Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0734

Spoločná pozícia Rady 2007/734/SZBP z  13. novembra 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu

OJ L 295, 14.11.2007, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/734/oj

14.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/34


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2007/734/SZBP

z 13. novembra 2007

o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada 14. novembra 2005 prijala spoločnú pozíciu 2005/792/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu (1) ako odpoveď na nadmerné, neprimerané a nerozlišujúce použitie sily uzbeckými bezpečnostnými silami počas udalostí v Andižane v máji 2005. Niektoré reštriktívne opatrenia sa obnovili spoločnou pozíciou Rady 2006/787/SZBP (2). Rada 14. mája 2007 prijala spoločnú pozíciu 2007/338/SZBP, ktorou sa obnovujú určité reštriktívne opatrenia voči Uzbekistanu (3) a ktorou sa predĺžilo obmedzenie vstupu určitých osôb na 6 mesiacov.

(2)

Rada 15. októbra 2007 vyzvala uzbecké orgány, aby dosiahli ďalší pokrok v oblasti ľudských práv. Naliehavo vyzvala Uzbekistan, aby v plnom rozsahu vykonával svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu, a najmä, aby príslušným medzinárodným orgánom umožnil plný a voľný prístup k väzňom; efektívne spolupracoval s osobitnými spravodajcami OSN pre Uzbekistan; umožnil všetkým MVO vrátane Human Rights Watch pracovať v Uzbekistane bez prekážok; prepustil zadržaných obhajcov ľudských práv a zastavil ich prenasledovanie; pozitívne sa angažoval v otázkach týkajúcich sa ľudských práv v kontexte nadchádzajúceho výboru pre spoluprácu medzi EÚ a Uzbekistanom a podporoval reformy: justície, orgánov činných v trestnom konaní a policajného práva. Pokrok pri dosahovaní týchto cieľov sa bude hodnotiť na základe správy vedúcich misií, ktorá bude obsahovať aj posúdenie nadchádzajúcich prezidentských volieb.

(3)

Rada považuje za vhodné obnoviť na obdobie 12 mesiacov zbrojné embargo a obmedzenie sa vstupu osôb, ktorí sú priamo zodpovední za nerozlišujúce a neprimerané použitie sily v Andižane a za marenie nezávislého prešetrenia. S cieľom povzbudiť uzbecké orgány k vykonaniu pozitívnych krokov na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv a pri zohľadnení ich odhodlania sa obmedzenie vstupu nebudú uplatňovať počas obdobia šiestich mesiacov. Pred koncom tohto obdobia Rada preskúma, či uzbecké orgány dosiahli pokrok pri dosahovaní cieľov uvedených v odôvodnení (2).

(4)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná akcia Spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

1.   Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz všetkých druhov výzbroje a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar do Uzbekistanu štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov, alebo prostredníctvom ich vlajkových plavidiel alebo lietadiel sa zakazujú, a to bez ohľadu na to, či uvedený tovar pochádza z ich územia.

2.   Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz vybavenia uvedeného v prílohe I, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Uzbekistanu sa zakazujú.

3.   Zakazuje sa:

i)

poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby a iné služby súvisiace s vojenskými činnosťami a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním všetkých druhov výzbroje a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar alebo súvisiace s vybavením, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, priamo alebo nepriamo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Uzbekistane alebo na použitie v Uzbekistane.

ii)

poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s vojenskými činnosťami, najmä granty, pôžičky a poistenie vývozných úverov na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz výzbroje a súvisiaceho materiálu alebo na poskytovanie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb a iných služieb, ako aj v súvislosti s vybavením, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, priamo alebo nepriamo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Uzbekistane alebo na použitie v Uzbekistane.

Článok 2

1.   Článok 1 sa nevzťahuje na:

i)

predaj, dodávku, prevod alebo vývoz nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na programy OSN, EÚ a Spoločenstva zamerané na inštitucionálny rozvoj, alebo na operácie EÚ a OSN zamerané na krízové riadenie;

ii)

dodávku, prevod alebo vývoz výzbroje a vybavenia uvedeného v článku 1 silám v Uzbekistane, ktoré prispievajú k medzinárodným bezpečnostným silám ISAF a k operácii „Trvalá sloboda“ (OEF);

iii)

predaj, dodávku, prevod alebo vývoz vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely;

iv)

predaj, dodávku, prevod alebo vývoz nebojových vozidiel, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu, a to výlučne na účely ochrany personálu EÚ a jej členských štátov v Uzbekistane;

v)

poskytovanie financovania, finančnej pomoci alebo technickej pomoci v súvislosti s vybavením uvedeným v bodoch i), ii), iii) a iv);

pod podmienkou, že takýto vývoz a takúto pomoc vopred schválil dotknutý príslušný orgán.

