EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0533

Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

OJ L 205, 7.8.2007, p. 63–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 85 - 106

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/533/oj

7.8.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/63


ROZHODNUTIE RADY 2007/533/SVV

z 12. júna 2007

o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b), článok 31 ods. 1 písm. a) a b) a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Schengenský informačný systém („SIS“), zriadený podľa ustanovení hlavy IV dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (2) („Schengenský dohovor“), a jeho vývoj SIS 1+ predstavujú základný nástroj na uplatňovanie ustanovení schengenského acquis, ako je zahrnuté do rámca Európskej únie.

(2)

Vývojom druhej generácie SIS („SIS II“) bola poverená Komisia podľa nariadenia Rady (ES) č. 2424/2001 (3) a rozhodnutia Rady 2001/886/SVV zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (4). SIS II nahradí SIS zriadený Schengenským dohovorom.

(3)

Toto rozhodnutie predstavuje potrebný legislatívny základ upravujúci SIS II v súvislosti so záležitosťami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o Európskej únii („Zmluva o EÚ“). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (5) predstavuje potrebný legislatívny základ upravujúci SIS II v súvislosti so záležitosťami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva („Zmluva o ES“).

(4)

Skutočnosť, že legislatívny základ potrebný na úpravu SIS II pozostáva zo samostatných nástrojov, neovplyvňuje zásadu, že SIS II predstavuje jednotný informačný systém, ktorý by mal fungovať ako taký. Určité ustanovenia týchto nástrojov by preto mali byť totožné.

(5)

SIS II by mal predstavovať kompenzačné opatrenie prispievajúce k zachovaniu vysokej úrovne bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Európskej únie prostredníctvom podpory prevádzkovej spolupráce medzi policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach.

(6)

Je nevyhnutné spresniť ciele SIS II, jeho technickú štruktúru a financovanie, ustanoviť pravidlá o jeho prevádzke a využívaní a určiť povinnosti, kategórie údajov, ktoré sa majú vkladať do systému, účel, na ktorý sa údaje majú vkladať, kritériá na ich vkladanie, orgány, ktoré majú k údajom povolený prístup, vzájomné prepojenia zápisov a ďalšie pravidlá o spracúvaní údajov a ochrane osobných údajov.

(7)

SIS II bude zahŕňať centrálny systém (centrálny SIS II) a vnútroštátne aplikácie. Výdavky spojené s prevádzkou centrálneho SIS II a súvisiacej komunikačnej infraštruktúry by sa mali hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(8)

Je nevyhnutné vypracovať príručku, ktorá stanoví podrobné pravidlá výmeny určitých doplňujúcich informácií v súvislosti s opatrením, ktoré vyžaduje zápis. Výmenu týchto informácií by mali zabezpečiť vnútroštátne orgány v každom členskom štáte.

(9)

Počas prechodného obdobia by mala za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II a častí komunikačnej infraštruktúry zodpovedať Komisia. S cieľom zabezpečiť hladký prechod na SIS II však môže niektoré alebo všetky tieto povinnosti delegovať na dva vnútroštátne orgány verejnej správy. Z dlhodobého hľadiska a po posúdení vplyvu, ktoré obsahuje podrobnú analýzu alternatív z finančného, prevádzkového a organizačného hľadiska, a predložení legislatívnych návrhov Komisie by sa mal zriadiť riadiaci orgán zodpovedný za tieto úlohy. Prechodné obdobie by nemalo trvať viac ako päť rokov od dátumu, od ktorého sa toto rozhodnutie bude uplatňovať.

(10)

SIS II má obsahovať zápisy o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania a hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely vydania. Okrem zápisu je vhodné ustanoviť výmenu doplňujúcich informácií, ktoré sú potrebné na konanie o odovzdaní i o vydaní. V SIS II by sa mali spracúvať najmä údaje uvedené v článku 8 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (6).

(11)

Do SIS II by malo byť možné doplniť preklad doplňujúcich údajov vložených na účely odovzdania podľa európskeho zatýkacieho rozkazu a na účely vydania.

