prípravy, zostavovania a prenosu požadovaných údajov na ročnom základe, vrátane príspevku k zlepšeniu elektronického predkladania vyhlásení o CBM a posilnenia bezpečnosti webových stránok týkajúcich sa CBM a poskytovaním pomoci, najmä pre kontaktné miesta.

Výsledky projektu:

a)

určenie národných kontaktných bodov na predkladanie vyhlásení o CBM;

b)

vytvorenie alebo posilnenie národných mechanizmov na prípravu a zber informácií požadovaných vo vyhláseniach o CBM;

c)

pravidelné predkladanie vyhlásení o CBM ISU prostredníctvom národných kontaktných miest;

d)

zlepšenie technických aspektov elektronického predkladania vyhlásení o CBM a bezpečnosti a údržby webovej stránky o CBM.

Opis projektu

Na šiestej konferencii o preskúmaní sa uznala naliehavá potreba zvýšiť počet štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, zúčastňujúcich sa na CBM. V tomto ohľade sa uznali aj technické problémy, s ktorými sa stretli niektoré štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, pri predkladaní úplných a včasných vyhlásení. V záujme zvýšenia účasti štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, v procese CBM ponúka EÚ pomoc štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru prostredníctvom troch typov činností:

a)

príprava komplexnej dokumentácie, ktorá sa vzťahuje na metodiku národnej prípravy a zber údajov o CBM, vrátane brožúry a časového harmonogramu predkladania vyhlásení o CBM, s cieľom poskytnúť príklady osvedčených postupov a rozpoznať pritom rozdiely vo vnútroštátnych postupoch. V tejto dokumentácii sa poskytne aj opis nástrojov a informácií, ktoré dáva k dispozícii v súvislosti s touto otázkou ISU, a zohľadnia sa podobné iniciatívy iných inštitúcií a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Uvedená brožúra sa vypracuje vo všetkých oficiálnych jazykoch OSN.

Jej prípravu bude celkovo koordinovať UN ODA. Na prediskutovanie a finalizáciu brožúry je možné zvolať stretnutie expertov EÚ zapojených do jej vypracovávania.. Brožúra sa zašle štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru;

b)

poskytovanie podpory pri vytváraní a fungovaní národných kontaktných miest zodpovedných za prípravu predkladania vyhlásení o CBM vrátane pomoci v jednotlivých krajinách pre najviac sedem štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, pri príprave prvých vyhlásení o CBM. Za prioritu sa budú považovať štáty so značnou úrovňou biologického výskumu alebo s veľkým výskytom endemických chorôb.

Od ISU sa bude požadovať, aby informovala štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, o pomoci, ktorú v oblasti CBM poskytuje EÚ;

c)

zorganizovanie dvoch pracovných seminárov, na ktorých sa budú podieľať existujúce a novourčené kontaktné miesta CBM v spolupráci s expertmi, alebo zorganizovanie zasadnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, s cieľom podeliť sa o skúsenosti získané v procese CBM a zo zberu údajov a s cieľom podnietiť všetky štáty, ktorú sú zmluvnými stranami dohovoru, aby určili kontaktné miesto.

V pozvánkach na pracovné semináre sa uvedie, že tieto pracovné semináre sú súčasťou iniciatívy EÚ. ISU bude informovať štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, že EÚ môže v prípade potreby na každej konferencii pokryť náklady najviac desiatim účastníkom z štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a nie sú členmi EÚ, ktoré nedávno dospeli k rozhodnutiu určiť kontaktné miesto. Za prioritu sa v prípade financovania na individuálnom základe budú považovať štáty so značnou úrovňou biologického výskumu alebo s veľkým výskytom endemických chorôb;

d)

finančné príspevky pre UN ODA na podporu ďalšieho zlepšenia a údržby existujúcej zabezpečenej webovej stránky CBM a na zlepšenie technických aspektov elektronického predkladania existujúcich vyhlásení o CBM v súlade s rozhodnutím štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, prijatom na šiestej konferencii o preskúmaní.

