Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1330

Nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2007 z 24. septembra 2007 , ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa článku 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES (Text s významom pre EHP)

OJ L 295, 14.11.2007, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Zrušil 32014R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1330/oj

14.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1330/2007

z 24. septembra 2007,

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa článku 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES z 13. júna 2003 o hlásení udalostí v civilnom letectve (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 2003/42/ES sa vyžaduje zriadenie vnútroštátnych systémov hlásenia udalostí s cieľom zabezpečiť hlásenia, zber, ochranu, uchovávanie a šírenie príslušných informácií o leteckej bezpečnosti s jediným cieľom predchádzať nehodám a incidentom a s vylúčením následkov prisúdenia viny alebo zodpovednosti.

(2)

Toto nariadenie by sa malo týkať informácií, ktoré si členské štáty vymieňajú podľa článku 6 ods. 1 smernice 2003/42/ES. Informácie týkajúce sa vnútroštátnych udalostí uložené vo vnútroštátnych databázach by mali podliehať vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré upravujú zverejňovanie informácií o bezpečnosti v civilnom letectve.

(3)

Zainteresované strany by na účely tohto nariadenia mali byť vymedzené ako ktorákoľvek osoba, ktorá sa zúčastňuje na zlepšovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy využívaním bezpečnostných informácií zhromažďovaných podľa smernice 2003/42/ES.

(4)

Národné kontaktné miesta majú najlepšie vedomosti o zúčastnených stranách zriadených v ich členských štátoch. S cieľom riešiť žiadosti o informácie najbezpečnejším a najefektívnejším spôsobom by malo každé kontaktné miesto v členskom štáte riešiť žiadosti od zúčastnených strán so sídlom na území členského štátu, zatiaľ čo Komisia by mala riešiť žiadosti od zúčastnených strán tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

(5)

Komisia sa môže neskôr rozhodnúť, že poverí nejaký subjekt spravovaním vymieňaných informácií v súlade s článkom 6 smernice 2003/42/ES a riešením žiadostí od zúčastnených strán z tretích krajín alebo od medzinárodných informácií.

(6)

Komisia by mala vyhotoviť zoznam kontaktných miest a tento zoznam by mal byť dostupný verejnosti.

(7)

S cieľom zabrániť zneužitiu systému by sa na kontaktnom mieste, kam príde žiadosť o informácie, malo skontrolovať, či je žiadateľom zúčastnená strana, a pred tým, než sa vymedzí množstvo a úroveň informácií, ktoré sa majú dodať, by sa žiadosť mala vyhodnotiť.

(8)

Kontaktné miesta v členskom štáte by mali získať dostatočné informácie, aby mohli pokračovať v overovaní a vyhodnocovaní žiadostí. S týmto cieľom by mali používať formulár obsahujúci príslušné informácie o žiadateľovi a zamýšľanom účele žiadosti.

(9)

Ak určité zainteresované strany pravidelne potrebujú informácie týkajúce sa ich vlastných aktivít, malo by byť možné prijať všeobecné rozhodnutie s cieľom poskytovať informácie ohľadom týchto strán.

(10)

Žiadateľ by mal zabezpečiť ochranu utajenia v systéme a mal by obmedziť používanie prijatých informácií na účel uvedený v žiadosti, ktorý by sa mal zhodovať s cieľmi smernice 2003/42/ES.

(11)

Všetky kontaktné miesta by mali sledovať, či žiadosť, ktorú odmietli, nebola znova predložená prostredníctvom orgánu iného členského štátu. Tiež by si mali vziať za príklad osvedčené postupy iných kontaktných miest. Mali by mať preto prístup k záznamom o žiadostiach o informácie a rozhodnutiam prijatým ohľadom týchto žiadostí.

(12)

Na prenos údajov by sa mala použiť moderná technológia a súčasne by mala byť zabezpečená ochrana celej databázy.

