Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0304

Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008 , ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Text s významom pre EHP)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 153 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/304/oj

3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 304/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006 je potrebné stanoviť predpisy o kvalifikácii zamestnancov vykonávajúcich v mieste prevádzkovania systémov obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny činnosti, ktoré potenciálne vplývajú na ich únik.

(2)

Zamestnancom, ktorým ešte nebolo udelené osvedčenie, ale ktorí sú zapísaní do kurzu odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie, by sa malo na obmedzené obdobie povoliť vykonávanie činností, na ktoré sa takéto osvedčenie požaduje, aby nadobudli praktické zručnosti potrebné pri skúške, ak sú pod dohľadom zamestnanca s osvedčením.

(3)

Mnohé členské štáty ešte nezaviedli kvalifikačné systémy alebo systémy udeľovania osvedčení. Preto by sa mala zamestnancom a spoločnostiam poskytnúť obmedzená lehota na získanie osvedčenia.

(4)

V snahe zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by sa malo umožniť vybudovanie systému udeľovania osvedčení na existujúcich kvalifikačných systémoch pod podmienkou, že príslušné schopnosti a znalosti a príslušný kvalifikačný systém sú ekvivalentné minimálnym štandardom uvedeným v tomto nariadení.

(5)

Skúška predstavuje účinný prostriedok overenia schopnosti kandidáta správne vykonávať činnosti, ktoré môžu priamo spôsobiť únik, ako aj činnosti, ktoré môžu spôsobiť únik nepriamo.

(6)

Na to, aby bolo možné uskutočniť odbornú prípravu a udelenie osvedčenia zamestnancom, ktorí sú v súčasnosti aktívni v oblastiach podliehajúcich tomuto nariadeniu, bez prerušenia ich činnosti, vyžaduje sa poskytnutie primeraného medziobdobia, počas ktorého by sa udeľovanie osvedčení zakladalo na existujúcich kvalifikačných systémoch a odborných skúsenostiach.

(7)

Úradne vymenované hodnotiace a certifikačné orgány by mali zabezpečovať zhodu s minimálnymi požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a tým prispievať k efektívnemu a účinnému vzájomnému uznávaniu osvedčení v celom Spoločenstve.

(8)

Vzájomné uznávanie by sa nemalo uplatňovať na dočasné osvedčenia, keďže požiadavky na získanie týchto osvedčení môžu byť výrazne miernejšie než existujúce požiadavky v niektorých členských štátoch.

(9)

Informácie o certifikačnom systéme, ktorým sa udeľujú osvedčenia podliehajúce vzájomnému uznávaniu, by sa mali oznámiť Komisii vo forme ustanovenej nariadením Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení (2). Komisii by sa mali oznámiť aj informácie o systémoch udeľovania dočasných osvedčení.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú minimálne požiadavky na udeľovanie osvedčení podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 842/2006 v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny, ako aj podmienky vzájomného uznávania osvedčení udelených v súlade s týmito požiadavkami.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na zamestnancov vykonávajúcich tieto činnosti v súvislosti so systémami požiarnej ochrany:

a)

kontrola úniku v prípade zariadení obsahujúcich 3 kg fluórovaných skleníkových plynov alebo viac;

b)

zber, aj v súvislosti s hasiacimi prístrojmi;

c)

inštalácia;

d)

údržba a servis.

2.   Uplatňuje sa aj na spoločnosti vykonávajúce tieto činnosti v súvislosti so systémami požiarnej ochrany:

a)

inštalácia;

b)

údržba a servis.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na žiadne výrobné a opravárenské činnosti vykonávané v priestoroch výrobcu na kontajneroch alebo súvisiacich komponentoch stacionárnych systémov požiarnej ochrany obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

1.

„inštalácia“ znamená prvé pripojenie v mieste prevádzky jedného kontajnera alebo viacerých kontajnerov obsahujúcich hasiacu látku s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo určených na uchovávanie takejto hasiacej látky so súvisiacimi komponentmi s výnimkou tých komponentov, ktoré nemajú vplyv na obmedzenie hasiacej látky pred jej uvoľnením na účely hasenia ohňa;

2.

