Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0618

Nariadenie Komisie (ES) č. 618/2008 z  27. júna 2008 , ktorým sa upravujú povinnosti v prípade dodávok trstinového cukru, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008

OJ L 168, 28.6.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/618/oj

28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 618/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa upravujú povinnosti v prípade dodávok trstinového cukru, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 31,

keďže:

(1)

V článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určenia dodávkových povinností s nulovou colnou sadzbou v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1701, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Tieto množstvá sa na dodávkové obdobie 2007/2008 určili v nariadení Komisie (ES) č. 77/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa stanovujú dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008 (3).

(3)

V článku 7 ods. 1 a 2 protokolu AKT sa ustanovujú pravidlá pre prípad, že štát AKT nedodá dohodnuté množstvo.

(4)

Príslušné orgány štátov Barbados, Kongo, Keňa, Madagaskar a Trinidad a Tobago informovali Komisiu, že nebudú schopné dodať celé dohodnuté množstvo a že nepožadujú dodatočné dodávkové obdobie.

(5)

Po porade s príslušnými štátmi AKT by sa preto nedodané množstvo malo opätovne prideliť, aby sa zabezpečila jeho dodávka v dodávkovom období 2007/2008.

(6)

Nariadenie (ES) č. 77/2008 by sa preto malo zrušiť a množstvá dodávkových povinností na dodávkové obdobie 2007/2008 by sa mali upraviť v súlade s článkom 12 ods. 1 a článkom 12 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 950/2006.

(7)

V článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 sa uvádza, že odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na množstvo opätovne pridelené v súlade s článkom 7 ods. 1 alebo 2 protokolu AKT. Množstvo znovu pridelené podľa tohto nariadenia by sa preto malo doviezť pred 30. júnom 2008. Pre neskoré rozhodnutie o opätovnom pridelení a pri zohľadnení lehoty, počas ktorej je povolené žiadať o dovozné povolenia, však nebude možné dodržať termín uzávierky. Preto by sa článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006 mal vzťahovať aj na množstvo opätovne pridelené podľa tohto nariadenia.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dodávkové povinnosti v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1701, vyjadrené v tonách ako ekvivalent bieleho cukru v prípade dovozu zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008 a pre každú z príslušných vyvážajúcich krajín sa týmto upravujú tak, ako je uvedené v prílohe.

Článok 2

Odchylne od článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 sa článok 14 ods. 1 uvedeného nariadenia vzťahuje na množstvo opätovne pridelené podľa tohto nariadenia a dovezené po 30. júni 2008.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 77/2008 sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 371/2007 (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 6.


PRÍLOHA

Dodávkové povinnosti v prípade dovozu preferenčného cukru pochádzajúceho zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008, vyjadrené v tonách ako ekvivalent bieleho cukru

Signatárske krajiny protokolu AKT/dohody s Indiou

Dodávkové povinnosti na roky 2007/2008

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Kongo

0,00

Pobrežie Slonoviny

10 123,12

Fidži

162 656,25

Guyana

191 368,87

India

9 999,83

Jamajka

148 003,16

Keňa

2 045,07

Madagaskar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Maurícius

476 789,70

Mozambik

5 965,92

Uganda

0,00

Svätý Krištof a Nevis

0,00

Surinam

0,00

Svazijsko

126 027,92

Tanzánia

9 672,60

Trinidad a Tobago

0,00

Zambia

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

SPOLU

1 319 875,62


Top