Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1563

Nariadenie Komisie (ES) č. 1563/2007 z  21. decembra 2007 , ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2008

OJ L 340, 22.12.2007, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1563/oj

22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1563/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 1,

keďže:

(1)

Na rok 2008 by sa mali otvoriť tarifné kvóty Spoločenstva pre ovčie a kozie mäso. Clá a množstvá uvedené v nariadení (ES) č. 2529/2001 by sa mali stanoviť v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami platnými počas roku 2008.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 312/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa v Spoločenstve vykonávajú colné ustanovenia Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej (2), sa ustanovili dodatočné dvojstranné colné kvóty vo výške 2 000 ton s 10 % ročným nárastom pôvodného množstva, ktoré sa mali otvoriť pre výrobok s číselným znakom 0204 od 1. februára 2003. Preto sa ku GATT/WTO kvóte pre Čile pridáva ďalších 200 ton a obidve kvóty by sa počas roka 2008 mali naďalej spravovať rovnakým spôsobom.

(3)

V dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (3), schválenej rozhodnutím Rady 2007/138/ES (4), sa ustanovuje poskytnutie dodatočných ročných kvót v množstve 500 ton (hmotnosť jatočného tela) na čerstvé, chladené, mrazené alebo údené ovčie mäso z Islandu. Množstvo dostupné pre Island by sa preto malo príslušným spôsobom upraviť.

(4)

Určité kvóty sú stanovené na obdobie od 1. júla daného roku do 30. júna nasledujúceho roku. Keďže dovozy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali spravovať na základe kalendárneho roku, sú zodpovedajúce množstvá, ktoré sa majú stanoviť na kalendárny rok 2008 vzhľadom na príslušné kvóty, súčtom polovičného množstva na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 a polovičného množstva na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009.

(5)

Aby sa mohlo zabezpečiť riadne fungovanie tarifných kvót Spoločenstva, musí sa stanoviť ekvivalent hmotnosti jatočného tela. Pretože niektoré tarifné kvóty okrem toho poskytujú možnosť dovozu buď živých zvierat, alebo mäsa z nich, je potrebný prepočítavací faktor.

(6)

Kvóty týkajúce sa výrobkov z ovčieho a kozieho mäsa by sa odchylne od nariadenia Komisie (ES) č. 1439/95 z 26. júna 1995, ktorým sa ustanovujú podrobné predpisy uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 3013/89 o dovoze a vývoze výrobkov v sektore ovčieho a kozieho mäsa (5), mali spravovať v súlade s článkom 16 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2529/2001. Malo by sa to zrealizovať v súlade s článkami 308a, 308b a 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (6).

(7)

Tarifné kvóty podľa tohto nariadenia by sa nemali spočiatku pokladať za rozhodujúce v zmysle článku 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93, ak sa spravujú na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“. Colné orgány by preto mali byť oprávnené zrušiť požiadavku zábezpeky vzhľadom na tovar pôvodne dovážaný v rámci týchto kvót v súlade s článkom 308c ods. 1 a článkom 248 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Z dôvodu osobitostí prechodu z jedného systému spravovania na druhý by sa nemal uplatňovať článok 308c ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia.

(8)

Malo by sa objasniť, aký druh dôkazu, ktorým sa potvrdzuje pôvod výrobkov, majú prevádzkovatelia predložiť, aby mohli využívať colné kvóty na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“.

(9)

Keď prevádzkovatelia predkladajú colným orgánom výrobky z ovčieho mäsa, ktoré sú určené na dovoz, je pre tieto orgány ťažké stanoviť, či tieto výrobky pochádzajú z domácich oviec, alebo z iných oviec, čo určuje uplatňovanie rôznych colných sadzieb. Preto je vhodné ustanoviť, aby dôkaz pôvodu obsahoval zodpovedajúci údaj na jeho objasnenie.

(10)

V súlade s kapitolou II smernice Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcej pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie výrobkov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (7), a so smernicou Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (8), sa môže povoliť dovoz len tých výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky postupov potravinového reťazca, ako aj pravidlá a kontroly platné v Spoločenstve.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovce a kozy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto nariadením sa otvárajú dovozné colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008.

Článok 2

Clá, ktoré sa uplatňujú na výrobky podľa kvót uvedených v článku 1, číselné znaky KN, krajiny pôvodu zoradené podľa skupiny krajín a poradové čísla sa ustanovujú v prílohe.

