Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1120

Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2008 z  12. novembra 2008 , ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 3. do 7. novembra 2008 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

OJ L 302, 13.11.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1120/oj

13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1120/2008

z 12. novembra 2008,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 3. do 7. novembra 2008 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 950/2006 a/alebo s nariadením Rady (ES) č. 508/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty na dovoz surového trstinového cukru do Bulharska a Rumunska na zásobovanie rafinérií v hospodárskych rokoch 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 (3) boli v období od 3. do 7. novembra 2008 príslušným orgánom predložené žiadosti o dovozné povolenia na celkové množstvo rovné alebo vyššie ako je dostupné množstvo pre poradovým číslom 09.4434.

(2)

Za týchto okolností by Komisia mala stanoviť koeficient pridelenia s cieľom umožniť vydávanie povolení v pomere k dostupnému množstvu a/alebo informovať členské štáty, že sa dosiahol stanovený limit,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné povolenia predložené od 3. do 7. novembra 2008 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 a/alebo v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 508/2007 sa povolenia vydávajú v rozmedzí množstvových limitov stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Kapitola IV nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Pobrežie Slonoviny

100

 

09.4334

Konžská republika

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Dosiahnutý

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Keňa

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurícius

100

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Svätý Krištof a Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazijsko

100

 

09.4347

Tanzánia

100

 

09.4348

Trinidad a Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Doplnkový cukor

Kapitola V nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4315

India

 

09.4316

Signatárske krajiny protokolu AKT

 


Koncesný cukor CXL

Kapitola VI nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4317

Austrália

0

Dosiahnutý

09.4318

Brazília

0

Dosiahnutý

09.4319

Kuba

0

Dosiahnutý

09.4320

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


Cukor z Balkánu

Kapitola VII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4324

Albánsko

100

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

0

Dosiahnutý

09.4326

Srbsko a Kosovo

100

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

100

 

09.4328

Chorvátsko

100

 


Mimoriadne dovezený cukor a cukor na priemyselné spracovanie

Kapitola VIII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Typ

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4380

Mimoriadny dovoz

 

09.4390

Priemyselné spracovanie

100

 


Dodatočný cukor podľa DHP

Kapitola VIIIa nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4431

Komory, Madagaskar, Maurícius, Seychely, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzánia, Uganda

100

 

09.4433

Svazijsko

100

 

09.4434

Mozambik

100

Dosiahnutý

09.4435

Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Surinam, Trinidad a Tobago

100

 

09.4436

Dominikánska republika

0

Dosiahnutý

09.4437

Fidži, Papua-Nová Guinea

100

 


Dovoz cukru v rámci prechodných colných kvót otvorených pre Bulharsko a Rumunsko

Článok 1 nariadenia (ES) č. 508/2007

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Typ

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4365

Bulharsko

0

Dosiahnutý

09.4366

Rumunsko

100

 


Top