Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0305

Nariadenie Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008 , ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Text s významom pre EHP)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 158 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; Zrušil a nahradil 32015R2066

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/305/oj

3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 305/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006 je potrebné stanoviť predpisy o kvalifikácii zamestnancov vykonávajúcich na zariadeniach obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny činnosti, ktoré môžu potenciálne spôsobiť únik.

(2)

Zamestnancom, ktorým ešte nebolo udelené osvedčenie, ale ktorí sú zapísaní do kurzu odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie, by sa malo na obmedzené obdobie povoliť vykonávanie činností, na ktoré sa takéto osvedčenie požaduje, aby nadobudli praktické zručnosti potrebné pri skúške, pod podmienkou, že sú pod dohľadom zamestnanca s osvedčením.

(3)

Mnohé členské štáty ešte nezaviedli kvalifikačné systémy ani systémy udeľovania osvedčení. Preto by sa mala zamestnancom poskytnúť obmedzená lehota na získanie osvedčenia.

(4)

V snahe zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by sa malo umožniť vybudovanie systému udeľovania osvedčení na existujúcich kvalifikačných systémoch za podmienky, že príslušné schopnosti a znalosti a príslušný kvalifikačný systém sú ekvivalentné minimálnym štandardom uvedeným v tomto nariadení.

(5)

Subjekty, ktoré vyrábajú alebo prevádzkujú rozvodne vysokého napätia, by mohli byť vymenované za hodnotiace alebo certifikačné orgány, alebo obidvoje za podmienky, že spĺňajú príslušné požiadavky.

(6)

Skúška je účinným prostriedkom na overenie schopnosti kandidáta správne vykonávať činnosti, ktoré môžu priamo spôsobiť únik, ako aj činnosti, ktoré môžu spôsobiť únik nepriamo.

(7)

Úradne vymenované hodnotiace a certifikačné orgány by mali zabezpečovať zhodu s minimálnymi požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a tým prispievať k efektívnemu a účinnému vzájomnému uznávaniu osvedčení v celom Spoločenstve.

(8)

Informácie o certifikačnom systéme udeľujúcom osvedčenia podliehajúce vzájomnému uznávaniu by sa mali oznámiť Komisii vo forme stanovenej nariadením Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení (2).

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú minimálne požiadavky na udeľovanie osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia, ako aj podmienky vzájomného uznávania osvedčení udelených v súlade s týmito požiadavkami.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia „rozvodňa vysokého napätia“ znamená spínacie zariadenia a ich kombináciu s prepojeným ovládacím, meracím, ochranným a regulačným zariadením a montáž takýchto prístrojov a zariadení s príslušnými vzájomnými prepojeniami, príslušenstvom, ochrannými krytmi a nosnými konštrukciami, určené na použitie v súvislosti s výrobou, prenosom, distribúciou a konverziou elektrickej energie s menovitým napätím nad 1 000 V.

Článok 3

Osvedčenia pre zamestnancov

1.   Zamestnanci vykonávajúci činnosti uvedené v článku 1 sú držiteľmi osvedčenia podľa článku 4.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje maximálne 1 rok na zamestnancov, ktorí sú zapísaní na kurz odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie, ak vykonávajú činnosť pod dohľadom osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že sa odsek 1 nebude uplatňovať počas obdobia, ktoré neprekročí dátum uvedený v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006, na zamestnancov vykonávajúcich činnosť uvedenú v článku 1 tohto nariadenia pred dátumom stanoveným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006.

Takíto zamestnanci sa počas obdobia stanoveného v prvom pododseku považujú za zamestnancov s udeleným osvedčením na túto činnosť na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006.

Článok 4

Udeľovanie osvedčení zamestnancom

1.   Certifikačný orgán uvedený v článku 5 udelí osvedčenie zamestnancovi, ktorý absolvoval teoretickú a praktickú skúšku organizovanú hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 6, ktorá pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe.

2.   Osvedčenie obsahuje aspoň tieto položky:

a)

názov certifikačného orgánu, úplné meno držiteľa osvedčenia, číslo osvedčenia a dátum uplynutia jeho platnosti, ak existuje;

b)

činnosť, ktorú je držiteľ osvedčenia oprávnený vykonávať;

c)

dátum udelenia a podpis udeľujúcej osoby.

3.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe a spĺňa požiadavky článkov 5 a 6, ale príslušné osvedčenie neobsahuje prvky stanovené v odseku 2 tohto článku, certifikačný orgán uvedený v článku 5 môže udeliť osvedčenie držiteľovi tejto kvalifikácie bez opakovaného preskúšania.

4.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach spĺňa požiadavky článkov 5 a 6 a čiastočne pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe, certifikačné orgány môžu udeliť osvedčenie, ak žiadateľ absolvuje dodatočné preskúšanie schopností a znalostí, ktoré nie sú pokryté existujúcou certifikáciou organizovanou hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 6.

