Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0072

Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 28–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 116 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/72/oj

1.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/28


SMERNICA RADY 2008/72/ES

z 15. júla 2008

o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh

(Text s významom pre EHP)

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Smernica Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo (2) bola opakovane (3) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Produkcia zeleniny zaberá dôležité miesto v poľnohospodárstve v Spoločenstve.

(3)

Uspokojivé výsledky v pestovaní zeleniny do veľkej miery závisia od kvality a zdravotného stavu nielen osiva, ktorým sa zaoberá smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (4), ale aj sadivového materiálu zelenín používaného na ich rozmnožovanie.

(4)

Odlišné zaobchádzanie s množiteľským materiálom a sadivovým materiálom zelenín v rôznych členských štátoch pravdepodobne vytvorí prekážky pre obchod, a zabráni tak voľnému pohybu týchto produktov v rámci celého Spoločenstva.

(5)

Zosúladené podmienky na úrovni Spoločenstva by mali zabezpečiť, že nákupcovia v rámci celého Spoločenstva dostanú množiteľský a sadivový materiál zelenín, ktorý je zdravý a má dobrú kvalitu.

(6)

Pokiaľ sa týkajú zdravia rastlín, musia byť takéto zosúladené podmienky v súlade so smernicou Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (5).

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2000/29/ES o zdraví rastlín, nie je vhodné uplatňovať pravidlá Spoločenstva o uvádzaní množiteľského a sadivového materiálu zelenín na trh, ak sa ukáže, že takéto produkty sú určené na vývoz do tretích krajín, pretože pravidlá platné tam môžu byť odlišné od tých, ktoré sú obsiahnuté v tejto smernici.

(8)

Stanovenie noriem pre zdravotný stav a kvalitu pre každý rod a druh zeleninovej rastliny vyžaduje dlhé a podrobné technické a vedecké posúdenie. Preto by sa mal na tento účel ustanoviť príslušný postup.

(9)

Je to v prvom rade zodpovednosť dodávateľov množiteľského a sadivového materiálu zelenín, aby zabezpečili, že ich produkty spĺňajú podmienky ustanovené v tejto smernici.

(10)

Príslušné orgány členských štátov by mali pri vykonávaní kontrol a inšpekcií zabezpečiť, aby dodávatelia plnili vyššie uvedené podmienky.

(11)

Mali by sa stanoviť kontrolné opatrenia Spoločenstva, aby sa vo všetkých členských štátoch zabezpečilo jednotné uplatňovanie noriem ustanovených v tejto smernici.

(12)

Je to v záujme nákupcov množiteľského a sadivového materiálu zelenín, aby mená odrôd boli známe a aby bola zabezpečená ich identifikácia.

(13)

S týmto cieľom by sa malo prijať ustanovenie, pokiaľ je to možné, pre uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa odrôd ustanovených vzhľadom na uvádzanie osiva zelenín na trh.

(14)

S cieľom zabezpečiť označovanie a riadne uvádzanie množiteľského a sadivového materiálu zelenín na trh by sa mali ustanoviť pravidlá Spoločenstva týkajúce sa separácie dávok a predaja. Použité návesky s označením by mali uvádzať náležitosti potrebné pre úradné kontroly, ako aj pre informovanie spotrebiteľa.

(15)

Mali by sa zaviesť pravidlá, ktoré by v prípade dočasných ťažkostí s dodávkami povoľovali uvádzanie na trh množiteľského a sadivového materiálu zelenín podliehajúceho menej prísnym požiadavkám, ako sú požiadavky obsiahnuté v tejto smernici.

(16)

Členským štátom by sa v prípade rodov a druhov uvedených v prílohe II, pre ktoré sa vypracujú aktuálne rozpisy, malo zakázať ukladať iné nové podmienky alebo obmedzenia predaja, ako sú tie, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.

(17)

Mali by sa prijať ustanovenia pre povoľovanie uvádzania množiteľského a sadivového materiálu zelenín vyrobeného v tretích krajinách na trh v rámci Spoločenstva za predpokladu, že poskytne rovnaké istoty ako množiteľský a sadivový materiál zelenín vyrobený v Spoločenstve a spĺňajúci pravidlá Spoločenstva.