(12)

SIS II by mal obsahovať zápisy o nezvestných na zabezpečenie ich ochrany alebo predchádzanie hrozbám, zápisy o osobách hľadaných na účely súdneho konania, zápisy o osobách a predmetoch na diskrétne kontroly alebo cielené kontroly a zápisy o predmetoch na účely zaistenia alebo použitia ako dôkaz v trestných konaniach.

(13)

Zápisy by sa nemali v SIS II uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie ich účelu. Vo všeobecnosti by sa z SIS II mali automaticky vymazávať po uplynutí troch rokov. Zápisy o predmetoch na diskrétne kontroly alebo cielené kontroly by sa mali automaticky vymazávať z SIS II po uplynutí piatich rokov. Zápisy o predmetoch na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní by sa mali zo SIS II automaticky vymazávať po uplynutí desiatich rokov. Rozhodnutia o uchovaní zápisov o osobách by sa mali zakladať na komplexnom posúdení jednotlivých prípadov. Členské štáty by mali tieto zápisy o osobách preskúmať v rámci vymedzeného obdobia a uchovávať štatistiku o počte zápisov o osobách, pri ktorých sa predĺžila doba uchovávania.

(14)

SIS II by mal umožňovať spracúvanie biometrických údajov s cieľom pomáhať pri spoľahlivom zisťovaní totožnosti dotknutých osôb. V tej istej súvislosti by mal SIS II tiež umožňovať spracúvanie údajov osôb, ktorých totožnosť bola zneužitá, s cieľom vyhnúť sa nepríjemnostiam spôsobeným nesprávnym určením ich totožnosti, pričom by toto spracúvanie podliehalo vhodným bezpečnostným opatreniam, najmä súhlasu dotknutej osoby a presnému vymedzeniu účelov, na aké sa takéto údaje môžu v súlade so zákonom spracúvať.

(15)

Členskému štátu by sa malo umožniť pridať k zápisu označenie nazývané indikátor nevykonateľnosti s cieľom označiť, že opatrenie, ktoré sa má vykonať na základe zápisu, sa nevykoná na jeho území. Ak sa vydajú zápisy na účely odovzdania, žiadne ustanovenie tohto rozhodnutia by sa nemalo vykladať tak, aby sa odchyľovalo od ustanovení rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV alebo bránilo pri jeho uplatňovaní. Rozhodnutie o označení indikátorom nevykonateľnosti by sa malo zakladať len na dôvodoch na odmietnutie, ktoré uvedené rámcové rozhodnutie obsahuje.

(16)

Ak sa použije indikátor nevykonateľnosti a zistí sa miesto, kde sa zdržiava osoba hľadaná v súvislosti so zatknutím alebo odovzdaním, toto miesto by sa malo vždy oznámiť vydávajúcemu justičnému orgánu, ktorý môže rozhodnúť o postúpení európskeho zatýkacieho rozkazu príslušnému justičnému orgánu v súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV.

(17)

Členské štáty by mali mať možnosť vytvoriť prepojenia medzi zápismi v SIS II. Prepojenie medzi dvoma alebo viacerými zápismi zo strany členského štátu by nemalo mať žiadny vplyv na opatrenie, ktoré sa má prijať, dobu uchovávania alebo právo na prístup k zápisom.

(18)

Údaje spracúvané v SIS II by sa v rámci uplatňovania tohto rozhodnutia nemali odovzdávať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám. Je však vhodné posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Interpolom prostredníctvom podpory efektívnej výmeny údajov v cestovných pasoch. Ak sa Interpolu odovzdajú osobné údaje zo SIS II, mali by podliehať primeranej úrovni ochrany, ktorá by mala byť zmluvne zabezpečená prísnymi zárukami a podmienkami.

(19)

Všetky členské štáty ratifikovali Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov. Dohovor do určitej miery umožňuje výnimky a obmedzenia práv a povinností, ktoré ustanovuje. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s vykonávaním tohto rozhodnutia by sa mali chrániť v súlade so zásadami dohovoru. Zásady stanovené v dohovore by sa mali v prípade potreby v tomto rozhodnutí doplniť alebo vysvetliť.

