Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0247

Nariadenie Rady (ES) č. 247/2008, zo 17. marca 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 17 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/247/oj

19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 247/2008,

zo 17. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Spracovateľská pomoc určená na krátke ľanové vlákno a konopné vlákno s obsahom nečistôt a pazderia najviac 7,5 % sa poskytuje do konca hospodárskeho roku 2007/2008. Vzhľadom na priaznivé trendy na trhu s týmto druhom vlákien, na ktorý sa vzťahuje súčasná schéma pomoci, a s cieľom prispieť k upevneniu pozície inovačných výrobkov a ich odbytísk by sa poskytovanie tejto pomoci malo predĺžiť do konca hospodárskeho roku 2008/2009.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno (1) sa ustanovilo zvýšenie úrovne spracovateľskej pomoci na dlhé ľanové vlákno počnúc hospodárskym rokom 2008/2009. Nariadenie (ES) č. 1673/2000 sa od hospodárskeho roku 2008/2009 nahradilo nariadením Rady (ES) č. 1234/2007. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1234/2007 boli navrhnuté s ohľadom na ustanovenia nariadenia (ES) č. 1673/2000, keďže sa mali uplatňovať od uvedeného hospodárskeho roku, vzhľadom na čo sa pomoc stanovila na predpokladanej úrovni. Keďže spracovateľská pomoc na krátke vlákna sa zachováva do konca hospodárskeho roku 2008/2009, spracovateľská pomoc na dlhé ľanové vlákna na uvedený ďalší hospodársky rok by sa mala zachovať na úrovni, s ktorou sa doteraz počítalo v nariadení (ES) č. 1673/2000 do konca hospodárskeho roku 2007/2008.

(3)

S cieľom podporiť výrobu vysokokvalitných krátkych ľanových a konopných vlákien sa pomoc poskytuje na vlákna s obsahom nečistôt a pazderia najviac 7,5 %. Členské štáty však môžu uplatniť výnimku z tohto obmedzenia a poskytnúť spracovateľskú pomoc na krátke ľanové vlákno s percentuálnym obsahom nečistôt a pazderia medzi 7,5 % a 15 % a na konopné vlákno s percentuálnym obsahom nečistôt a pazderia medzi 7,5 % a 25 %. Keďže táto možnosť je k dispozícii iba do konca hospodárskeho roku 2007/2008, je potrebné poskytnúť členským štátom možnosť uplatniť výnimku z tohto obmedzenia aj počas nasledujúceho hospodárskeho roku.

(4)

Keďže sa vynorili nové odbytiská, je nevyhnutné zaručiť minimálnu úroveň dodávky surovín. Aby sa teda naďalej zabezpečila primeraná úroveň výroby v každom členskom štáte, je potrebné predĺžiť obdobie uplatňovania národných garantovaných množstiev.

(5)

Dodatočnou pomocou sa podporuje pokračovanie v tradičnej výrobe ľanu v niektorých regiónoch Holandska, Belgicka a Francúzska. Aby sa naďalej umožnilo postupné prispôsobovanie štruktúr poľnohospodárskych podnikov novým trhovým podmienkam, je potrebné predĺžiť prechodnú pomoc do konca hospodárskeho roku 2008/2009.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 by sa preto malo príslušným spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Nadpis pododdielu II oddielu I v kapitole IV hlavy I v časti II sa nahrádza takto:

„Pododdiel II

Ľan a konope pestované na vlákno“.

2.

Článok 91 sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvý pododsek odseku 1 sa nahrádza týmito pododsekmi:

„1.   Pomoc na spracovanie dlhých ľanových stoniek rastlín pestovaných na vlákno sa poskytne schváleným prvotným spracovateľom na základe množstva vlákna skutočne získaného zo stoniek, na ktoré bola s poľnohospodárom uzatvorená kúpna zmluva.

V priebehu hospodárskeho roku 2008/2009 sa pomoc na spracovanie krátkych ľanových a konopných stoniek pestovaných na vlákno poskytne za rovnakých podmienok.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na účely tohto pododdielu sa pod pojmom ‚schválený prvotný spracovateľ‘ rozumie fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na jej právne postavenie podľa vnútroštátneho práva alebo postavenia jej členov, ktorú schválil príslušný orgán členského štátu, na ktorého území sú umiestnené jej zariadenia na výrobu ľanového alebo konopného vlákna.“

3.

Článok 92 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Výška pomoci na spracúvanie ustanovenej v článku 91 sa určí takto:

a)

pre dlhé ľanové vlákno:

160 EUR za tonu v hospodárskom roku 2008/2009,

200 EUR za tonu v hospodárskom roku 2009/2010 a nasledujúcich rokoch;

b)

počas hospodárskeho roku 2008/2009 vo výške 90 EUR za tonu na krátke ľanové a konopné vlákno s obsahom nečistôt a pazderia najviac 7,5 %.

