Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0654

2008/654/ES: Rozhodnutie Komisie z 24. júla 2008 o usmerneniach na pomoc členským štátom pri príprave výročnej správy o implementácii jediného integrovaného viacročného národného plánu kontroly ustanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [oznámené pod číslom K(2008) 3756] (Text s významom pre EHP)

OJ L 214, 9.8.2008, p. 56–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 190 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/654/oj

9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/56


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. júla 2008

o usmerneniach na pomoc členským štátom pri príprave výročnej správy o implementácii jediného integrovaného viacročného národného plánu kontroly ustanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

[oznámené pod číslom K(2008) 3756]

(Text s významom pre EHP)

(2008/654/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 44 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá uskutočňovania úradných kontrol Spoločenstvom alebo príslušným orgánom členských štátov s cieľom overiť dodržiavanie predpisov týkajúcich sa potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

(2)

Podľa článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 nemajú byť týmto nariadením dotknuté osobitné ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa úradných kontrol.

(3)

Článkom 41 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že každý členský štát má pripraviť jediný integrovaný viacročný národný plán kontroly, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie článku 17 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (2), predpisov v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a článku 45 nariadenia (ES) č. 882/2004 (ďalej len „národný plán kontroly“).

(4)

Účelom národných plánov kontroly je vytvoriť aj pevný základ pre kontroly Spoločenstva v členských štátoch.

(5)

V článku 27a smernice Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (3) sa stanovuje, že v prípade potreby sa majú uplatňovať články 41 až 46 nariadenia (ES) č. 882/2004 týkajúce sa národných plánov kontroly, výročných správ a kontrol Spoločenstva v členských štátoch a tretích krajinách, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie uvedenej smernice.

(6)

V článku 43 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že Komisia má vypracovať usmernenia podporujúce prijatie najlepšej praxe na všetkých úrovniach systémov kontroly.

(7)

V článku 43 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že Komisia má vypracovať usmernenia stanovujúce štruktúru výročných správ uvedených v článku 44 uvedeného nariadenia a informácie, ktoré majú byť uvedené v týchto výročných správach.

(8)

V článku 44 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že členské štáty predkladajú Komisii výročnú správu o implementácii národného plánu kontroly. Uvedená správa sa predkladá každý rok počnúc rokom po začatí zavádzania národných plánov kontroly. V článku 44 ods. 1 sú okrem toho stanovené informácie, ktoré majú byť obsahom výročných správ.

(9)

V článku 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že informácie, ktoré sa majú predkladať vo výročných správach, majú zohľadňovať usmernenia, ktoré vypracuje Komisia, aby podporila konzistentnosť predkladania takýchto správ. Tieto usmernenia nie sú záväzné, ale členským štátom slúžia ako užitočný návod na vykonávanie uvedeného nariadenia.

(10)

V článku 45 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že v členských štátoch sa majú pravidelne vykonávať audity Spoločenstva, najmä s cieľom overiť, či sa úradné kontroly vykonávajú v súlade s národnými plánmi kontroly a v súlade s právom Spoločenstva.

(11)

Komisia má prehodnotiť a v prípade potreby aktualizovať usmernenia uvedené v tomto rozhodnutí po doručení a preskúmaní výročných správ členských štátov, zohľadňujúc závery a odporúčania uvedené vo výročnej správe, ktorú má Komisia vypracovať v zmysle článku 44 ods. 4 nariadenia (ES) č. 882/2004, a s ohľadom na skúsenosti členských štátov s vykonávaním uvedeného nariadenia.

(12)

Na účely usmernení uvedených v tomto rozhodnutí by sa mala zohľadniť doterajšia činnosť Eurostatu v rámci štatistického programu Spoločenstva pri vytváraní databázy Kontrolné a monitorovacie činnosti, ktorá obsahuje rôzne klasifikačné systémy vrátane zosúladených pojmov a definícií pre správu údajov o krmivách a potravinách.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Usmernenia ustanovené v článku 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktoré sa majú zohľadniť vo výročných správach stanovených v článku 44 ods. 1 uvedeného nariadenia (ďalej len „výročná správa“), sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 301/2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 85).

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 202/2008 (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/64/ES (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 31).