(18)

Na účely zosúladenia technických metód skúšok používaných v členských štátoch a na účely porovnania množiteľského a sadivového materiálu zelenín a rastlín zeleniny vyprodukovaných v Spoločenstve s takými, ktoré sa vyrobili v tretích krajinách, mali by sa v prípade takýchto produktov vykonávať porovnávacie skúšky na kontrolu súladu s požiadavkami tejto smernice.

(19)

Mali by sa prijať opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon výkonných právomocí prenesených na Komisiu (6).

(20)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu a uplatňovania tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Táto smernica sa vzťahuje na uvádzanie množiteľského a sadivového materiálu zelenín iného ako osivo na trh v rámci Spoločenstva.

2.   Články 2 až 20 a článok 23 sa vzťahujú na rody, druhy a ich hybridy vymenované v prílohe II.

Podzemky a iné časti rastlín iných rodov alebo druhov, alebo ich hybridov taktiež podliehajú uvedeným článkom, ak materiál jedného z týchto rodov alebo druhov, alebo ich hybridov sa do nich navrúbľoval alebo sa má navrúbľovať.

3.   Zmeny a doplnenia k zoznamu rodov a druhov v prílohe II sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 3.

Článok 2

Táto smernica sa nevzťahuje na množiteľský a sadivový materiál, o ktorom sa preukázalo, že je určený na vývoz do tretích krajín, ak je ako taký riadne označený a ak je držaný dostatočne izolovaný, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o zdravotnom stave ustanovené v smernici 2000/29/ES.

Vykonávacie opatrenia pre prvý odsek s primeraným odkazom na označenie a izoláciu sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 3

Na účely tejto smernice platia nasledujúce definície:

a)

„množiteľský materiál“ znamená časti rastlín a materiál celých rastlín, vrátane podzemkov, určené na množenie a produkciu zeleniny;

b)

„sadivový materiál“ znamená celé rastliny a časti rastlín, pre navrúbľované rastliny vrátane navrúbľovaných komponentov, určené na sadenie pre produkciu zeleniny;

c)

„dodávateľ“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva aspoň jednu z nasledujúcich činností, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zeleniny: množenie, výroba, uchovávanie a/alebo ošetrovanie a uvádzanie na trh;

d)

„uvádzanie na trh“ znamená držanie k dispozícii alebo na sklade, vystavovanie alebo ponuka na predaj, predaj a/alebo dodávanie inej osobe, akýmkoľvek spôsobom, množiteľského a sadivového materiálu;

e)

„príslušný úradný orgán“ znamená:

i)

výhradný a ústredný orgán zriadený alebo vymenovaný členským štátom pod dohľadom vnútroštátnej vlády a zodpovedný za otázky týkajúce sa kvality;

ii)

akýkoľvek štátny orgán zriadený:

na vnútroštátnej úrovni,

alebo na regionálnej úrovni pod dohľadom vnútroštátnych orgánov v rámci obmedzení stanovených vnútroštátnou legislatívou príslušného členského štátu.

Orgány uvedené v bodoch i) a ii) môžu v súlade s ich vnútroštátnou legislatívou delegovať úlohy, ktoré im boli touto smernicou stanovené a ktoré majú byť splnené v rámci ich právomoci a pod ich dohľadom, na ktorúkoľvek právnickú osobu, ktorá sa riadi podľa verejného alebo súkromného práva a ktorá je podľa jej úradne schválených stanov poverená výlučne špecifickými verejnými funkciami, za predpokladu, že takáto osoba a jej členovia nemajú žiadny osobný záujem na výsledku opatrení, ktoré prijmú.

Členské štáty zabezpečia, aby existovala úzka spolupráca medzi orgánmi uvedenými v bode i) a tými, ktoré sú uvedené v bode ii).

Okrem toho je v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 možné schváliť ďalšiu právnickú osobu zriadenú v mene ktoréhokoľvek orgánu uvedeného v bode i) a v bode ii) a konajúcu na základe oprávnenia a pod dohľadom takéhoto orgánu za predpokladu, že takáto osoba nemá žiadny osobný záujem na výsledku opatrení, ktoré sama príjme.