„údržba alebo servis“ znamená všetky činnosti, ktoré predstavujú prácu na kontajneroch obsahujúcich hasiacu látku s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo určených na uchovávanie takejto hasiacej látky, alebo na súvisiacich komponentoch s výnimkou tých komponentov, ktoré nemajú vplyv na obmedzenie hasiacej látky pred jej uvoľnením na účely hasenia ohňa.

Článok 4

Udeľovanie osvedčení zamestnancom

1.   Zamestnanci vykonávajúci činnosti uvedené v článku 2 ods. 1 sú držiteľmi osvedčenia podľa článku 5 alebo článku 6.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje maximálne 1 rok na zamestnancov vykonávajúcich jednu z činností uvedených v článku 2 ods. 1, ktorí sú zapísaní na kurz odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie týkajúce sa príslušnej činnosti, ak túto činnosť vykonávajú pod dohľadom osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia týkajúceho sa príslušnej činnosti.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že sa odsek 1 nebude uplatňovať počas obdobia, ktoré neprekročí dátum stanovený v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006, na zamestnancov vykonávajúcich jednu činnosť alebo viac činností uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia pred dátumom stanoveným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006.

Takíto zamestnanci sa počas obdobia stanoveného v prvom pododseku považujú za zamestnancov s udeleným osvedčením na tieto činnosti na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006.

Článok 5

Osvedčenia zamestnancov

1.   Certifikačný orgán uvedený v článku 10 udelí osvedčenie zamestnancovi, ktorý absolvoval teoretickú a praktickú skúšku organizovanú hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 11, ktorá pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe.

2.   Osvedčenie obsahuje aspoň tieto položky:

a)

názov certifikačného orgánu, plné meno držiteľa osvedčenia, číslo osvedčenia a dátum uplynutia jeho platnosti, ak existuje;

b)

činnosti, ktoré je držiteľ osvedčenia oprávnený vykonávať;

c)

dátum udelenia a podpis udeľujúcej osoby.

3.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe a spĺňa požiadavky článkov 10 a 11, ale príslušné osvedčenie neobsahuje prvky stanovené v odseku 2 tohto článku, certifikačný orgán uvedený v článku 10 môže udeliť osvedčenie držiteľovi tejto kvalifikácie bez opakovaného preskúšania.

4.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach spĺňa požiadavky článkov 10 a 11 a čiastočne pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe, certifikačné orgány môžu udeliť osvedčenie pod podmienkou, že žiadateľ absolvuje dodatočné preskúšanie schopností a znalostí, ktoré nie sú pokryté existujúcou certifikáciou organizovanou hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 11.

Článok 6

Dočasné osvedčenia pre zamestnancov

1.   Členské štáty môžu uplatniť systém udeľovania dočasných osvedčení pre zamestnancov uvedených v článku 2 ods. 1 v súlade s odsekmi 2 alebo 3, alebo odsekmi 2 a 3 tohto článku.

Platnosť dočasných osvedčení uvedených v odsekoch 2 a 3 uplynie najneskôr 4. júla 2010.

2.   Zamestnanci, ktorí sú držiteľmi osvedčení vydaných na základe existujúcich kvalifikačných systémov na činnosti uvedené v článku 2 ods. 1, sa považujú za držiteľov dočasných osvedčení.

Členské štáty určia osvedčenia považované za dočasné osvedčenia na činnosti uvedené v článku 2 ods. 1, ktoré môže držiteľ vykonávať.

3.   Zamestnancom s odbornými skúsenosťami v daných oblastiach činnosti získanými pred dátumom stanoveným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006 vydá dočasné osvedčenie subjekt určený členským štátom.

V dočasnom osvedčení sa uvádzajú činnosti, ktoré mu podliehajú a dátum uplynutia jeho platnosti.

Článok 7

Udeľovanie osvedčení spoločnostiam

1.   Spoločnostiam uvedeným v článku 2 ods. 2 sa udeľujú osvedčenia podľa článku 8 alebo článku 9.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že sa odsek 1 nebude uplatňovať počas obdobia, ktoré neprekročí dátum stanovený v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006, na spoločnosti vykonávajúce jednu činnosť alebo viac činností uvedených v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia pred dátumom stanoveným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006.