PRÍLOHA

Usmernenia k výročným správam o implementácii národných plánov kontroly členských štátov

1.   ÚČEL USMERNENÍ

Účelom týchto usmernení je podporiť a napomôcť konzistentnosť predkladania výročných správ členských štátov o implementácii ich národných plánov kontrol, a najmä o výsledkoch ich úradných kontrol.

2.   ÚČEL VÝROČNEJ SPRÁVY

Účelom výročnej správy členských štátov je:

a)

splniť zákonné oznamovacie povinnosti stanovené v článku 44 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004;

b)

uviesť prehľad o pokroku dosiahnutom pri implementácii národného plánu kontroly a posúdiť účinnosť kontrolných opatrení a systémov kontroly na základe výsledkov a záverov úradných kontrol v členskom štáte.

Proces zhromažďovania a analyzovania údajov o kontrole na účely výročnej správy môže pomôcť členským štátom pri preskúmaní účinnosti ich systémov kontroly a prispieť k rozvoju a trvalému zlepšovaniu ich systémov kontroly.

Informácie poskytnuté vo výročných správach by mala Komisia využiť aj pri:

a)

vypracovaní svojich ročných programov kontroly (analýza od stola, audity, kontroly) a

b)

príprave správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 44 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 882/2004.

3.   PRÁVNY ZÁKLAD

V článku 44 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje:

„1.   Jeden rok po začatí zavádzania viacročných národných plánov kontroly a potom každý rok budú členské štáty predkladať Komisii správu s uvedením týchto údajov:

a)

všetky zmeny viacročného národného plánu kontroly vykonané s cieľom zohľadnenia faktorov uvedených v článku 42 ods. 3;

b)

výsledky úradných kontrol a auditov vykonaných za predchádzajúci rok podľa ustanovení viacročného národného plánu kontroly;

c)

typ a počet zistených prípadov nedodržiavania predpisov;

d)

akcie na zabezpečenie účinného fungovania viacročných národných plánov kontroly, vrátane vynucovania a jeho výsledkov.

2.   V záujme podpory konzistentného predkladania tejto správy a najmä výsledkov úradných kontrol sa v informáciách uvedených v odseku 1 budú zohľadňovať usmernenia, ktoré vydá Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 62 ods. 2.

3.   Členské štáty dokončia svoje správy a dodajú ich Komisii do šiestich mesiacov od konca roka, na ktorý sa príslušná správa vzťahuje.“

4.   VYMEDZENIE POJMOV

Na účely týchto usmernení sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva, a najmä pojmy vymedzené v článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004, článkoch 2 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, článku 2 smernice 2000/29/ES, v rozhodnutí Komisie 2006/677/ES z 29. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú usmernenia stanovujúce požiadavky na vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a v rozhodnutí Komisie 2007/363/ES z 21. mája 2007 o usmerneniach na pomoc členským štátom pri príprave jediného integrovaného viacročného národného plánu kontroly ustanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (2).

Na účely týchto usmernení sa okrem toho uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ročný program kontrol“ znamená ročný program kontrol Spoločenstva uvedený v článku 45 ods. 4 nariadenia (ES) č. 882/2004;

b)

„stratégia kontrol“ znamená prístup prijatý na určenie povahy, frekvencie, času, miesta/štádia výrobného reťazca, spôsobu a postupov úradných kontrol (pozri oddiel 3.7.2 prílohy k rozhodnutiu 2007/363/ES);

c)

„národný plán kontrol“ znamená jediný integrovaný viacročný národný plán kontrol ustanovený v článku 41 nariadenia (ES) č. 882/2004.

5.   ROZSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

Výročná správa by mala pokrývať rozsah národného plánu kontrol, vrátane zdravia rastlín, pokiaľ článok 27a smernice 2000/29/ES stanovuje, aby sa do tohto plánu zahrnuli záležitosti týkajúce sa zdravia rastlín.

6.   VYKAZOVANÉ OBDOBIE A PREDKLADANIE VÝROČNÝCH SPRÁV

Podľa článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004 je najneskorším dátumom na prvé vykonanie národného plánu kontrol 1. január 2007. Podľa článku 44 ods. 3 uvedeného nariadenia majú členské štáty dokončiť svoje správy a zaslať ich Komisii do šiestich mesiacov od skončenia roka, ktorého sa správy týkajú. Prvé výročné správy sa preto majú zaslať Komisii najneskôr do 30. júna 2008 a správy za nasledujúce roky sa majú predložiť najneskôr do 30. júna.

