Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0019

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/19/ES z  11. marca 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/83/ES o životnom poistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

OJ L 76, 19.3.2008, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 164 - 165

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/19/oj

19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/44


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/19/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/83/ES o životnom poistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom podľa článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 2002/83/ES, aby sa zohľadnil technický rozvoj v odvetví poisťovníctva alebo finančných trhov a zabezpečilo jednotné uplatňovanie uvedenej smernice. Uvedené opatrenia sú zamerané na úpravu prvkov spôsobilých pre dostupnú mieru solventnosti, rozšírenie zoznamu právnych foriem, zmenu a doplnenie zoznamu poistných odvetví alebo úpravu terminológie použitej v tomto zozname, vysvetlenie alebo úpravu položiek tvoriacich mieru solventnosti, zmenu a doplnenie zoznamu aktív prijateľných na krytie technických rezerv alebo pravidiel pre rozloženie investícií, zmeny v uvoľňovaní pravidiel zhodnosti, objasnenie definícií a potrebné technické úpravy pravidiel na stanovenie maxima používaného pre úrokové sadzby. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/83/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2002/83/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Vzhľadom na to, že zmeny a doplnenia smernice 2002/83/ES vykonané touto smernicou, sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2002/83/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 64 sa úvodné znenie nahrádza takto:

„Nasledujúce technické úpravy zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 65 ods. 2:“;

2.

článok 65 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(3)  Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top