EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1392

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1392/2007 z 13. novembra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o zasielanie údajov národných účtov (Text s významom pre EHP)

OJ L 324, 10.12.2007, p. 1–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 213 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1392/oj

10.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 324/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1392/2007

z 13. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o zasielanie údajov národných účtov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (3) obsahuje referenčný rámec spoločných noriem, definícií, klasifikácií a účtovných pravidiel na zostavovanie účtov členských štátov s cieľom získať porovnateľné výsledky členských štátov a tak splniť štatistické požiadavky Spoločenstva. Európsky systém účtov z roku 1995, stanovený týmto nariadením, je známy ako „ESA 95“.

(2)

Na realizáciu menovej politiky v rámci hospodárskej a menovej únie (EMU), na účinnú koordináciu hospodárskej politiky a na účely štrukturálnej a makroekonomickej politiky je potrebný komplexný súbor porovnateľných, relevantných a aktuálnych údajov národných účtov.

(3)

Príloha B k nariadeniu (ES) č. 2223/96 obsahuje súbor tabuliek údajov národných účtov, ktoré sa majú zasielať v stanovených lehotách. Okrem toho nasledujúce nariadenia stanovujú, že Komisii sa musia zaslať niektoré ďalšie údaje: nariadenie Komisie (ES) č. 264/2000 z 3. februára 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 týkajúceho sa krátkodobej štatistiky verejných financií (4), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 z 10. júna 2002 o štvrťročných nefinančných účtoch pre verejnú správu (5), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 z 10. marca 2004 o štvrťročných finančných účtoch verejnej správy (6), nariadenie Rady (ES) č. 1222/2004 z 28. júna 2004 týkajúce sa zostavenia a prenosu údajov o štvrťročnom verejnom dlhu (7) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 zo 6. júla 2005 o zostavovaní štvrťročných nefinančných účtov podľa inštitucionálnych sektorov (8). Toto nariadenie nepokrýva údaje zahrnuté v uvedených nariadeniach, avšak všetky tabuľky a údaje stanovené vo všetkých šiestich nariadeniach uvedených v tomto odôvodnení spolu predstavujú úplný program zasielania údajov národných účtov.

(4)

Program zasielania údajov národných účtov by sa mal aktualizovať, aby sa zohľadnili meniace sa potreby používateľov a nové priority politík, ako aj rozvoj nových hospodárskych činností v Európskej únii.

(5)

Program zasielania údajov národných účtov by mal vziať do úvahy zásadné zmeny v oblasti politiky a štatistiky, ku ktorým došlo v niektorých členských štátoch v referenčnom období programu.

(6)

Správa Hospodárskeho a finančného výboru o stave požiadaviek na informácie v EMÚ z 25. mája 2004, ktorú schválila Rada 2. júna 2004, zdôraznila potrebu zmeniť a doplniť program zasielania tak, aby spĺňal požiadavky akčného plánu EMU a lisabonskej stratégie.

(7)

Spoľahlivý štatistický základ zloženia verejných rozpočtov je veľmi dôležitý pre hospodársku reformu v súlade s lisabonskou stratégiou a jej plneniu by pomohlo zasielanie údajov z oblasti zdravotníctva, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Poskytovanie takýchto údajov by sa malo stať záväzné po skončení fázy dobrovoľného poskytovania.

(8)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie spoločných štatistických noriem, ktoré umožnia tvorbu harmonizovaných údajov národných účtov, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy (SPC) a Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (CMFB),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2223/96 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) účty a tabuľky podľa prílohy B v lehotách určených pre každú tabuľku s výhradou výnimiek v nej stanovených.“

Článok 2

Príloha B k nariadeniu (ES) č. 2223/96 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 13. novembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 7.3.2006, s. 61.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. októbra 2007.

(3)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 29, 4.2.2000, s. 4.

(5)  Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 233, 2.7.2004, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA B

PROGRAM ZASIELANIA ÚDAJOV NÁRODNÝCH ÚČTOV

Prehľad tabuliek

Tabuľka č.

Obsah tabuliek

Lehotat + mesiace (dni, ak sú uvedené)

Prvé odoslanie

Sledované obdobie (1)

1

Hlavné agregáty, ročne

70 dní

2007

od r. 1990

2008

1980 – 1989

1

Hlavné agregáty, štvrťročne

70 dní

2007

od Q 1 1990

 

 

2

Hlavné agregáty verejná správa, ročne

3/9

2007

od r. 1995

3

Tabuľky podľa odvetví ekonomických činností

9/21

2007

od r. 1990

2008

1980 – 1989

5

Výdavky domácností na konečnú spotrebu podľa účelu

9

2007

od r. 1990

2008

1980 – 1989

6

Finančné účty podľa sektorov (transakcií)

9

2007

od r. 1995

7

Súvahy finančných aktív a pasív

9

2007

od r. 1995

8

Nefinančné účty podľa sektorov, ročne

9

2007

od r. 1995

9

Podrobné daňové príjmy podľa sektorov

9

2007

od r. 1995

10

Tabuľky podľa odvetví ekonomických činností a oblastí, NUTS 2

24

2007

od r. 1995

11

Výdavky verejnej správy podľa ich účelu

12

2007

od r. 1995

12

Tabuľky podľa odvetví ekonomických činností a krajov, NUTS 3

24

2007

od r. 1995

13

Rodinné účty podľa oblastí, NUTS 2

24

2007

od r. 1995

15

Tabuľka dodávok v základných cenách vrátane prepočtu na kúpne ceny, A60 × P60

36

2007

od r. 2000

16

Tabuľka použitia v kúpnych cenách, A60 × P60

36

2007

od r. 2000

17

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov v základných cenách, P60 × P60, päťročne

36

2008

od r. 2000

18

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov za domácu produkciu v základných cenách, P60 × P60, päťročne

36

2008

od r. 2000

19

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov za dovoz v základných cenách, P60 × P60, päťročne

36

2008

od r. 2000

20

Krížová klasifikácia investičného majetku podľa odvetví ekonomických činností a aktív, A17 × AN_F6, ročne

24

2007

od r. 2000

22

Krížová klasifikácia tvorby hrubého fixného kapitálu podľa odvetví ekonomických činností a aktív, A17 × AN_F6, ročne

24

2007

od r. 1995

26

Súvahy nefinančných aktív

24

2007

od r. 1995

t = referenčné obdobie (rok alebo štvrťrok).