7.   VZŤAH K INÝM OSOBITNÝM SPRÁVAM

Nariadenie (ES) č. 882/2004 nemá vplyv na osobitné ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa úradných kontrol. Výročné správy preto nenahrádzajú výročné ani iné správy o osobitných plánoch kontroly alebo o iných úradných kontrolách stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva. Keďže však vykonávanie úradných kontrol na základe týchto osobitných plánov kontrol tvorí hlavnú súčasť celkovej implementácie národných plánov kontroly, výsledky týchto úradných kontrol sú dôležité na účely výročných správ.

Pri podávaní správ o úradných kontrolách týkajúcich sa týchto osobitných plánov kontroly nie je potrebné vo výročných správach opakovať informácie uvedené v osobitných správach; stačí uviesť krížový odkaz na najnovšiu predloženú osobitnú správu. Výsledky úradných kontrol vykonaných pri uskutočňovaní týchto osobitných plánov kontrol by však mali byť vo všeobecnosti začlenené do analýzy výsledkov, v rámci preskúmania celkového výsledku úradných kontrol v príslušnom sektore.

Dátumy stanovené pre predkladanie takýchto osobitných správ v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva sa nemenia a nedopĺňajú článkom 44 nariadenia (ES) č. 882/2004 ani týmito usmerneniami.

8.   VŠEOBECNÉ USMERNENIA

Nariadenia (ES) č. 178/2002 a (ES) č. 882/2004 stanovujú systematický prístup k úradným kontrolám. Hlavnou súčasťou takéhoto prístupu je zber a analýza výsledkov úradných kontrol a vyvodenie záverov z nich s cieľom stanoviť primerané systematické nápravné opatrenia a podľa potreby upraviť alebo zmeniť a doplniť národné plány kontroly. Výročná správa by preto mala byť syntézou uvedenej činnosti a mala by tiež zohľadniť závery z auditov vykonaných v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004.

Na splnenie tejto požiadavky nebude stačiť jednoduchá štatistická evidencia počtu úradných kontrol a auditov. Na účely vypracovania výročnej správy by členské štáty mali poskytnúť prehľad o celkových alebo súhrnných národných výsledkoch, na ktorých je založená analýza výsledkov úradných kontrol, predložených podľa sektorov a štádií vo výrobnom reťazci. Výber sektorov a štádií výroby je na rozhodnutí individuálneho členského štátu. Rozsah každého sektora a štádia výroby by sa mal jasne vymedziť a byť v súlade so štruktúrou opisu systémov kontroly v národnom pláne kontroly. Aby bolo možné uviesť výsledky a analýzu do súvislosti, príslušné stratégie úradných kontrol (vrátane odberu vzoriek), programy auditov a ukazovatele výkonu stanovené v národnom pláne kontroly by sa mali uvádzať prostredníctvom krížových odkazov a v prípade, že takéto informácie nie sú zahrnuté do národného plánu kontroly, mal by sa vo výročnej správe uviesť stručný opis týchto stratégií.

Oblasti, ktoré sa majú zahrnúť do prehľadu a analýzy výsledkov úradných kontrol, sú uvedené v oddiele 9 týchto usmernení. V analýze týchto výsledkov by sa mali stanoviť trendy a uviesť pripomienky k ich významu a možným budúcim dôsledkom pre úradné kontroly. Identifikácia trendov si môže vyžiadať preskúmanie údajov o výsledkoch úradných kontrol týkajúcich sa niekoľkých rokov a na účely takejto analýzy by sa mal v prípade potreby uviesť odkaz na údaje týkajúce sa predchádzajúcich úradných kontrol. S ohľadom na článok 43 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 882/2004 tieto usmernenia poskytujú určitý návod na to, ako je možné takúto analýzu vykonať.

Na účely zhromaždenia prvotných kontrolných údajov, v prípade ktorého právne predpisy Spoločenstva stanovujú údaje, ktoré sa majú zhromažďovať na účely osobitných správ, pokiaľ ide o potravinové alebo krmivové právo, zdravie zvierat, starostlivosť o zvieratá alebo zdravie rastlín, by tieto údaje mali tvoriť základ analýzy výsledkov úradných kontrol v danom sektore. V prípade, že takéto ustanovenia neexistujú, členské štáty môžu voľne rozhodnúť o primeranom spôsobe zberu a zostavovania údajov, ktorý je vhodný pre ich národné systémy, a môžu sa rozhodnúť, že budú pokračovať v pôvodne prijatých opatreniach týkajúcich sa zhromažďovania údajov o úradných kontrolách vo vzťahu k týmto činnostiam.

