Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1565

Nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2007 z  21. decembra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

OJ L 340, 22.12.2007, p. 37–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1565/oj

22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1565/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 3 písm. a) a článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (2) schválenou rozhodnutím Rady a Komisie č. 2002/309/ES, Euratom (3) sa ustanovuje úplná liberalizácia dvojstranného obchodu so syrmi od 1. júna 2007 po uplynutí päťročného prechodného obdobia.

(2)

Vzhľadom na uvedené sa už nariadením Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (4), zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 487/2007 (5) neustanovili dovozné kvóty a dovozné clá na syr pochádzajúci zo Švajčiarska. V tejto súvislosti a vzhľadom na pružnosť požiadavky dovozného povolenia zavedenej článkom 26 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1255/1999 zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1152/2007 (6) je vhodné zrušiť predkladanie dovozného povolenia na všetok syr dovážaný zo Švajčiarska.

(3)

V článku 19a nariadenia (ES) č. 2535/2001 sa ustanovuje správa dovážaných mliečnych výrobkov na základe pravidla „kto skôr príde, ten skôr melie“, v súlade s článkami 308a až 308c nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (7). Vzhľadom na tento systém riadenia a na jeho postupy je používanie dovozných povolení nadbytočné, a preto by sa malo ich predkladanie zrušiť.

(4)

Niektoré povolenia na syry pochádzajúce zo Švajčiarska a na dovoz mliečnych výrobkov podľa kvót, ktoré sa spravujú na základe princípu „kto skôr príde, ten skôr melie“, v súlade s kapitolou Ia nariadenia (ES) č. 2535/2001 zostávajú v platnosti aj po 1. januári 2008. Záväzky prijaté v súvislosti s týmito povoleniami sa musia splniť, v opačnom prípade by zložená zábezpeka prepadla. Keďže od tohto dátumu sa môže takýto dovoz realizovať bez povolenia a bez finančných nákladov s ním súvisiacich, dovozcovia, ktorí sú držiteľmi takýchto povolení, ktoré neboli k tomuto dátumu úplne využité, by mali mať možnosť požiadať a dosiahnuť uvoľnenie zložených zábezpek.

(5)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom v súlade s článkom XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode GATT 1994, ktorá sa týka úpravy colnej kvóty Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na maslo z Nového Zélandu ustanovenej v zozname CXL pripojenom k dohode GATT 1994 (8), schválenou rozhodnutím Rady 2007/867/ES z 20. decembra 2007 (9) sa ustanovujú zmeny a doplnenia colnej kvóty na maslo uvedené v zozname CXL/Európske spoločenstvá dohodnutej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní. Príloha III.A k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

V prílohách IV a V k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 sa ustanovuje veľmi zložitý mechanizmus a náročný postup overovania zhody obsahu tuku na Novom Zélande aj v Spoločenstve. Novoprijatým opisom kvóty, ktorým sa rozširuje rozmedzie obsahu tuku z 80 – 82 % na 80 – 85 %, sa umožňuje zjednodušenie kontrolných postupov, najmä vypustením interpretácie výsledkov kontroly obsahu tuku založenom na smerodajnej odchýlke typického výrobného postupu. Takéto zjednodušenie spočíva aj v podstatnom znížení administratívnej záťaže a nákladov pre obe strany a umožňuje ľahší prístup vývozcov aj dovozcov ku kvóte.

(7)

V článku 33 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 2535/2001 sa ustanovuje, že vydávajúci orgán na Novom Zélande vydá osvedčenie IMA 1 ešte predtým, ako príslušný výrobok opustí územie vydávajúcej krajiny. Maslo v rámci kvóty na rok 2008 sa môže dodávať z Nového Zélandu od novembra 2007. Keďže na tieto dodávky nemožno uplatňovať nové ustanovenia nariadenia (ES) č. 2535/2001 zmeneného a doplneného týmto nariadením a keďže riadna implementácia nových ustanovení si vyžaduje určitý čas, článok 33 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 2535/2001 by sa nemal uplatňovať počas obdobia od 1. novembra 2007 do 31. januára 2008.

(8)

Zároveň je vhodné aktualizovať niektoré údaje týkajúce sa vydávajúceho orgánu na Novom Zélande v prílohe XII k nariadeniu (ES) č. 2535/2001.

(9)

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Rozhodnutím Komisie č. 2001/651/ES (10) sa stanovila smerodajná odchýlka typického výrobného postupu pre obsahu tuku v masle dovážanom z Nového Zélandu s cieľom zjednodušiť kontroly podľa prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 2535/2001. Podľa novej úpravy, ktorou sa rozširuje opis kvóty na nesolené maslo, je možné upustiť od interpretácie výsledkov kontroly a následne aj od zložitého postupu určovania smerodajnej odchýlky typického výrobného postupu. Preto sa rozhodnutie 2001/651/ES stalo zastaraným a malo by sa zrušiť.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Bez toho, aby bola dotknutá hlava II nariadenia (ES) č. 1291/2000, a pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, sa v prípade každého dovozu mliečnych výrobkov vyžaduje predloženie dovozného povolenia.“

2.

