Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0754

Nariadenie Komisie (ES) č. 754/2008 z 31. júla 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (Text s významom pre EHP)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; Zrušil 32013R0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/754/oj

1.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 754/2008

z 31. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 3 druhý pododsek a článok 10 ods. 4 prvý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS (2), a na ich dovoz do Spoločenstva, a najmä na jej článok 18 ods. 1 štvrtú zarážku,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 318/2007 (3) sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov s výnimkou hydiny do Spoločenstva a podmienky karantény uplatniteľné na takéto vtáky po dovoze.

(2)

V prílohe V k uvedenému nariadeniu sa uvádza zoznam karanténnych zariadení a stredísk schválených príslušnými orgánmi členských štátov pre dovoz určitých druhov vtákov s výnimkou hydiny.

(3)

Cyprus, Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo preskúmali svoje schválené karanténne zariadenia a strediská a zaslali ich aktualizovaný zoznam Komisii. Zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk uvedený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 318/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 sa nahrádza znením prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/265/ES (Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 607/2008 (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2008, s. 18).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ A STREDÍSK PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 1

Kód ISO krajiny

Názov krajiny

Číslo schválenia karanténneho zariadenia alebo strediska

AT

RAKÚSKO

AT OP Q1

AT

RAKÚSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-3-KO-Q2

AT

RAKÚSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-3-HO-Q-1

AT

RAKÚSKO

AT3-KR-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKÚSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKÚSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGICKO

BE VQ 1003

BE

BELGICKO

BE VQ 1010

BE

BELGICKO

BE VQ 1011

BE

BELGICKO

BE VQ 1012

BE

BELGICKO

BE VQ 1013

BE

BELGICKO

BE VQ 1016

BE

BELGICKO

BE VQ 1017

BE

BELGICKO

BE VQ 3001

BE

BELGICKO

BE VQ 3008

BE

BELGICKO

BE VQ 3014

BE

BELGICKO

BE VQ 3015

BE

BELGICKO

BE VQ 4009

BE

BELGICKO

BE VQ 4017

BE

BELGICKO

BE VQ 7015

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750050

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

DE

NEMECKO

BB-1

DE

NEMECKO

BW-1

DE

NEMECKO

BY-1

DE

NEMECKO

BY-2

DE

NEMECKO

BY-3

DE

NEMECKO

BY-4

DE

NEMECKO

HE-1

DE

NEMECKO

HE-2

DE

NEMECKO

NI-1

DE

NEMECKO

NI-2

DE

NEMECKO

NI-3

DE

NEMECKO

NW-1

DE

NEMECKO

NW-2

DE

NEMECKO

NW-3

DE

NEMECKO

NW-4

DE

NEMECKO

NW-5

DE

NEMECKO

NW-6

DE

NEMECKO

NW-7

DE

NEMECKO

NW-8

DE

NEMECKO

RP-1

DE

NEMECKO

SN-1

DE

NEMECKO

SN-2

DE

NEMECKO

TH-1

DE

NEMECKO

TH-2

ES

ŠPANIELSKO

ES/01/02/05

ES

ŠPANIELSKO

ES/05/02/12

ES

ŠPANIELSKO

ES/05/03/13

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/02/10

ES

ŠPANIELSKO

ES/17/02/07

ES

ŠPANIELSKO

ES/04/03/11

ES

ŠPANIELSKO

ES/04/03/14

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/03/15

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/06/18

ES

ŠPANIELSKO

ES/10/07/20

FR

FRANCÚZSKO

38.193.01

GR

GRÉCKO

GR.1

GR

GRÉCKO

GR.2

IE

ÍRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

TALIANSKO

003AL707

IT

TALIANSKO

305/B/743

IT

TALIANSKO

132BG603

IT

TALIANSKO

170BG601

IT

TALIANSKO

233BG601

IT

TALIANSKO

068CR003

IT

TALIANSKO

006FR601

IT

TALIANSKO

054LCO22

IT

TALIANSKO

I – 19/ME/01

IT

TALIANSKO

119RM013

IT

TALIANSKO

006TS139

IT

TALIANSKO

133VA023

IT

TALIANSKO

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

HOLANDSKO

NL-13000

NL

HOLANDSKO

NL-13001

NL

HOLANDSKO

NL-13002

NL

HOLANDSKO

NL-13003

NL

HOLANDSKO

NL-13004

NL

HOLANDSKO

NL-13005

NL

HOLANDSKO

NL-13006

NL

HOLANDSKO

NL-13007

NL

HOLANDSKO

NL-13008

NL

HOLANDSKO

NL-13009

NL

HOLANDSKO

NL-13010

PL

POĽSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05 01 CQA

PT

PORTUGALSKO

01 02 CQA

PT

PORTUGALSKO

03 01 CQAR

PT

PORTUGALSKO

05 07 CQAA

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21/07/01

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21/07/02

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

01/08/01

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21/08/01“


Top