Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0619

Nariadenie Komisie (ES) č. 619/2008 z  27. júna 2008 , ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov

OJ L 168, 28.6.2008, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 117 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/619/oj

28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 619/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 161 ods. 3, článok 164 ods. 2 písm. b) a článok 170 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 je možné pokryť rozdiel medzi cenami určitých mliečnych výrobkov vo svetovom obchode a v Spoločenstve vývoznými náhradami v rozsahu potrebnom na to, aby sa umožnil vývoz týchto výrobkov v rámci obmedzení vyplývajúcich z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 580/2004 (2) sa stanovili pravidlá verejnej súťaže týkajúcej sa vývozných náhrad za sušené odstredené mlieko patriace pod číselný znak ex ex 0402 10 19 9000, za prírodné maslo v blokoch patriace pod číselný znak ex ex 0405 10 19 9700, za maslový olej v nádobách patriaci pod číselný znak ex ex 0405 90 10 9000. Nariadením Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), sa od 1. júla 2008 ruší nariadenie (ES) č. 580/2004.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1454/2007 by mala byť vyhlásená stála verejná súťaž týkajúca sa výrobkov v rámci článku 1 ods. 1 tohto nariadenia. Keďže nariadenie (ES) č. 1454/2007 neobsahuje všetky osobitné pravidlá týkajúce sa mliekarenského sektora, ktorý doteraz zahŕňalo nariadenie (ES) č. 580/2004, je potrebné stanoviť tieto pravidlá odo dňa zrušenia tohto nariadenia. Z praktických dôvodov a v záujme jasnosti a zjednodušenia je vhodné ustanoviť jednotné nariadenie, ktoré by okrem iného obsahovalo osobitné ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla (4), a nariadenia Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko (5).

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2006 zo 17. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky (6), sa vzťahuje na všetky vývozné licencie a vývozné náhrady v sektore mliečnych výrobkov. Licencie vydané v kontexte verejnej súťaže vypísanej týmto nariadením sa vzťahujú na konkrétne výrobky, je preto vhodné ustanoviť osobitné pravidlá, ktoré sa odchyľujú od všeobecných pravidiel týkajúcich sa vývozných licencií ustanovených v nariadení (ES) č. 1282/2006. V článku 7 nariadenia (ES) č. 1454/2007 sa ustanovuje, že povolenia vydávajú vnútroštátne orgány do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Komisie, ktorým sa stanovuje maximálna výška náhrady, a ďalej sa ustanovuje, že povolenie má nadobudnúť platnosť v skutočný deň jeho vydania. Je preto vhodné stanoviť obdobie platnosti odlišné od obdobia, ktoré je ustanovené v článku 8 nariadenia (ES) č. 1282/2006, aby sa zabezpečilo rovnaké obdobie pre všetky vydávané povolenia.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Vyhlasuje sa stála verejná súťaž s cieľom určiť vývoznú náhradu za tieto mliečne výrobky uvedené v oddiele 9 prílohy I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3846/87 (7), pričom sa zaručí rovnosť v prístupe pre všetky osoby pôsobiace v Spoločenstve:

a)

prírodné maslo v blokoch s netto hmotnosťou najmenej 20 kilogramov patriace pod číselný znak produktu ex ex 0405 10 19 9700;

b)

maslový olej v nádobách s netto hmotnosťou najmenej 20 kilogramov patriaci pod číselný znak produktu ex ex 0405 90 10 9000;

c)

sušené odstredené mlieko vo vreciach s netto hmotnosťou najmenej 25 kilogramov, obsahujúce najviac 0,5 % hmotnosti pridaných nemliečnych látok, patriace pod číselný znak produktu ex ex 0402 10 19 9000.

Článok 2

Miesta určenia

Výrobky uvedené v článku 1 sú určené na vývoz do všetkých miest určenia, okrem:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Spojené štáty americké a Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát);

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európskych území, za vonkajšie vzťahy ktorých zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

Článok 3

Uplatniteľné pravidlá

Uplatňujú sa nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (8), (ES) č. 1282/2006 a (ES) č. 1454/2007, pokiaľ sa v tomto nariadení nestanovuje inak.

Článok 4

Predkladanie ponúk

1.   Ponuky je možné predkladať iba v priebehu lehôt na predkladanie ponúk a sú platné iba počas tej lehoty na predkladanie ponúk, v ktorej sú predložené.

2.   Každá lehota na predkladanie ponúk sa začína o 13.00 (bruselského času) v druhý utorok v mesiaci s týmito výnimkami:

a)

v auguste sa začína o 13.00 (bruselského času) tretí utorok;

b)

v decembri sa začína o 13.00 (bruselského času) prvý utorok.

Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom lehota začína o 13.00 (bruselského času) nasledujúceho pracovného dňa.

