Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0018

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/18/ES z  11. marca 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

OJ L 76, 19.3.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/18/oj

19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/42


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/18/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 85/611/EHS (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 85/611/EHS prijatím technických zmien, ktorými sa objasnia definície, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie uvedenej smernice v celom Spoločenstve, a zosúladením terminológie a rámcového usporiadania definícií podľa ďalších aktov o PKIPCP a súvisiacich záležitostiach. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 85/611/EHS, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 85/611/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Vzhľadom na to, že zmeny a doplnenia smernice 85/611/EHS vykonané touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Články 53a a 53b smernice 85/611/EHS sa nahrádzajú takto:

„Článok 53a

Komisia prijme technické zmeny tejto smernice v týchto oblastiach:

a)

objasnenie definícií s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice v rámci celého Spoločenstva;

b)

zosúladenie terminológie a rámcové usporiadanie definícií podľa ďalších aktov o PKIPCP a súvisiacich záležitostiach.

Uvedené opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 53b ods. 2.

Článok 53b

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (6).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(3)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 33).“


Top