(20)

Zásady, ktoré obsahuje odporúčanie č. R (87) 15 výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987, ktorým sa upravuje používanie osobných údajov policajnými orgánmi, by sa mali zohľadniť pri spracúvaní osobných údajov policajnými orgánmi v rámci uplatňovania tohto rozhodnutia.

(21)

Komisia predložila Rade návrh rámcového rozhodnutia o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorý by sa mal schváliť do konca roku 2006 a mal by sa vzťahovať na osobné údaje, ktoré sa spracúvajú v rámci Schengenského informačného systému druhej generácie, a na súvisiacu výmenu doplňujúcich informácií podľa tohto rozhodnutia.

(22)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7), a najmä jeho ustanovenia týkajúce sa dôverného charakteru a bezpečnosti spracúvania, sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov inštitúciami alebo orgánmi Spoločenstva pri výkone ich úloh súvisiacich so zodpovednosťou za prevádzkové riadenie SIS II pri uskutočňovaní činností, ktoré úplne alebo čiastočne spadajú do rozsahu pôsobnosti práva Spoločenstva. Časť spracúvania osobných údajov v SIS II spadá do rozsahu pôsobnosti práva Spoločenstva. Dôsledné a homogénne uplatňovanie predpisov týkajúcich sa ochrany základných práv a slobôd osôb vzhľadom na spracúvanie osobných údajov si vyžaduje objasnenie toho, že v prípade, ak Komisia spracúva osobné údaje pri uplatňovaní tohto rozhodnutia, vzťahuje sa na to nariadenie (ES) č. 45/2001. Toto rozhodnutie by malo v prípade potreby doplniť alebo vysvetliť zásady stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001.

(23)

Pokiaľ ide o dôvernosť, na úradníkov a iných zamestnancov zamestnaných a pracujúcich v oblasti SIS II by sa mali vzťahovať príslušné ustanovenia Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

(24)

Je potrebné, aby vnútroštátne dozorné orgány sledovali zákonnosť spracúvania osobných údajov zo strany členských štátov, zatiaľ čo európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, vymenovaný na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2004/55/ES z 22. decembra 2003 o vymenovaní nezávislého dozorného orgánu ustanoveného v článku 286 Zmluvy o ES (8), by mal sledovať činnosť inštitúcií a orgánov Spoločenstva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov s ohľadom na obmedzené úlohy inštitúcií a orgánov Spoločenstva vzhľadom na údaje samotné.

(25)

Členské štáty i Komisia by mali vypracovať bezpečnostný plán na účely uľahčenia plnenia povinností v súvislosti s bezpečnosťou a mali by spolupracovať na riešení bezpečnostných otázok zo spoločnej perspektívy.

(26)

Ustanovenia dohovoru z 26. júla 1995 o zriadení Európskeho policajného úradu (9) (ďalej len „dohovor o Europole“), ktoré sa týkajú ochrany údajov, sa vzťahujú na spracúvanie údajov zo SIS II Europolom vrátane právomocí spoločného dozorného orgánu vytvoreného podľa dohovoru o Europole, ktorý monitoruje činnosť Europolu, a zodpovednosti za každé nezákonné spracúvanie osobných údajov zo strany Europolu.

(27)

Ustanovenia rozhodnutia 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (10), ktoré sa týkajú ochrany údajov, sa vzťahujú na spracúvanie údajov zo SIS II Eurojustom vrátane právomocí spoločného dozorného orgánu vytvoreného podľa uvedeného rozhodnutia, ktorý monitoruje činnosť Eurojustu, a zodpovednosti za každé nezákonné spracúvanie osobných údajov zo strany Eurojustu.

(28)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť by mala Komisia alebo, ak je zriadený, riadiaci orgán každé dva roky vypracovať správu o technickom fungovaní centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry vrátane jej bezpečnosti a o výmene doplňujúcich informácií. Celkové hodnotenie by mala Komisia uverejniť každé štyri roky.