Členské štáty upovedomia Komisiu o svojich príslušných úradných orgánoch. Komisia zašle tieto informácie ostatným členským štátom;

f)

„úradné opatrenia“ znamenajú opatrenia prijaté príslušným úradným orgánom;

g)

„úradná kontrola“ znamená kontrolu vykonávanú príslušným úradným orgánom;

h)

„úradné stanovisko“ znamená stanovisko vydané príslušným úradným orgánom alebo pod zodpovednosťou príslušného úradného orgánu;

i)

„dávka“ znamená počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovateľná podľa svojej homogenity zloženia a pôvodu;

j)

„laboratórium“ znamená verejnú alebo súkromnú právnickú osobu vykonávajúcu analýzu a náležitú diagnózu, ktorá umožňuje výrobcovi sledovať kvalitu výroby.

Článok 4

V súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 3 sa v prílohe I ustanoví rozpis pre každý rod a druh uvedený v prílohe II a pre podzemky iných rodov a druhov, ak materiál toho rodu alebo druhu je do nich zaštepený alebo sa má do nich zaštepiť, s odvolaním sa na podmienky o zdravotnom stave rastliny ustanovené v smernici 2000/29/ES platnej pre príslušný rod a/alebo druh a ustanovujúce:

a)

podmienky, ktoré musí spĺňať sadivový materiál zelenín, a najmä tie, ktoré sa týkajú kvality a druhovej čistoty, a tam, kde je to vhodné, vlastnosti odrody. Tieto podmienky sa doplnia do prílohy I časti A;

b)

podmienky, ktoré musí spĺňať sadivový materiál zelenín, a najmä tie, ktoré sa týkajú použitého systému rozmnožovania, druhovej čistoty, a tam, kde je to vhodné, vlastnosti odrody. Tieto podmienky sa uvedú v prílohe I časti B.

Článok 5

1.   Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia prijali všetky potrebné opatrenia na zaručenie súladu s normami stanovenými touto smernicou na všetkých stupňoch výroby a uvádzania množiteľského a sadivového materiálu zelenín na trh.

2.   Na účely odseku 1 vyššie uvedení dodávatelia buď osobne vykonajú, alebo nechajú, aby akreditovaný dodávateľ alebo príslušný úradný orgán vykonali kontroly na základe nasledujúcich zásad:

označenie kritických bodov v ich výrobnom postupe na základe použitých metód výroby,

ustanovenie a uplatňovanie metód na sledovanie a kontrolu kritických bodov uvedených v prvej zarážke,

odber vzoriek na rozbor v laboratóriu akreditovanom príslušným úradným orgánom na účely kontroly súladu s normami ustanovenými touto smernicou,

vedenie písomných záznamov alebo záznamov robených nezmazateľným spôsobom o údajoch uvedených v prvej, druhej a tretej zarážke, ako aj záznamov o výrobe a uvádzaní množiteľského a sadivového materiálu zelenín na trh, aby sa uchovali pre potreby príslušného úradného orgánu. Tieto doklady a záznamy sa uchovajú aspoň počas jedného roka.

Avšak od dodávateľov, ktorých činnosť sa v tejto súvislosti obmedzuje iba na distribuovanie množiteľského a sadivového materiálu zelenín vyrábaného a baleného v iných ako vo vlastných prevádzkových priestoroch, sa vyžaduje iba vedenie písomných záznamov alebo záznamov vykonaných nezmazateľným spôsobom o nákupe a predaji a/alebo dodávke takýchto výrobkov.

Tento odsek sa nevzťahuje na dodávateľov, ktorých činnosť sa v tejto súvislosti obmedzuje na dodávky malých množstiev množiteľského a sadivového materiálu zelenín neprofesijným konečným spotrebiteľom.

3.   Ak výsledok ich vlastných kontrol alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sú k dispozícii dodávateľom uvedeným v odseku 1, odhalia prítomnosť jedného alebo viacerých škodlivých organizmov uvedených v smernici 2000/29/ES, alebo ich prítomnosť v množstvách väčších, ako sú tie, ktoré sú bežne povolené na to, aby boli splnené normy, alebo tých, ktoré sú bližšie určené v príslušných rozpisoch ustanovených podľa článku 4 tejto smernice, dodávatelia to okamžite oznámia príslušnému úradnému orgánu a prijmú opatrenia, určené tým orgánom, alebo akékoľvek iné opatrenie potrebné na zníženie rizika rozširovania takýchto škodlivých organizmov. Dodávatelia musia uchovávať záznamy o všetkých výskytoch škodlivých organizmov v ich výrobných prevádzkach a o všetkých opatreniach prijatých v súvislosti s takýmito výskytmi.