Tabuľka č. 1 –   Hlavné agregáty – štvrťročné (2) a ročné výsledky

Kód

Zoznam ukazovateľov

Členenie (3)

Bežné ceny

Ceny za predchádzajúci rok a reťazené objemy

Pridaná hodnota a hrubý domáci produkt

B.1g

1.

Hrubá pridaná hodnota v základných cenách

A6

x

x

D.21

2.

a)

Dane z produktov (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Subvencie na produkty (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Hrubý domáci produkt v trhových cenách

 

x

x

Výdavková strana hrubého domáceho produktu

P.3

4.

Výdavky na konečnú spotrebu spolu

 

x

x

P.3

5.

a)

Výdavky domácností na konečnú spotrebu (domáci koncept)

Doba spotreby (5)

x

x

P.3

 

b)

Výdavky domácností na konečnú spotrebu (národný koncept)

 

x

x

P.3

6.

Výdavky neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam na konečnú spotrebu

 

x

x

P.3

7.

Výdavky verejnej správy na konečnú spotrebu

 

x

x

P.31

 

a)

Výdavky na individuálnu spotrebu

 

x

x

P.32

 

b)

Výdavky na kolektívnu spotrebu

 

x

x

P.4

8.

Skutočná konečná spotreba domácností

 

x

x

P41

 

a)

Skutočná individuálna spotreba

 

x

x

P.5

9.

Tvorba hrubého kapitálu

 

x

x

P.51

 

a)

Tvorba hrubého fixného kapitálu

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Zmena stavu zásob

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Nadobudnutie mínus úbytok cenností

 

x

x (7)

P.6

10.

Vývoz výrobkov (fob) a služieb

 

x

x

P.61

 

a)

Vývoz výrobkov

 

x

x

P.62

 

b)

Vývoz služieb

 

x

x

 

 

Členské štáty EÚ a inštitúcie EÚ (8)

 

x

x

 

 

Členské štáty EÚ (8)

 

x

x

 

 

Členské štáty EMÚ (8)

 

x

x

 

 

Inštitúcie EÚ (8)  (9)

 

x

x

 

 

Tretie krajiny a medzinárodné organizácie (8)

 

x

x

P.7

11.

Dovoz výrobkov (fob) a služieb

 

x

x

P.71

 

a)

Dovoz výrobkov

 

x

x

P.72

 

b)

Dovoz služieb

 

x

x

 

 

Členské štáty EÚ a inštitúcie EÚ (8)

 

x

x

 

 

Členské štáty EÚ (8)

 

x

x

 

 

Členské štáty EMU (8)

 

x

x

 

 

Inštitúcie EÚ (8)  (9)

 

x

x

 

 

Tretie krajiny a medzinárodné organizácie (8)

 

x

x

B.11

12.

Saldo vývozu a dovozu výrobkov a služieb

 

x

x

Príjem, úspory a čisté poskytnuté pôžičky

B.2g + B.3g

13.

Hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky

 

x

 

D.2

14.

Dane z produkcie a dovozu

 

x

 

D.3

15.

Subvencie na produkciu a na dovoz produktov

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia

 

x

x

D.1_D.4

 

b)

Prvotné dôchodky platené do zahraničia

 

x

x

B.5*g

17.

Hrubý národný dôchodok v trhových cenách

 

x

x

K.1

18.

Spotreba fixného kapitálu

 

x

x

B.5*n

19.

Čistý národný dôchodok v trhových cenách

 

x

x

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Bežné transfery prijaté zo zahraničia

 

x

x

D.5, D.6, D.7

 

b)

Bežné transfery platené do zahraničia

 

x

x

B.6n

21.

a)

Čistý disponibilný príjem

 

x

x

B.6g

 

b)

Hrubý disponibilný príjem

 

x

x)

D.8

22.

Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov

 

x

x

B.8n

23.

Čisté úspory

 

x

 

D.9

24.

a)

Kapitálové transfery prijaté zo zahraničia

 

x

 

D.9

 

b)

Kapitálové transfery platené do zahraničia

 

x

 

K.2

25.

Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív

 

x

 

B.9

26.

Čisté pôžičky poskytnuté/prijaté

 

x

 

Obyvateľstvo, zamestnanosť, odmeny zamestnancov

 

27.

Údaje o obyvateľstve a zamestnanosti

 

 

 

 

 

a)

Počet obyvateľov (v tis.)

 

 

 

 

 

b)

Počet nezamestnaných osôb (v tis.) (9)

 

 

 

 

 

c)

Zamestnanosť rezidentských výrobných jednotiek [počet pracujúcich osôb v tis., počet odpracovaných hodín v tis. a počet pracovných miest v tis. (9)] a zamestnanosť rezidentov (v tis.)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Samostatne zárobkovo činní

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Zamestnanci

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Odmeny zamestnancov pracujúcich v rezidentských výrobných jednotkách a odmeny rezidentských zamestnancov

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Hrubé mzdy a platy

A6  (10)

x

 

(x) V reálnych hodnotách.

A6 Členenie OKEČ A6, v ktorom sa ‚priemyselná výroba‘ uvádza samostatne. Spätné údaje za ‚priemyselnú výrobu‘ sa začínajú rokom 1990.


Tabuľka č. 2 –   Hlavné agregáty verejnej správy

Kód

Transakcia

Sektory a subsektory (11)  (12)

P.1

Produkcia

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

trhová produkcia a produkcia na vlastné konečné použitie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

ostatná netrhová produkcia

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

platby za ostatnú netrhovú produkciu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

ostatná netrhová produkcia, ostatná

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Trhová produkcia, produkcia na vlastné konečné použitie a platby za ostatnú netrhovú produkciu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Medzispotreba

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Hrubá pridaná hodnota

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Spotreba fixného kapitálu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Čistá pridaná hodnota

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Odmeny zamestnancov, platené

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Ostatné dane z produkcie, platené

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Ostatné subvencie na produkciu, prijaté

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Čistý prevádzkový prebytok

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Dane z produkcie a dovozu, prijaté

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Dôchodky z majetku, prijaté (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subvencie, platené

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Dôchodky z majetku, platené (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

z toho platené subsektoru ústredná štátna správa (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

z toho platené subsektoru regionálna štátna správa (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

z toho platené subsektoru miestna samospráva (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

z toho platené subsektoru fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

úroky, platené

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

ostatné dôchodky z majetku, platené

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Čisté saldo prvotných dôchodkov

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Bežné dane z dôchodkov, majetku atď., prijaté

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Sociálne príspevky, prijaté

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

skutočné sociálne príspevky

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

imputované sociálne príspevky

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Ostatné bežné transfery, prijaté (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Bežné dane z dôchodkov, majetku atď., platené

