Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0392

2008/392/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 , ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o informačnú internetovú stránku na sprístupnenie informácií o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach v elektronickej podobe [oznámené pod číslom K(2008) 1656] (Text s významom pre EHP)

OJ L 138, 28.5.2008, p. 12–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 279 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/392/oj

28.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/12


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. apríla 2008,

ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o informačnú internetovú stránku na sprístupnenie informácií o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach v elektronickej podobe

[oznámené pod číslom K(2008) 1656]

(Text s významom pre EHP)

(2008/392/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (1), a najmä na jej článok 59 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 2006/88/ES sa ustanovujú zdravotné požiadavky, ktoré sa majú uplatňovať pri umiestňovaní živočíchov a produktov akvakultúry na trh, pri ich dovoze a premiestňovaní, a minimálne preventívne opatrenia zamerané na zvýšenie informovanosti a pripravenosti príslušných orgánov, prevádzkovateľov podnikov akvakultúrnej produkcie a ďalších zúčastnených strán v tomto výrobnom odvetví, pokiaľ ide o choroby vodných živočíchov.

(2)

S cieľom zlepšiť prevenciu výskytu a šírenia chorôb uvedených v prílohe IV k smernici 2006/88/ES členské štáty by mali v elektronickej podobe sprístupniť informácie o podnikoch akvakultúrnej produkcie a o povolených spracovateľských prevádzkarniach, najmä informácie o chovaných druhoch a ich zdravotnom stave.

(3)

Tieto údaje sú v súčasnosti verejne dostupné v registroch vedených v členských štátoch podľa článku 6 smernice 2006/88/ES.

(4)

S cieľom uľahčiť interoperabilitu informačných systémov a používanie postupov pomocou elektronických prostriedkov medzi členskými štátmi a zabezpečiť transparentnosť a zrozumiteľnosť je potrebné, aby sa informácie o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach prezentovali v rámci celého Spoločenstva v jednotnej podobe. Informačná internetová stránka je z technického hľadiska najvhodnejším uskutočniteľným riešením, keďže zabezpečuje jednoduchý prístup k takýmto informáciám a nezahŕňa priveľa zdrojov. Mal by sa preto vypracovať vzor podoby tejto informačnej internetovej stránky.

(5)

V prílohe II k smernici 2006/88/ES sa ustanovujú informácie požadované v registri podnikov akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarní. Keďže cieľom informačnej internetovej stránky je uľahčiť interoperabilitu medzi príslušnými informáciami evidovanými v registroch podnikov akvakultúrnej produkcie so sídlom v členských štátoch, internetová stránka nemusí nevyhnutne zahŕňať všetky tieto informácie. Mala by však zahŕňať všetky príslušné informácie na zistenie akýchkoľvek obchodných obmedzení v dôsledku odlišného zdravotného stavu.

(6)

V smernici 2006/88/ES sa ustanovuje, že odchylne od požiadavky udeľovania povolení stanovenej v tejto smernici členské štáty môžu vyžadovať, aby príslušné orgány registrovali iba zariadenia iné ako podniky akvakultúrnej produkcie, v ktorých sa vodné živočíchy chovajú bez úmyslu uviesť ich na trh, rybárske revíry a podniky akvakultúrnej produkcie, ktoré zásobujú miestnych spotrebiteľov.

(7)

Riziko rozšírenia chorôb vodných živočíchov v zariadeniach, rybárskych revíroch a podnikoch akvakultúrnej produkcie, ktoré odchylne od článku 4 ods. 1 smernice 2006/88/ES eviduje príslušný orgán, sa líši v závislosti od ich povahy, charakteristík a lokality. Členské štáty by preto mali rozhodnúť, v akom rozsahu by informácie o týchto zariadeniach, rybárskych revíroch a podnikoch akvakultúrnej produkcie mali byť zahrnuté na informačnej internetovej stránke.

(8)

Keďže členským štátom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na vloženie príslušných informácií o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach na informačnú internetovú stránku, malo by sa ustanoviť, že tieto informácie by mali byť k dispozícii najneskôr do 31. júla 2009.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto rozhodnutí sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa informačnej internetovej stránky, ktorú majú členské štáty zriadiť na sprístupnenie informácií o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach v elektronickej podobe v súlade s článkom 59 smernice 2006/88/ES.