(29)

Určité aspekty SIS II, ako sú napríklad technické pravidlá týkajúce sa vkladania údajov vrátane údajov potrebných na vloženie zápisu, aktualizácie, vymazávania a vyhľadávania údajov, pravidlá zlučiteľnosti a priority zápisov, označovanie indikátormi nevykonateľnosti, prepojenia medzi zápismi a výmena doplňujúcich informácií, nie je možné úplne zahrnúť do ustanovení tohto rozhodnutia vzhľadom na ich technický charakter, úroveň podrobností a potrebu pravidelnej aktualizácie. Vykonávacie právomoci v súvislosti s týmito aspektmi by sa preto mali delegovať na Komisiu. V technických pravidlách o vyhľadávaní zápisov by sa malo zohľadniť hladké fungovanie vnútroštátnych aplikácií. S prihliadnutím na posúdenie vplyvu zo strany Komisie by sa malo rozhodnúť, do akej miery by mohol riadiaci orgán, keď bude zriadený, zodpovedať za vykonávacie opatrenia.

(30)

V tomto rozhodnutí by sa mal vymedziť postup prijímania opatrení potrebných na jeho vykonávanie. Postup prijímania vykonávacích opatrení podľa tohto rozhodnutia a nariadenia (ES) č. 1987/2006 by mal byť totožný.

(31)

V súvislosti so zápismi vydanými v SIS 1+, ktoré sa majú preniesť do SIS II, je vhodné zaviesť prechodné ustanovenia. Niektoré ustanovenia schengenského acquis by sa mali uplatňovať aj naďalej počas vymedzeného obdobia, pokiaľ členské štáty nepreskúmajú zlučiteľnosť týchto zápisov s novým právnym rámcom. Zlučiteľnosť zápisov o osobách by sa mala preskúmať prioritne. Okrem toho by mali akékoľvek úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie zápisu preneseného zo SIS 1+ do SIS II, ako aj akákoľvek pozitívna lustrácia takýchto zápisov viesť k okamžitému preskúmaniu ich zlučiteľnosti s ustanoveniami tohto rozhodnutia.

(32)

Je potrebné ustanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa tej časti rozpočtu, ktorá je vyčlenená na operácie SIS a ktorá nie je súčasťou všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(33)

Keďže ciele akcie, ktorá sa má uskutočniť, a to zriadenie a úprava spoločného informačného systému, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu a dôsledkov ju možno lepšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie, môže Rada prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy a uvedenej v článku 2 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o ES neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(34)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané Chartou základných práv Európskej únie.

(35)

Spojené kráľovstvo sa na tomto rozhodnutí zúčastňuje v súlade s článkom 5 Protokolu o integrácii schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o ES, a v súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (11).

(36)

Írsko sa na tomto rozhodnutí zúčastňuje v súlade s článkom 5 Protokolu o integrácii schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o ES, a v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (12).

(37)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá čiastočnej účasti Spojeného kráľovstva a Írska na schengenskom acquis, ako je vymedzené v rozhodnutiach 2000/365/ES a 2002/192/ES.

(38)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (13), ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia Rady 1999/437/ES (14) o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode.

(39)

Malo by sa prijať také opatrenie, aby sa zástupcom Islandu a Nórska umožnilo zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej vykonávacích právomocí. Takéto opatrenie sa predpokladalo vo výmene listov medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o výboroch, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí (15), ktoré sú pripojené k vyššie uvedenej dohode.

(40)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES (16) a 2004/860/ES (17).

(41)

Malo by sa prijať také opatrenie, aby sa zástupcom Švajčiarska umožnilo zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej vykonávacích právomocí. Takéto opatrenie sa predpokladalo vo výmene listov medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom, ktoré sú pripojené k vyššie uvedenej dohode.

(42)

Toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003 a článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005.

(43)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať na Spojené kráľovstvo, Írsko a Švajčiarsko odo dňa určeného v súlade s postupmi ustanovenými v príslušných nástrojoch týkajúcich sa uplatňovania schengenského acquis na tieto štáty,

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Zriadenie a všeobecný účel SIS II

1.   Týmto sa zriaďuje Schengenský informačný systém druhej generácie („SIS II“).

2.   Účelom SIS II je v súlade s týmto rozhodnutím zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Európskej únie vrátane udržiavania verejného poriadku a verejnej bezpečnosti a ochrany bezpečnosti na území členských štátov a uplatňovanie ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o ES, týkajúcich sa pohybu osôb na ich územiach pri používaní informácií oznámených prostredníctvom tohto systému.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto rozhodnutie stanovuje podmienky a postupy vkladania a spracúvania zápisov o osobách a predmetoch v SIS II, výmenu doplňujúcich informácií a dodatočných údajov na účely policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.