4.   Podrobné pravidlá na uplatňovanie odseku 2 druhého pododseku sa ustanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 6

1.   Príslušný úradný orgán akredituje dodávateľov po tom, ako preverí, že ich výrobné metódy a zariadenia spĺňajú požiadavky tejto smernice vzhľadom na povahu činností, ktoré vykonávajú. Akreditácia sa musí obnoviť, ak sa dodávateľ rozhodne, že bude vykonávať iné činnosti ako tie, na ktoré dostal akreditáciu.

2.   Príslušný úradný orgán akredituje laboratóriá po tom, ako preverí, že takéto laboratóriá, ich výrobné metódy a zariadenia spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa bližšie určia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2, pokiaľ ide o testovacie činnosti, ktoré vykonávajú. Akreditácia sa musí obnoviť, ak sa laboratórium rozhodne, že bude vykonávať iné činnosti ako tie, na ktoré dostalo akreditáciu.

3.   Príslušný úradný orgán prijme potrebné opatrenia, ak sa prestanú plniť požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2. Na tento účel náležite zohľadní závery akejkoľvek kontroly vykonanej v súlade s článkom 7.

4.   Dozor a monitorovanie dodávateľov, prevádzkových zariadení a laboratórií sa musí pravidelne vykonávať príslušným úradným orgánom alebo na jeho zodpovednosť, ktorý musí mať stále prístup do všetkých častí prevádzkového zariadenia s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami tejto smernice. Vykonávacie opatrenia týkajúce sa dohľadu a monitorovania sa prijmú, ak je to potrebné, v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Ak takýto dozor a monitorovanie odhalia, že sa neplnia požiadavky tejto smernice, príslušný úradný orgán podnikne primerané kroky.

Článok 7

1.   Odborníci Komisie môžu v spolupráci s príslušnými úradnými orgánmi členských štátov vykonávať kontroly na mieste, ak je to potrebné, na zabezpečenie jednotného uplatňovania tejto smernice, a najmä aby sa preverilo, či dodávatelia v skutočnosti plnia požiadavky tejto smernice. Členský štát, na ktorého území sa kontrola vykonáva, poskytne odborníkom všetku nevyhnutnú pomoc pri vykonávaní ich povinností. Komisia informuje členské štáty o výsledkoch zistení.

2.   Podrobné pravidlá na uplatňovanie odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 8

1.   Množiteľský a sadivový materiál zelenín môžu uvádzať na trh iba akreditovaní dodávatelia a iba za predpokladu, že spĺňajú požiadavky ustanovené v zozname uvedenom v článku 4.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2000/29/ES, odsek 1 neplatí pre množiteľský a sadivový materiál zelenín určený na:

a)

pokusy alebo vedecké účely alebo

b)

šľachtiteľskú činnosť, alebo

c)

opatrenia zamerané na zachovanie genetickej rôznorodosti.

3.   Podrobné pravidlá na uplatňovanie odseku 2 písm. a), b) a c) sa prijmú, ak je to potrebné, v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 9

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, sa množiteľský a sadivový materiál zelenín, ktorý patrí do rodov a druhov vymenovaných v prílohe II a je upravený aj smernicou 2002/55/ES, nesmie uvádzať na trh v rámci Spoločenstva, pokiaľ nepatrí k niektorej odrode schválenej v súlade s uvedenou smernicou.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 a odsek 3 tohto článku, sa množiteľský a sadivový materiál zelenín, ktorý patrí do rodov a druhov vymenovaných v prílohe II, ale ktorý nie je upravený smernicou 2002/55/ES, nesmie uvádzať na trh v rámci Spoločenstva, pokiaľ nepatrí k niektorej odrode úradne schválenej v aspoň jednom členskom štáte.

Ustanovenia stanovené v článkoch 4 a 5 a v článku 9 ods. 3 smernice 2002/55/ES sa vzťahujú na podmienky schvaľovania.

Článok 3 ods. 2 a 4, články 6, 7, 8, článok 9 ods. 1, 2 a 4 a články 10 až 15 uvedenej smernice sa primerane vzťahujú na postupy a formality pre prijatie a zachovanie výroby.

V každom prípade sa môžu brať do úvahy výsledky neoficiálnych testov a praktické informácie zhromaždené počas pestovania.

