Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0752

2007/752/ES: Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade, na Novom Zélande a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2007) 5457] (Text s významom pre EHP)

OJ L 304, 22.11.2007, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; Nepriamo zrušil 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/752/oj

22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade, na Novom Zélande a v Spojených štátoch amerických

[oznámené pod číslom K(2007) 5457]

(Text s významom pre EHP)

(2007/752/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovoz týchto embryí z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 92/452/EHS z 30. júla 1992 ustanovujúcom zoznamy pracovísk na odber embryí a skupín na produkciu embryí v tretích krajinách pre vývoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva (2) sa ustanovuje, že členské štáty môžu dovážať embryá z tretích krajín len v prípade, ak tieto embryá odobrali, spracovali a skladovali pracoviská na odber a produkciu embryí vymenované v uvedenom rozhodnutí.

(2)

Nový Zéland požiadal o vypustenie jedného pracoviska na odber embryí zo zoznamu, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa tejto krajiny.

(3)

Kanada a Spojené štáty americké požiadali o vykonanie zmien a doplnení v zápisoch týkajúcich sa týchto krajín v uvedených zoznamoch, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí.

(4)

Kanada a Spojené štáty americké poskytli záruky týkajúce sa súladu s príslušnými pravidlami ustanovenými v smernici 89/556/EHS a veterinárne služby týchto krajín úradne schválili príslušné pracoviská na odber a produkciu embryí na vývoz do Spoločenstva.

(5)

Rozhodnutie 92/452/EHS by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. decembra 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. novembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/60/ES (Ú. v. EÚ L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  Ú. v. ES L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/558/ES (Ú. v. EÚ L 212, 14.8.2007, s. 18).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí E876 v Kanade sa nahrádza týmto riadkom:

„CA

 

E876

 

22 rue Principale

Plaisance, Québec J0V 1S0

Dr. Pierre Thibaudeau“

2.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí na Novom Zélande NZEB11 sa vypúšťa;

3.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí 91TX050 E548 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza týmto riadkom:

„US

 

91TX050

E548

 

Buzzard Hollow Ranch

500 Coates RD

Granbury, TX 67048

Dr. Brad Stroud“

4.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí 91TN006 E538 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza týmto riadkom:

„US

 

91TN006

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Edwin Robertson“

5.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí 91TN007 E538 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza týmto riadkom:

„US

 

91TN007

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Sam Edwards“

6.

vkladá sa tento riadok týkajúci sa Spojených štátov amerických:

„US

 

07NC132

E705

 

PVC Embryo Services

110 Hyman DR

Postville, IA 52162

Dr. Justin Helgerson“


Top