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Naturálne sociálne transfery týkajúce sa výdavkov na produkty poskytované domácnostiam trhovými výrobcami, platené

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov a naturálne sociálne transfery týkajúce sa výdavkov na výrobky poskytované domácnostiam trhovými výrobcami, platené

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Ostatné bežné transfery, prijaté (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

z toho platené subsektoru ústredná štátna správa (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

z toho platené subsektoru regionálna štátna správa (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

z toho platené subsektoru miestna samospráva (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

z toho platené subsektoru fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Čistý disponibilný dôchodok

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Výdavky na konečnú spotrebu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

výdavky na individuálnu spotrebu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

výdavky na kolektívnu spotrebu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Hrubé úspory

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Čisté úspory

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitálové transfery, prijaté (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

dane z kapitálu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

ostatné kapitálové transfery a investičné dotácie, prijaté

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitálové transfery, platené (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

z toho platené subsektoru ústredná štátna správa (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

z toho platené subsektoru regionálna štátna správa (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

z toho platené subsektoru miestna samospráva (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

z toho platené subsektoru fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Tvorba hrubého kapitálu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

tvorba hrubého fixného kapitálu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

zmena stavu zásob a nadobudnutie mínus úbytok cenností

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Tvorba hrubého fixného kapitálu a nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Čisté pôžičky poskytnuté (+)/prijaté (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Výdavky spolu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Príjmy spolu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Kapitálové transfery z verejnej správy do relevantných sektorov predstavujúce stanovené dane a sociálne príspevky, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Úroky vrátane tokov na swapy a termínované úrokové dohody (FRAs)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Čisté pôžičky poskytnuté (+)/prijaté (–) v rámci postupu pri nadmernom schodku

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabuľka č. 3 –   Tabuľky podľa odvetví ekonomických činností

Kód

Zoznam ukazovateľov

Členenie (14)  (15)

Bežné ceny

Ceny za predchádzajúci rok a reťazené objemy

Produkcia

P.1

1.

Produkcia v bežných cenách podľa odvetví ekonomických činností

A31/A60

x

 

P.2

2.

Medzispotreba v kúpnych cenách podľa odvetví ekonomických činností

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Hrubá pridaná hodnota v základných cenách podľa odvetví ekonomických činností

A31/A60

x

x

K.1

4.

Spotreba fixného kapitálu podľa odvetví ekonomických činností

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Čistý prevádzkový prebytok a čisté zmiešané dôchodky

A31/A60

x

 

D.29 – D.39

6.

Ostatné dane z produkcie mínus ostatné subvencie na produkciu

A31/A60

x

 

Tvorba kapitálu

P.5

5.

Tvorba hrubého fixného kapitálu podľa odvetví ekonomických činností (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Tvorba hrubého fixného kapitálu podľa odvetví ekonomických činností

A31/A60

x

x

 

 

Členenie podľa investičného majetku AN_F6

 

x

x

 

 

z toho byty a ostatné budovy a stavby

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Zmena stavu zásob a nadobudnutie mínus úbytok cenností podľa odvetví ekonomických činností (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

z toho zmena stavu zásob (18)

 

x

x (17)

P.53

 

z toho nadobudnutie mínus úbytok cenností (18)

 

x

x (17)

Zamestnanosť a odmeny zamestnancov

 

6.

Zamestnanosť podľa odvetví ekonomických činností

[v tis. osôb, v tis. odpracovaných hodín (19) a v tis. pracovných miest (18)]

A31/A60

 

 

 

 

a)

samostatne zárobkovo činní podľa odvetví ekonomických činností

A31/A60

 

 

 

 

b)

zamestnanci podľa odvetví ekonomických činností

A31/A60

 

 

 

 

z toho sektor verejnej správy (S.13) (20)

 

 

 

 

 

z toho ostatné sektory (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Odmeny zamestnancov podľa odvetví ekonomických činností

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Mzdy a platy podľa odvetví ekonomických činností

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Členenie investičného majetku:

AN1111

bytové budovy

AN1112

ostatné budovy a stavby

AN11131

dopravné zariadenia

AN11132

ostatné stroje a zariadenia

z toho:

AN111321 kancelárske stroje a počítače

AN111322

rozhlas, televízia a komunikačné zariadenia

AN1114

chovné zvieratá a pestovateľské celky trvalých porastov

AN112

nehmotný investičný majetok

z toho:

AN1122 počítačové programové vybavenie.


Tabuľka č. 5 –   Výdavky domácností na konečnú spotrebu

Kód

Zoznam ukazovateľov

Členenie

Bežné ceny

Ceny za predchádzajúci rok a reťazené objemy

P.3

1.

Výdavky domácností na konečnú spotrebu podľa účelu

skupiny COICOP

x

x

P.3

2.

Výdavky rezidentských a nerezidentských domácností na ekonomickom území na konečnú spotrebu

 

x

x

P.33

3.

Výdavky rezidentských domácností v zahraničí na konečnú spotrebu

 

x

x

P.34

4.

Výdavky nerezidentských domácností na ekonomickom území na konečnú spotrebu

 

x

x

P.3

5.

Výdavky rezidentských domácností na ekonomickom území a v zahraničí na konečnú spotrebu

 

x

x


Tabuľka č. 6 –   Finančné účty podľa sektorov

[Transakcie, ostatné zmeny objemov and účty precenenia – konsolidované a nekonsolidované – a informácie o protistranách  (21)]

 

Ekonomika spolu

Nefinančné korporácie

Finančné korporácie vrátane všetkých subsektorov (23)

Verejná správa vrátane všetkých subsektorov (24)

Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (25)

Zahraničie vrátane všetkých subsektorov (26)

Transakcie/zmeny objemov (22)/precenenie finančných nástrojov (22)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finančné aktíva

F.A

x

x

x

x

x

x

Menové zlato a zvláštne práva čerpania (ZPČ)

F.1

x

x

x

x

x

x

Menové zlato

F.11

x

x

x

x

x

x

ZPČ

F.12

x

x

x

x

x

x

Obeživo a vklady

F.2

x

x

x

x

x

x

Obeživo

F.21

x

x

x

x

x

x

Prevoditeľné vklady

F.22

x

x

x

x

x

x

Ostatné vklady

F.29

x

x

x

x

x

x

Cenné papiere okrem akcií

F.3

x

x

x

x

x

x

Cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

F.33

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

F.331

x

x

x

x

x

x

Dlhodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

F.332

x

x

x

x

x

x

Finančné deriváty

F.34

x

x

x

x

x

x

Pôžičky

F.4

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé pôžičky

F.41

x

x

x

x

x

x

Dlhodobé pôžičky

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcie a ostatné podiely

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcie a ostatné podiely okrem akcií správcovských spoločností (podielových fondov)

