Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0655

2008/655/ES: Rozhodnutie Komisie z  24. júla 2008 , ktorým sa schvaľujú plány mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec niektorých členských štátov a stanovuje sa výška finančného príspevku Spoločenstva na roky 2007 a 2008 [oznámené pod číslom K(2008) 3757]

OJ L 214, 9.8.2008, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/655/oj

9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/66


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. júla 2008,

ktorým sa schvaľujú plány mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec niektorých členských štátov a stanovuje sa výška finančného príspevku Spoločenstva na roky 2007 a 2008

[oznámené pod číslom K(2008) 3757]

(Iba české, dánske, francúzske, holandské, nemecké, portugalské, španielske a talianske znenie je autentické)

(2008/655/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcu špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a 4 a článok 3 ods. 5 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V roku 2007 sa v niekoľkých členských štátoch vyskytli ohniská katarálnej horúčky oviec, pričom išlo konkrétne o výskyt katarálnej horúčky oviec sérotypu 8 v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku a o výskyt katarálnej horúčky oviec sérotypu 1 vo Francúzsku, Španielsku a Portugalsku. V roku 2008 sa ohniská katarálnej horúčky oviec sérotypu 8 po prvý raz vyskytli v Taliansku.

(2)

Katarálna horúčka oviec je nákaza prenášaná vektormi, v prípade ktorej nie je zabíjanie vnímavých druhov zvierat vo všeobecnosti vhodným opatrením, s výnimkou prípadov zvierat klinicky postihnutých katarálnou horúčkou oviec. Výskyt tejto nákazy môže predstavovať závažné riziko pre populáciu hospodárskych zvierat Spoločenstva.

(3)

S cieľom vymedziť zóny obmedzenia vrátane ochranných pásiem a pásiem dohľadu a stanoviť podmienky prepravy zvierat z týchto zón Komisia prijala nariadenie (ES) č. 1266/2007 z 26. októbra 2007 o vykonávacích predpisoch pre smernicu Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie presunov určitých druhov zvierat náchylných na katarálnu horúčku – modrý jazyk (3).

(4)

Očkovanie je najúčinnejším veterinárnym opatrením, ktoré sa môže použiť v boji proti katarálnej horúčke oviec, a hromadná mimoriadna očkovacia kampaň predstavuje najlepší spôsob na dosiahnutie cieľov zníženia výskytu klinickej choroby a strát, zamedzenia šíreniu nákazy, ochrany nezasiahnutých oblastí v členských štátoch a uľahčenia bezpečného obchodu so živými zvieratami. V súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2000/75/ES by sa preto malo schváliť očkovanie zvierat proti katarálnej horúčke oviec v príslušných členských štátoch.

(5)

Očkovanie proti konkrétnemu sérotypu katarálnej horúčky oviec sa musí považovať za mimoriadne opatrenie, keď sa na určitom území vykonáva po prvý raz po zavlečení nového sérotypu. Následné očkovacie kampane proti tomu istému sérotypu na tých istých územiach sa však už nemajú považovať za mimoriadne opatrenia, ale za opatrenia v rámci eradikačných programov.

(6)

V záujme zabránenia šíreniu tejto nákazy v čo najkratšom čase by Spoločenstvo malo v zmysle rozhodnutia 90/424/EHS finančne prispievať na oprávnené výdavky, ktoré vznikli príslušným členským štátom v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti tejto nákaze. Vzhľadom na to, že Spoločenstvo nemôže poskytnúť očkovacie látky, nákup dávok očkovacej látky by sa mal považovať za oprávnený výdavok.

(7)

Príslušné členské štáty informovali Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré uplatňujú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v boji proti nedávnemu výskytu ohnísk katarálnej horúčky oviec. Tieto členské štáty predložili svoje plány mimoriadneho očkovania s uvedením približného počtu dávok očkovacej látky, ktoré sa majú použiť v rokoch 2007 a 2008 a odhadovaných nákladov na vykonanie týchto očkovaní. Komisia posúdila tieto plány z veterinárneho, ako aj z finančného hľadiska a dospela k záveru, že sú v súlade s príslušnými veterinárnymi právnymi predpismi Spoločenstva.