3.   Odrody úradne schválené v súlade s odsekom 2 sa zapíšu do Spoločného katalógu odrôd druhov zeleniny uvedeného v článku 17 smernice 2002/55/ES. Primerane k tomu sa uplatní článok 16 ods. 2 a články 17, 18 a 19 uvedenej smernice.

Článok 10

1.   Množiteľský a sadivový materiál sa počas pestovania, vyberania alebo odstraňovania z rodičovského materiálu zelenín uchová v oddelených dávkach.

2.   Ak sa počas balenia, skladovania, prepravy alebo dodávky zlúči alebo zmieša množiteľský a sadivový materiál zelenín rôzneho pôvodu, dodávateľ uchová záznamy vrátane nasledujúcich údajov: zloženie dávky a pôvod jednotlivých komponentov.

3.   Členské štáty zabezpečia súlad s požiadavkami odsekov 1 a 2 vykonávaním úradných kontrol.

Článok 11

1.   Množiteľský a sadivový materiál zelenín sa musí bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 2, uvádzať na trh iba v dostatočne homogénnych dávkach, ak sú uznané za vyhovujúce tejto smernici a ak je k nim priložený doklad vyhotovený dodávateľom v súlade s podmienkami uvedenými v rozpise stanovenými podľa článku 4. Ak sa v takomto doklade objaví úradné stanovisko, musí byť jasne oddelené od ostatného obsahu dokladu.

Požiadavky na označovanie a/alebo uzatváranie a balenie množiteľského a sadivového materiálu zelenín sa stanovia v rozpise uvedenom v článku 4.

2.   V prípade, že maloobchodník dodáva množiteľský a sadivový materiál neprofesionálnemu konečnému spotrebiteľovi, môžu sa požiadavky na označovanie obmedziť na patričné informácie o výrobku.

Článok 12

1.   Členské štáty môžu urobiť výnimku:

a)

z uplatňovania článku 11 pre tých malovýrobcov, ktorých všetka výroba a uvádzanie množiteľského a sadivového materiálu zelenín na trh sú určené na konečné použitie osobami na miestnom trhu, ktoré nie sú profesionálne zapojené do rastlinnej výroby (ďalej len „miestny trh“);

b)

z kontrol a úradných kontrol uvedených v článku 18 miestny trh množiteľského a sadivového materiálu zelenín vyrábaného osobami, na ktoré sa vzťahuje výnimka.

2.   Vykonávacie opatrenia súvisiace s inými požiadavkami týkajúcimi sa výnimiek uvedených v odseku 1, najmä v súvislosti s definíciami malovýrobcov a miestneho trhu, a týkajúcimi sa príslušných výrobcov sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 13

V prípade dočasných ťažkostí v zásobovaní materiálom na rozmnožovanie a sadenie zeleniny, ktorý by vyhovoval požiadavkám tejto smernice, sa môžu prijať opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2, týkajúce sa uvádzania množiteľského a sadivového materiálu zelenín spĺňajúceho menej prísne požiadavky na trh, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o zdravotnom stave rastlín stanovené v smernici 2000/29/ES.

Článok 14

1.   Uvádzanie množiteľského a sadivového materiálu zelenín, ktorý spĺňa požiadavky a podmienky tejto smernice, na trh nepodlieha žiadnym iným obmedzeniam, pokiaľ ide o dodávateľa, zdravotný stav rastlín, pestovateľský substrát a kontrolné opatrenia iné než tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici.

2.   Uvádzanie množiteľského a sadivového materiálu zelenín, ktorého odroda je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny, na trh nepodlieha žiadnym iným obmedzeniam, pokiaľ ide o odrody, ako tým, ktoré sú stanovené alebo uvedené v tejto smernici.

Článok 15

Pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe II, členské štáty neudelia iné, prísnejšie podmienky alebo obmedzenia na uvádzanie na trh ako tie, ktoré sú stanovené v rozpisoch, uvedené v článku 4 alebo pri ich nesplnení tie, ktoré existujú k 28. aprílu 1992.

Článok 16

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 sa rozhodne, či množiteľský a sadivový materiál zelenín vyrobený v tretej krajine a poskytujúci také isté záruky, pokiaľ ide o záväzky dodávateľa, identitu, vlastnosti, zdravotný stav rastlín, pestovateľské prostredie, balenie, kontrolné opatrenia, označovanie a uzatváranie, je ekvivalentný zo všetkých týchto hľadísk s množiteľským a sadivovým materiálom zelenín vyrobeným v Spoločenstve a vyhovujúcim požiadavkám a podmienkam tejto smernice.