F.51

x

x

x

x

x

x

Kótované akcie

F.511

x

x

x

x

x

x

Nekótované akcie

F.512

x

x

x

x

x

x

Ostatné podiely

F.513

x

x

x

x

x

x

Akcie správcovských spoločností (podielových fondov)

F.52

x

x

x

x

x

x

Poistnotechnické rezervy

F.6

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia a penzijných fondov

F.61

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia

F.611

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov

F.612

x

x

x

x

x

x

Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané poistné nároky

F.62

x

x

x

x

x

x

Ostatné pohľadávky/záväzky, prijaté

F.7

x

x

x

x

x

x

Obchodný úver a preddavky

F.71

x

x

x

x

x

x

Ostatné pohľadávky/záväzky

F.79

x

x

x

x

x

x

Pasíva

F.L

x

x

x

x

x

x

Obeživo a vklady

F.2

x

x

x

x

x

x

Obeživo

F.21

x

x

x

x

x

x

Prevoditeľné vklady

F.22

x

x

x

x

x

x

Ostatné vklady

F.29

x

x

x

x

x

x

Cenné papiere okrem akcií

F.3

x

x

x

x

x

x

Cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

F.33

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

F.331

x

x

x

x

x

x

Dlhodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

F.332

x

x

x

x

x

x

Finančné deriváty

F.34

x

x

x

x

x

x

Pôžičky

F.4

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé pôžičky

F.41

x

x

x

x

x

x

Dlhodobé pôžičky

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcie a ostatné podiely

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcie a ostatné podiely okrem akcií správcovských spoločností (podielových fondov)

F.51

x

x

x

x

x

x

Kótované akcie

F.511

x

x

x

x

x

x

Nekótované akcie

F.512

x

x

x

x

x

x

Ostatné podiely

F.513

x

x

x

x

x

x

Akcie správcovských spoločností (podielových fondov)

F.52

x

x

x

x

x

x

Poistnotechnické rezervy

F.6

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia a penzijných fondov

F.61

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia

F.611

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov

F.612

x

x

x

x

x

x

Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané poistné nároky

F.62

x

x

x

x

x

x

Ostatné pohľadávky/záväzky platené

F.7

x

x

x

x

x

x

Obchodný úver a preddavky

F.71

x

x

x

x

x

x

Ostatné pohľadávky/záväzky

F.79

x

x

x

x

x

x

Čistý prírastok finančných aktív (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Čistý vznik pasív (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Čisté finančné transakcie (27)

 

x

x

x

x

x

x

Štatistická odchýlka (27)

 

x

x

x

x

x

x

Čisté pôžičky poskytnuté (+)/prijaté (–) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tabuľka č. 7 –   Súvahy finančných aktív a pasív

(Súbor finančných nástrojov – konsolidovaných a nekonsolidovaných – a informácie o protistranách (28))

 

 

Ekonomika spolu

Nefinančné korporácie

Finančné korporácie vrátane všetkých subsektorov (29)

Verejná správa vrátane všetkých subsektorov (30)

Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (31)

Zahraničie vrátane všetkých subsektorov (32)

Súbor finančných nástrojov

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finančné aktíva

AF.A

x

x

x

x

x

x

Menové zlato a zvláštne práva čerpania (ZPĆ)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Menové zlato

AF.11

x

x

x

x

x

x

ZPČ

AF.12

x

x

x

x

x

x

Obeživo a vklady

AF.2

x

x

x

x

x

x

Obeživo

AF.21

x

x

x

x

x

x

Prevoditeľné vklady

AF.22

x

x

x

x

x

x

Ostatné vklady

AF.29

x

x

x

x

x

x

Cenné papiere okrem akcií

AF.3

x

x

x

x

x

x

Cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

AF.33

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

AF.331

x

x

x

x

x

x

Dlhodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

AF.332

x

x

x

x

x

x

Finančné deriváty

AF.34

x

x

x

x

x

x

Pôžičky

AF.4

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé pôžičky

AF.41

x

x

x

x

x

x

Dlhodobé pôžičky

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcie a ostatné podiely

AF.5

x

x

x

x

x

x

Akcie a ostatné podiely okrem akcií správcovských spoločností (podielových fondov)

AF.51

x

x

x

x

x

x

Kótované akcie

AF.511

x

x

x

x

x

x

Nekótované akcie

AF.512

x

x

x

x

x

x

Ostatné podiely

AF.513

x

x

x

x

x

x

Akcie správcovských spoločností (podielových fondov)

AF.52

x

x

x

x

x

x

Poistnotechnické rezervy

AF.6

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia a penzijných fondov

AF.61

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia

AF.611

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov

AF.612

x

x

x

x

x

x

Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané poistné nároky

AF.62

x

x

x

x

x

x

Ostatné pohľadávky/záväzky, prijaté

AF.7

x

x

x

x

x

x

Obchodný úver a preddavky

AF.71

x

x

x

x

x

x

Ostatné pohľadávky/záväzky

AF.79

x

x

x

x

x

x

Pasíva

AF.L

x

x

x

x

x

x

Obeživo a vklady

AF.2

x

x

x

x

x

x

Obeživo

AF.21

x

x

x

x

x

x

Prevoditeľné vklady

AF.22

x

x

x

x

x

x

Ostatné vklady

AF.29

x

x

x

x

x

x

Cenné papiere okrem akcií

AF.3

x

x

x

x

x

x

Cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

AF.33

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

AF.331

x

x

x

x

x

x

Dlhodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov

AF.332

x

x

x

x

x

x

Finančné deriváty

AF.34

x

x

x

x

x

x

Pôžičky

AF.4

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé pôžičky

AF.41

x

x

x

x

x

x

Dlhodobé pôžičky

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcie a ostatné podiely

AF.5

x

x

x

x

x

x

Akcie a ostatné podiely okrem akcií správcovských spoločností (podielových fondov)

AF.51

x

x

x

x

x

x

Kótované akcie

AF.511

x

x

x

x

x

x

Nekótované akcie

AF.512

x

x

x

x

x

x

Ostatné podiely

AF.513

x

x

x

x

x

x

Akcie správcovských spoločností (podielových fondov)