Každá lehota na predkladanie ponúk sa končí o 13.00 (bruselského času) v tretí utorok v mesiaci s týmito výnimkami:

a)

v auguste sa končí o 13.00 (bruselského času) štvrtý utorok;

b)

v decembri sa končí o 13.00 (bruselského času) druhý utorok.

Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom lehota končí o 13.00 (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.

3.   Každá lehota na predkladanie ponúk je očíslovaná podľa poradia, začínajúc od prvej ustanovenej lehoty.

4.   Ponuky sa predkladajú príslušným orgánom členských štátov uvedeným v prílohe II.

5.   Ponuky sa predkladajú oddelene, podľa miesta určenia, pre jeden z číselných znakov produktu, ktorý je uvedený v článku 1.

6.   Okrem požiadaviek ustanovených v článku 3 ods. 5 písm. c) nariadenia (ES) č. 1454/2007 by mala ponuka uvádzať v oddiele 16 žiadosti o povolenie číselný znak produktu vývoznej náhrady s predponou „ex“ podľa článku 1 tohto nariadenia.

Článok 5

Množstvá uvedené v žiadosti

Pre výrobky uvedené v článku 1 by sa mala každá ponuka vzťahovať na minimálne množstvo 10 ton.

Článok 6

Zábezpeky

Zábezpeka za ponuku sa stanovuje vo výške 15 % poslednej najvyššej čiastky náhrady za ponuku stanovenej pre rovnaké číselné znaky produktov a rovnaké miesta určenia. Výška zábezpeky pre verejnú súťaž však nesmie byť nižšia ako 5 EUR na 100 kilogramov.

Článok 7

Oznámenie ponúk Komisii

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1454/2007 členské štáty do troch hodín od skončenia lehoty na predkladanie ponúk oznámia Komisii, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, oddelene všetky platné ponuky vo forme stanovenej v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Vývozné povolenia

1.   Článok 7 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006 sa neuplatňujú.

2.   Odchylne od článku 8 nariadenia (ES) č. 1282/2006 doba platnosti vývozného povolenia začína dátumom jeho vydania a skončí na konci štvrtého mesiaca po mesiaci, v ktorom skončí lehota na predkladanie ponúk v súlade s článkom 4 ods. 2 tretím pododsekom tohto nariadenia.

Článok 9

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 581/2004 a nariadenie (ES) č. 582/2004 sa zrušujú.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2007 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 128/2007 (Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.

(4)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1543/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 62).

(5)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1543/2007.

(6)  Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 532/2007 (Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 7).

(7)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA I

ČLENSKÝ ŠTÁT:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Fax:

E-mail:

A.   82 % maslo

Členský štát:

Udelenie náhrady na 82 % masla pod číselným znakom produktu ex ex 0405 10 19 9700 na vývoz do určitých tretích krajín [nariadenie (ES) č. 619/2008] Číslo verejnej súťaže: …/R/200. Posledný deň lehoty na predkladanie ponúk:


1

2

3

4

5

Ponuka č.

Účastník verejnej súťaže č. (1)

Množstvo (v tonách)

Miesto určenia

Sadzba vývozných náhrad (EUR/100 kg)

(vo vzostupnom poradí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Maslový olej

Členský štát:

Udelenie náhrady na maslový olej pod číselným znakom produktu ex ex 0405 90 10 9000 na vývoz do určitých tretích krajín [nariadenie (ES) č. 619/2008] Číslo verejnej súťaže: …/R/200. Posledný deň lehoty na predkladanie ponúk:


1

2

3

4

5

Ponuka č.

Účastník verejnej súťaže č. (2)

Množstvo (v tonách)

Miesto určenia

Sadzba vývozných náhrad (EUR/100 kg)

(vo vzostupnom poradí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Sušené odstredené mlieko

Členský štát:

Udelenie náhrady na sušené odstredené mlieko pod číselným znakom produktu ex ex 0402 10 19 9000 na vývoz do určitých tretích krajín [nariadenie (ES) č. 619/2008] Číslo verejnej súťaže: …/R/200. Posledný deň lehoty na predkladanie ponúk:


1

2

3

4

5

Ponuka č.

Účastník verejnej súťaže č. (3)

Množstvo (v tonách)

Miesto určenia

Sadzba vývozných náhrad (EUR/100 kg)

(vo vzostupnom poradí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Každému účastníkovi verejnej súťaže bude pridelené číslo pre každú lehotu na predkladanie ponúk.

(2)  Každému účastníkovi verejnej súťaže bude pridelené číslo pre každú lehotu na predkladanie ponúk.

(3)  Každému účastníkovi verejnej súťaže bude pridelené číslo pre každú lehotu na predkladanie ponúk.


PRÍLOHA II

Príslušné orgány členských štátov uvedené v nariadení (ES) č. 1454/2007 a v tomto nariadení, ktorým sa predkladajú ponuky:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


Top