2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje mutatis mutandis na zariadenia, rybárske revíry a podniky akvakultúrnej produkcie, ktoré odchylne od článku 4 ods. 1 smernice 2006/88/ES eviduje príslušný orgán v súlade s článkom 4 ods. 4 uvedenej smernice bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 1 druhého pododseku tohto rozhodnutia.

Článok 2

Informačná internetová stránka

1.   Členské štáty zriadia informačnú internetovú stránku (ďalej len „informačná internetová stránka“) s cieľom sprístupniť informácie o farmách alebo chovných oblastiach pre mäkkýše podnikov akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarní, ktoré sú povolené v súlade s článkom 4 smernice 2006/88/ES.

Členské štáty podľa jednotlivých prípadov rozhodujú, ktoré zariadenia, rybárske revíry a podniky akvakultúrnej produkcie uvedené v článku 1 ods. 2 musia byť uvedené na informačnej internetovej stránke, pričom zohľadňujú riziko rozšírenia chorôb vodných živočíchov vyplývajúce z prevádzky takýchto zariadení rybárskych revírov a podnikov akvakultúrnej produkcie v závislosti od ich povahy, charakteristík a lokality.

2.   Členské štáty vytvoria informačnú internetovú stránku v súlade so vzormi stanovenými v týchto prílohách:

a)

príloha I pre podniky akvakultúrnej produkcie, v ktorých sa chovajú ryby;

b)

príloha II pre podniky akvakultúrnej produkcie, v ktorých sa chovajú mäkkýše;

c)

príloha III pre podniky akvakultúrnej produkcie, v ktorých sa chovajú kôrovce;

d)

príloha IV pre povolené spracovateľské prevádzkarne, ktoré zabíjajú živočíchy akvakultúry na účely kontroly chorôb, uvedené v článku 4 ods. 2 smernice 2006/88/ES.

3.   Členské štáty aktualizujú informačnú internetovú stránku tak, aby obsahovala informácie zahrnuté v registri vedenom podľa článku 6 smernice 2006/88/ES.

Zmeny týkajúce sa zdravotného stavu sa na informačnú internetovú stránku vkladajú hneď po zmene zaznamenaného zdravotného stavu.

4.   Členské štáty oznámia Komisii internetovú adresu informačnej internetovej stránky.

Článok 3

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. augusta 2008.

Informácie uvedené v článku 2 ods. 2 a v prílohách I až IV však budú na informačnej internetovej stránke k dispozícii najneskôr do 31. júla 2009.

Článok 4

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.


PRÍLOHA I

VZOR PRE PODNIKY AKVAKULTÚRNEJ PRODUKCIE, V KTORÝCH SA CHOVAJÚ RYBY

[PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2 PÍSM. a)]

Informácie v súlade s článkom 59 smernice 2006/88/ES

Informácie

Farma 1

Farma 2

1.

Podnik akvakultúrnej produkcie

1.1.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy

1.1.2.

Adresa alebo lokalita farmy

1.2.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy

1.2.2.

Adresa alebo lokalita farmy

2.

Registračné číslo

(pre každú farmu)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografické umiestnenie a systém súradníc

(pre každú farmu)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Chované druhy (1)

(pre každú farmu a v súvislosti s jej vnímavosťou na určité choroby)

4.1.1.

Vírusová hemoragická septikémia

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.1.2.

Infekčná hematopoietická nekróza

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.1.3.

Herpesviróza koi

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.1.4.

Infekčná anémia lososov

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.1.

Vírusová hemoragická septikémia

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.2.

Infekčná hematopoietická nekróza

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.3.

Herpesviróza koi

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.4.

Infekčná anémia lososov

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

5.

Uznaný zdravotný stav

(pre každú farmu) (2)

5.1.1.

Vírusová hemoragická septikémia

5.1.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.1.2.

Pod programom dohľadu

5.1.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.1.4.

Iné

5.1.2.

Infekčná hematopoietická nekróza

5.1.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.2.2.