AF.52

x

x

x

x

x

x

Poistnotechnické rezervy

AF.6

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia a penzijných fondov

AF.61

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia

AF.611

x

x

x

x

x

x

Čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov

AF.612

x

x

x

x

x

x

Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané poistné nároky

AF.62

x

x

x

x

x

x

Ostatné pohľadávky/záväzky, platené

AF.7

x

x

x

x

x

x

Obchodný úver a preddavky

AF.71

x

x

x

x

x

x

Ostatné

AF.79

x

x

x

x

x

x

Finančné aktíva (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Pasíva (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Čisté finančné aktíva (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tabuľka č. 8 –   Nefinančné účty podľa sektorov

Kód

Transakcie a bilančné položky

Sektory

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Ekonomika spolu

Nefinančné korporácie

Finančné korporácie

Verejná správa

Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam:

Domácnosti

Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Bez členenia na sektory

Zahraničie

Európska únia

Členské štáty EÚ

Členské štáty únie

Členské štátym, ktoré nie sú členmi EMU

Inštitúcie EÚ

Tretie krajiny a medzinárodné organizácie

I   Účet produkcie/Účet výrobkov a služieb

Zdroje

P.1

Produkcia

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

trhová produkcia

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

produkcia na vlastné konečné použitie

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

ostatná netrhová produkcia

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Dovoz výrobkov a služieb

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

dovoz výrobkov

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

dovoz služieb

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

dovoz FISIM-u

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 – D.31

Dane z produktov mínus subvencie na produkty

x

 

x

 

R1

Spolu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Použitie

P.2

Medzispotreba

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Vývoz výrobkov a služieb

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

vývoz výrobkov

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

vývoz služieb

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

vývoz FISIM-u

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Hrubý domáci produkt/hrubá pridaná hodnota

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Saldo vývozu a dovozu výrobkov a služieb

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Použitie spolu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Spotreba fixného kapitálu

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Čistý domáci produkt/čistá pridaná hodnota

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Účet tvorby dôchodkov

Zdroje

B.1g

Hrubý domáci produkt/hrubá pridaná hodnota

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Subvencie, prijaté

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

subvencie na produkty

x

 

x

 

D.39

ostatné subvencie na produkciu

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Zdroje spolu

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Použitie

D.1

Odmeny zamestnancov

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Dane z produkcie a dovozu, platené

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

dane z produktov

x

 

x

 

D.29

ostatné dane z produkcie

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Hrubý prevádzkový prebytok plus zmiešané dôchodky

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

hrubé zmiešané dôchodky

x

 

x

x

 

U211

Použitie spolu

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Účet rozdelenia prvotných dôchodkov

Zdroje

B.2g_B.3g

Hrubý prevádzkový prebytok plus zmiešané dôchodky

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

hrubé zmiešané dôchodky

x

 

x

x

 

D.1

Odmeny zamestnancov

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

mzdy a platy

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

sociálne príspevky zamestnávateľa

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Dane z produkcie a dovozu, prijaté

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

dane z produktov

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

daň z pridanej hodnoty (DPH)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

dane z dovozu a dovozné clá okrem DPH

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

dane z produktov okrem DPH a daní z dovozu

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

ostatné dane z produkcie

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Dôchodky z majetku

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

úroky (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

rozdelené dôchodky korporácií

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

nájomné

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Zdroje spolu

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Úroky spolu (vrátane FISIM-u)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Použitie

D.3

Subvencie, platené

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

subvencie na produkty

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

ostatné subvencie na produkciu

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Dôchodky z majetku

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

úroky (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

rozdelené dôchodky korporácií

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

nájomné

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Hrubý národný dôchodok/hrubé saldo prvotných dôchodkov

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Použitie spolu

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Úroky spolu (vrátane FISIM-u)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Účet druhotného rozdelenia dôchodkov

Zdroje

B.5g

Hrubý národný dôchodok/hrubé saldo prvotných dôchodkov

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Bežné dane z dôchodkov, majetku atď.

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

dane z dôchodkov

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

ostatné bežné dane

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociálne príspevky a dávky

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

sociálne príspevky

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

skutočné sociálne príspevky

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

imputované sociálne príspevky

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

naturálne sociálne transfery

x

 

x

x

 

D.7

Ostatné bežné transfery

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

čisté poistné neživotného poistenia

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

nároky z neživotného poistenia

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

bežná medzinárodná spolupráca

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

rôzne bežné transfery (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

štvrtý vlastný zdroj založený na HND

 

x

 

x

 

R22

Zdroje spolu

x

x

x

x

x

x

x

 

Použitie

D.5

Bežné dane z dôchodkov, majetku atď.

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

dane z dôchodkov

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

ostatné bežné dane

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociálne príspevky a dávky

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

sociálne príspevky

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

skutočné sociálne príspevky

x

 

x

x

 

D.612

imputované sociálne príspevky

x

 

x

x

 

D.62

sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

naturálne sociálne transfery

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Ostatné bežné transfery

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

čisté poistné neživotného poistenia

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

nároky z neživotného poistenia

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

bežná medzinárodná spolupráca

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

rôzne bežné transfery (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

štvrtý vlastný zdroj založený na HND

x

 

x

 

B.7g

Upravený disponibilný dôchodok

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Použitie spolu

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(mínus) naturálne sociálne transfery

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Hrubý disponibilný dôchodok

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Účet použitia disponibilného dôchodku

Zdroje

B.6g

Hrubý disponibilný dôchodok

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Zdroje spolu

x

x

x

x

x

x

x

 

Použitie

P.3

Výdavky na konečnú spotrebu

x

 

x

x

x

x

 

P.31

výdavky na individuálnu spotrebu

x

 

x

x

x

x

 

P.32

výdavky na kolektívnu spotrebu

x

 

x

 

D.8

Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Hrubé úspory

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo bežných transakcií so zahraničím

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Použitie spolu

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Účet zmien čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov

Zmeny čistého majetku

B.8g

Hrubé úspory

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo bežných transakcií so zahraničím

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Kapitálové transfery

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

dane z kapitálu

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

investičné dotácie (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 z S212

do S13

investičné dotácie z inštitúcií EÚ do sektora verejná správa

x

 

x

 

D.99

ostatné kapitálové transfery (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Zmeny čistého majetku, spolu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Zmeny aktív

D.9

Kapitálové transfery

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

dane z kapitálu

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

investičné dotácie (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 z S212

do S13

investičné dotácie z inštitúcií EÚ do sektora verejná správa

 

x

x

 

x

 

D.99

ostatné kapitálové transfery (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Spotreba fixného kapitálu

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Zmeny aktív spolu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Účet nadobudnutia nefinančných aktív