(13)

S cieľom umožniť Komisii pripraviť vhodné opatrenia na výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, ako sa vyžaduje v článku 6 ods. 4 smernice 2003/42/ES, toto nariadenia sa začne uplatňovať šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

(14)

Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť zriadeného článkom 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa stanovujú opatrenia týkajúce sa šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach, ktoré si vymieňajú členské štáty v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2003/42/ES, s cieľom poskytnúť týmto stranám informácie, ktoré potrebujú na zlepšenie bezpečnosti civilného letectva.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„zúčastnená strana“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, právnickú osobu, ziskovú alebo neziskovú, alebo akýkoľvek úradný orgán s vlastnou právnou subjektivitou alebo bez nej, ktorá sa zúčastňuje na zlepšovaní bezpečnosti civilného letectva tým, že má prístup k informáciám o udalostiach, ktoré si vymieňajú členské štáty v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2003/42/ES a ktoré sú uvedené v jednej z kategórií zúčastnených strán uvedených v prílohe I;

2.

„kontaktné miesto“ znamená:

a)

v prípade, že sa predkladá žiadosť o informácie podľa článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, príslušný orgán určený každým členským štátom v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 2003/42/ES, alebo kontaktné miesto určené členským štátom v súlade s tým istým ustanovením, ak tento členský štát určil viac ako jeden príslušný orgán;

b)

Komisiu, ak sa žiadosť o informácie predkladá podľa článku 3 ods. 2.

2.   Komisia uverejní zoznam kontaktných miest.

Článok 3

Žiadosti o informácie

1.   Zainteresované strany so sídlom v Spoločenstve, ktoré sú fyzickými osobami, predkladajú žiadosti o informácie na kontaktné miesto v členskom štáte, v ktorom majú licenciu, alebo ak licencia nie je potrebná, v ktorom vykonávajú svoju funkciu. Ostatné zainteresované strany so sídlom v Spoločenstve sa obracajú so žiadosťami o informácie na kontaktné miesto v členskom štáte, v ktorom majú sídlo, alebo ak sídlo nemajú, tak v ktorom majú základné miesto podnikania.

2.   Zainteresované strany, ktoré nemajú sídlo v Spoločenstve, sa obracajú so žiadosťami na Komisiu.

3.   Žiadosti sa predkladajú na formulároch schválených kontaktným miestom. Tieto formuláre musia obsahovať prinajmenšom položky uvedené v prílohe II.

Článok 4

Osobitné žiadosti

Zúčastnená strana, ktorá predložila konkrétnu správu, môže žiadať informácie v súvislosti s touto správou priamo na kontaktnom mieste, ktoré prijalo túto správu.

Článok 5

Validácia žiadateľa

1.   Kontaktné miesto, ktoré prijme žiadosť, skontroluje, či žiadosť predložila zúčastnená strana.

2.   Ak zúčastnená strana predloží žiadosť na kontaktné miesto, ktoré podľa článku 3 nie je príslušné riešiť túto žiadosť, bude vyzvaná, aby sa obrátila na príslušné kontaktné miesto.

Článok 6

Vyhodnotenie žiadosti

1.   Kontaktné miesto, ktoré prijme žiadosť, vyhodnotí na základe konkrétneho prípadu, či je odôvodnená a uskutočniteľná.

2.   Ak žiadosť bude prijatá, kontaktné miesto určí množstvo a úroveň informácií, ktoré sa majú poskytnúť. Tieto sú prísne obmedzené na tie informácie, ktoré sú potrebné na účel žiadateľa bez toho, aby bol dotknutý článok 8 smernice 2003/42/ES. Informácie, ktoré nesúvisia so zariadeniami, prevádzkou alebo oblasťou činnosti žiadateľa, sa dodávajú len v súhrnnej forme alebo bez uvedenia identifikácie okrem prípadov, keď žiadateľ predloží podrobné odôvodnenie žiadosti.

3.   Zúčastneným stranám uvedeným v prílohe I písm. b) možno poskytnúť len informácie, ktoré sa týkajú zariadení, prevádzky alebo oblasti činnosti žiadateľa.

Článok 7

Rozhodnutia všeobecnej povahy

Kontaktné miesto, ktoré dostane žiadosť od zúčastnenej strany uvedenej v prílohe I písm. a), môže prijať všeobecné rozhodnutie, že bude poskytovať informácie zúčastnenej strane pravidelne za predpokladu, že požadované informácie sa týkajú zariadení, prevádzky alebo oblasti činnosti žiadateľa.

