Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0855

2008/855/ES: Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2008 , o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom K(2008) 6349] (Text s významom pre EHP)

OJ L 302, 13.11.2008, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 190 - 196

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/855/oj

13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. novembra 2008,

o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom K(2008) 6349]

(Text s významom pre EHP)

(2008/855/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 42,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernicou Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (3) sa zavádzajú minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu tohto ochorenia. Ustanovujú sa ňou opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade výskytu ohniska klasického moru ošípaných. Tieto opatrenia zahŕňajú plány členských štátov na eradikáciu klasického moru ošípaných v populácii diviakov a plány núdzového očkovania diviakov za určitých podmienok.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2006/805/ES z 24. novembra 2006 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (4) bolo prijaté ako reakcia na výskyt ohnísk klasického moru ošípaných v daných štátoch. Týmto rozhodnutím sa zavádzajú opatrenia na kontrolu klasického moru ošípaných v oblastiach tých členských štátov, kde sa toto ochorenie vyskytuje u diviakov, s cieľom zabrániť šíreniu tohto ochorenia do iných oblastí Spoločenstva.

(3)

Požaduje sa, aby dané členské štáty prijali náležité opatrenia na zabránenie šíreniu klasického moru ošípaných. Predložili preto Komisii plány eradikácie a plány núdzového očkovania proti tomuto ochoreniu, v ktorých sa stanovujú opatrenia potrebné na eradikáciu ochorenia v oblastiach, ktoré vo svojich plánoch vymedzili ako postihnuté nákazou, a stanovujúce potrebné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v chovoch ošípaných v takýchto oblastiach.

(4)

V členských štátoch alebo v ich oblastiach sú zaznamenané rôzne epidemiologické situácie, pokiaľ ide o klasický mor ošípaných. V záujme prehľadnosti právnych predpisov Spoločenstva je preto vhodné stanoviť tri odlišné zoznamy oblastí podľa epidemiologickej situácie každej z nich.

(5)

Vo všeobecnosti by sa mal presun živých ošípaných z príslušných členských štátov zakázať, keďže presun živých ošípaných z oblastí postihnutých nákazou predstavuje väčšie riziká ako presun mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov.

(6)

Sperma, vajíčka a embryá pochádzajúce z nakazených zvierat môžu prispieť k rozšíreniu vírusu klasického moru ošípaných. S cieľom predchádzať šíreniu klasického moru ošípaných do iných oblastí Spoločenstva je vhodné zakázať odosielanie spermy, vajíčok a embryí z území uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(7)

Je vhodné, aby jeden zoznam uvádzal členské štáty a územia, v ktorých je epidemiologická situácia, pokiaľ ide klasický mor ošípaných, najpriaznivejšia, a preto sa výnimkou zo všeobecného zákazu môžu živé zvieratá odosielať do iných pásiem obmedzenia za predpokladu splnenia určitých bezpečnostných opatrení. Okrem toho, čerstvé mäso ošípaných z chovov nachádzajúcich sa v týchto oblastiach a mäsové prípravky a mäsové výrobky pozostávajúce z takéhoto mäsa alebo ktoré obsahujú mäso takýchto ošípaných sa môžu odosielať do iných členských štátov.

(8)

Určité oblasti zasiahnuté klasickým morom ošípaných u diviakov sú rozdelené vnútroštátnymi hranicami a zahŕňajú susediace územia dvoch členských štátov. Tiež by sa mali stanoviť opatrenia kontroly choroby týkajúce sa obmedzení odosielania živých ošípaných v rámci zasiahnutých susediacich oblastí nachádzajúcich sa v dvoch rôznych členských štátoch.

(9)

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v určitých oblastiach Maďarska a Slovenska je vhodné, aby boli zaradené do prvého spomenutého zoznamu oblastí.

(10)

Druhý zoznam by mal stanovovať oblasti, v ktorých je epidemiologická situácia v populácii diviakov alebo v chovoch ošípaných následkom sporadických ohnísk menej priaznivá. Z týchto oblastí sa nemôžu do iných členských štátov odosielať živé ošípané. Môže sa však z nich odosielať čerstvé mäso ošípaných z chovov, ktoré sa považujú za bezpečné, a mäsové prípravky a mäsové výrobky pozostávajúce z takéhoto mäsa alebo ktoré obsahujú mäso takýchto ošípaných, pod podmienkou splnenia určitých dodatočných bezpečnostných opatrení, ktoré by sa mali stanoviť v tomto rozhodnutí.