Pod programom dohľadu

5.1.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.2.4.

Iné

5.1.3.

Herpesviróza koi

5.1.3.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.3.2.

Pod programom dohľadu

5.1.3.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.3.4.

Iné

5.1.4.

Infekčná anémia lososov

5.1.4.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.4.2.

Pod programom dohľadu

5.1.4.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.4.4.

Iné

5.1.5.

Infekčná pankreatická nekróza (3)

5.1.5.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.5.2.

Pod programom dohľadu

5.1.5.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.5.4.

Iné

5.1.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.6.2.

Pod programom dohľadu

5.1.6.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.6.4.

Iné

5.1.7.

Bakteriálna choroba obličiek (3)

5.1.7.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.7.2.

Pod programom dohľadu

5.1.7.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.7.4.

Iné

5.1.8.

Iné choroby (4)

5.1.8.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.8.2.

Pod programom dohľadu

5.1.8.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.8.4.

Iné

5.2.1.

Vírusová hemoragická septikémia

5.2.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.1.2.

Pod programom dohľadu

5.2.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.1.4.

Iné

5.2.2.

Infekčná hematopoietická nekróza

5.2.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.2.2.

Pod programom dohľadu

5.2.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.2.4.

Iné

5.2.3.

Herpesviróza koi

5.2.3.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.3.2.

Pod programom dohľadu

5.2.3.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.3.4.

Iné

5.2.4.

Infekčná anémia lososov

5.2.4.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.4.2.

Pod programom dohľadu

5.2.4.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.4.4.

Iné

5.2.5.

Infekčná pankreatická nekróza (3)

5.2.5.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.5.2.

Pod programom dohľadu

5.2.5.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.5.4.

Iné

5.2.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.6.2.

Pod programom dohľadu

5.2.6.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.6.4.

Iné

5.2.7.

Bakteriálna choroba obličiek (3)

5.2.7.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.7.2.

Pod programom dohľadu

5.2.7.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.7.4.

Iné

5.2.8.

Iné choroby (4)

5.2.8.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.8.2.

Pod programom dohľadu

5.2.8.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.8.4.

Iné

6.

Typ farmy:

(pre každú farmu) (5)

6.1.1.

Klietky/ohrady/boxy s morskou vodou

6.1.2.

Jazierka s morskou vodou

6.1.3.

Nádrže/náhony s morskou vodou

6.1.4.

Uzavretý systém (recirkulácia) s morskou vodou

6.1.5.

Klietky/ohrady/boxy v sladkej vode

6.1.6.

Sladkovodné rybníky

6.1.7.

Sladkovodné nádrže/náhony

6.1.8.

Uzavretý systém (recirkulácia) v sladkej vode

6.1.9.

Výskumné zariadenie

6.1.10.

Karanténne zariadenie

6.1.11.

Iné

6.2.1.

Klietky/ohrady/boxy s morskou vodou

6.2.2.

Jazierka s morskou vodou

6.2.3.

Nádrže/náhony s morskou vodou

6.2.4.

Uzavretý systém (recirkulácia) s morskou vodou

6.2.5.

Klietky/ohrady/boxy v sladkej vode

6.2.6.

Sladkovodné rybníky

6.2.7.

Sladkovodné nádrže/náhony

6.2.8.

Uzavretý systém (recirkulácia) v sladkej vode

6.2.9.

Výskumné zariadenie

6.2.10.

Karanténne zariadenie

6.2.11.

Iné

7.

Výrobné zameranie farmy

(pre každú farmu) (5)

7.1.1.

Liaheň

7.1.2.

Škôlka

7.1.3.

Osádka generačných rýb

7.1.4.

Chov na ľudskú spotrebu

7.1.5.

Rybársky revír

7.1.6.

Iné

7.2.1.

Liaheň

7.2.2.

Škôlka

7.2.3.

Osádka generačných rýb

7.2.4.

Chov na ľudskú spotrebu

7.2.5.

Rybársky revír

7.2.6.

Iné


(1)  Vnímavé druhy a prenášače sa uvádzajú v prílohe IV k smernici 2006/88/ES.