Článok 5

Certifikačný orgán

1.   Certifikačný orgán je zriadený na základe vnútroštátneho zákona alebo nariadenia, alebo ho vymenuje príslušný orgán členského štátu alebo iné subjekty oprávnené konať tak ako orgán, ktorý môže udeľovať osvedčenia zamestnancom vykonávajúcim činnosť uvedenú v článku 1.

Certifikačný orgán je pri vykonávaní svojich činností nestranný.

2.   Certifikačný orgán stanoví a uplatňuje postupy súvisiace s udeľovaním, pozastavovaním a odoberaním osvedčení.

3.   Certifikačný orgán vedie záznamy, ktoré umožňujú overovanie štatútu certifikovanej osoby. Záznamy preukazujú skutočnosť, že certifikačný proces bol vykonaný účinne. Záznamy sa uchovávajú minimálne 5 rokov.

Článok 6

Hodnotiaci orgán

1.   Hodnotiaci orgán vymenovaný príslušným orgánom členského štátu alebo inými subjektmi oprávnenými tak konať organizuje skúšky zamestnancov uvedených v článku 1. Certifikačný orgán uvedený v článku 5 sa tiež môže považovať za hodnotiaci orgán.

Hodnotiaci orgán je pri vykonávaní svojich činností nestranný.

2.   Skúšky sa plánujú a štruktúrujú spôsobom, ktorý zabezpečuje pokrytie minimálnych schopností a znalostí stanovených v prílohe.

3.   Hodnotiaci orgán prijme postupy podávania správ a vedie záznamy, aby tak umožnil zdokumentovanie individuálnych a celkových výsledkov hodnotenia.

4.   Hodnotiaci orgán zabezpečí, aby skúšajúci pridelení na skúšku mali primerané znalosti o príslušných skúšobných metódach a skúšobných dokumentoch, ako aj vhodnú spôsobilosť v skúšanej oblasti. Ďalej zabezpečí, aby pri praktických skúškach bolo k dispozícii potrebné vybavenie, nástroje a materiály.

Článok 7

Oznámenie

1.   Do 4. januára 2009 členské štáty oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje certifikačných orgánov pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje článok 5, a názvy osvedčení pre zamestnancov spĺňajúcich požiadavky článku 4, pričom použijú formulár stanovený nariadením (ES) č. 308/2008.

2.   Členské štáty aktualizujú oznámenie predložené na základe odseku 1 príslušnými novými informáciami a okamžite ho predložia Komisii.

Článok 8

Podmienky vzájomného uznávania

1.   Vzájomné uznávanie osvedčení udelených v iných členských štátoch sa uplatňuje len na osvedčenia udelené v súlade s článkom 4.

2.   Členské štáty môžu požadovať od držiteľov osvedčení udelených v inom členskom štáte, aby zabezpečili preklad osvedčenia do iného úradného jazyka Spoločenstva.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Pozri stranu 28 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na schopnosti a znalosti stanovené hodnotiacimi orgánmi

Skúška uvedená v článku 4 ods. 1 a v článku 6 ods. 2 pozostáva z týchto častí:

a)

teoretická skúška zahŕňajúca jednu otázku alebo viaceré otázky, overujúca schopnosti a znalosti stanovené v bode, v ktorom je v stĺpci „Typ skúšky“ uvedené písmeno T;

b)

praktická skúška, v rámci ktorej žiadateľ vykoná zodpovedajúcu úlohu s príslušným materiálom, nástrojmi a zariadením v bode, v ktorom je v stĺpci „Typ skúšky“ uvedené písmeno P.


Číslo

Minimálne znalosti a schopnosti

Typ skúšky

1

Základné znalosti príslušných environmentálnych problémov (zmena klímy, Kjótsky protokol, potenciál globálneho otepľovania), príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006 a príslušných právnych predpisov vykonávajúcich ustanovenia nariadenia (ES) č. 842/2006

T

2

Fyzikálne, chemické a environmentálne vlastnosti SF6

T

3

Používanie SF6 v elektrických zariadeniach (izolácia, zhášanie oblúka)

T

4

Kvalita SF6 v súlade s príslušnými priemyselnými normami (1)

T

5

Pochopenie návrhu elektrického zariadenia

T

6

Kontrola kvality SF6

P

7

Zber SF6 a zmesí SF6 a čistenie SF6

P

8

Skladovanie a preprava SF6

T

9

Obsluha zariadení na odber SF6

P

10

V prípade potreby obsluha systémov pevného vŕtania

P

11

Opakované používanie SF6 a rozličné kategórie opakovaného používania

T

12

Práca s otvorenými časťami s SF6

P

13

Neutralizovanie vedľajších produktov SF6

T

14

Monitorovanie SF6 a povinnosť zaznamenávania príslušných údajov na základe vnútroštátnych právnych predpisov, právnych predpisov Spoločenstva alebo medzinárodných dohôd

T


(1)  Napríklad IEC 60376 a IEC 60480.


Top