2.   Článok 1 sa nevzťahuje na ochranné odevy vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Uzbekistanu výlučne pre svoju osobnú potrebu dočasne vyváža personál OSN, EÚ, Spoločenstva alebo jeho členských štátov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabránili vstupu na svoje územia, ako aj prechodu cez tieto územia, jednotlivcom uvedeným v prílohe II, ktorí sú priamo zodpovední za neuvážené a neprimerané použitie sily v Andižane a za marenie nezávislého prešetrenia.

2.   Odsek 1 neukladá členským štátom povinnosť zamietnuť vstup svojim štátnym príslušníkom na ich územie.

3.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát viazaný povinnosťou podľa medzinárodného práva, a to:

i)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

ii)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej Organizáciou Spojených národov alebo pod jej záštitou; alebo

iii)

podľa viacstrannej dohody, ktorá udeľuje výsady a imunity; alebo

iv)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Mestský štát Vatikán) a Taliansko.

4.   Odsek 3 sa uplatňuje aj v prípade, ak je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

5.   Rada musí byť riadne informovaná o všetkých prípadoch, keď členský štát udelí výnimku podľa odseku 3 alebo 4.

6.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených v odseku 1, ak je vycestovanie odôvodnené naliehavou humanitárnou potrebou alebo účasťou na medzivládnych zasadnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Európska únia, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Uzbekistane.

7.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do dvoch pracovných dní od prijatia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, Rada môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky.

8.   Ak podľa odsekov 3, 4, 6 a 7 členský štát povolí osobám uvedeným v prílohe II vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 4

Uplatňovanie opatrení uvedených v článku 3 sa pozastavuje do 13. mája 2008. Pred týmto dátumom Rada preskúma situáciu v Uzbekistane a zhodnotí pokrok, ktorý uzbecké orgány dosiahli v oblasti zabezpečovania dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu.

Článok 5

Táto spoločná pozícia sa uplatňuje počas obdobia 12 mesiacov. Neustále sa preskúmava. Podľa potreby sa obnoví alebo zmení a doplní, ak Rada usúdi, že jej ciele neboli dosiahnuté.

Článok 6

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 7

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. novembra 2007

Za Radu

predseda

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 72.

(2)  Ú. v. EÚ L 318, 17.11.2006, s. 43.

(3)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 50.


PRÍLOHA I

Zoznam vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu

Vybavenie na vnútornú represiu predpokladané v článku 1 ods. 2

1.   Tieto strelné zbrane, strelivo a súvisiace príslušenstvo:

1.1.

Strelné zbrane, ktoré sa neuvádzajú v časti ML 1 a ML 2 Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ;

1.2.

Strelivo osobitne navrhnuté pre strelné zbrane uvedené v bode 1.1 a komponenty pre ne osobitne navrhnuté;

1.3.

Zameriavače zbraní, ktoré sa neuvádzajú v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ.

2.   Bomby a granáty, ktoré sa neuvádzajú v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ.

3.   Tieto vozidlá (1):

3.1.

Vozidlá vybavené vodným delom osobitne navrhnuté alebo upravené na zvládanie nepokojov;

3.2.

Vozidlá osobitne navrhnuté alebo upravené, aby boli elektrifikované na odrážanie útočníkov;

3.3.

Vozidlá osobitne navrhnuté alebo upravené na odstraňovanie barikád vrátane stavebného vybavenia s balistickou ochranou;

3.4.

Vozidlá osobitné navrhnuté na prepravu alebo prevoz väzňov a/alebo zadržaných osôb;

3.5.

Vozidlá osobitne navrhnuté na rozmiestňovanie pohyblivých zátarasov (2);

3.6.

Komponenty pre vozidlá uvedené v bodoch 3.1 až 3.5 osobitne navrhnuté na zvládanie nepokojov.

4.   Tieto výbušné látky a súvisiace vybavenie:

4.1.

Zariadenia a prístroje osobitne navrhnuté na odpaľovanie výbuchov prostredníctvom elektrických alebo neelektrických prostriedkov vrátane odpaľovacích súprav, rozbušiek, zapaľovačov, zosilňovačov a detonačných šnúr a komponenty pre ne osobitne navrhnuté, okrem tých, ktoré sú osobitne navrhnuté na komerčné použitie pozostávajúce z využívania výbušnín na uvádzanie do činnosti alebo ovládanie iných zariadení alebo prístrojov, ktorých funkcia nespočíva vo vytváraní výbuchov (napr. nafukovače vzduchových vankúšov v autách, pohlcovače elektrických rázov ovládačov požiarnych striekačiek);

4.2.