Článok 19a sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na dovozy v rámci kvót uvedených v odseku 1 sa nevzťahuje povinnosť predložiť dovozné povolenie.“

b)

Odsek 3 sa vypúšťa.

3.

Článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

príloha 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.“

b)

Odsek 3 sa vypúšťa.

4.

Za článok 22 sa vkladá táto kapitola:

„KAPITOLA IIa

DOVOZY MIMO KVÓTY BEZ PREDLOŽENIA DOVOZNÉHO POVOLENIA

Článok 22a

1.   Tento článok sa vzťahuje na preferenčné dovozy v súlade s článkom 3 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

2.   Všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0406, pochádzajúce zo Švajčiarska sú oslobodené od dovozného cla a od povinnosti predložiť dovozné povolenie.

3.   Oslobodenie od cla sa použije iba v prípade predloženia vyhlásenia o uvedení do voľného obehu, ku ktorému bude priložený doklad o pôvode vydaný podľa protokolu 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou podpísanej v Bruseli 22. júla 1972.“

5.

Článok 38 sa vypúšťa.

6.

V článku 40 ods. 1 sa vypúšťajú druhý, tretí a štvrtý pododsek.

7.

Časť D prílohy II sa nahrádza znením v prílohe I k tomuto nariadeniu.

8.

Príloha III.A sa nahrádza znením v prílohe II k tomuto nariadeniu.

9.

Príloha IV sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

10.

Príloha V sa nahrádza znením v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

11.

V prílohe VIII sa prvý pododsek bodu 2 nahrádza takto:

„Orgány vydávajúce osvedčenia IMA 1 môžu zrušiť osvedčenie IMA 1 alebo jeho časť na množstvo, na ktoré sa vzťahuje a ktoré sa zničilo alebo sa stalo nespôsobilým na predaj za okolností, na ktoré vývozca nemá dosah. Ak sa časť množstva, na ktoré sa osvedčenie IMA 1 vzťahuje, zničila alebo sa stala nespôsobilou na predaj, na zvyšné množstvo sa môže vydať náhradné osvedčenie. V prípade novozélandského masla uvedeného v prílohe III(A) sa na tieto účely použije pôvodný zoznam identifikátorov výrobku. Náhradné osvedčenie bude platné iba do toho istého dátumu ako originál. V takomto prípade sa v rámčeku 17 náhradného osvedčenia IMA 1 uvedú slová ‚platné do 00.00.0000’.“

12.

Príloha X sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

13.

V prílohe XII sa údaje týkajúce sa Nového Zélandu nahrádzajú takto:

„Nový Zéland

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Maslo

Maslo

Maslo

Syry na ďalšie spracovanie

Čedar

Novozélandský úrad pre bezpečnosť potravín

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 894 2500

Fax (64-4) 894 2501“

Článok 2

Na žiadosť dotknutých strán sa zábezpeky zložené na vydanie dovozných povolení uvoľňujú za týchto podmienok:

a)

povolenia sú vydané na dovozy v rámci kvót uvedených v kapitole Ia alebo povolenia sú vydané na dovoz výrobkov, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0406, pochádzajúcich zo Švajčiarska;

b)

platnosť povolení neskončila pred 1. januárom 2008;

c)

povolenia sa do 1. januára 2008 využili iba čiastočne, alebo sa nevyužili vôbec.

Článok 3

Odchylne od článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2535/2001 sa článok 33 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia neuplatňuje od 1. novembra 2007 do 31. januára 2008 na dovozy súvisiace s kvótami na rok 2008.

Článok 4

Rozhodnutie 2001/651/ES sa zrušuje.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008. Článok 3 sa však uplatňuje od 1. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2007 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (ES) č. 1255/1999 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1324/2007 (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 14).

(5)  Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 8.

(6)  Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  Pozri stranu 95 tohto úradného vestníka.

(9)  Pozri stranu 95 tohto úradného vestníka.

(10)  Ú. v. ES L 229, 25.8.2001, s. 24. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/584/ES (Ú. v. EÚ L 255, 31.7.2004, s. 41).


PRÍLOHA I

„II.D

Znížené clo podľa prílohy 2 k Dohode medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

Kód KN

Opis

Clo

(EUR/100 kg netto hmotnosti)

od 1. júna 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

špeciálne mlieko pre dojčatá (1) v hermeticky uzavretých kontajneroch s čistým obsahom nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim 10 % hmotnosti

43,80


(1)  Špeciálne mlieko pre dojčatá znamená výrobky, ktoré neobsahujú patogénne zárodky a ktoré obsahujú menej ako 10 000 oživiteľných aerobných baktérií a menej ako dve koliformné baktérie na jeden gram.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA ΙII.A

Colné kvóty podľa dohôd GATT/WTO uvedené podľa krajiny pôvodu: maslo z Nového Zélandu

Kód KN

Opis

Krajina pôvodu

Ročná kvóta od 1. januára do 31. decembra

(v tonách)

Najvyššia polročná kvóta

(množstvo v tonách)

