Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1560

Nariadenie Rady (ES) č. 1560/2007 zo 17. decembra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy

OJ L 340, 22.12.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1560/oj

22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/25


NARIADENIE RADY (ES) č. 1560/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz (2), sa stanovuje, že každý členský štát zriadi systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz v súlade s ustanoveniami uvedeného nariadenia.

(2)

Uvedené nariadenie tiež stanovuje, že od 1. januára 2008 je elektronická identifikácia povinná pre všetky zvieratá, ktoré sa narodili po uvedenom dátume.

(3)

Okrem toho v uvedenom nariadení sa stanovuje, že Komisia do 30. júna 2006 predloží Rade správu o vykonávaní elektronického identifikačného systému, doplnenú vhodnými návrhmi, v súvislosti s ktorými Rada hlasovaním potvrdí alebo zmení, ak to bude potrebné, termín zavedenia povinného používania tohto systému a zaktualizuje, ak to bude potrebné, niektoré technické aspekty súvisiace s vykonávaním elektronickej identifikácie.

(4)

V správe Komisie sa vyvodzujú závery, že nemožno obhájiť 1. január 2008 ako termín zavedenia povinnej elektronickej identifikácie. Je preto vhodné odložiť tento termín na 31. december 2009, aby sa členským štátom umožnilo prijať potrebné opatrenia pre náležité vykonávanie systému so zreteľom na jeho súčasný a potenciálny hospodársky vplyv.

(5)

Niekoľko členských štátov už vyvinulo technológiu potrebnú na zavedenie elektronickej identifikácie a získalo značné skúsenosti s jej vykonávaním. Nemalo by sa im brániť pri jej zavedení na vnútroštátnej úrovni, ak to považujú za vhodné. Ich skúsenosti by poskytli Komisii a ostatným členským štátom ďalšie cenné informácie o technických dôsledkoch elektronickej identifikácie a jej vplyvu.

(6)

So zreteľom na hospodársky význam tohto nariadenia je potrebné odvolať sa na dôvody naliehavosti ustanovené v bode I.3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(7)

Keďže toto nariadenie sa má uplatňovať od 1. januára 2008, malo by nadobudnúť účinnosť okamžite.

(8)

Nariadenie (ES) č. 21/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 21/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3.   Od 31. decembra 2009 je elektronická identifikácia podľa návodov uvedených v odseku 1 a v súlade s príslušnými ustanoveniami oddielu A prílohy povinná pre všetky zvieratá.“

2.

Článok 9 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Pred 31. decembrom 2009 môžu členské štáty zaviesť povinné používanie elektronickej identifikácie pre zvieratá narodené na ich území.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Stanovisko z 13. decembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


Top