Zmeny čistého majetku

B.10.1

Zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Spotreba fixného kapitálu

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Zmeny čistého majetku, spolu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Zmeny aktív

P.5

Tvorba hrubého kapitálu

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

tvorba hrubého fixného kapitálu

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

zmena stavu zásob

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

nadobudnutie mínus úbytok cenností

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Čisté pôžičky poskytnuté (+)/prijaté (–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Zmeny aktív spolu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Odchýlka od finančných účtov čistých pôžičiek poskytnutých (+)/prijatých (–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= nerelevantné políčka

x

= povinné

 

= dobrovoľné


Tabuľka č. 9 –   Podrobné príjmy z daní a sociálnych príspevkov podľa druhu daní a sociálnych príspevkov a prijímajúceho subsektora (37)

Kód

Transakcia

D.2

Dane z produkcie a dovozu

D.21

Dane z produktov

D.211

Daň z pridanej hodnoty

D.212

Dane z dovozu a dovozné clá okrem DPH

D.2121

Dovozné clá

D.2122

Dane z dovozu okrem DPH a dovozných ciel

D.2122a

Dane z dovezených poľnohospodárskych produktov

D.2122b

Vyrovnávacie peňažné poplatky z dovozu

D.2122c

Spotrebná daň

D.2122d

Všeobecné dane z predaja

D.2122e

Dane zo zvláštnych služieb

D.2122f

Zisky dovozných monopolov

D.214

Dane z produktov okrem DPH a daní z dovozu

D.214a

Spotrebné dane

D.214b

Kolkovné

D.214c

Dane z finančných a kapitálových transakcií

D.214d

Poplatky pri registrácii automobilov

D.214e

Dane zo zábavnej činnosti

D.214f

Dane z lotérií, hier a stávok

D.214g

Dane z poistného

D.214 h

Ostatné dane zo zvláštnych služieb

D.214i

Všeobecné dane z predaja alebo obratu

D.214j

Zisky finančných monopolov

D.214k

Vývozné clá a vyrovnávacie peňažné poplatky z vývozu

D.214l

Ostatné dane z produktov i. n.

D.29

Ostatné dane z produkcie

D.29a

Dane z pozemkov, budov a iných stavieb

D.29b

Dane z používania investičného majetku

D.29c

Dane z pracovného potenciálu a dane zo mzdy spolu

D.29d

Dane z medzinárodných transakcií

D.29e

Dane z povolení na vykonávanie činnosti

D.29f

Dane zo znečisťovania

D.29g

Neuhradená DPH (systém paušálneho uplatňovania sadzby)

D.29 h

Ostatné dane z produkcie i. n.

D.5

Bežné dane z dôchodkov, majetku atď.

D.51

Dane z dôchodkov

D.51a + D.51c1

Dane z dôchodkov jednotlivcov alebo domácností vrátane ziskov z držby

D 51a

Dane z dôchodkov jednotlivcov alebo domácností bez ziskov z držby (38)

D.51c1

Dane jednotlivcov alebo domácností zo ziskov z držby (38)

D.51b + D.51c2

Dane z dôchodkov alebo ziskov korporácií vrátane ziskov z držby

D.51b

Dane z dôchodkov alebo ziskov korporácií bez ziskov z držby (38)

D.51c2

Dane korporácií zo ziskov z držby (38)

D.51c3

Ostatné dane zo ziskov z držby (38)

D.51C

Dane zo ziskov z držby

D.51D

Dane z výhier v lotériách alebo hrách

D.51E

Ostatné dane z dôchodkov i. n.

D.59

Ostatné bežné dane

D.59a

Bežné dane z kapitálu

D.59b

Volebné dane

D.59c

Dane z výdavkov

D.59d

Platby domácností za povolenia

D.59e

Dane z medzinárodných transakcií

D.59f

Ostatné bežné dane i. n.

D.91

Dane z kapitálu

D.91a

Dane z kapitálových transferov

D.91b

Dávky z majetku

D.91c

Ostatné dane z kapitálu i. n.

D.2 + D.5 + D.91

Daňové príjmy spolu

D.611

Skutočné sociálne príspevky

D.6111

Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov

D.61111

Povinné skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov

D.61112

Dobrovoľné skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov

D.6112

Sociálne príspevky zamestnancov

D.61121

Povinné sociálne príspevky zamestnancov

D.61122

Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnancov

D.6113

Sociálne príspevky samostatne zárobkovo činných a nepracujúcich osôb

D.61131

Povinné sociálne príspevky samostatne zárobkovo činných a nepracujúcich osôb

D.61132

Dobrovoľné sociálne príspevky samostatne zárobkovo činných a nepracujúcich osôb

D.612

Imputované sociálne príspevky

D.995

Kapitálové transfery z verejnej správy do relevantných sektorov predstavujúce stanovené dane a sociálne príspevky, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať (39)

D.99521

Stanovené dane z produktov, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať (39)

D.99529

Ostatné stanovené dane z produkcie, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať (39)

D.99551

Stanovené dane z dôchodkov, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať (39)

D.99559

Ostatné bežne stanovené dane, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať (39)

D.9956111

Stanovené skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať (39)

D.9956112

Stanovené sociálne príspevky zamestnancov, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať (39)

D.9956113

Stanovené sociálne príspevky samostatne zárobkovo činných a nepracujúcich osôb, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať (39)

D.99591

Stanovené dane z kapitálu, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Príjmy z daní a sociálnych príspevkov po odpočítaní stanovených súm, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Príjmy z daní a sociálnych príspevkov (vrátane imputovaných sociálnych príspevkov) po odpočítaní stanovených súm, ktoré sa však pravdepodobne nebudú vyberať

Okrem toho sa poskytnú podrobné údaje o národnej klasifikácií daní a sociálnych príspevkov, s príslušnými sumami a kódmi ESA 95.


Tabuľka č. 10 –   Tabuľky podľa odvetví ekonomických činností a podľa oblastí (NUTS II), v bežných cenách

Kód

Zoznam ukazovateľov

Členenie

D.1

1.

Odmeny zamestnancov

A6

P.51

2.

Tvorba hrubého fixného kapitálu

A6

 

3.