(2)  Označte kolónku „Iné“, ak sa na farme vykonáva eradikačný program alebo kontrolné opatrenia podľa kapitoly V oddielov 3, 4, 5 alebo 6 smernice 2006/88/ES.

(3)  Vzťahuje sa iba na členské štáty, zóny alebo priestory uvedené v prílohe I alebo II k rozhodnutiu Komisie 2004/453/ES (Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 5) vo vzťahu k danej chorobe.

(4)  Vzťahuje sa iba na členské štáty, zóny alebo priestory s opatreniami schválenými v súlade s článkom 43 smernice 2006/88/ES.

(5)  Možno označiť dve alebo viac položiek.


PRÍLOHA II

VZOR PRE PODNIKY AKVAKULTÚRNEJ PRODUKCIE, V KTORÝCH SA CHOVAJÚ MÄKKÝŠE

[PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2. PÍSM. b)]

Informácie v súlade s článkom 59 smernice 2006/88/ES

Informácie

Farma alebo chovná oblasť 1

Farma alebo chovná oblasť 2

1.

Podnik akvakultúrnej produkcie

1.1.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše

1.1.2.

Adresa alebo lokalita farmy

1.2.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše

1.2.2.

Adresa alebo lokalita farmy

2.

Registračné číslo

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografické umiestnenie a systém súradníc

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Chované druhy (1)

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby a v súvislosti s jej vnímavosťou na určité choroby)

4.1.1.

Marteilia refringens

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.1.2.

Bonamia ostrea

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.1.

Marteilia refringens

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.2.

Bonamia ostrea

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

5.

Uznaný zdravotný stav (2)

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby)

5.1.1.

Marteilia refringens

5.1.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.1.2.

Pod programom dohľadu

5.1.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.1.4.

Iné

5.1.2.

Bonamia ostrea

5.1.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.2.2.

Pod programom dohľadu

5.1.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.2.4.

Iné

5.1.3.

Iné choroby (3)

5.1.3.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.3.2.

Pod programom dohľadu

5.1.3.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.3.4.

Iné

5.2.1.

Marteilia refringens

5.2.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.1.2.

Pod programom dohľadu

5.2.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.1.4.

Iné

5.2.2.

Bonamia ostrea

5.2.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.2.2.

Pod programom dohľadu

5.2.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.2.4.

Iné

5.2.3.

Iné choroby (3)

5.2.3.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.3.2.

Pod programom dohľadu

5.2.3.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.3.4.

Iné

6.

Typ farmy alebo chovnej oblasti (4)

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby)

6.1.1.

Farma pre mäkkýše s otvoreným systémom

6.1.2.

Farma pre mäkkýše – uzavretý systém (recirkulácia)

6.1.3.

Distribučné centrum, purifikačné stredisko

6.1.4.

Chovná oblasť pre mäkkýše

6.1.5.

Výskumné zariadenie

6.1.6.

Karanténne zariadenie

6.1.7.

Iné

6.2.1.

Farma pre mäkkýše s otvoreným systémom

6.2.2.

Farma pre mäkkýše – uzavretý systém (recirkulácia)

6.2.3.

Distribučné centrum, purifikačné stredisko

6.2.4.

Chovná oblasť pre mäkkýše

6.2.5.

Výskumné zariadenie

6.2.6.

Karanténne zariadenie

6.2.7.

Iné

7.

Výrobné zameranie farmy alebo chovnej oblasti (4)

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby)

7.1.1.

Liaheň

7.1.2.

Škôlka

7.1.3.

Chov dospelých jedincov

7.1.4.

Iné

7.2.1.

Liaheň

7.2.2.

Škôlka

7.2.3.

Chov dospelých jedincov

7.2.4.

Iné


(1)  Vnímavé druhy a prenášače sa uvádzajú v prílohe IV k smernici 2006/88/ES.

(2)  Označte kolónku „Iné“, ak sa na farme alebo v chovnej oblasti vykonáva eradikačný program alebo kontrolné opatrenia podľa kapitoly V oddielov 3, 4, 5 alebo 6 smernice 2006/88/ES.