Článok 8

Osvedčenia pre spoločnosti

1.   Certifikačný orgán uvedený v článku 10 vydá spoločnosti osvedčenie na vykonávanie jednej činnosti alebo viacerých činností podľa článku 2 ods. 2, ak spĺňa tieto požiadavky:

a)

zamestnáva zamestnancov s osvedčením udeleným v súlade s článkom 5 s cieľom vykonávať činnosti vyžadujúce osvedčenie v dostatočnom počte na pokrytie predpokladaného objemu činností;

b)

preukáže, že zamestnanci vykonávajúci činnosti, na ktoré sa požaduje osvedčenie, majú k dispozícii potrebné nástroje a postupy.

2.   Osvedčenie obsahuje aspoň tieto položky:

a)

názov certifikačného orgánu, plný názov držiteľa osvedčenia, číslo osvedčenia a dátum uplynutia jeho platnosti, ak existuje;

b)

činnosti, ktoré je držiteľ osvedčenia oprávnený vykonávať;

c)

dátum udelenia a podpis udeľujúcej osoby.

Článok 9

Dočasné osvedčenia pre spoločnosti

1.   Členské štáty môžu uplatniť systém udeľovania dočasných osvedčení pre spoločnosti uvedené v článku 2 ods. 2 v súlade s odsekmi 2 alebo 3, alebo odsekmi 2 a 3 tohto článku.

Platnosť dočasných osvedčení uvedených v odsekoch 2 a 3 uplynie najneskôr 4. júla 2010.

2.   Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi osvedčení vydaných na základe existujúcich certifikačných systémov na činnosti uvedené v článku 2 ods. 2, sa považujú za držiteľov dočasných osvedčení.

Členské štáty určia osvedčenia považované za dočasné osvedčenia na činnosti uvedené v článku 2 ods. 2, ktoré môže držiteľ vykonávať.

3.   Spoločnostiam zamestnávajúcim zamestnancov, ktorí sú držiteľmi osvedčení na vykonávanie činností, na ktoré sa požadujú osvedčenia na účely článku 2 ods. 2, vydá dočasné osvedčenie subjekt určený členským štátom.

V dočasnom osvedčení sa uvádzajú činnosti, ktoré môže jeho držiteľ vykonávať a dátum uplynutia platnosti osvedčenia.

Článok 10

Certifikačný orgán

1.   Certifikačný orgán je zriadený na základe vnútroštátneho zákona alebo nariadenia, alebo ho vymenuje príslušný orgán členského štátu alebo iné subjekty oprávnené tak konať ako orgán, ktorý môže udeľovať osvedčenia zamestnancom alebo spoločnostiam vykonávajúcim jednu činnosť alebo viac činností uvedených v článku 2.

Certifikačný orgán je pri vykonávaní svojich činností nezávislý a nestranný.

2.   Certifikačný orgán stanoví a uplatňuje postupy súvisiace s udeľovaním, pozastavovaním a odoberaním osvedčení.

3.   Certifikačný orgán vedie záznamy, ktoré umožňujú overovanie štatútu certifikovanej osoby alebo spoločnosti. Záznamy preukazujú skutočnosť, že certifikačný proces bol vykonaný účinne. Záznamy sa uchovávajú minimálne 5 rokov.

Článok 11

Hodnotiaci orgán

1.   Hodnotiaci orgán vymenovaný príslušným orgánom členského štátu alebo inými subjektmi oprávnenými tak konať organizuje skúšky zamestnancov uvedených v článku 2 ods. 1. Aj certifikačný orgán uvedený v článku 10 sa môže považovať za hodnotiaci orgán.

Hodnotiaci orgán je pri vykonávaní svojich činností nezávislý a nestranný.

2.   Skúšky sú plánované a štruktúrované spôsobom, ktorý zabezpečuje pokrytie minimálnych schopností a znalostí stanovených v prílohe.

3.   Hodnotiaci orgán prijme postupy podávania správ a vedie záznamy, aby tak umožnil zdokumentovanie individuálnych a celkových výsledkov hodnotenia.