3.4.   Projekt 4: Podpora procesu BTWC v období medzi zasadnutiami

Účel projektu

Podporovať proces BTWC v období medzi zasadnutiami, a najmä diskusie o témach medzi zasadnutiami v roku 2008 a 2009 v rámci EÚ a mimo nej v záujme podpory prijatia konkrétnych opatrení.

Výsledky projektu:

a)

začatie diskusií medzi súkromným a verejným sektorom v EÚ o výzvach v oblasti bezpečnosti spojených s pokrokom v biologických vedách a vo výskume biotechnológií a o príslušných opatreniach, ktoré sa majú na riešenie týchto výziev prijať na vnútroštátnej, regionálnej a celosvetovej úrovni, najmä pokiaľ ide o dohľad v oblasti vedy, vzdelávania, zvyšovanie informovanosti a rozvoj kódexov správania pre biologické vedy a biotechnologický priemysel, ako aj podnietenie diskusie o posilnení medzinárodnej spolupráce a pomoci v oblasti dohľadu nad chorobami, zisťovania a diagnostiky s cieľom určiť konkrétne potreby v oblasti pomoci;

b)

predkladanie správ na stretnutiach medzi zasadnutiami o zisteniach a odporúčaniach, ktoré vyplynuli z diskusií v kontexte EÚ;

c)

podpora diskusie o témach medzi zasadnutiami v rôznych oblastiach sveta, najmä v tých, ktoré nie sú primerane zastúpené na stretnutiach medzi zasadnutiami.

Opis projektu

Tento projekt zabezpečuje dva pracovné semináre na úrovni EÚ, na ktorých sa stretnú predstavitelia vlády, priemyslu, univerzít a výskumných ústavov a mimovládnych organizácií s cieľom umožniť výmenu skúseností a úvahy o témach medzi zasadnutiami v rokoch 2008 a 2009. V ideálnom prípade sa pracovné semináre budú konať pred zasadnutiami expertov alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, sa predloží správa o pracovných seminároch.

V záujme podpory úvah o týchto otázkach v celosvetovom meradle budú k dispozícii finančné prostriedky na dva typy činností:

a)

účasť najviac siedmych zástupcov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, na každom regionálnom pracovnom seminári EÚ, najmä z Hnutia nezúčastnených krajín (NAM);

b)

zorganizovanie najviac štyroch národných pracovných seminárov s cieľom prediskutovať témy medzi zasadnutiami v rokoch 2008 a 2009 v rôznych oblastiach sveta. Očakáva sa, že štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a ktoré nie sú členmi EÚ, ktoré sa zúčastnia regionálnych pracovných seminárov EÚ, budú chcieť zorganizovať podobné národné pracovné semináre vo svojich príslušných krajinách a budú na tento účel požadovať pomoc EÚ.

4.   Procedurálne hľadiská, koordinácia a riadiaci výbor

Žiadosti tretích štátov o akúkoľvek pomoc a spoluprácu v rámci tejto jednotnej akcie je v zásade potrebné adresovať GT/VP, ktorý pomáha predsedníctvu, a UN ODA. UN ODA tieto žiadosti podľa potreby preskúma a posúdi a predloží odporúčania riadiacemu výboru. Riadiaci výbor preskúma žiadosti o pomoc, ako aj akčné plány a ich vykonávanie. Riadiaci výbor predloží konečný zoznam prijímateľských krajín, ktorý následne po porade s príslušnou pracovnou skupinou Rady schváli predsedníctvo, ktorému pomáha GT/VP.

Riadiaci výbor sa bude skladať zo zástupcov predsedníctva, ktorému pomáha GT/VP, ako aj nadchádzajúceho predsedníctva a UN ODA. Komisia sa do tejto činnosti plne zapája. Riadiaci výbor bude vykonávanie tejto jednotnej akcie pravidelne skúmať, aspoň raz za šesť mesiacov, a to aj využitím elektronických komunikačných prostriedkov.