Na účely klasifikácie prípadov nedodržania predpisov, ak právne predpisy Spoločenstva takúto klasifikáciu stanovujú, by sa na účely výročných správ mala použiť táto klasifikácia. Ak neexistuje žiadne osobitné ustanovenie, členské štáty môžu voľne rozhodnúť o systéme klasifikácie, ktorý zodpovedá ich požiadavkám, a mali by použitý systém stručne opísať vo svojich výročných správach.

Členské štáty, ktoré si chcú vytvoriť svoje vlastné systémy klasifikácie a zaznamenávania kontrolných údajov môžu zohľadniť doterajšiu prácu Eurostatu na štatistike o bezpečnosti potravín, a najmä na databáze kontrolných a monitorovacích činností (3). Aby sa zabezpečila jednotnosť a aby sa predišlo duplicite práce, členským štátom sa odporúča, aby úzko spolupracovali s Eurostatom pri vypracovaní týchto klasifikačných systémov. Výsledky takejto spolupráce sa v prípade potreby môžu odraziť v budúcich zmenách a doplneniach týchto usmernení.

Komisia môže na účely kontrol Spoločenstva, ktoré sú stanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 882/2004, požadovať údaje, ktoré slúžili ako podklad pre výsledky a analýzu úradných kontrol poskytnuté vo výročnej správe, a preto by sa mali uchovávať a poskytovať Komisii na požiadanie.

9.   USMERNENIA K OBSAHU A FORME VÝROČNEJ SPRÁVY

Výročná správa by sa mala zaoberať týmito oblasťami:

a)

úradné kontroly vykonané členskými štátmi, ktoré sú stanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 882/2004, a národné plány kontroly – oddiel 9.1;

b)

celkový súlad s potravinovým a krmivovým právom, predpismi o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá – oddiel 9.2;

c)

audity vykonané podľa článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004, v prípade potreby aj vrátane výsledkov auditov alebo kontrol kontrolných orgánov, ktoré sú stanovené v článku 5 ods. 3 uvedeného nariadenia – oddiel 9.3;

d)

opatrenia na zabezpečenie účinnosti vykonávania národných plánov kontroly – oddiel 9.4;

e)

vyhlásenie o celkovej výkonnosti kontrolného systému pri vykonávaní národných plánov kontroly – oddiel 9.5;

f)

zmeny a doplnenia národných plánov kontroly – oddiel 9.6.

Výročná správa by mala obsahovať celkové výsledky vykonaných úradných kontrol v príslušných oblastiach, analýzu týchto výsledkov a závery na vnútroštátnej úrovni, ktoré možno predložiť podľa sektorov a štádií výroby a/alebo v prípade potreby na základe štruktúry stanovenej v národnom pláne kontroly členského štátu. Zhrnutie údajov podporujúcich uvedenú analýzu a týchto záverov možno v prípade potreby uviesť v samostatnej prílohe a úroveň podrobnosti takýchto údajov sa ponecháva na rozhodnutí členského štátu, pričom je potrebné mať na pamäti, že prvotné údaje by sa mali uchovávať, ako je uvedené v siedmom odseku oddielu 8. V prípade potreby by sa do správy mali zahrnúť nápravné opatrenia alebo zmeny a doplnenia národného plánu kontroly vyplývajúce z týchto záverov.

9.1.   Úradné kontroly

Vo výročnej správe by malo byť uvedené, do akej miery boli dosiahnuté ročné operačné ciele (v prípade, že si členské štáty takéto operačné ciele stanovili) a strategické ciele stanovené v národnom pláne kontroly. Mal by v nej byť uvedený stručný opis príslušných ukazovateľov výkonu a/alebo uplatnených operačných cieľov, pokiaľ nie sú uvedené v národnom pláne kontroly, pričom v takomto prípade by sa mal na ne uvádzať odkaz prostredníctvom krížových odkazov. Tieto údaje by sa mali predložiť podľa sektorov v súlade s národným plánom kontroly.