(8)

V článku 3 ods. 5 rozhodnutia 90/424/EHS sa stanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva musí byť vo výške 100 % nákladov na zásobu očkovacej látky a 50 % nákladov vynaložených na vykonanie očkovania. Vzhľadom na potrebu vyhnúť sa nadmerným výdavkom pre rozpočet Spoločenstva je však potrebné stanoviť najvyššie prípustné sumy, v ktorých sa odrazí primeraná úhrada za náklady na zásobu očkovacej látky a náklady na vykonanie očkovania. Primeraná úhrada je úhrada za materiál alebo službu, ktorej výška je v porovnaní s trhovou cenou primeraná. Dovtedy, kým budú k dispozícii výsledky kontrol na mieste vykonávaných Komisiou, je potrebné schváliť osobitný finančný príspevok Spoločenstva pre príslušné členské štáty a stanoviť výšku prvej časti finančného príspevku Spoločenstva.

(9)

Finančný príspevok Spoločenstva sa má vyplatiť na základe oficiálnej žiadosti o úhradu výdavkov predloženej členskými štátmi a podporných dokumentov uvedených v článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (4).

(10)

V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (5) sa programy veterinárnych mimoriadnych opatrení prijatých v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva majú financovať z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Na účely finančnej kontroly sa majú uplatňovať články 9, 36 a 37 uvedeného nariadenia.

(11)

Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal poskytnúť pod podmienkou, že plánované opatrenia sa vykonávajú efektívne a príslušné orgány poskytujú všetky nevyhnutné informácie v lehotách ustanovených v tomto rozhodnutí.

(12)

Z dôvodu administratívnej efektívnosti by sa mali všetky výdavky predložené na účely získania finančného príspevku Spoločenstva vyjadriť v eurách. V súlade s nariadením (ES) č. 1290/2005 by v prípade výdavkov vyjadrených v inej mene ako euro prepočítavací kurz mal byť posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom mesiaca, v ktorom príslušný členský štát žiadosť predložil.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválenie plánov mimoriadneho očkovania

Plány očkovania pozostávajúce z technických a finančných ustanovení, ktoré predložilo Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Portugalsko, sa týmto schvaľujú na obdobie od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008.

Očkovanie zvierat proti katarálnej horúčke oviec sa vykonáva v súlade so smernicou 2000/75/ES.

Článok 2

Udelenie osobitného finančného príspevku Spoločenstva

1.   V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti katarálnej horúčke oviec v roku 2007 a 2008 majú Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Portugalsko nárok na osobitný príspevok Spoločenstva na plány mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec uvedené v článku 1 vo výške:

a)

100 % nákladov (bez DPH) na zásobu očkovacej látky;

b)

50 % nákladov na mzdy a odmeny pracovníkov, ktorí očkovanie vykonávajú, a 50 % nákladov (bez DPH) priamo spojených s očkovaním (vrátane spotrebného materiálu a osobitného vybavenia).

2.   Maximálne sumy, ktoré sa členským štátom uhradia za náklady uvedené v odseku 1, nepresiahnu:

a)

pri nákupe inaktivovanej očkovacej látky 0,6 EUR za dávku;

b)

pri očkovaní hovädzieho dobytka 2 EUR za očkovaný kus hovädzieho dobytka, bez ohľadu na počet použitých dávok očkovacej látky a ich druhy;

c)

pri očkovaní oviec alebo kôz 0,75 EUR za očkovanú ovcu alebo kozu, bez ohľadu na počet použitých dávok očkovacej látky a ich druhy.

Článok 3

Spôsoby výplaty finančného príspevku

1.   Na základe výsledkov kontrol na mieste vykonaných v súlade s článkom 9 ods. 1 rozhodnutia 90/424/EHS sa vyplatí prvá tranža príspevku vo výške najviac:

a)

4 500 000 EUR v prípade Belgicka;

b)

1 250 000 EUR v prípade Českej republiky;

c)

800 000 EUR v prípade Dánska;

d)

17 000 000 EUR v prípade Nemecka;

e)

8 000 000 EUR v prípade Španielska;

f)

27 000 000 EUR v prípade Francúzska;

g)

3 500 000 EUR v prípade Talianska;

h)

200 000 EUR v prípade Luxemburska;

i)

3 500 000 EUR v prípade Holandska;

j)

1 700 000 EUR v prípade Portugalska;

ako časť osobitného finančného príspevku Spoločenstva podľa článku 2.

Táto platba sa uskutoční na základe oficiálnej žiadosti o úhradu výdavkov a na základe podporných dokumentov predložených Belgickom, Českou republikou, Dánskom, Nemeckom, Španielskom, Francúzskom, Talianskom, Luxemburskom, Holandskom a Portugalskom.

2.   Zvyšok finančného príspevku Spoločenstva uvedeného v článku 2 sa stanoví v nasledujúcom rozhodnutí, ktoré sa prijme v súlade s postupom ustanoveným v článku 41 rozhodnutia 90/424/EHS.