(11)

Tretí zoznam by mal obsahovať oblasti, z ktorých sa ani živé ošípané, ani čerstvé mäso ošípaných a mäsové prípravky nesmú vo všeobecnosti odosielať do iných členských štátov. Je však vhodné, aby sa takéto prípravky z mäsa ošípaných a mäsové výrobky pozostávajúce z mäsa ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso mohli odosielať do iných členských štátov, ak sa ošetria takým spôsobom, ktorým sa zničia všetky prítomné vírusy klasického moru ošípaných.

(12)

Okrem toho je vhodné stanoviť, s cieľom predchádzať šíreniu klasického moru ošípaných do iných oblastí Spoločenstva, aby odosielanie čerstvého mäsa ošípaných a mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z mäsa ošípaných alebo obsahujúcich takéto mäso z členských štátov, územia ktorých sú zahrnuté do tohto tretieho zoznamu, podliehalo určitým podmienkam. Obzvlášť by sa malo takéto mäso ošípaných a mäsové výrobky a prípravky z ošípaných označiť osobitnými značkami, ktoré nemožno zameniť so zdravotnými značkami pre mäso ošípaných ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (5), a identifikačnou značkou ustanovenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (6).

(13)

S cieľom predchádzať šíreniu klasického moru ošípaných do iných oblastí Spoločenstva, ak sa na členský štát vzťahuje zákaz odosielania čerstvého mäsa ošípaných a mäsových prípravkov a výrobkov pozostávajúcich z mäsa ošípaných alebo obsahujúcich takéto mäso z určitých častí jeho územia, by sa mali stanoviť určité požiadavky, najmä pokiaľ ide o osvedčovanie v súvislosti s odosielaním takéhoto mäsa, prípravkov a výrobkov z iných oblastí územia tohto členského štátu, na ktoré sa daný zákaz nevzťahuje.

(14)

Rozhodnutie 2006/805/ES bolo niekoľkokrát zmenené a doplnené. Je preto vhodné uvedené rozhodnutie zrušiť a nahradiť ho týmto rozhodnutím.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia v súvislosti s klasickým morom ošípaných v členských štátoch alebo v ich regiónoch, ako sa stanovuje v prílohe (ďalej len „príslušné členské štáty“).

Uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté plány eradikácie klasického moru ošípaných a plány núdzovej vakcinácie proti tejto chorobe schválené Komisiou.

Článok 2

Zákaz odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby sa živé ošípané odosielali z ich územia do iných členských štátov iba v prípade, že tieto ošípané pochádzajú z:

a)

iných oblastí ako tých, ktoré sú uvedené v prílohe, a

b)

chovu, do ktorého neboli umiestnené žiadne živé ošípané pochádzajúce z oblastí uvedených v prílohe počas obdobia 30 dní bezprostredne predchádzajúceho odoslaniu.

Článok 3

Výnimky týkajúce sa odosielania živých ošípaných medzi členskými štátmi z oblastí uvedených v časti I prílohy

1.   Odchylne od článku 2, odosielanie živých ošípaných pochádzajúcich z chovov nachádzajúcich sa v oblasti uvedenej v časti I prílohy do chovov alebo bitúnkov nachádzajúcich sa v oblasti uvedenej v tejto časti prílohy, ktorá patrí inému členskému štátu, môže členský štát odoslania povoliť pod podmienkou, že tieto ošípané pochádzajú z chovu, kde:

a)

neboli dodané žiadne živé ošípané počas obdobia 30 dní bezprostredne predchádzajúceho odoslaniu;

b)

úradný veterinárny lekár vykonal klinické vyšetrenie na zistenie klasického moru ošípaných v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v časti A a v bodoch 1, 2 a 3 časti D kapitoly IV prílohy k rozhodnutiu Komisie 2002/106/ES (7) a

c)

testy na klasický mor ošípaných reakciou polymerázového reťazca podľa časti C kapitoly VI prílohy k rozhodnutiu 2002/106/ES sa vykonali s negatívnymi výsledkami na vzorkách krvi odobratých zo zásielky ošípaných určených na odoslanie, počas obdobia sedem dní bezprostredne predchádzajúceho odoslaniu, pričom minimálny počet ošípaných, ktorým sa majú odobrať vzorky, musí byť dostatočný na to, aby umožňoval zistenie 5 % prevalencie s 95 % spoľahlivosťou v zásielke ošípaných určených na odoslanie.