Výročná správa by mala obsahovať plánované alebo prebiehajúce úradné kontroly a v prípade potreby aj osobitné kontrolné činnosti zamerané na konkrétny problém. V prípade plánovaných úradných kontrol by sa v správe malo uviesť, do akej miery sa podarilo dosiahnuť frekvenciu alebo intenzitu a povahu úradných kontrol, ktoré sú stanovené v národnom pláne kontroly. V prípade, že sa nedosiahli operačné ciele plánovaných úradných kontrol, mala by sa poskytnúť analýza príslušných zmierňujúcich faktorov a/alebo faktorov, ktoré k danému stavu prispeli. Mali by sa poskytnúť informácie aj o neplánovaných úradných kontrolách (4) – najmä vtedy, keď sa na ne použili finančné prostriedky určené na plánované úradné kontroly – a malo by sa uviesť stručné vysvetlenie dôvodu neplánovaných úradných kontrol.

Pokiaľ ide o úradné kontroly týkajúce sa zdravia zvierat a zdravia rastlín, táto časť výročnej správy by mala obsahovať výsledky úradných kontrol vykonaných na účely monitorovania chorôb, dohľadu nad nimi, ich eradikácie alebo kontroly, vrátane úradných kontrol na overenie alebo stanovenie zdravotného statusu, pokiaľ ide o konkrétnu chorobu.

9.2.   Celkový súlad prevádzkovateľov a produktov s predpismi

Vo výročnej správe by mal byť uvedený opis, ako sa počas vykazovaného obdobia meralo celkové dodržiavanie potravinového a krmivového práva, predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá a predpisov o zdraví rastlín (prevádzkovateľmi potravinárskych a krmivárskych podnikov a inými príslušnými výrobcami a prevádzkovateľmi podnikov alebo z hľadiska produktov), ako aj prehľad výsledkov. Vo vyhlásení alebo v závere o celkovej úrovni dodržiavania predpisov by sa mal poskytnúť prehľad výsledkov podľa sektorov, štádií výroby a príslušných orgánov. Uvedené vyhlásenie alebo záver by mali byť založené na informáciách uvedených v oddieloch 9.2.1 – 9.2.2 a podložené týmito informáciami.

9.2.1.   Spôsob a frekvencia prípadov nedodržania predpisov

Vo výročnej správe by sa mali opísať zistené prípady nedodržania predpisov. Vo výročnej správe by podľa potreby:

a)

mala byť opísaná alebo vymedzená použitá klasifikácia;

b)

mali byť klasifikované zistené prípady nedodržania predpisov podľa spôsobu;

c)

mal byť opísaný spôsob a počet zistených prípadov nedodržania predpisov.

Výročná správa by mala obsahovať zhrnutie prípadov nedodržania predpisov zistených na vnútroštátnej úrovni podľa sektorov a tieto zhromaždené údaje by mali tvoriť základ analýzy uvedenej v oddiele 9.2.2.

9.2.2.   Analýza nedodržania predpisov

Analýza prípadov nedodržania predpisov je neoddeliteľnou súčasťou stanovenia príslušných nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie účinného fungovania systémov kontroly. V tomto oddiele sú uvedené príklady faktorov, ktoré sa môžu zohľadniť pri vypracovaní takejto analýzy a ktoré môžu prispieť k stanoveniu následných opatrení, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie účinnosti národných plánov kontroly (pozri oddiel 9.4).

V uvedenej analýze prípadov nedodržania predpisov sa v súlade s najlepšou praxou môže v prípade každého sektora posúdiť výskyt prípadov nedodržania predpisov, riziko vyplývajúce z nedodržania a v prípade potreby jeho hlavné príčiny. Na základe týchto analýz je možné vyvodiť závery, v ktorých možno posúdiť potenciálne závažné dôsledky nedodržania predpisov, pokiaľ ide o riziká pre ľudí, zvieratá alebo rastliny, a v prípade potreby hlavné príčiny týchto prípadov nedodržania. Aby bolo možné takúto analýzu vykonať, je pravdepodobne potrebné posúdiť údaje zhromaždené za niekoľko rokov a, ak je to vhodné, uviesť odkaz na predchádzajúce úradné kontroly.