Článok 8

Používanie informácií a utajenie

1.   Žiadateľ použije informácie, ktoré dostal, len na účel uvedený vo formulári žiadosti, ktorý by mal byť v súlade s cieľom uvedeným v článku 1 smernice 2003/42/ES. Žiadateľ nesmie prezradiť informácie, ktoré dostal, bez písomného súhlasu poskytovateľa informácií.

2.   Žiadateľ musí prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho utajenia prijatých informácií.

Článok 9

Registrácia žiadostí

Každé kontaktné miesto musí zaregistrovať každú žiadosť, ktorú dostane, a akciu, ktorú urobí na základe žiadosti. Keď sa žiadosť prijme a (alebo) akcia uskutoční, informácie o tom sa odovzdajú Komisii.

Komisia sprístupní všetkým kontaktným miestam aktualizovaný zoznam prijatých žiadostí a akcií, ktoré uskutočnili rôzne kontaktné miesta a samotná Komisia.

Článok 10

Prostriedky šírenia informácií

Kontaktné miesta môžu poskytovať informácie zúčastneným stranám na papieri alebo s využitím zabezpečených elektronických prostriedkov komunikácie.

Z bezpečnostných dôvodov sa priamy prístup do databáz, ktoré obsahujú informácie prijaté od iných členských štátov podľa článku 6 ods. 1 smernice 2003/42/ES, zúčastneným stranám nepovolí.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. septembra 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 23.

(2)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 (Ú. v. EÚ L 377, 27.12.2006, s. 176).


PRÍLOHA I

ZOZNAM ZÚČASTNENÝCH STRÁN

a)   Zoznam zúčastnených strán, ktoré môžu dostávať informácie na základe rozhodnutia podľa konkrétnych prípadov v súlade s článkom 6 ods. 2 alebo na základe všeobecného rozhodnutia podľa článku 7

1.

Výrobcovia: konštruktéri a výrobcovia lietadiel, motorov, vrtúľ a častí lietadiel a prístrojov; konštruktéri a výrobcovia systémov riadenia letovej prevádzky (ATM) a ich častí; konštruktéri a výrobcovia systémov a častí leteckých navigačných služieb (ANS); konštruktéri a výrobcovia systémov a zariadení používaných na prevádzkovej časti letísk

2.

Údržba: organizácie zapojené do údržby alebo generálnych opráv lietadiel, motorov, vrtúľ a častí lietadiel a prístrojov; do inštalácie, úpravy, údržby, opravy, generálnych opráv, kontroly letov alebo inšpekcie letových navigačných zariadení; alebo do údržby alebo generálnych opráv systémov na prevádzkovej časti letísk, súčastí a zariadení

3.

Prevádzkovatelia: letecké spoločnosti a prevádzkovatelia lietadiel a združenia leteckých spoločností a prevádzkovateľov; prevádzkovatelia letísk a združenia prevádzkovateľov letísk

4.

Poskytovatelia leteckých navigačných služieb a poskytovatelia osobitých funkcií ATM

5.

Poskytovatelia služieb pre letiská: organizácie zodpovedné za pozemnú obsluhu lietadiel vrátane tankovania, servisných prác, zostavenia nákladových listov, nakladania, odmrazovania a odťahovania na letisku, ako aj záchranných a požiarnych alebo iných núdzových služieb

6.

Letecké vzdelávacie organizácie

7.

Organizácie tretích krajín: štátne letecké orgány a orgány vyšetrovania nehôd z tretích krajín

8.

Medzinárodné letecké organizácie

9.

Výskum: verejné alebo súkromné výskumné laboratória, centrá alebo subjekty; alebo univerzity zapojené do výskumu leteckej bezpečnosti alebo štúdií

b)   Zoznam zúčastnených strán, ktoré môžu dostávať informácie na základe rozhodnutia podľa konkrétnych prípadov v súlade s článkom 6 ods. 2 a 3

1.

Piloti (osobne)

2.

Leteckí dispečeri (osobne) a ostatní pracovníci ATM/ANS, ktorí vykonávajú úlohy v súvislosti s bezpečnosťou

3.

Inžinieri/technici/pracovníci bezpečnostnej elektroniky leteckej dopravy/riaditelia v leteckom priemysle (alebo riaditelia letísk) (osobne)

4.

Profesijné orgány zastupujúce pracovníkov, ktorí realizujú úlohy v súvislosti s bezpečnosťou


PRÍLOHA II

Image


Top