4.   Hodnotiaci orgán zabezpečí, aby skúšajúci pridelení na skúšku mali primerané znalosti o príslušných skúšobných metódach a skúšobných dokumentoch, ako aj vhodnú spôsobilosť v skúšanej oblasti. Ďalej zabezpečí, aby pri praktických skúškach bolo k dispozícii potrebné vybavenie, nástroje a materiály.

Článok 12

Oznámenie

1.   Do 4. júla 2008 členské štáty oznámia Komisii svoj úmysel uplatňovať systém udeľovania dočasných osvedčení podľa článku 6 alebo 9, alebo podľa obidvoch článkov.

2.   Do 4. januára 2009 členské štáty v prípade potreby oznámia Komisii určené subjekty oprávnené udeľovať dočasné osvedčenia a prijaté vnútroštátne opatrenia, na základe ktorých sa dokumenty vydané v rámci existujúcich certifikačných systémov považujú za dočasné osvedčenia.

3.   Do 4. januára 2009 členské štáty oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje certifikačných orgánov pre zamestnancov a spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 10, názvy osvedčení pre zamestnancov spĺňajúcich požiadavky článku 5 a názvy osvedčení pre spoločnosti spĺňajúce požiadavky článku 8, pričom použijú formulár stanovený nariadením (ES) č. 308/2008.

4.   Členské štáty aktualizujú oznámenie predložené na základe odseku 3 príslušnými novými informáciami a okamžite ho predložia Komisii.

Článok 13

Podmienky vzájomného uznávania

1.   Vzájomné uznávanie osvedčení udelených v iných členských štátoch sa uplatňuje len na osvedčenia udelené v súlade s článkom 5 pre zamestnancov a článkom 8 pre spoločnosti.

2.   Členské štáty môžu požadovať od držiteľov osvedčení udelených v inom členskom štáte, aby zabezpečili preklad osvedčenia do iného úradného jazyka Spoločenstva.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Pozri stranu 28 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na schopnosti a znalosti stanovené hodnotiacimi orgánmi

Skúška uvedená v článku 5 ods. 1 a článku 11 ods. 2 pozostáva z týchto častí:

a)

teoretická skúška zahŕňajúca jednu otázku alebo viaceré otázky, overujúca schopnosti a znalosti stanovené v bode, v ktorom je v stĺpci „Typ skúšky“ uvedené písmeno T;

b)

praktická skúška, v rámci ktorej žiadateľ vykoná zodpovedajúcu úlohu s príslušným materiálom, nástrojmi a zariadením stanovenú v bode, v ktorom je v stĺpci „Typ skúšky“ uvedené písmeno P.


Minimálne znalosti a schopnosti

Typ skúšky

1.

Základné znalosti príslušných environmentálnych problémov (zmena klímy, Kjótsky protokol, potenciál globálneho otepľovania fluórovaných skleníkových plynov)

T

2.

Základné znalosti príslušných technických noriem

T

3.

Základné znalosti príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006 a príslušných právnych predpisov vykonávajúcich ustanovenia nariadenia (ES) č. 842/2006

T

4.

Dobré znalosti rozličných typov zariadení požiarnej ochrany obsahujúcich fluórované skleníkové plyny na trhu

T

5.

Dobré znalosti rozličných typov ventilov, hnacích mechanizmov, bezpečnej manipulácie, prevencie výbuchu a úniku

T

6.

Dobré znalosti zariadení a nástrojov požadovaných pre bezpečnú manipuláciu a pracovné postupy

T

7.

Schopnosť nainštalovať kontajnery systému požiarnej ochrany, ktoré majú obsahovať fluórované skleníkové plyny

P

8.

Znalosť správnych postupov pri pohybe s kontajnermi obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny pod tlakom

T

9.

Schopnosť skontrolovať systémové záznamy pred kontrolou úniku a identifikovať príslušné informácie o všetkých opakovaných problémoch alebo problematických oblastiach, ktorým treba venovať pozornosť

T

10.

Schopnosť vykonávať vizuálnu a manuálnu kontrolu únikov v systéme v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1497/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy požiarnej ochrany obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (1)

P

11.

Znalosť environmentálne priaznivých postupov pri zbere fluórovaných skleníkových plynov zo systémov požiarnej ochrany a pri napĺňaní systémov požiarnej ochrany

T


(1)  Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2007, s. 4.


Top