9.2.2.1.   Výskyt prípadov nedodržania predpisov

Účelom tohto oddielu je poskytnúť určitý návod na vykonanie analýzy frekvencie a prípadov a spôsobu nedodržania predpisov. Analýzu možno rozpísať podľa sektorov a/alebo v prípade potreby podľa príslušných orgánov. Analýza môže v prípade potreby poskytnúť odpovede na takéto otázky:

a)

Aká bola frekvencia prípadov nedodržania predpisov v rôznych sektoroch? Dochádza k tomu najmä v prípadoch, keď sú v niektorých sektoroch evidentné značné odchýlky v celkovom dodržiavaní predpisov alebo v úradných kontrolách vykonávaných určitými príslušnými orgánmi.

b)

Boli prípady nedodržania náhodne rozložené v čase a priestore alebo v určitých miestach alebo štádiách výroby došlo k ich hromadeniu a zaznamenali sa náznaky vznikajúcich trendov?

c)

Spôsob nedodržania predpisov, t. j. či sa nedodržanie týkalo štrukturálnych, operačných požiadaviek alebo požiadaviek týkajúcich sa konečného výrobku? Medzi iné druhy nedodržania môžu patriť nedodržania týkajúce sa samokontrol, administratívnych aspektov alebo dokumentácie (napr. vysledovateľnosť). Nedodržania predpisov sa môžu kategorizovať ako závažné/menej závažné, systematické/sporadické atď.

d)

Boli prípady nedodržania predpisov rozptýlené pozdĺž celého krmivového a potravinového reťazca alebo sa koncentrovali na úrovni primárnej výroby alebo v ďalších štádiách reťazca?

e)

Mohlo v určitých reťazcoch dôjsť k viacnásobnému hromadeniu prípadov nedodržania predpisov?

f)

Poukazuje charakter nedodržaní predpisov na to, že vo výrobnom reťazci (výrobných reťazcov) existujú kritické štádiá kontroly?

g)

Existujú nejaké príklady poukazujúce na to, že by rôzne typy prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov a iných príslušných výrobcov a prevádzkovateľov podnikov, prípadne výrobných reťazcov, dodržiavali predpisy viac ako ostatní?

9.2.2.2.   Povaha rizika vyplývajúceho z nedodržania predpisov

Účelom tohto oddielu je poskytnúť určité usmernenie k analýze, ktorá je potrebná na poskytnutie informácií o potenciálnych dôsledkoch nedodržania predpisov. Analýza môže obsahovať:

a)

identifikáciu prípadov nedodržaní predpisov, ktoré môžu mať významný vplyv na ľudí, zvieratá alebo rastliny;

b)

opis možných vážnych dôsledkov alebo „rizika“ týchto nedodržaní;

c)

opis, či sa riziko týka iba osobitného nebezpečenstva alebo všeobecného nárastu rizika vyplývajúceho z pôsobenia viacerých nebezpečenstiev alebo skupín nebezpečenstiev.

9.2.2.3.   Hlavná(-é) príčina(-y) nedodržania predpisov

V prípade potreby a najmä vtedy, keď sa opakovane zistili závažné nedodržania predpisov alebo opakované priestupky, je možné vykonať analýzu možných hlavných príčin. Takáto analýza môže prispieť k rozvíjaniu a sústavnému zlepšovaniu systémov kontroly v členskom štáte. Pri vypracovaní uvedenej analýzy sa môžu zohľadniť tieto faktory:

a)

nedostatočná informovanosť prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov a iných príslušných výrobcov a prevádzkovateľov podnikov a jej dôvody;

b)

nedostatočná spôsobilosť prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov a iných príslušných výrobcov a prevádzkovateľov podnikov a jej dôvody;

c)

náklady na dodržiavanie predpisov;

d)

nedostatočné nástroje a/alebo zdroje na presadzovanie požiadaviek;

e)

chýbajúce účinné a/alebo primerané a/alebo odradzujúce sankcie.

9.3.   Audity

9.3.1.   Audity vykonávané podľa článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004

Toto usmernenie sa týka výlučne auditov stanovených v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004. Výsledky takýchto auditov by sa mali predkladať na vnútroštátnej úrovni, v prípade potreby podľa sektorov, v súlade s opatreniami stanovenými pre takéto audity v národnom pláne kontroly.