V záujme toho, aby sa zo strany prijímateľských krajín zabezpečila zodpovednosť za činnosti, ktoré začala EÚ, a ich udržateľnosť, sa plánuje, aby sa vždy, ak je to možné a potrebné, od vybraných príjemcov požadovalo pripravenie akčných plánov, v ktorých sa okrem iného spresní harmonogram realizácie financovaných činností (aj prostredníctvom vnútroštátnych zdrojov), podrobnosti týkajúce sa rozsahu a trvania projektu a hlavné zainteresované strany. UN ODA alebo členské štáty sa do prípravy akčných plánov budú podľa potreby zapájať. Projekty sa realizujú v súlade s akčnými plánmi.

5.   Podávanie správ a vyhodnocovanie

UN ODA bude predsedníctvu, ktorému pomáha GT/VP, pravidelne každé dva mesiace predkladať správy o pokroku pri realizácii projektov. Správy sa budú predkladať príslušnej pracovnej skupine Rady, ktorá posúdi pokrok a celkovo zhodnotí projekty, ako aj prípadné ďalšie kroky.

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, budú vždy, ak je to možné, informované o vykonávaní tejto jednotnej akcie.

6.   Systém riadenia informácií a spolupráce (ICMS)

ICMS, ktorý bol vytvorený v rámci jednotnej akcie 2006/184/SZBP, sa bude udržiavať a využívať na účely výmeny informácií, navrhovanie a ďalšiu komunikáciu expertov EÚ, UN ODA a tretích krajín, ako aj na prípravu príslušných návštev zameraných na poskytovanie pomoci.

7.   Účasť expertov EÚ

Na úspešné vykonávanie tejto jednotnej akcie je potrebná aktívna účasť expertov EÚ. Ich náklady súvisiace s realizáciou projektov sa budú financovať touto jednotnou akciou. UN ODA sa bude nabádať, aby využívala existujúci zoznam právnych expertov EÚ a podľa potreby vypracovala podobné nástroje pre CBM a iné hľadiská realizácie.

Očakáva sa, že v súvislosti s plánovanými návštevami, ktorých cieľom je pomoc (napr. právna pomoc, pomoc v súvislosti s CBM), bude bežnou praxou účasť skupiny najviac troch expertov na najviac päť dní.

8.   Trvanie

Celková dĺžka trvania vykonávania tejto jednotnej akcie sa odhaduje na 24 mesiacov.

9.   Príjemcovia

Príjemcami činností, ktoré súvisia so všeobecným uplatňovaním, sú štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami BTWC (signatárske aj nesignatárske štáty).

Príjemcami činností, ktoré súvisia s CBM, sú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

Príjemcami činností súvisiacimi s procesom medzi zasadnutiami sú predstavitelia vlád členských štátov a iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, ako aj zástupcovia súkromného sektora, univerzít a mimovládnych organizácií.

10.   Zástupcovia tretej strany

V záujme podpory regionálnej zodpovednosti a udržateľnosti projektov sa prostredníctvom tejto jednotnej akcie môže financovať účasť expertov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, vrátane expertov z regionálnych a iných relevantných medzinárodných organizácií. Účasť predsedu na zasadnutiach štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, ako aj zamestnancov ISU sa môže financovať na individuálnom základe.

11.   Vykonávací subjekt

Technickým vykonávaním tejto jednotnej akcie bude poverený UN ODA v Ženeve, ktorý bude plniť úlohy pod vedením GT/VP, ktorý pomáha predsedníctvu.

UN ODA pri vykonávaní činnosti spolupracuje podľa potreby s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a členskými štátmi a inými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a medzinárodnými organizáciami.

12.   Vykonávajúci subjekt – personálne otázky

Vzhľadom na to, že činnosti, ktoré majú byť podľa tejto spoločnej akcie zverené UN ODA, nie sú zahrnuté v rozpočte, bude na realizovanie plánovaných projektov potrebný dodatočný personál.


Top