Písmeno c) sa však nevzťahuje na:

i)

ošípané odoslané priamo na bitúnky na účely okamžitého zabitia;

ii)

ošípané odoslané do susediacej oblasti členského štátu uvedeného v časti I prílohy;

iii)

prípad, ak členský štát určenia vopred vydá súhlas.

2.   Pri odosielaní ošípaných podľa odseku 1 tohto článku príslušné členské štáty zabezpečia, aby boli vo veterinárnom osvedčení uvedenom v článku 9 písm. a) uvedené dodatočné informácie o dátumoch klinického vyšetrenia a prípadne počet zvierat, ktorým sa odobrali vzorky, a výsledky testu reakciou polymerázového reťazca podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 4

Premiestňovanie a tranzit živých ošípaných v príslušných členských štátoch

1.   Príslušné členské štáty zabezpečia, aby žiadne živé ošípané neboli odosielané z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe do iných oblastí na území toho istého členského štátu okrem prípadu, že:

a)

ošípané sa majú premiestniť priamo na bitúnky na účely okamžitého zabitia;

b)

pochádzajú z chovov, v ktorých:

i)

sa vykonalo klinické vyšetrenie a testy na zistenie klasického moru ošípaných reakciou polymerázového reťazca s negatívnymi výsledkami v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) a c) alebo

ii)

sa vykonalo klinické vyšetrenie s negatívnymi výsledkami a za predpokladu, že príslušný veterinárny orgán miesta určenia vopred vydal povolenie.

2.   Príslušné členské štáty, ktoré odosielajú ošípané z oblastí uvedených v časti I prílohy do iných oblastí uvedených v tejto časti prílohy zabezpečia, že sa transport ošípaných uskutoční iba po hlavných cestách alebo železniciach bez akéhokoľvek zastavenia vozidla, ktorým sa ošípané prepravujú, bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 (8).

Článok 5

Zákaz odosielania zásielok spermy, vajíčok a embryí ošípaných z oblastí uvedených v prílohe

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby sa z ich územia neodosielali do iných členských štátov zásielky:

a)

spermy ošípaných, pokiaľ táto sperma nepochádza od kancov chovaných v schválenej inseminačnej stanici podľa článku 3 písm. a) smernice Rady 90/429/EHS (9), ktorá sa nachádza mimo oblastí uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

b)

vajíčok a embryí ošípaných, pokiaľ tieto vajíčka a embryá nepochádzajú od ošípaných chovaných v chovoch, ktoré sa nachádzajú mimo oblastí uvedených v prílohe.

Článok 6

Odosielanie čerstvého mäsa a určitých mäsových prípravkov a mäsových výrobkov z oblastí uvedených v časti II prílohy

1.   Príslušné členské štáty s oblasťami uvedenými v časti II prílohy zabezpečia, že zásielky čerstvého mäsa ošípaných z chovov nachádzajúcich sa v týchto oblastiach a mäsové prípravky a výrobky pozostávajúce z mäsa takýchto ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso sa odosielajú do iných členských štátov, iba ak:

a)

sa v uvedenom chove počas predchádzajúcich 12 mesiacov nezaznamenal žiadny dôkaz klasického moru ošípaných a tento chov sa nachádza mimo ochranného pásma alebo pásma dohľadu;

b)

sa ošípané nachádzali počas obdobia aspoň 90 dní v chove a do chovu sa nedodali žiadne živé ošípané počas obdobia 30 dní bezprostredne predchádzajúceho dátumu odoslania na bitúnok;

c)

príslušný veterinárny orgán v chove aspoň dvakrát ročne vykonal kontroly, ktoré:

i)

sa musia riadiť usmerneniami stanovenými v kapitole III prílohy k rozhodnutiu 2002/106/ES;

ii)

musia zahŕňať klinické vyšetrenie v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v časti A kapitoly IV prílohy k rozhodnutiu 2002/106/ES;

iii)

musia skontrolovať účinné uplatňovanie ustanovení uvedených v článku 15 ods. 2 písm. b) druhej zarážke a štvrtej až siedmej zarážke smernice 2001/89/ES;

d)

pred udelením povolenia na odoslanie ošípaných na bitúnok vykonal úradný veterinárny lekár klinické vyšetrenie na zistenie klasického moru ošípaných v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v bodoch 1, 2 a 3 časti D kapitoly IV prílohy k rozhodnutiu 2002/106/ES.