Podľa ustanovení rozhodnutia 2006/677/ES by výročná správa mala obsahovať tieto informácie:

a)

miera, do akej sa vo vykazovanom období uskutočnil program auditu vypracovaný príslušným orgánom;

b)

miera, do akej sa podarilo dosiahnuť celkové dodržanie plánovaných opatrení pre úradné kontroly vykonávané príslušnými orgánmi;

c)

závery o celkovej účinnosti úradných kontrol vykonaných príslušnými orgánmi;

d)

závery o celkovej vhodnosti systémov úradných kontrol prevádzkovaných príslušnými orgánmi na dosiahnutie cieľov.

Ak sa v opise opatrení pre audit stanovených v národnom pláne kontroly neuvádzajú spôsoby ani ukazovatele výkonu použité na meranie dodržiavania predpisov, účinnosti a vhodnosti úradných kontrol, vo výročnej správe by mal byť uvedený stručný opis.

9.3.2.   Audity a kontroly kontrolných orgánov – článok 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 882/2004

Opíšte, do akej miery sa uskutočnil program auditov alebo kontroly kontrolných orgánov, a uveďte súhrn záverov týchto auditov alebo kontrol.

9.4.   Opatrenia na zabezpečenie účinnosti

Táto časť by mala obsahovať zoznam prijatých opatrení na zabezpečenie účinného fungovania národného plánu kontroly. Výročná správa by sa mala zaoberať opatreniami prijatými v týchto oblastiach. Tieto informácie sa môžu predložiť podľa sektorov alebo štádií výroby.

a)

Opatrenia prijaté na zabezpečenie dodržiavania predpisov prevádzkovateľmi potravinárskych a krmivárskych podnikov a inými príslušnými výrobcami a prevádzkovateľmi podnikov, ako sú stanovené v článku 31 ods. 2 písm. e), článku 54 ods. 2 a článku 55 nariadenia (ES) č. 882/2004.

b)

Opatrenia prijaté na zabezpečenie účinnosti fungovania služieb úradných kontrol, ako sú stanovené v článku 4 ods. 2 a článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 882/2004, vrátane opatrení prijatých v reakcii na audity vykonané v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 a v prípade potreby na audity alebo kontroly vykonané v súlade s článkom 5 ods. 3 uvedeného nariadenia. V prípade opatrení prijatých v reakcii na závery auditu môžu tieto opatrenia zahŕňať nápravné a preventívne opatrenia alebo zlepšujúce opatrenia založené na stanovení najlepšej praxe.

9.4.1.   Opatrenia na zabezpečenie dodržiavania predpisov prevádzkovateľmi potravinárskych a krmivárskych podnikov a inými príslušnými výrobcami a prevádzkovateľmi podnikov

Výročná správa by mala obsahovať prehľad o prijatých opatreniach. Medzi tieto opatrenia môžu patriť:

a)

obmedzenia alebo zákazy umiestňovania krmív, potravín alebo zvierat na trh, ich dovozu, vývozu alebo používania;

b)

zrušenie alebo pozastavenie povolenia alebo registrácie na prevádzkovanie krmivárskeho alebo potravinárskeho podniku;

c)

správne pokuty a iné správne sankcie;

d)

trestné stíhanie prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov a iných príslušných výrobcov a prevádzkovateľov podnikov za nedodržanie predpisov (trestné sankcie).

9.4.2.   Opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného fungovania služieb úradných kontrol

Dôležité opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného fungovania služieb úradných kontrol si môžu vyžiadať zmenu a doplnenie národného plánu kontroly a v takomto prípade by sa na ne mal vzťahovať oddiel 9.6. Niektoré dôležité opatrenia si však pravdepodobne nevyžiadajú zmenu a doplnenie národného plánu kontroly a v takýchto prípadoch by sa vo výročnej správe mali zahrnúť do tohto bodu, aby sa uviedli pozitívne opatrenia prijaté členským štátom. Tieto informácie sa môžu predložiť podľa sektorov alebo štádií výroby a mali by sa týkať opatrení, ktoré nie sú zahrnuté ako zmeny a doplnenia národného plánu kontroly, napríklad:

a)

nové, aktualizované alebo revidované postupy kontroly;

b)

iniciatívy v oblasti odbornej prípravy;

c)

poskytnutie dodatočných zdrojov;

d)

prerozdelenie existujúcich zdrojov po preskúmaní priorít;

e)

osobitné iniciatívy v oblasti kontroly;

f)

zmeny v organizácii alebo riadení príslušných orgánov;

g)

poskytovanie poradenstva alebo informácií prevádzkovateľom potravinárskych a krmivárskych podnikov;

h)

nové právne predpisy;

i)

pozastavenie alebo zrušenie delegovania v prípade kontrolných orgánov.