2.   Až do rozhodnutia uvedeného v odseku 1 môžu členské štáty do 31. decembra 2012 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2000/29/ES, uplatniť na dovoz množiteľského a sadivového materiálu zelenín z tretích krajín podmienky minimálne rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené prechodne alebo natrvalo v rozpisoch uvedených v článku 4 tejto smernice. V prípade, že vo vyššie uvedených rozpisoch nie sú stanovené žiadne takéto podmienky, dovozné podmienky musia byť minimálne rovnocenné tým, ktoré platia pre výrobu v danom členskom štáte.

Dátum uvedený v prvom pododseku tohto odseku sa môže pre rôzne tretie krajiny v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 presunúť až do rozhodnutia uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Množiteľský a sadivový materiál zelenín dovezený členským štátom v súlade s rozhodnutím prijatým týmto členským štátom vzhľadom na prvý pododsek nepodlieha žiadnym obmedzeniam uvádzania na trh do iných členských štátov, pokiaľ ide o udalosti uvedené v odseku 1.

Článok 17

Členské štáty zabezpečia, aby sa úradné kontroly vykonávali formou kontroly vzoriek množiteľského a sadivového materiálu zelenín počas výroby a uvádzania na trh s cieľom preveriť súlad s požiadavkami a podmienkami tejto smernice.

Článok 18

Podrobné postupy na vykonanie kontrol stanovených v článku 5 a na úradné kontroly ustanovené v článkoch 10 a 17, vrátane metód odberu vzoriek, sa prijmú podľa potreby v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 19

1.   Ak sa počas dozorovania a monitorovania stanovených v článku 6 ods. 4 počas úradných kontrol ustanovených v článku 17 alebo počas pokusov stanovených v článku 20 zistí, že množiteľský a sadivový materiál zelenín nespĺňa požiadavky tejto smernice, príslušný úradný orgán členského štátu podnikne vhodné kroky na zabezpečenie toho, aby príslušný materiál bol v súlade s ustanoveniami tejto smernice, alebo ak to nie je možné, aby zakázal uvádzanie na trh takéhoto množiteľského a sadivového materiálu zelenín v Spoločenstve.

2.   Ak sa zistí, že množiteľský a sadivový materiál zelenín uvádzaný na trh konkrétnym dodávateľom nespĺňa požiadavky a podmienky tejto smernice, príslušný členský štát zabezpečí, aby sa prijali vhodné opatrenia proti takému dodávateľovi. Ak sa dodávateľovi zakáže uvádzať na trh množiteľský a sadivový materiál zelenín, členský štát to oznámi Komisii a príslušným vnútroštátnym orgánom v členských štátoch.

3.   Akékoľvek opatrenia prijaté podľa odseku 2 sa odvolajú, len čo sa s dostatočnou určitosťou potvrdí, že množiteľský a sadivový materiál zelenín určený na uvádzanie na trh príslušným dodávateľom bude v budúcnosti spĺňať požiadavky a podmienky tejto smernice.

Článok 20

1.   Pokusy alebo prípadne skúšky sa vykonávajú v členských štátoch na vzorkách s cieľom skontrolovať, či množiteľský a výsadbový materiál rastlín je v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje táto smernica, vrátane podmienok, ktoré sa týkajú zdravotného stavu. Komisia môže organizovať kontroly pokusov, na ktorých sa zúčastnia zástupcovia členských štátov a Komisie.

2.   Porovnávacie skúšky a pokusy Spoločenstva sa vykonávajú v rámci Spoločenstva na účely následnej kontroly vzoriek množiteľského a výsadbového materiálu rastlín, s ktorými sa obchodovalo podľa povinných alebo dobrovoľných ustanovení tejto smernice, vrátane tých, ktoré sa týkajú zdravotného stavu. Porovnávacie skúšky a pokusy sa môžu vzťahovať na tieto položky:

množiteľský a výsadbový materiál rastlín vyrobený v tretích krajinách,

množiteľský a výsadbový materiál rastlín vhodný pre organické poľnohospodárstvo,

množiteľský a výsadbový materiál rastlín, s ktorým sa obchodovalo v súvislosti s postupmi zameranými na ochranu genetickej rozmanitosti.