Zamestnanosť v tis. odpracovaných hodín

 

ETO

 

spolu

A6

EEM

 

zamestnanci

A6


Tabuľka č. 11 –   Výdavky verejnej správy podľa ich účelu

Kód

Zoznam ukazovateľov

Účel

Členenie podľa subsektorov (40)

P.5 + K.2

Tvorba hrubého fixného kapitálu + nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Tvorba hrubého kapitálu

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

z toho tvorba hrubého fixného kapitálu (41)

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG

S.13

K.2

Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Odmeny zamestnancov

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subvencie

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Dôchodky z majetku (42)

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

z toho platené subsektoru ústredná štátna správa (S.1311) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

z toho platené subsektoru regionálna štátna správa (S.1312) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

z toho platené subsektoru miestna samospráva (S.1313) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

z toho platené subsektoru fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov a naturálne sociálne transfery týkajúce sa výdavkov na výrobky poskytované domácnostiam trhovými výrobcami, platené

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Medzispotreba + ostatné dane z produkcie + bežné dane z dôchodkov, majetku atď. + úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Medzispotreba

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Ostatné dane z produkcie + bežné dane z dôchodkov, majetku atď. + úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Ostatné bežné transfery, prijaté (42)

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

z toho platené subsektoru ústredná štátna správa (S.1311) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

z toho platené subsektoru regionálna štátna správa (S.1312) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

z toho platené subsektoru miestna samospráva (S.1313) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

z toho platené subsektoru fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Kapitálové transfery (42)

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

z toho investičné dotácie (41)

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG

S.13

D.9_S.1311

z toho platené subsektoru ústredná štátna správa (S.1311) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

z toho platené subsektoru regionálna štátna správa (S.1312) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

z toho platené subsektoru miestna samospráva (S.1313) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

z toho platené subsektoru fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314) (41)  (42)

Oddiely COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Výdavky spolu

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Výdavky na konečnú spotrebu

Oddiely COFOG

Skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabuľka č. 12 –   Tabuľky podľa odvetví ekonomických činností a podľa krajov (NUTS III)

Kód

Zoznam ukazovateľov

Členenie

B1.g

1.

Hrubá pridaná hodnota v základných cenách (v bežných cenách)

A6

 

2.

Zamestnanosť (v tis. osôb)

 

ETO

 

spolu

A6

EEM

 

zamestnanci

A6

Tabuľka č. 13 –   Rodinné účty podľa oblastí (NUTS II)

Účet rozdelenia prvotných dôchodkov domácností (S.14)

Kód

Použitie

Kód

Zdroje

D.4

1.

Dôchodky z majetku

B.2/B.3

3.

Prevádzkový prebytok/Zmiešané dôchodky

B.5n

2.

Čisté saldo prvotných dôchodkov

D.1

4.

Odmeny zamestnancov

 

 

 

D.4

5.

Dôchodky z majetku


Účet druhotného rozdelenia dôchodkov domácností (S.14)

Kód

Použitie

Kód

Zdroje

D.5

6.

Bežné dane z dôchodkov, majetku atď.

B.5

10.

Čisté saldo prvotných dôchodkov

D.61

7.

Sociálne príspevky

D.62

11.

Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov

D.7

8.

Ostatné bežné transfery

D.7

12.

Ostatné bežné transfery

B.6n

9.

Čistý disponibilný dôchodok

 

 

 

Tabuľka č. 15 –   Tabuľka dodávok v základných cenách s prepočtom na kúpne ceny (bežné ceny a ceny predchádzajúceho roka)

n = 60, m = 60

 

Odvetvia ekonomických činností (OKEČ A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Dovoz, cif

Dodávky spolu v základných cenách

Rozpätie pre obchod a dopravu

Dane z produktov mínus subvencie na produkty

Dodávky spolu v kúpnych cenách

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Produkty (KP)

m

(1)

Produkcia podľa výrobkov a odvetví ekonomických činností v základných cenách

 

a)

zo štátov EÚ, cif (43)  (44)

b)

z členských štátov EMU, cif (43)

c)

z nečlenských štátov EMU, cif (43)

d)

z tretích krajín, cif (43)  (44)

e)

Spolu

 

 

 

 

Σ (1)

 

Produkcia spolu podľa odvetví ekonomických činností

 

 

 

 

 

 

Opr. položky:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

úpravy dovozu z titulu dopravných nákladov a poistenia

priamy nákup rezidentmi v zahraničí

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu, z toho:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

trhová produkcia

produkcia na vlastné konečné použitie

 

 

 

 

ostatná netrhová produkcia


Tabuľka č. 16 –   Tabuľka použitia v kúpnych cenách (bežných cenách a cenách predchádzajúceho roka)

n = 60, m = 60

 

Odvetvia ekonomických činností (OKEČ A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Konečné použitie

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkty

(KP)

n

(1)

Medzispotreba v kúpnych cenách podľa výrobkov a odvetví ekonomických činností

 

Konečné použitie v kúpnych cenách:

Výdavky na konečnú spotrebu:

a)

domácnosti

b)

NPISH

c)

verejná správa

d)

spolu.

Tvorba hrubého kapitálu:

e)

tvorba hrubého fixného kapitálu

f)

zmena stavu zásob

g)

nadobudnutie mínus úbytok cenností (45).

Vývoz, fob (46):

h)

do štátov EÚ (45)

do členských štátov EMU (45)

do nečlenských štátov EMU (45)

i)

do tretích krajín (45)

j)

spolu.

 

 

Σ (1)

(2)

Medzispotreba spolu podľa odvetví ekonomických činností

 

Konečné použitie spolu podľa typu

 

Použitie spolu

Opravné položky:

(3)

 

 

 

 

 

úpravy vývozu z titulu dopravných nákladov a poistenia

 

len vývoz

len vývoz

priamy nákup rezidentmi v zahraničí

 

len výdavky domácností na konečnú spotrebu

len výdavky domácností na konečnú spotrebu

nákup nerezidentov na domácom území

 

len výdavky domácností na konečnú spotrebu a vývoz

len výdavky domácností na konečnú spotrebu a vývoz

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

odmeny zamestnancov (47)

mzdy a platy (47)

ostatné čisté dane z produkcie (47)

spotreba fixného kapitálu (47)

čistý prevádzkový prebytok (47)

hrubý prevádzkový prebytok (47)

hrubé zmiešané dôchodky (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Pridaná hodnota v základných cenách

(6)

 

 

 

 

 

Produkcia spolu v základných cenách

(7)

 

 

 

 

 

Doplňujúce údaje:

tvorba fixného kapitálu (45)  (47)

hodnota fixného kapitálu (45)  (47)

pracovné vstupy (v tis. osôb) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Tabuľka č. 17 –   Symetrická tabuľka vstupov a výstupov v základných cenách [podľa jednotlivých produktov (48)]

(v bežných cenách)

n = 60

 

Produkty

1 2 3 … n

Σ (1)

Konečné použitie

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkty

n

(1)

Medzispotreba v základných cenách (podľa jednotlivých produktov)

 

Konečné použitie v základných cenách:

Výdavky na konečnú spotrebu:

a)

domácnosti

b)

NPISH

c)

verejná správa

d)

spolu.

