Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_205_R_0040_01

2008/628/ES: Rozhodnutie Rady z  25. februára 2008 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii
Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

OJ L 205, 1.8.2008, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/40


ROZHODNUTIE RADY

z 25. februára 2008

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(2008/628/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2, článok 47 ods. 2 tretiu vetu, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2 a články 93, 94, 133 a 181a v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. októbra 2006 splnomocnila Komisiu, aby v mene Spoločenstva a jeho členských štátov rokovala s Kirgizskou republikou o Protokole k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

(2)

S výhradou prípadného neskoršieho uzatvorenia by protokol mal byť podpísaný v mene Európskych spoločenstiev a ich členských štátov.

(3)

Protokol by sa mal predbežne vykonávať od 1. januára 2007 až do ukončenia príslušných postupov na jeho formálne uzatvorenie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Európskych spoločenstiev a ich členských štátov Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii s výhradou prípadného neskoršieho uzatvorenia.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu (1).

Článok 2

Do nadobudnutia jeho platnosti sa protokol predbežne vykonáva od 1. januára 2007.

V Bruseli 25. februára 2008

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Pozri stranu 42 tohto úradného vestníka.


PROTOKOL

k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej len „členské štáty“ zastúpené Radou Európskej únie,

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len „Spoločenstvá“ zastúpené Radou Európskej únie a Európskou komisiou,

na jednej strane a

KIRGIZSKÁ REPUBLIKA

na strane druhej,

na účely tohto protokolu ďalej len „strany“,

SO ZRETEĽOM NA ustanovenia Zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členské štáty Európskej únie) a Bulharskou republikou a Rumunskom o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, ktorá bola podpísaná 25. apríla 2005 v Luxemburgu a vykonáva sa od 1. januára 2007,

VZHĽADOM na novú situáciu vo vzťahoch medzi Kirgizskou republikou a Európskou úniou, ktorá vyplýva z pristúpenia dvoch nových členských štátov k EÚ a poskytuje nové príležitosti a výzvy na spoluprácu medzi Kirgizskou republikou a Európskou úniou,

BERÚC DO ÚVAHY želanie strán zabezpečiť dosiahnutie a implementáciu cieľov a zásad DPS,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Bulharská republika a Rumunsko sú stranami Dohody o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na druhej strane, ktorá bola podpísaná 9. februára 1995 v Bruseli a nadobudla platnosť 1. júla 1999 (ďalej len „dohoda“) a rovnako ako ostatné členské štáty prijímajú a berú na vedomie texty dohody, ako aj spoločných vyhlásení, korešpondencie a vyhlásenia Kirgizskej republiky, ktoré sú pripojené k záverečnému aktu podpísanému v ten istý deň, a protokolu k dohode z 30. apríla 2004, ktorý nadobudol platnosť 1. júna 2006.

Článok 2

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody.

Článok 3

1.   Tento protokol schvaľujú spoločenstvá, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Kirgizská republika v súlade s ich vlastnými postupmi.

2.   Strany si navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 4

1.   Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dátume uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

2.   Do dátumu nadobudnutia jeho platnosti sa tento protokol vykonáva predbežne s účinnosťou od 1. januára 2007.

Článok 5

1.   Texty dohody, záverečného aktu a všetkých pripojených dokumentov, ako aj protokolu k dohode z 30. apríla 2004, sú vypracované v bulharskom a rumunskom jazyku.

2.   Tieto texty sú pripojené k tomuto protokolu a sú rovnako autentické ako texty v iných jazykoch, v ktorých je vypracovaná dohoda, záverečný akt a pripojené dokumenty, ako aj protokol k dohode z 30. apríla 2004.

Článok 6

Tento protokol je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a kirgizskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el once de junio de dosmile ocho.

V Bruselu dne jedenáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte juni to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am elften Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the eleventh day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le onze juin deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì undici giugno duemilaotto.

Briselé, divtūkstoš astotā gada vienpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június tizenegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de elfde juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego czerwca dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Bruxelas, em onze de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la unsprezece iunie două mii opt.

V Bruseli dňa jedenásteho júna dvetisícosem.

V Bruslju, dne enajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den elfte juni tjugohundraåtta.

Image

Составлено в Брюсселе одинадцатого июня две тысячи восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Государства-Члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Киргизката република

Por la República Kirguisa

Za Kyrgyzskou Republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République kirghize

Per la Repubblica del Kirghizistan

Kirgizijos Respublikos vardu

Kirgizstānas Republikas vārdā

A Kirgiz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Kirgιża

Voor de Republiek Kirgizstan

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela República do Quirguizistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú republiku

Za Kirgiško Republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


Top