Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0307

Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008 , ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Text s významom pre EHP)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 166 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/307/oj

3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 307/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (2), sa zabezpečuje povinné zavedenie klimatizačných systémov s nízkym potenciálom globálneho otepľovania v motorových vozidlách do roku 2011. Ako krátkodobé opatrenie sa v nariadení (ES) č. 842/2006 požaduje stanovenie predpisov o primeranej kvalifikácii zamestnancov vykonávajúcich zber fluórovaných skleníkových plynov z takýchto systémov.

(2)

Zamestnancom zapísaným do kurzov odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenia o odbornej príprave by sa malo počas obmedzeného obdobia umožniť vykonávanie činností podliehajúcich kurzu odbornej prípravy, na ktoré sa požaduje osvedčenie o odbornej príprave, ak sú pod dohľadom zamestnanca, ktorému už bolo takéto osvedčenie vydané.

(3)

Na to, aby bolo možné uskutočňovať odbornú prípravu zamestnancov a vydávať osvedčenia zamestnancom, ktorí sú v súčasnosti aktívni v oblastiach podliehajúcich tomuto nariadeniu, bez prerušenia ich odbornej činnosti, požaduje sa primerané prechodné obdobie, počas ktorého sa zamestnanci vyškolení na základe existujúcich kvalifikačných systémov alebo s odbornými skúsenosťami môžu považovať za primerane kvalifikovaných na účely nariadenia (ES) č. 842/2006.

(4)

V snahe zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu malo by sa umožniť uznávanie existujúcich kvalifikačných systémov za podmienky, že príslušné schopnosti a znalosti a príslušný kvalifikačný systém sú ekvivalentné minimálnym štandardom uvedeným v tomto nariadení.

(5)

Úradne vymenované atestačné orgány by mali zabezpečovať zhodu s minimálnymi požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a tým prispievať k efektívnemu a účinnému vzájomnému uznávaniu osvedčení o odbornej príprave v celom Spoločenstve.

(6)

Informácie o atestačných systémoch udeľujúcich osvedčenia podliehajúce vzájomnému uznávaniu by sa mali oznámiť Komisii vo forme stanovenej nariadením Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení (3). Informácie o uznávaní existujúcich kvalifikačných systémov alebo odborných skúseností na prechodné obdobie by sa mali oznámiť Komisii.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy zamestnancov vykonávajúcich zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných systémov v motorových vozidlách patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2006/40/ES, ako aj podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave vydaných v súlade s týmito požiadavkami.

Článok 2

Odborná príprava zamestnancov

1.   Len zamestnanci, ktorým bolo vydané osvedčenie o odbornej príprave podľa článku 3, sa považujú za primerane kvalifikovaných na vykonávanie činnosti uvedenej v článku 1.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje maximálne 12 mesiacov na zamestnancov zapísaných do kurzu odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie o odbornej príprave, ak svoju činnosť vykonávajú pod dohľadom osoby považovanej za primerane kvalifikovanú.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že najneskôr do 4. júla 2010 sa odsek 1 neuplatňuje na:

a)

zamestnancov, ktorým bolo vydané osvedčenie na základe existujúcich kvalifikačných systémov na činnosť uvedenú v článku 1, identifikovaných ako takých členským štátom, alebo

b)

zamestnancov s odbornými skúsenosťami v oblasti činnosti uvedenej v článku 1, ktoré získali pred 4. júlom 2008.

Takíto zamestnanci sa budú počas obdobia uvedeného v prvom pododseku považovať za primerane kvalifikovaných na vykonávanie činnosti uvedenej v článku 1.

Článok 3

Vydávanie osvedčení o odbornej príprave zamestnancom

1.   Atestačný orgán je zriadený na základe vnútroštátneho práva alebo právneho predpisu, alebo je vymenovaný príslušným orgánom členského štátu alebo inými subjektmi oprávnenými takto konať.