Článok 3

1.   Množstvá vyjadrené v ekvivalente hmotnosti jatočného tela na dovoz výrobkov v rámci kvót uvedených v článku 1 sa ustanovujú v prílohe.

2.   Na výpočet množstiev „ekvivalentu hmotnosti jatočného tela“ uvedeného v odseku 1 sa čistá hmotnosť výrobkov z ovčieho a kozieho mäsa násobí týmito koeficientmi:

a)

pre živé zvieratá: 0,47;

b)

pre vykostenú jahňacinu a vykostené mäso z kozľaťa: 1,67;

c)

pre vykostené baranie mäso, vykostené ovčie mäso a vykostené kozie mäso iné ako z kozľaťa a zmesi ktorýchkoľvek z nich: 1,81;

d)

pre výrobky s kosťou: 1,00.

„Kozľa“ znamená kozu do jedného roku veku.

Článok 4

Odchylne od hlavy II písm. A a B nariadenia (ES) č. 1439/95 sa od 1. januára do 31. decembra 2008 colné kvóty stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu spravujú na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“ v súlade s článkami 308a, 308b a článku 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Článok 308c ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia sa neuplatňujú. Nevyžadujú sa žiadne dovozné povolenia.

Článok 5

1.   Na účely využívania colných kvót stanovených v prílohe sa colným orgánom Spoločenstva predkladá platný dôkaz pôvodu, ktorý vydali príslušné orgány tretej krajiny spolu s colným vyhlásením o prepustení príslušného tovaru do voľného obehu.

Pôvod výrobkov podliehajúcich iným colným kvótam ako tým, ktoré vyplývajú z preferenčných colných dohôd, sa určuje v súlade s ustanoveniami platnými v Spoločenstve.

2.   Dôkaz pôvodu uvedený v odseku 1 je takýto:

a)

v prípade colnej kvóty, ktorá je súčasťou dohody o preferenčných clách, je to dôkaz pôvodu ustanovený v uvedenej dohode;

b)

v prípade iných colných kvót je to dôkaz ustanovený v súlade s článkom 47 nariadenia (EHS) č. 2454/93 a okrem údajov ustanovených v uvedenom článku obsahuje aj tieto údaje:

číselný znak KN (najmenej prvé štyri čísla),

poradové číslo alebo poradové čísla príslušnej colnej kvóty,

celkovú čistú hmotnosť podľa kategórie koeficientu ustanovenej v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

v prípade krajiny, ktorej kvóty patria pod písmená a) a b) a spájajú sa, to je potvrdenie uvedené v písmene a).

Ak sa dôkaz o pôvode uvedený v písmene b) predkladá ako sprievodný doklad len jedného vyhlásenia o prepustení do režimu voľného obehu, môže obsahovať niekoľko poradových čísel. Vo všetkých ostatných prípadoch obsahuje len jedno poradové číslo.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 20.2.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 305/2005 (Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 29.

(4)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 28.

(5)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 272/2001 (Ú. v. ES L 41, 10.2.2001, s. 3).

(6)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

(7)  Ú. v. EÚ L 18, 23.1.2003, s. 11.

(8)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).


PRÍLOHA

Ovčie a kozie mäso (v tonách) ekvivalentu hmotnosti jatočného tela

Colné kvóty Spoločenstva na rok 2008

Číslo skupiny krajiny

Číselné znaky KN

Clo ad valorem

%

Osobitné clo

EUR/100 kg

Poradové číslo na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“

Pôvod

Ročný objem v tonách ekvivalentu hmotnosti jatočného tela

živé zvieratá

(koeficient = 0,47)

vykostené jahňacie mäso (1)

(koeficient = 1,67)

vykostené jahňacie/ovčie mäso (2)

(koeficient = 1,81)

mäso s kosťami a jatočné telá

(koeficient = 1,00)

1

0204

nula

nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentína

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrália

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguaj

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čile

6 000

09.2121

09.2122

09.0781

Nórsko

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

ostatné (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

nula

nula

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

nula

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  A kozie mäso z kozliat.

(2)  A kozie mäso iné než z kozliat.

(3)  „Ostatné“ sa vzťahuje na všetky pôvody s výnimkou ostatných krajín uvedených v tejto tabuľke.

(4)  „Erga omnes“ sa vzťahuje na všetky pôvody vrátane krajín uvedených v tejto tabuľke.


Top