(3)  Vzťahuje sa iba na členské štáty, zóny alebo priestory s opatreniami schválenými v súlade s článkom 43 smernice 2006/88/ES.

(4)  Možno označiť dve alebo viac položiek.


PRÍLOHA III

VZOR PRE PODNIKY AKVAKULTÚRNEJ PRODUKCIE, V KTORÝCH SA CHOVAJÚ KÔROVCE

[PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2 PÍSM. c)]

Informácie v súlade s článkom 59 smernice 2006/88/ES

Informácie

Farma 1

Farma 2

1.

Podnik akvakultúrnej produkcie

1.1.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy

1.1.2.

Adresa alebo lokalita farmy

1.2.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy

1.2.2.

Adresa alebo lokalita farmy

2.

Registračné číslo

(pre každú farmu)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografické umiestnenie a systém súradníc

(pre každú farmu)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Chované druhy (1)

(pre každú farmu a v súvislosti s jej vnímavosťou na určité choroby)

4.1.1.

Ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn)

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.1.

Ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn)

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

5.

Uznaný zdravotný stav

(pre každú farmu) (2)

5.1.1.

Ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn)

5.1.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.1.2.

Pod programom dohľadu

5.1.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.1.4.

Iné

5.1.2.

Iné choroby (3)

5.1.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.2.2.

Pod programom dohľadu

5.1.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.2.4.

Iné

5.2.1.

Ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn)

5.2.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.1.2.

Pod programom dohľadu

5.2.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.1.4.

Iné

5.2.2.

Iné choroby (3)

5.2.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.2.2.

Pod programom dohľadu

5.2.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.2.4.

Iné

6.

Typ farmy (4)

(pre každú farmu)

6.1.1.

Lagúna/ohrada/boxy

6.1.2.

Pozemné rybníky

6.1.3.

Nádrže/náhony

6.1.4.

Pozemná farma s uzavretým systémom (recirkulácia)

6.1.5.

Výskumné zariadenie

6.1.6.

Karanténne zariadenie

6.1.7.

Iné

6.2.1.

Lagúna/ohrada/boxy

6.2.2.

Pozemné rybníky

6.2.3.

Nádrže/náhony

6.2.4.

Pozemná farma s uzavretým systémom (recirkulácia)

6.2.5.

Výskumné zariadenie

6.2.6.

Karanténne zariadenie

6.2.7.

Iné

7.

Výrobné zameranie farmy (4)

(pre každú farmu)

7.1.1.

Liaheň

7.1.2.

Škôlka

7.1.3.

Chov dospelých jedincov

7.1.4.

Iné

7.2.1.

Liaheň

7.2.2.

Škôlka

7.2.3.

Chov dospelých jedincov

7.2.4.

Iné


(1)  Vnímavé druhy a prenášače sa uvádzajú v prílohe IV k smernici 2006/88/ES.

(2)  Označte kolónku „Iné“, ak sa na farme vykonáva eradikačný program alebo kontrolné opatrenia podľa kapitoly V oddielov 3, 4, 5 alebo 6 smernice 2006/88/ES.

(3)  Vzťahuje sa iba na členské štáty, zóny alebo priestory s opatreniami schválenými v súlade s článkom 43 smernice 2006/88/ES.

(4)  Možno označiť dve alebo viac položiek.


PRÍLOHA IV

VZOR PRE POVOLENÉ SPRACOVATEĽSKÉ PREVÁDZKARNE, KTORÉ ZABÍJAJÚ ŽIVOČÍCHY AKVAKULTÚRY NA ÚČELY KONTROLY CHORÔB, UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 2 SMERNICE 2006/88/ES

[PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2 PÍSM. d)]

Informácie v súlade s článkom 59 smernice 2006/88/ES

Informácie

 

1.

Spracovateľská prevádzkareň

1.1.1.

Názov

1.1.2.

Adresa alebo lokalita

2.

Registračné číslo

2.1.

 

3.

Geografické umiestnenie a systém súradníc

3.1.

 

4.

Spracúvané druhy

4.1.1.

Ryby

4.1.2.

Mäkkýše

4.1.3.

Kôrovce

5.

Druh systému úpravy odpadových vôd

 


Top