Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0308

Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008 , ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení (Text s významom pre EHP)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 156 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; Zrušil a nahradil 32015R2065

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/308/oj

3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 308/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Formulár oznámenia by mal obsahovať základné požadované informácie, aby bolo možné uskutočniť overenie osvedčenia alebo vysvedčenia spĺňajúceho minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 842/2006.

(2)

Komisia prijala minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom. Komisia predovšetkým prijala nariadenie Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (2); nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (3); nariadenie Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (4); nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (5); ako aj nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (6).

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (7),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty použijú pre oznámenia uvedené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006 tieto formuláre:

1.

pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá formulár oznámenia uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

pre stacionárne systémy požiarnej ochrany a hasiace prístroje formulár oznámenia uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu;

3.

pre rozvodne vysokého napätia formulár oznámenia uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu;

4.

pre zariadenia obsahujúce rozpúšťadlá na báze fluórovaných skleníkových plynov formulár oznámenia uvedený v prílohe IV k tomuto nariadeniu;

5.

pre klimatizačné systémy v motorových vozidlách formulár oznámenia uvedený v prílohe V k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Pozri stranu 3 tohto úradného vestníka.

(3)  Pozri stranu 12 tohto úradného vestníka.

(4)  Pozri stranu 17 tohto úradného vestníka.

(5)  Pozri stranu 21 tohto úradného vestníka.

(6)  Pozri stranu 25 tohto úradného vestníka.

(7)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA I

STACIONÁRNE CHLADIACE A KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA A TEPELNÉ ČERPADLÁ

OZNÁMENIE

NA ÚČELY STANOVENIA ALEBO PRISPÔSOBENIA POŽIADAVIEK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ SPOLOČNOSTIAM A ZAMESTNANCOM VYKONÁVAJÚCIM ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE ČLÁNKU 5 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 842/2006 O URČITÝCH FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a)

Členský štát

 

b)

Oznamujúci orgán

 

c)

Dátum oznámenia

 

ČASŤ A

Zamestnanci

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre zamestnancov zaoberajúcich sa , alebo stacionárnych chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú určité fluórované skleníkové plyny, alebo týchto plynov z takýchto zariadení spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 5 a 13 nariadenia (ES) č. 303/2008 (1).

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre zamestnancov (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ B

Spoločnosti

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre spoločnosti zaoberajúce sa , alebo stacionárnych chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú určité fluórované skleníkové plyny, spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 8 a 13 nariadenia (ES) č. 303/2008.

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre spoločnosti (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 3.


PRÍLOHA II

STACIONÁRNE SYSTÉMY POŽIARNEJ OCHRANY A HASIACE PRÍSTROJE

OZNÁMENIE

NA ÚČELY STANOVENIA ALEBO PRISPÔSOBENIA POŽIADAVIEK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ SPOLOČNOSTIAM A ZAMESTNANCOM VYKONÁVAJÚCIM ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE ČLÁNKU 5 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 842/2006 O URČITÝCH FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a)

Členský štát

 

b)

Oznamujúci orgán

 

c)

Dátum oznámenia

 

ČASŤ A

Zamestnanci

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre zamestnancov zaoberajúcich sa , alebo stacionárnych systémov požiarnej ochrany, ktoré obsahujú určité fluórované skleníkové plyny, alebo týchto plynov zo stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 5 a 13 nariadenia (ES) č. 304/2008 (1).

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre zamestnancov (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ B

Spoločnosti

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre spoločnosti zaoberajúce sa , alebo stacionárnych systémov požiarnej ochrany, ktoré obsahujú určité fluórované skleníkové plyny, spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 8 a 13 nariadenia (ES) č. 304/2008.

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre spoločnosti (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 12.


PRÍLOHA III

ROZVODNE VYSOKÉHO NAPÄTIA

OZNÁMENIE

NA ÚČELY STANOVENIA ALEBO PRISPÔSOBENIA POŽIADAVIEK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ SPOLOČNOSTIAM A ZAMESTNANCOM VYKONÁVAJÚCIM ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE ČLÁNKU 5 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 842/2006 O URČITÝCH FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a)

Členský štát

 

b)

Oznamujúci orgán

 

c)

Dátum oznámenia

 

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre zamestnancov zaoberajúcich sa určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 4 a 8 nariadenia (ES) č. 305/2008 (1).

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre zamestnancov (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 17.


PRÍLOHA IV

ZARIADENIA OBSAHUJÚCE ROZPÚŠŤADLÁ NA BÁZE FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

OZNÁMENIE

NA ÚČELY STANOVENIA ALEBO PRISPÔSOBENIA POŽIADAVIEK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ SPOLOČNOSTIAM A ZAMESTNANCOM VYKONÁVAJÚCIM ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE ČLÁNKU 5 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 842/2006 O URČITÝCH FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a)

Členský štát

 

b)

Oznamujúci orgán

 

c)

Dátum oznámenia

 

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre zamestnancov zaoberajúcich sa rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 3 a 7 nariadenia (ES) č. 306/2008 (1).

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre zamestnancov (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 21.


PRÍLOHA V

KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY V MOTOROVÝCH VOZIDLÁCH

OZNÁMENIE

NA ÚČELY STANOVENIA ALEBO PRISPÔSOBENIA POŽIADAVIEK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ SPOLOČNOSTIAM A ZAMESTNANCOM VYKONÁVAJÚCIM ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE ČLÁNKU 5 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 842/2006 O URČITÝCH FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a)

Členský štát

 

b)

Oznamujúci orgán

 

c)

Dátum oznámenia

 

Nasledujúci(-e) program(-y) odbornej prípravy pre zamestnancov zaoberajúcich sa určitých fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných systémov v motorových vozidlách spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článku 2 ods. 1 a článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 (1).

Názov osvedčenia

Atestačný orgán pre zamestnancov (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 25.


Top