Výbušné náplne na lineárne rezanie, ktoré sa neuvádzajú v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ;

4.3.

Tieto iné výbušniny, ktoré sa neuvádzajú v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ, a súvisiace látky:

a)

amatol;

b)

nitrocelulóza (obsahujúca viac ako 12,5 % dusíka);

c)

nitroglykol;

d)

tetranitrát pentaerytritolu (PETN);

e)

chlorid pikrylu;

f)

2,4,6-trinitrotoluén (TNT).

5.   Toto ochranné vybavenie, ktoré sa neuvádza v časti ML 13 Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ (3):

5.1.

Ochranný odev, ktorý poskytuje balistickú ochranu a/alebo ochranu proti bodným ranám;

5.2.

Prilby poskytujúce balistickú ochranu, prilby používané pri zásahoch proti nepokojom, štíty používané pri zásahoch proti nepokojom a komponenty pre ne osobitne navrhnuté.

6.   Simulátory na cvičenie v používaní strelných zbraní iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v časti ML 14 Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ, a softvér pre ne osobitne navrhnutý.

7.   Vybavenie na nočné videnie a termo-optické prístroje a prístroje na intenzifikáciu obrazu iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ.

8.   Žiletkový ostnatý drôt.

9.   Vojenské nože, bojové nože a bodáky s čepeľou dlhšou ako 10 cm.

10.   Osobitne navrhnuté vybavenie na výrobu položiek uvedených v tomto zozname.

11.   Osobitná technológia na vývoj, výrobu a použitie položiek uvedených v tomto zozname.


(1)  Tento bod sa netýka vozidiel osobitne navrhnutých na hasenie požiaru.

(2)  Na účely bodu 3.5 pojem „vozidlá“ zahŕňa prípojné vozidlá.

(3)  Tento bod sa netýka:

vybavenia osobitne navrhnutého pre športovú činnosť,

vybavenia osobitne navrhnutého na bezpečné vykonávanie pracovných povinností.


PRÍLOHA II

Zoznam osôb uvedených v článku 3

1.

Priezvisko, meno: Almatov, Zakirjan

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: bývalý minister vnútra

Adresa: Taškent, Uzbekistan

Dátum narodenia: 10. október 1949

Miesto narodenia: Taškent, Uzbekistan

Číslo pasu alebo dokladu totožnosti: číslo pasu DA 0002600 (diplomatický pas)

Štátna príslušnosť: uzbecká

2.

Priezvisko, meno: Mulladžonov, Tochir Ochunovič

Krycie meno: ďalšie možné písanie priezviska: Mulladžanov

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: bývalý prvý tajomník ministra vnútra

Adresa: Taškent, Uzbekistan

Dátum narodenia: 10. október 1950

Miesto narodenia: Fergana, Uzbekistan

Číslo pasu alebo dokladu totožnosti: číslo pasu DA 0003586 (diplomatický pas), platný do 5.11.2009

Štátna príslušnosť: uzbecká

3.

Priezvisko, meno: Mirzajev, Ruslan

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: minister obrany, bývalý štátny poradca rady národnej bezpečnosti

4.

Priezvisko, meno: Ergašev, Pavel Islamovič

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: plukovník, veliteľ brigády „Center“

5.

Priezvisko, meno: Mamo, Vladimir Adolfovič

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: generálmajor, zástupca veliteľa, brigáda špeciálnych ozbrojených síl ministerstva obrany

6.

Priezvisko, meno: Pak, Gregorij

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: plukovník, veliteľ brigády rýchlej reakcie ministerstva vnútra (jednotka 7332)

7.

Priezvisko, meno: Tadžijev, Valerij

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: plukovník, veliteľ autonómneho oddielu špeciálnych ozbrojených síl ministerstva vnútra (jednotka 7351)

8.

Priezvisko, meno: Inojatov, Rustam Raulovič

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: veliteľ SNB (Národnej bezpečnostnej služby)

Adresa: Taškent, Uzbekistan

Dátum narodenia: 22. jún 1944

Miesto narodenia: Šerabad, Uzbekistan

Číslo pasu alebo dokladu totožnosti: číslo pasu DA 0003171 (diplomatický pas); tiež diplomatický pas č. 0001892 (platnosť uplynula 15.9.2004)

Štátna príslušnosť: uzbecká


Top