Tvorba hrubého kapitálu:

e)

tvorba hrubého fixného kapitálu

f)

zmena stavu zásob

g)

zmeny cenností (49)

Vývoz, fob (50).

h)

do štátov EÚ (49)

do členských štátov EMU (49)

do nečlenských štátov EMU (49)

i)

do tretích krajín (49)

j)

spolu.

 

 

Σ (1)

(2)

Medzispotreba spolu v základných cenách podľa produktov

 

Konečné použitie podľa druhu v základných cenách

 

Použitie spolu v základných cenách

Dane z produktov mínus subvencie na produkty

(3)

Čisté dane z produktov podľa produktov

 

Čisté dane z produktov podľa konečného použitia

 

Čisté dane z produkcie spolu

Σ (1) + (3)

(4)

Medzispotreba spolu v kúpnych cenách podľa produktov

 

Konečné použitie podľa druhu v kúpnych cenách, spolu

 

Použitie v kúpnych cenách, spolu

Odmeny zamestnancov

mzdy a platy

ostatné čisté dane z produkcie

spotreba fixného kapitálu

čistý prevádzkový prebytok

hrubý prevádzkový prebytok

hrubé zmiešané dôchodky (49)

(5)

 

 

 

 

 

Pridaná hodnota v základných cenách

(6)

 

 

 

 

 

Produkcia spolu v základných cenách

(7)

 

 

 

 

 

Dovoz zo štátov EÚ (49)  (50)

dovoz z členských štátov EMÚ (49)

dovoz z nečlenských štátov EMÚ (49)

Dovoz z tretích krajín (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Dovoz podľa produktov, cif

 

 

 

 

Dodávky spolu v základných cenách

(10)

Dodávky v základných cenách podľa produktov

 

 

 

 


Tabuľka č. 18 –   Symetrická tabuľka vstupov a výstupov za domácu produkciu v základných cenách [podľa jednotlivých produktov (51)]

(v bežných cenách)

n = 60

 

Produkty

1 2 3 … n

Σ (1)

Konečné použitie

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkty

n

(1)

Za domácu produkciu: Medzispotreba v základných cenách (podľa jednotlivých produktov)

 

Konečné použitie v základných cenách:

Výdavky na konečnú spotrebu:

a)

domácnosti

b)

NPISH

c)

verejná správa

d)

spolu.

Tvorba hrubého kapitálu:

e)

tvorba hrubého fixného kapitálu

f)

zmena stavu zásob

g)

zmeny cenností (52).

Vývoz, fob (53):

h)

do štátov EÚ (52)

do členských štátov EMU (52)

do nečlenských štátov EMU (52)

i)

do tretích krajín (52)

j)

spolu.

 

 

Σ (1)

(2)

Medzispotreba domácej produkcie podľa produktov, v základných cenách spolu

 

Konečné použitie domácej produkcie v základných cenách

 

Domáca produkcia spolu v základných cenách

Použitie dovezených produktov

(3)

Medzispotreba dovezených produktov podľa jednotlivých produktov, spolu, cif

 

Konečné použitie dovezených produktov, cif

 

Dovoz spolu

Dane z produktov mínus subvencie na produkty

(4)

Čisté dane z produktov na medzispotrebu podľa produktov

 

Čisté dane z produktov podľa druhu konečného použitia

 

Čisté dane z produktov spolu

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Medzispotreba spolu v kúpnych cenách podľa výrobkov

 

Konečné použitie spolu podľa typu v kúpnych cenách

 

Použitie spolu v kúpnych cenách

Odmeny zamestnancov

mzdy a platy

ostatné čisté dane z produkcie

spotreba fixného kapitálu

čistý prevádzkový prebytok

hrubé zmiešané dôchodky (52), hrubý prevádzkový prebytok

pridaná hodnota v základných cenách

(6)

 

 

 

 

 

Pridaná hodnota v základných cenách

(7)

 

 

 

 

 

Produkcia spolu v základných cenách

(8)

 

 

 

 

 


Tabuľka č. 19 –   Symetrická tabuľka vstupov a výstupov za dovoz v základných cenách [podľa jednotlivých produktov (54)], cif

(v bežných cenách)

n = 60

 

Produkty

1 2 3 … n

Σ (1)

Konečné použitie

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkty

n

(1)

Za dovoz: Medzispotreba v základných cenách (podľa jednotlivých produktov)

 

Konečné použitie v základných cenách cif:

Výdavky na konečnú spotrebu:

a)

domácnosti

b)

NPISH

c)

verejná správa

d)

spolu.

Tvorba hrubého kapitálu:

e)

tvorba hrubého fixného kapitálu

f)

zmena stavu zásob

g)

zmeny cenností (55).

Vývoz, fob (56):

h)

do štátov EÚ (55)

do členských štátov EMÚ (55)

do nečlenských štátov EMÚ (55)

i)

do tretích krajín (55)

j)

spolu.

 

 

Σ (1)

(2)

Medzispotreba dovozu spolu v základných cenách podľa výrobkov

 

Konečné použitie dovozu v základných cenách

 

Dovoz spolu


Tabuľka č. 20 –   Krížová klasifikácia investičného majetku podľa odvetví ekonomických činností a podľa aktív

Kód

Zoznam ukazovateľov

Členenie podľa odvetví ek. činností (57)

Členenie podľa aktív

Jednotka

AN.11g

1. Hrubý investičný majetok

A17/A31/A60

AN_F6

bežné reprodukčné náklady

stále reprodukčné náklady

AN.11n

2. Čistý investičný majetok

A17/A31/A60

AN_F6

bežné reprodukčné náklady

stále reprodukčné náklady


Tabuľka č. 22 –   Krížová klasifikácia tvorby hrubého fixného kapitálu podľa odvetví ekonomických činností a podľa aktív

Kód

Zoznam ukazovateľov

Členenie podľa odvetví ek. činností (58)

Členenie podľa aktív

Jednotka

P.51

1.

Tvorba hrubého fixného kapitálu

A17/A/31A60

AN_F6

bežné ceny

ceny za predchádzajúci rok a reťazené objemy


Tabuľka č. 26 –   Súvahy nefinančných aktív

Kód