2.   V prípade, že chov pozostáva z dvoch alebo viacerých samostatných výrobných jednotiek, pričom štruktúra, veľkosť a vzdialenosť medzi týmito produkčnými jednotkami zabezpečuje úplne oddelené zariadenia na ustajnenie, držanie a kŕmenie, príslušný veterinárny orgán môže rozhodnúť o odoslaní čerstvého mäsa ošípaných, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov iba z určitých produkčných jednotiek, ktoré spĺňajú podmienky článku 6 ods. 1.

Článok 7

Zákaz odosielania čerstvého mäsa a určitých mäsových prípravkov a mäsových výrobkov z oblastí uvedených v časti III prílohy

1.   Príslušné členské štáty s oblasťami uvedenými v časti III prílohy zabezpečia, že žiadne zásielky čerstvého mäsa ošípaných z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v časti III prílohy a mäsové prípravky a mäsové výrobky pozostávajúce z mäsa takýchto ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso sa neodošlú z týchto oblastí do iných členských štátov.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v časti III prílohy, povoliť odosielanie čerstvého mäsa ošípaných uvedeného v odseku 1 a mäsových prípravkov a výrobkov pozostávajúcich z mäsa ošípaných alebo obsahujúcich takéto mäso do iných členských štátov, ak výrobky:

a)

boli vyrobené a spracované v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice Rady 2002/99/ES (10);

b)

podliehajú veterinárnemu osvedčovaniu v súlade s článkom 5 smernice 2002/99/ES a

c)

je k nim doložené náležité veterinárne osvedčenie na účely obchodovania vnútri Spoločenstva podľa nariadenia Komisie (ES) č. 599/2004 (11), ktorého časť II sa doplní týmto:

„Výrobok spĺňa podmienky rozhodnutia Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (12).

Článok 8

Špeciálne zdravotné značky a požiadavky na osvedčovanie čerstvého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových produktov, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 7 ods. 1

Príslušné členské štáty s oblasťami uvedenými v časti III prílohy zabezpečia, že čerstvé mäso, mäsové prípravky a mäsové produkty, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 7 ods. 1, sa označia špeciálnou zdravotnou značkou, ktorá nemôže byť oválna a nemôže sa zameniť s:

identifikačnou značkou pre mäsové prípravky a výrobky pozostávajúce z mäsa ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso, ktorá je stanovená v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004, a

zdravotnou značkou pre čerstvé mäso ošípaných ustanovenou v kapitole III oddielu I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 9

Požiadavky na veterinárne osvedčovanie platné pre príslušné členské štáty

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby sa vo veterinárnom osvedčení stanovenom v:

a)

článku 5 ods. 1 smernice Rady 64/432/EHS (13) priloženom k ošípaným odoslaným z ich územia doplnilo:

„Zvieratá spĺňajú podmienky rozhodnutia Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (14).

b)

článku 6 ods. 1 smernice 90/429/EHS priloženom k sperme kancov odoslanej z ich územia doplnilo:

„Sperma spĺňa podmienky rozhodnutia Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (15).

c)

článku 1 rozhodnutia Komisie 95/483/ES (16) priloženom k embryám a vajíčkam ošípaných odoslaným z ich územia doplnilo:

„Embryá/vajíčka (17) spĺňajú podmienky rozhodnutia Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (18).

Článok 10

Požiadavky na osvedčovanie týkajúce sa členských štátov, ktorých oblasti sú uvedené v časti III prílohy

Príslušné členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v časti III prílohy k tomuto rozhodnutiu, zabezpečia, aby čerstvé mäso ošípaných a mäsové prípravky a výrobky pozostávajúce z mäsa ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa článku 7 ods. 1 a ktoré sa odosielajú do iných štátov:

a)

podliehali veterinárnemu osvedčovaniu v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 2002/99/ES a

b)

bolo k nim doložené náležité veterinárne osvedčenie na účely obchodovania vnútri Spoločenstva podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 599/2004, ktorého časť II sa doplní týmto:

„Čerstvé mäso ošípaných a mäsové prípravky a výrobky pozostávajúce z mäsa ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso spĺňajú podmienky rozhodnutia Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (19).