Kvóta

Časť A

Číslo kvóty

09.4195

Kvóta

Časť B

Číslo kvóty

09.4182

Dovozné clo

(EUR/100 kg netto hmotnosti)

Pravidlá vyplňovania osvedčení IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Maslo, minimálne šesť týždňov staré, s hmotnostným obsahom tuku minimálne 80 %, ale maximálne 85 %, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia skladovaných materiálov, v rámci samostatného neprerušeného procesu

Nový Zéland

74 693 ton

Polročná kvóta od januára 2008

37 346,5 ton

20 540,5 ton

16 806 ton

70,00

Pozri prílohu IV“

ex 0405 10 30

Maslo, najmenej šesť týždňov staré, s hmotnostným obsahom tuku minimálne 80 %, ale maximálne 85 %, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia skladovaných materiálov v rámci samostatného neprerušeného procesu, ktorý môže zahŕňať štádium, v ktorom smotana prechádzajúca koncentráciou mliečneho tuku a/alebo frakcionáciou (proces uvádzaný ako ‚Ammix’ a ‚Spreadable’)


PRÍLOHA III

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Nadpis sa nahrádza takto:

„KONTROLA HMOTNOSTI A OBSAHU TUKU V MASLE POCHÁDZAJÚCOM Z NOVÉHO ZÉLANDU DOVÁŽANOM PODĽA ODDIELU 2 KAPITOLY III NARIADENIA (ES) č. 2535/2001“;

2.

V časti 1 sa vypúšťa bod e).

3.

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 2.2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene e) sa vypúšťa tretia zarážka;

ii)

písmeno i) sa nahrádza takto:

„i)

v rámčeku 13, aspoň 80 %, ale menej ako 85 % tuku“;

b)

Bod 2.3 sa vypúšťa.

4.

Časť 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 4.1 sa dopĺňajú tieto body:

„Príslušné orgány odoberajú duplicitné vzorky, pričom jedna z nich sa nachádza v bezpečnej úschove pre prípad sporu.

Laboratórium vykonávajúce testy musí byť autorizované členským štátom na vykonávanie úradných analýz a uznané týmto členským štátom za laboratórium spôsobilé používať uvedenú metódu, čo preukáže splnením kritéria reprodukovateľnosti pri analýze slepých duplikátov a úspešnou účasťou v testoch odbornosti.“;

b)

Bod 4.2 sa vypúšťa.

c)

Bod 4.3 sa nahrádza takto:

„4.3.   Interpretácia výsledkov kontroly – aritmetický priemer

a)

Predpokladá sa, že požiadavky týkajúce sa obsahu tuku sú splnené, ak aritmetický priemer výsledkov vzoriek neprekročí 84,4 %.

Príslušné orgány bezodkladne oznámia Komisii každý prípad nedodržania týchto požiadaviek.

b)

V prípade, ak nie je požiadavka súladu podľa písmena a) splnená, dávka, na ktorú sa vzťahuje príslušné dovozné vyhlásenie a osvedčenie IMA 1, sa dovezie v súlade s článkom 36 okrem prípadu, ak výsledky analýzy duplikátov vzoriek podľa bodu 4.5 spĺňajú tieto požiadavky.“;

d)

Bod 4.4 sa vypúšťa.

e)

Bod 4.5 sa nahrádza takto:

„4.5.   Sporné výsledky

Dotknutý dovozca môže napadnúť výsledky analýzy, ku ktorým dospelo laboratórium príslušných orgánov, do siedmich pracovných dní od doručenia týchto výsledkov, pričom sa zaviaže uhradiť náklady na testovanie duplikátov vzoriek. V tomto prípade príslušné orgány zašlú uzatvorené duplikáty vzoriek analyzovaných svojím laboratóriom druhému laboratóriu. Toto druhé laboratórium musí byť autorizované členským štátom na vykonávanie úradných analýz a uznané týmto členským štátom za laboratórium spôsobilé používať metódu uvedenú v bode 4.1, čo preukáže splnením kritéria reprodukovateľnosti pri analýze slepých duplikátov a úspešnou účasťou v testoch odbornosti.

Toto druhé laboratórium bezodkladne oznámi výsledky svojej analýzy príslušným orgánom.

Zistenia druhého laboratória sú konečné.“;

f)

Bod 4.6 sa vypúšťa.


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA V

Image


PRÍLOHA V

Príloha X k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Rámček 7 sa nahrádza takto:

7.   Značky, čísla, počet a druh balení, podrobný opis KN a osemmiestny kód KN výrobku s predponou „ex“ a údaje týkajúce sa formy jeho prezentácie.

Pozri priložený zoznam identifikátorov výrobku, odkaz:

Kód KN ex 0405 10 – Maslo, minimálne šesť týždňov staré, s hmotnostným obsahom tuku minimálne 80 %, ale maximálne 85 %, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany

Registračné číslo závodu

Dátum výroby

Aritmetický priemer tara hmotnosti plastového obalu

b)

Rámček 13 sa nahrádza takto:

13.   Hmotnostný obsah tuku (%)


Top