Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0631

2008/631/ES: Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/805/ES, pokiaľ ide o určité regióny členských štátov stanovené v prílohe a rozšírenie obdobia uplatňovania uvedeného rozhodnutia [oznámené pod číslom K(2008) 3964] (Text s významom pre EHP)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 36 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/631/oj

1.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/51


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/805/ES, pokiaľ ide o určité regióny členských štátov stanovené v prílohe a rozšírenie obdobia uplatňovania uvedeného rozhodnutia

[oznámené pod číslom K(2008) 3964]

(Text s významom pre EHP)

(2008/631/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2006/805/ES z 24. novembra 2006 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (3) bolo prijaté ako reakcia na výskyt ohnísk klasického moru ošípaných v určitých členských štátoch. Uvedeným rozhodnutím sa stanovujú určité opatrenia na kontrolu klasického moru ošípaných v týchto členských štátoch.

(2)

Rozhodnutie 2006/805/ES sa uplatňuje do 31. júla 2008. Vzhľadom na nákazovú situáciu vo výskyte klasického moru ošípaných v určitých oblastiach Bulharska, Nemecka, Francúzska, Maďarska a Slovenska je vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania uvedeného rozhodnutia do 31. júla 2009.

(3)

Bulharsko informovalo Komisiu o najnovšom vývoji klasického moru ošípaných u diviačej zveri a u ošípaných v chovoch na jeho území. Podľa týchto informácií sa nákazová situácia u diviačej zveri v tomto členskom štáte značne zlepšila. Okrem toho už neexistuje podozrenie, že výskyt klasického moru ošípaných u ošípaných v chovoch je endemický. Bulharsko tiež informovalo Komisiu, že sa prijali ďalšie opatrenia na vylúčenie prítomnosti infekcie vírusom klasického moru ošípaných u ošípaných v komerčných poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa odosielajú na zabitie. Zákaz odosielania čerstvého mäsa ošípaných, mäsových prípravkov a výrobkov pozostávajúcich z mäsa ošípaných z Bulharska do ostatných členských štátov stanovený v rozhodnutí 2006/805/ES by sa preto nemal ďalej uplatňovať.

(4)

Napriek tomu, že nákazová situácia u diviačej zveri v Bulharsku sa zlepšila, v tomto členskom štáte ešte stále pretrváva riziko výskytu ohnísk klasického moru ošípaných. Zákaz odosielania živých ošípaných do iných členských štátov by sa preto mal naďalej uplatňovať na celom území Bulharska. Celé toto územie by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zaradiť do časti II prílohy k rozhodnutiu 2006/805/ES.

(5)

Maďarsko a Slovensko takisto informovali Komisiu o najnovšom vývoji klasického moru ošípaných u diviačej zveri na ich území. Na základe dostupných epizootologických informácií je potrebné rozšíriť oblasti v týchto členských štátoch, kde sa uplatňujú opatrenia na kontrolu klasického moru ošípaných, tak, aby zahŕňali aj určité oblasti žúp Heves a Borsod-Abaúj-Zemplén v Maďarsku a celé okresy Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice a Komárno na Slovensku. Rozhodnutie 2006/805/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2006/805/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 14 sa dátum „31. júla 2008“ nahrádza dátumom „31. júla 2009“.

2.

Časť II a časť III prílohy sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 67. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2008/225/ES (Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2008, s. 32).


PRÍLOHA

„ČASŤ II

1.   Bulharsko

Celé územie Bulharska.

2.   Maďarsko

Územie župy Nógrád a územie župy Pešť, ktoré sa nachádza severne a východne od rieky Dunaj, južne od hranice so Slovenskom, západne od hranice so župou Nógrád a severne od diaľnice E 71, územie župy Heves, ktoré sa nachádza východne od hranice so župou Nógrád, južne a západne od hranice so župou Borsod-Abaúj-Zemplén a severne od diaľnice E71, a územie župy Borsod-Abaúj-Zemplén, ktoré sa nachádza južne od hranice so Slovenskom, východne od hranice so župou Heves, severne a západne od diaľnice E71, južne od hlavnej cesty č. 37 (časť medzi diaľnicou E71 a hlavnou cestou č. 26) a západne od hlavnej cesty č. 26.

3.   Slovensko

Územie, ktoré patrí do pôsobnosti regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) Žiar nad Hronom (územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica), Zvolen (územný obvod okresov Zvolen, Krupina a Detva), Lučenec (územný obvod okresov Lučenec a Poltár), Veľký Krtíš (územný obvod okresu Veľký Krtíš), Komárno (územný obvod okresu Komárno), Nové Zámky (územný obvod okresu Nové Zámky), Levice (územný obvod okresu Levice) a Rimavská Sobota (územný obvod okresu Rimavská Sobota).

ČASŤ III“


Top