Členské štáty sa však môžu s prihliadnutím na tradičné odbytiská tiež rozhodnúť, že poskytnú pomoc:

a)

na krátke ľanové vlákno obsahujúce percentuálny podiel nečistôt a pazderia v rozmedzí od 7,5 % do 15 %;

b)

na konopné vlákno obsahujúce percentuálny podiel nečistôt a pazderia v rozmedzí od 7,5 % do 25 %.

V prípadoch uvedených v druhom pododseku členské štáty poskytnú pomoc s ohľadom na množstvo, ktoré nie je vyššie ako to, ktoré by sa vyrobilo pri zohľadnení 7,5 % nečistôt a pazderia.“

4.

Článok 94 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Maximálne garantované množstvo dlhého ľanového vlákna, na ktoré možno poskytnúť pomoc za hospodársky rok, sa stanovuje na 80 878 ton. Toto množstvo sa v súlade s bodom A.I prílohy XI pomerne rozdelí medzi určité členské štáty ako národné garantované množstvá.“;

b)

za odsek 1 sa vkladá tento odsek:

„1a.   Maximálne garantované množstvo krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, na ktoré možno poskytnúť pomoc za hospodársky rok 2008/2009, sa stanovuje na 147 265 ton. Toto množstvo sa v súlade s bodom A.II prílohy XI pomerne rozdelí medzi určité členské štáty ako národné garantované množstvá.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Každý členský štát môže previesť časť svojho národného garantovaného množstva uvedeného v odseku 1 do svojho národného garantovaného množstva uvedeného v odseku 1a a naopak.

Prevody uvedené v prvom pododseku sa uskutočňujú na základe ekvivalencie jednej tony dlhého ľanového vlákna a 2,2 tony krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna.

Pomoc na spracúvanie sa poskytne len so zreteľom na množstvá uvedené v odsekoch 1, prípadne 1a, prispôsobené v súlade s prvými dvoma pododsekmi tohto odseku.“

5.

Za článok 94 sa vkladá tento článok:

„Článok 94a

Dodatočná pomoc

Počas hospodárskeho roku 2008/2009 sa poskytne dodatočná pomoc schválenému prvotnému spracovateľovi so zreteľom na oblasti, kde bol zasiaty ľan v zónach I a II, tak ako sa uvádza v bode A.III prílohy XI, a produkciu stoniek, ktoré sú predmetom:

a)

kúpnej zmluvy alebo záväzku uvedeného v článku 91 ods. 1 a

b)

pomoci na spracovanie na dlhé vlákno.

Množstvo dodatočnej pomoci je 120 EUR na hektár v zóne I a 50 EUR na hektár v zóne II.“

6.

Príloha XI sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).


PRÍLOHA

Bod A prílohy XI sa nahrádza takto:

„A.I.

Rozdelenie maximálne garantovaného množstva dlhého ľanového vlákna uvedeného v článku 94 ods. 1 medzi členské štáty:

Belgicko

13 800

Bulharsko

13

Česká republika

1 923

Nemecko

300

Estónsko

30

Španielsko

50

Francúzsko

55 800

Lotyšsko

360

Litva

2 263

Holandsko

4 800

Rakúsko

150

Poľsko

924

Portugalsko

50

Rumunsko

42

Slovensko

73

Fínsko

200

Švédsko

50

Spojené kráľovstvo

50

A.II.

Rozdelenie maximálne garantovaného množstva krátkeho ľanového a konopného vlákna uvedeného v článku 94 ods. 1a medzi členské štáty na hospodársky rok 2008/2009

Množstvo uvedené v článku 94 ods. 1a sa rozdelí formou:

a)

národných garantovaných množstiev pre tieto členské štáty:

Belgicko

10 350

Bulharsko

48

Česká republika

2 866

Nemecko

12 800

Estónsko

42

Španielsko

20 000

Francúzsko

61 350

Lotyšsko

1 313

Litva

3 463

Maďarsko (1)

2 061

Holandsko

5 550

Rakúsko

2 500

Poľsko

462

Portugalsko

1 750

Rumunsko

921

Slovensko

189

Fínsko

2 250

Švédsko

2 250

Spojené kráľovstvo

12 100

b)

5 000 ton sa rozdelí v národných garantovaných množstvách na hospodársky rok 2008/2009 medzi Dánsko, Írsko, Grécko, Taliansko a Luxembursko. Takéto rozdelenie sa určí na základe oblastí, ktoré sú predmetom jednej zo zmlúv, alebo záväzkov uvedených v článku 91 ods. 1.

A.III.

Zóny oprávnené na pomoc uvedenú v článku 94a

Zóna I

1.

Územie Holandska,

2.

Tieto belgické obce: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (okrem obcí Vladslo a Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (len Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne a Zuienkerke.

Zóna II

1.

Oblasti Belgicka, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v zóne I.

2.

Tieto oblasti Francúzska:

departmán Nord,

okresy Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer a kantón Marquise v departmáne Pas-de-Calais,

okresy Saint-Quentin a Vervins v departmáne Aisne,

okresy Charleville-Mézières v departmáne Ardennes.“.


(1)  Národné garantované množstvo stanovené pre Maďarsko sa vzťahuje iba na konopné vlákno.


Top