Článok 4

Podmienky vyplatenia a podporné dokumenty

1.   Osobitný finančný príspevok Spoločenstva uvedený v článku 2 sa vyplatí na základe:

a)

predbežnej technickej správy o technickom vykonaní opatrení dohľadu, zahŕňajúcej výsledky získané v období od 1. novembra 2007 do 31. augusta 2008;

b)

predbežnej finančnej správy o nákladoch, ktoré uhradili členské štáty v období od 1. novembra 2007 do 31. augusta 2008, v elektronickej forme podľa prílohy;

c)

záverečnej technickej správy o technickom vykonaní opatrení dohľadu, zahŕňajúcej výsledky získané v období od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008;

d)

záverečnej finančnej správy o nákladoch, ktoré uhradili členské štáty v období od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008, v elektronickej forme podľa prílohy;

e)

výsledkov kontrol na mieste vykonaných v súlade s článkom 9 ods. 1 rozhodnutia 90/424/EHS.

Dokumenty uvedené v písmenách a) až d) sa sprístupnia pri kontrolách na mieste uvedených v písmene e) vykonávaných Komisiou.

2.   Predbežná technická správa a predbežná finančná správa, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a) a b), sa predkladajú najneskôr do 31. októbra 2008. V prípade nedodržania tohto termínu sa osobitný finančný príspevok Spoločenstva znižuje o 25 % za každý kalendárny mesiac omeškania.

3.   Záverečná technická správa a záverečná finančná správa, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. c) a d), sa predkladajú najneskôr do 31. marca 2009. V prípade nedodržania tohto termínu sa osobitný finančný príspevok Spoločenstva znižuje o 25 % za každý kalendárny mesiac omeškania.

Článok 5

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Českej republike, Dánskemu kráľovstvu, Spolkovej republike Nemecko, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Holandskému kráľovstvu a Portugalskej republike.

V Bruseli 24. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/965/ES (Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 22).

(3)  Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 708/2008 (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2008, s. 18).

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(5)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1).


PRÍLOHA

 

Členský štát:

 

Rok:

 

Referenčné obdobie:

 

Druh:

Očkovanie proti katarálnej horúčke oviec

Opatrenia oprávnené na spolufinancovanie (2)

Región (1)

Očkovacie látky

Očkovanie

Hovädzí dobytok

Ovce/kozy

Iné druhy

Hovädzí dobytok

Ovce/kozy

Iné druhy

Počet použitých dávok očkovacej látky

Druh očkovacej látky: S1 alebo S8

Náklady na dávky očkovacej látky

Počet použitých dávok očkovacej látky

Druh očkovacej látky: S1 alebo S8

Náklady na dávky očkovacej látky

Počet použitých dávok očkovacej látky

Druh očkovacej látky: S1 alebo S8

Náklady na dávky očkovacej látky

Počet očkovaných zvierat

Náklady na mzdy a odmeny

(osobitne najatí pracovníci)

Náklady na použitý spotrebný materiál a osobitné vybavenie

Náklady spolu

Počet očkovaných zvierat

Náklady na mzdy a odmeny

(osobitne najatí pracovníci)

Náklady na použitý spotrebný materiál a osobitné vybavenie

Náklady spolu

Počet očkovaných zvierat

Náklady na mzdy a odmeny

(osobitne najatí pracovníci)

Náklady na použitý spotrebný materiál a osobitné vybavenie

Náklady spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdzujeme, že:

tieto výdavky sú skutočné, zúčtované s presnosťou a oprávnené podľa ustanovení rozhodnutia …/…/ES [uviesť konkrétne rozhodnutie],

všetky podporné dokumenty potvrdzujúce tieto výdavky sú k dispozícii na účely kontroly,

rozpis základných operácií je zaznamenaný v počítačových súboroch a na požiadanie je dostupný príslušnému oddeleniu Komisie,

na tento program sa nežiadal žiadny iný príspevok Spoločenstva a všetky príjmy z transakcií v rámci tohto programu sú vykázané Komisii,

program sa uskutočnil v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva, najmä predpismi o hospodárskej súťaži, zadávaní verejných zákaziek a štátnej pomoci,

uplatňujú sa kontrolné postupy, najmä s cieľom overovať správnosť vykázaných súm, predchádzať nezrovnalostiam, odhaľovať a opravovať ich a stíhať podvody.

Meno a podpis prevádzkového riaditeľa

Meno a podpis finančného riaditeľa

(miesto, dátum)


(1)  Región vymedzený v schválenom programe členského štátu.

(2)  Údaje sa poskytujú v štátnej mene bez DPH.


Top