Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0309

Nariadenie Komisie (ES) č. 309/2008 z  2. apríla 2008 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 145 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/309/oj

3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 309/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Spojeného kráľovstva o zápis názvu „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb“ sa zverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(2)

Taliansko vznieslo námietky voči tomuto zápisu v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006 odvolávajúc sa hlavne na dôvod námietky uvedený v článku 7 ods. 3 písm. a) uvedeného nariadenia, t. j. nesplnenie podmienok uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(3)

Listom z 1. júna 2007 Komisia vyzvala zainteresované strany, aby pristúpili k príslušným vzájomným konzultáciám.

(4)

Spojené kráľovstvo a Taliansko dospeli k dohode, ktorú oznámili Komisii listom doručeným 4. decembra 2007.

(5)

Z tejto dohody vyplýva, že Taliansko považuje informácie poskytnuté Spojeným kráľovstvom za uspokojujúce a v dôsledku toho stiahlo svoje námietky.

(6)

Dohoda, ku ktorej dospeli zainteresované strany, si nevyžaduje žiadnu zmenu ani doplnenie údajov uverejnených v zmysle článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa musí názov „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb“ zapísať do registra v súlade s článkom 7 ods. 4 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 3, 6.1.2006, s. 3.


PRÍLOHA

Trieda 1.1–

Čerstvé mäso (a droby)

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP)


Top