3.   Tieto porovnávacie skúšky a pokusy sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania množiteľského a výsadbového materiálu rastlín a kontrolu splnenia požiadaviek, ktorým tento materiál musí vyhovovať.

4.   V súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 sa prijmú potrebné opatrenia na vykonanie porovnávacích skúšok a pokusov. Komisia informuje výbor uvedený v článku 21 ods. 1 o technických opatreniach na vykonanie týchto skúšok a pokusov a o ich výsledkoch. Ak sa objavia problémy so zdravotným stavom, Komisia o tom upovedomí Stály výbor pre zdravie rastlín.

5.   Spoločenstvo môže finančne podporovať vykonávanie porovnávacích skúšok a pokusov stanovených v odsekoch 2 a 3.

Finančný príspevok nesmie presiahnuť ročne naplánované výdavky, ktoré odsúhlasil rozpočtový orgán.

6.   Porovnávacie skúšky a pokusy, ktoré sa môžu vykonať s finančnou podporou Spoločenstva, a podrobné pravidlá finančných príspevkov sa ustanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

7.   Porovnávacie skúšky a pokusy stanovené v odsekoch 2 a 3 môžu vykonávať len štátne agentúry alebo právnické osoby konajúce pod zodpovednosťou štátu.

Článok 21

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 22

Zmeny a doplnenia k rozpisom uvedeným v článku 4 a k podmienkam a podrobným pravidlám prijatým na vykonanie tejto smernice sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 23

1.   Členské štáty zabezpečia, že množiteľský a sadivový materiál zelenín vyrobený na ich území a určený na uvádzanie na trh bude spĺňať požiadavky tejto smernice.

2.   Ak sa počas úradnej kontroly zistí, že množiteľský a sadivový materiál zelenín sa z dôvodu nespĺňania podmienok týkajúcich sa zdravotného stavu rastlín nemôže uvádzať na trh, príslušný členský štát prijme vhodné opatrenia na vylúčenie akéhokoľvek z toho vyplývajúceho rizika pre zdravotný stav rastlín.

Článok 24

Vo vzťahu k článkom 5 až 11 a článkom 14, 15, 17, 19 a 23 sa stanoví dátum platnosti pre každý z rodov a druhov uvedených v prílohe II v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2, keď sa vypracuje rozpis uvedený v článku 4.

Článok 25

Smernica 92/33/EHS, zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe III časti A, sa zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 26

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 27

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 15. júla 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko z 11. marca 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/699/ES (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 33).

(3)  Pozri prílohu III časť A.

(4)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/124/ES (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 12).

(5)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/64/ES (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 31).

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).


PRÍLOHA I

Podmienky, ktoré sa majú ustanoviť v súlade s článkom 4

ČASŤ A

Podmienky, ktoré musí spĺňať sadivový materiál.

ČASŤ B

Rozpisy pre rody a druhy nevymenované v smernici 2002/55/ES, obsahujúce podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský materiál.


PRÍLOHA II

Zoznam rodov a druhov uvedených v článku 1 ods. 2

Allium cepa L.

skupina Cepa

cibuľa a jej varianty

cibuľa kuchynská nakopená

skupina Aggregatum

šalotka

Allium fistulosum L.

cibuľa zimná

Allium porrum L.

pór pestovaný

Allium sativum L.

cesnak kuchynský

Allium schoenoprasum L.

cesnak pažítkový

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

trebuľka voňavá

Apium graveolens L.

zeler voňavý stopkový

zeler voňavý buľvový

Asparagus officinalis L.

asparágus lekársky (špargľa)

Beta vulgaris L.

repa obyčajná vrátane cheltenhamskej

repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)

Brassica oleracea L.

kel kučeravý

karfiol

brokolica

kel ružičkový

kel hlávkový

biela kapusta

červená kapusta

kaleráb

Brassica rapa L.

kapusta čínska

okrúhlica

Capsicum annuum L.

paprika ročná

Cichorium endivia L.

čakanka štrbáková pravá kučeravá

čakanka štrbáková pravá širokolistová

Cichorium intybus L.

čakanka obyčajná

čakanka obyčajná siata listová

čakanka obyčajná siata cigóriová

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

dyňa červená

Cucumis melo L.

melón žltý

Cucumis sativus L.

uhorka siata

angúria

Cucurbita maxima Duchesne

tekvica obrovská

Cucurbita pepo L.

tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová

Cynara cardunculus L.

artičoka kardová

artičoka zeleninová

Daucus carota L.

mrkva obyčajná

mrkva kŕmna

Foeniculum vulgare Mill.

fenikel obyčajný

Lactuca sativa L.