Článok 11

Požiadavky vzťahujúce sa na chovy a dopravné prostriedky v oblastiach uvedených v prílohe

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby:

a)

sa ustanovenia článku 15 ods. 2 písm. b) druhej zarážky a štvrtej až siedmej zarážky smernice 2001/89/ES uplatňovali v chovoch ošípaných nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

b)

vozidlá použité na prepravu ošípaných pochádzajúcich z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu boli vyčistené a vydezinfikované bezprostredne po každej preprave a aby prepravca poskytol dôkaz o takomto vyčistení a dezinfekcii.

Článok 12

Požiadavky na poskytovanie informácií zo strany príslušných členských štátov

Príslušné členské štáty informujú Komisiu a členské štáty v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat o výsledkoch dohľadu nad klasickým morom ošípaných vykonávaného v oblastiach uvedených v prílohe podľa plánov eradikácie klasického moru ošípaných alebo plánov núdzového očkovania proti tomuto ochoreniu schválených Komisiou a uvedených v článku 1 druhom odseku.

Článok 13

Súlad

Členské štáty zmenia a doplnia opatrenia, ktoré uplatňujú pri obchodovaní, aby boli v súlade s týmto rozhodnutím a prijaté opatrenia bezodkladne zverejnia náležitým spôsobom. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 14

Zrušenie

Rozhodnutie 2006/805/ES sa zrušuje.

Článok 15

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2009.

Článok 16

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 67.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(7)  Ú. v. ES L 39, 9.2.2002, s. 71.

(8)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62.

(10)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(11)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 44.

(12)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.“

(13)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(14)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.“.

(15)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.“

(16)  Ú. v. ES L 275, 18.11.1995, s. 30.

(17)  Nehodiace sa prečiarknite.

(18)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.“

(19)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.“


PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Nemecko

A.   Porýnie-Falcko

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Vulkaneifel: obce Obere Kyll a Hillesheim, v obci Daun lokality Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler a Kirchweiler, v obci Kelberg lokality Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath, v obci Gerolstein lokality Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm a Rockeskyll a mesto Gerolstein;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: v obci Prüm lokality Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim a Weinsheim.

B.   Severné Porýnie-Vestfálsko

a)

v okrese Euskirchen: mestá Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, v meste Euskirchen lokality Billig, Euenheim, Euskirchen (centrum), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen a obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

b)

v okrese Rhein-Sieg: v meste Meckenheim lokality Ersdorf a Altendorf, v meste Rheinbach lokality Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen a Kurtenberg, v obci Swisttal lokality Miel a Odendorf.

2.   Francúzsko

Územie departementov Bas-Rhin a Moselle, ktoré sa nachádza západne od Rýna a Marnsko-rýnskeho prieplavu, severne od diaľnice A 4, východne od rieky Sarre a južne od hranice s Nemeckom a obcí Holtzheim, Lingolsheim a Eckbolsheim.

3.   Maďarsko

Územie župy Nógrád a územie župy Pest nachádzajúce sa severne a východne od Dunaja, južne od hranice so Slovenskom, západne od hranice so župou Nógrád a severne od diaľnice E71, územie župy Heves nachádzajúce sa východne od hranice so župou Nógrád, južne a západne od hranice so župou Borsod-Abaúj-Zemplén a severne od diaľnice E71, a územie župy Borsod-Abaúj-Zemplén nachádzajúce sa južne od hranice so Slovenskom, východne od hranice so župou Heves, severne a západne od diaľnice E71, južne od cesty prvej triedy č. 37 (časť medzi diaľnicou E71 a cestou prvej triedy č. 26) a západne od cesty prvej triedy č. 26.

4.   Slovensko

Územie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Žiar nad Hronom (s pôsobnosťou v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Bystrica), Zvolen (s pôsobnosťou v okresoch Zvolen, Krupina a Detva), Lučenec (s pôsobnosťou v okresoch Lučenec a Poltár), Veľký Krtíš (s pôsobnosťou v okrese Veľký Krtíš), Komárno (s pôsobnosťou v okrese Komárno), Nové Zámky (s pôsobnosťou v okrese Nové Zámky), Levice (s pôsobnosťou v okrese Levice) a Rimavská Sobota (s pôsobnosťou v okrese Rimavská Sobota).

ČASŤ II

Bulharsko

Celé územie Bulharska.

ČASŤ III


Top