Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0260

Nariadenie Komisie (ES) č. 260/2008 z 18. marca 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením prílohy VII, v ktorej sa uvádzajú kombinácie účinnej látky a produktu, na ktoré sa vzťahuje výnimka, pokiaľ ide o ošetrenie fumigantom po zbere úrody (Text s významom pre EHP)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 234 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/260/oj

19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 260/2008

z 18. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením prílohy VII, v ktorej sa uvádzajú kombinácie účinnej látky a produktu, na ktoré sa vzťahuje výnimka, pokiaľ ide o ošetrenie fumigantom po zbere úrody

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Viacero členských štátov naznačilo Komisii potrebu výnimky z maximálnych hladín rezíduí stanovených v prílohách II a III, pričom uviedli plodiny a pesticídy, v prípade ktorých je táto výnimka potrebná. Takáto výnimka by mala členským štátom umožniť povoliť okrem ošetrovania fumigantom po zbere úrody na ich vlastnom území aj hladiny rezíduí účinných látok presahujúce úrovne uvedené v týchto prílohách s cieľom predísť narušeniu obchodu s uskladnenými produktmi, ktoré boli po zbere ošetrené fumigantmi.

(2)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Text prílohy k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (ES) č. 396/2005 ako príloha VII.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 178/2006 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 3).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VII

Kombinácie účinnej látky a produktu podľa článku 18 ods. 3

Účinná látka

Produkt v prílohe I

(číslo kódu)

Fosfán

Ovocie (0100000), zelenina (0200000), suché strukoviny (0300000), olejnaté semená a plody (0400000), obilniny (0500000), čaj, káva, byliny na prípravu nálevov a kakao (0600000), koreniny (0800000)

Fosfid hlinitý

Ovocie (0100000), zelenina (0200000), suché strukoviny (0300000), olejnaté semená a plody (0400000), obilniny (0500000), čaj, káva, byliny na prípravu nálevov a kakao (0600000), koreniny (0800000)

Fosfid horečnatý

Ovocie (0100000), zelenina (0200000), suché strukoviny (0300000), olejnaté semená a plody (0400000), obilniny (0500000), čaj, káva, byliny na prípravu nálevov a kakao (0600000), koreniny (0800000)

Oxid-difluorid siričitý

Ovocie (0100000), obilniny (0500000)“


Top