9.5.   Vyhlásenie o celkovom výkone

Zhodnoťte:

a)

celkový pokrok na ceste k dosiahnutiu strategických cieľov, ktoré sú opísané v národnom pláne kontroly;

b)

celkovú účinnosť úradných kontrol vykonaných na základe národného plánu kontroly a ich vhodnosť na dosiahnutie cieľov článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002, nariadenia (ES) č. 882/2004, predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá a v prípade potreby predpisov o zdraví rastlín.

Toto sebahodnotenie by sa malo zaoberať aj otázkami, medzi ktoré patrí celková účinnosť, koordinácia medzi príslušnými orgánmi a v rámci nich, plnenie prístupu „z farmy po vidličku“ a celkové zameranie úradných kontrol na riziko. Vyhlásenie o celkovom výkone by sa malo opierať o analýzu a syntézu výsledkov predchádzajúcich oddielov a v prípade potreby obsahovať opisy:

a)

ukazovateľov výkonu uplatňovaných na tieto ciele a

b)

výsledkov každého cieľa.

9.6.   Zmeny a doplnenia národného plánu kontroly

Vo výročnej správe by mali byť vysvetlené zmeny a doplnenia národného plánu kontroly počas roka, ktorého sa uvedená správa týka. Osobitná pozornosť by sa mala venovať potrebe zabezpečiť, aby sa výročná správa zaoberala zmenami a doplneniami vykonanými v reakcii na faktory uvedené v článku 42 ods. 3, článku 44 ods. 5 a článku 45 ods. 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004 a aby boli tieto zmeny a doplnenia vysvetlené. Mali by sa opísať najmä príslušné zmeny v systémoch úradných kontrol, ktoré sú opísané v národnom pláne kontroly, a príslušné zmeny v činnostiach kategorizácie rizík (pozri oddiel 3.4 prílohy k rozhodnutiu 2007/363/ES).

Vo výročnej správe by mala byť opísaná povaha a dôvody takýchto zmien a doplnení. Napríklad a v prípade potreby:

a)

nové právne predpisy;

b)

výskyt nových chorôb alebo iných zdravotných rizík;

c)

podstatné zmeny v štruktúre, riadení alebo fungovaní príslušných orgánov;

d)

podstatné zmeny v agropotravinárskom sektore;

e)

výsledky úradných kontrol členských štátov;

f)

všetky zmeny a doplnenia usmernení uvedených v článku 43 nariadenia (ES) č. 882/2004;

g)

vedecké zistenia;

h)

výsledky auditov vykonaných v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004;

i)

výsledky kontrol Spoločenstva vykonaných v súlade s článkom 45 nariadenia (ES) č. 882/2004 (5);

j)

výsledky auditov, ktoré v členskom štáte vykonala tretia krajina;

k)

výsledok analýzy hlavných príčin.

Zmeny a doplnenia by mali byť v súlade s analýzou a závermi stanovenými v oddieloch 9.3 – 9.5 týchto usmernení a v prípade potreby obsahovať krížové odkazy na príslušné oddiely.


(1)  Ú. v. EÚ L 278, 10.10.2006, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 24.

(3)  Táto práca uskutočňovaná v rámci štatistického programu Spoločenstva a jeho ročných programov práce obsahuje rôzne klasifikačné systémy, napríklad klasifikáciu kontrolných a monitorovacích činností, dátové slovníky výrobkov a činností podnikov, jednotný glosár, vymedzenie stratégií odberu vzoriek a ukazovatele kontrolných a monitorovacích činností.

(4)  Úradné kontroly, pri ktorých došlo k značnému dočasnému odklonu od národného plánu kontroly v dôsledku nepredvídaných okolností.

(5)  V rámci kontrol Spoločenstva v členských štátoch sa môžu určiť problémy, v prípade ktorých si nápravné alebo preventívne opatrenia prijaté v reakcii na odporúčanie Komisie vyžadujú zmenu a doplnenie národného plánu kontroly. Takéto zmeny a doplnenia by sa mali uviesť vo výročnej správe bez ohľadu na to, že mohli byť predmetom odpovede členských štátov na odporúčania.


Top