2.   Atestačný orgán uvedený v odseku 1 vydá osvedčenie o odbornej príprave zamestnancom, ktorí absolvovali kurz odbornej prípravy pokrývajúci minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe.

3.   Osvedčenie o odbornej príprave obsahuje aspoň tieto položky:

a)

názov atestačného orgánu, úplné meno držiteľa osvedčenia a registračné číslo osvedčenia;

b)

činnosť, ktorú je držiteľ osvedčenia o odbornej príprave oprávnený vykonávať;

c)

dátum vydania a podpis udeľujúcej osoby.

4.   Ak existujúce kurzy odbornej prípravy pokrývajú minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe, ale príslušné osvedčenie neobsahuje prvky stanovené v odseku 3 tohto článku, atestačný orgán uvedený v odseku 1 môže vydať osvedčenie o odbornej príprave držiteľovi tejto kvalifikácie bez opakovania kurzu odbornej prípravy.

Článok 4

Oznámenie

1.   Členské štáty do 4. júla 2008 oznámia Komisii svoj úmysel uplatňovať písmeno a) alebo b) prvého pododseku článku 2 ods. 3 označením existujúcich kvalifikačných systémov alebo podmienok založených na odborných skúsenostiach, podľa ktorých sa zamestnanci považujú za primerane kvalifikovaných.

2.   Členské štáty do 4. januára 2009 oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje atestačných orgánov pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje článok 3 ods. 1 a názvy osvedčení o odbornej príprave pre zamestnancov spĺňajúcich požiadavky článku 3 ods. 2 a prílohy, pričom použijú formulár stanovený nariadením (ES) č. 308/2008.

3.   Členské štáty aktualizujú oznámenie predložené na základe odseku 2 príslušnými novými informáciami a okamžite ho predložia Komisii.

Článok 5

Podmienky vzájomného uznávania

1.   Členské štáty vzájomne uznávajú osvedčenia o odbornej príprave vydané v iných členských štátoch v súlade s článkom 3.

2.   Členské štáty môžu požadovať od držiteľov osvedčení o odbornej príprave vydaných v inom členskom štáte, aby zabezpečili preklad osvedčenia do iného úradného jazyka Spoločenstva.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12.

(3)  Pozri stranu 28 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na schopnosti a znalosti zabezpečené programami odbornej prípravy

Kurz odbornej prípravy uvedený v článku 3 ods. 2 obsahuje tieto časti:

a)

teoretický modul označený v stĺpci „Typ modulu“ písmenom (T);

b)

praktický modul, v rámci ktorého žiadateľ vykoná zodpovedajúcu úlohu s príslušnými materiálmi, nástrojmi a zariadeniami, označený v stĺpci „Typ modulu“ písmenom (P).


Minimálne znalosti a schopnosti

Typ modulu

1.   

Obsluha klimatizačných systémov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v motorových vozidlách, environmentálny vplyv chladív s fluórovanými skleníkovými plynmi a príslušné environmentálne právne predpisy

1.1.

Základné znalosti o obsluhe klimatizačných systémov v motorových vozidlách.

T

1.2.

Základné znalosti o používaní a vlastnostiach fluórovaných skleníkových plynov používaných vo funkcii chladív v klimatizačných systémoch motorových vozidiel, účinky emisií týchto plynov na životné prostredie (rozsah ich potenciálu globálneho otepľovania vo vzťahu k zmene klímy).

T

1.3.

Základné znalosti príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006 a smernice 2006/40/ES.

T

2.   

Environmentálne priaznivý zber fluórovaných skleníkových plynov

2.1.

Znalosti o bežných postupoch zhodnocovania fluórovaných skleníkových plynov.

T

2.2.

Manipulácia s nádobou na chladivo.

P

2.3.

Pripájanie zariadenia na zhodnocovanie k servisným portom klimatizačného systému motorového vozidla obsahujúceho fluórované skleníkové plyny a odpájanie tohto zariadenia od servisných portov.

P

2.4.

Obsluha zariadenia na odber.

P


Top