šalát siaty

Lycopersicon esculentum Mill.

rajčiak jedlý

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

petržlen záhradný

Phaseolus coccineus L.

fazuľa šarlátová

Phaseolus vulgaris L.

fazuľa záhradná kríčková

fazuľa záhradná tyčová

Pisum sativum L. (partim)

hrach siaty pravý stržňový

hrach siaty pravý lúskavý

hrach siaty pravý cukrový

Raphanus sativus L.

reďkev siata pravá

reďkev siata čierna

Rheum rhabarbarum L.

rebarbora vlnitá

Scorzonera hispanica L.

hadí mor španielsky

Solanum melongena L.

ľuľok baklažánový

Spinacia oleracea L.

špenát siaty

Valerianella locusta (L.) Laterr.

valeriánka poľná

Vicia faba L. (partim)

bôb obyčajný

Zea mays L. (partim)

kukurica siata cukrová

kukurica siata pukancová


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 25)

smernica Rady 92/33/EHS

(Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 1)

 

rozhodnutie Komisie 93/400/EHS

(Ú. v. ES L 177, 21.7.1993, s. 27)

 

rozhodnutie Komisie 94/152/ES

(Ú. v. ES L 66, 10.3.1994, s. 33)

 

rozhodnutie Komisie 95/25/ES

(Ú. v. ES L 36, 16.2.1995, s. 34)

 

rozhodnutie Komisie 97/109/ES

(Ú. v. ES L 39, 8.2.1997, s. 21)

 

rozhodnutie Komisie 1999/29/ES

(Ú. v. ES L 8, 14.1.1999, s. 29)

 

rozhodnutie Komisie 2002/111/ES

(Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 43)

 

nariadenie Rady (ES) č. 806/2003

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1)

iba príloha II bod 6 a príloha III bod 27

smernica Rady 2003/61/ES

(Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23)

iba článok 1 bod 4

rozhodnutie Komisie 2005/55/ES

(Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 17)

 

smernica Komisie 2006/124/ES

(Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 12)

iba článok 1 a príloha

rozhodnutie Komisie 2007/699/ES

(Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 33)

 

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 25)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

92/33/EHS

31. decembra 1992

2003/61/ES

10. októbra 2003

2006/124/ES

30. júna 2007

1. júla 2007 (1)


(1)  V súlade s článkom 3 ods. 1 druhým pododsekom smernice 2006/124/ES: „Ustanovenia sa uplatňujú od 1. júla 2007. Môžu však odložiť do 31. decembra 2009 uplatňovanie ustanovení, pokiaľ ide o úradné prijatie odrôd patriacich k Allium cepa L. (skupina Aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheun rhabarbarum L. a Zea mays L.“


PRÍLOHA IV

TABUĽKA ZHODY

Smernica 92/33/EHS

Táto smernica

články 1, 2 a 3

články 1, 2 a 3

článok 4 úvodná veta

článok 4 úvodná veta

článok 4 body i) a ii)

článok 4 písm. a) a b)

články 5, 6 a 7

články 5, 6 a 7

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2 prvý pododsek

článok 8 ods. 2

článok 8 ods. 2 druhý pododsek

článok 8 ods. 3

článok 9 ods. 1 a 2

článok 9 ods. 1 a 2

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 4 prvý pododsek

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 4 druhý pododsek

články 10 a 11

články 10 a 11

článok 12 prvý odsek úvodná veta

článok 12 ods. 1 úvodná veta

článok 12 prvý odsek prvá a druhá zarážka

článok 12 ods. 1 písm. a) a b)

článok 12 druhý odsek

článok 12 ods. 2

články 13 až 20

články 13 až 20

článok 21 ods. 1 a 2

článok 21 ods. 1 a 2

článok 21 ods. 3

článok 21 ods. 4

článok 22 ods. 1

článok 22 ods. 2

článok 21 ods. 3

článok 23

článok 22

článok 24

článok 23

článok 25 ods. 1

článok 25 ods. 2

článok 24

článok 25

článok 26

článok 26

článok 27

prílohy I a II

prílohy I a II

prílohy III a IV


Top