2.   Toto rozhodnutie tiež ustanovuje technickú štruktúru SIS II, povinnosti členských štátov a riadiaceho orgánu uvedeného v článku 15, všeobecné spracúvanie údajov, práva dotknutých osôb a zodpovednosť.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„zápis“ je súbor údajov vložených do SIS II, ktorý umožňuje príslušným orgánom identifikovať osobu alebo predmet na účely prijatia konkrétneho opatrenia;

b)

„doplňujúce informácie“ sú informácie, ktoré nie sú uložené v SIS II, ale súvisia so zápismi v SIS II, a ktoré sa vymieňajú:

i)

s cieľom umožniť členským štátom, aby sa navzájom radili alebo informovali pri vkladaní zápisov;

ii)

pri pozitívnej lustrácii s cieľom umožniť prijatie vhodného opatrenia;

iii)

v prípade, ak nie je možné prijať požadované opatrenie;

iv)

ak ide o kvalitu údajov v SIS II;

v)

ak ide o zlučiteľnosť a prioritu zápisov;

vi)

ak ide o práva na prístup;

c)

„dodatočné údaje“ sú údaje uložené v SIS II a súvisiace so zápismi v SIS II, pričom musia byť okamžite k dispozícii príslušným orgánom, ak sa na základe vyhľadávania v tomto systéme nájdu osoby, o ktorých boli do SIS II vložené údaje („subjekt údajov“);

d)

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej totožnosť je určená alebo môže byť určená; osoba, ktorej totožnosť môže byť určená, je osoba, ktorej totožnosť sa môže určiť priamo alebo nepriamo;

e)

„spracúvanie osobných údajov“ („spracúvanie“) je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi automatizovanými alebo inými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo menenie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, spájanie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazávanie alebo zničenie údajov.

2.   Každý odkaz v tomto rozhodnutí na ustanovenia rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV sa chápe ako odkaz obsahujúci príslušné ustanovenia dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a tretími krajinami na základe článkov 24 a 38 Zmluvy o EÚ na účely odovzdávania osôb na základe zatýkacieho rozkazu, v ktorých sa ustanovuje prenos takéhoto zatýkacieho rozkazu prostredníctvom Schengenského informačného systému.

Článok 4

Technická štruktúra a prevádzka SIS II

1.   SIS II pozostáva z:

a)

centrálneho systému („centrálny SIS II“), ktorý pozostáva z:

technickej pomocnej jednotky („CS-SIS“), ktorá obsahuje databázu („databáza SIS II“),

jednotného národného rozhrania („NI-SIS“);

b)

vnútroštátneho systému („N.SIS II“) v každom členskom štáte, ktorý sa skladá z vnútroštátnych systémov údajov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS II. N.SIS II môže obsahovať súbor údajov („národná kópia“), ktorý obsahuje úplnú alebo čiastočnú kópiu databázy SIS II;

c)

komunikačnej infraštruktúry medzi CS-SIS a NI-SIS („komunikačná infraštruktúra“), ktorá zabezpečuje šifrovanú virtuálnu sieť určenú pre údaje SIS II a výmenu údajov medzi útvarmi SIRENE, ako je uvedené v článku 7 ods. 2.

2.   Údaje SIS II sa vkladajú, aktualizujú, vymazávajú a hľadajú pomocou rôznych systémov N.SIS II. Národná kópia je dostupná na účely vykonávania automatizovaných vyhľadávaní na území každého členského štátu za použitia takejto kópie. Nesmie byť možné vyhľadávať v súboroch údajov N.SIS II iných členských štátov.

3.   CS-SIS, ktorá vykonáva technický dohľad a správu, sa nachádza v Štrasburgu (Francúzsko) a záložná CS-SIS, ktorá je schopná zabezpečiť všetky funkcie hlavnej CS-SIS v prípade zlyhania tohto systému, sa nachádza v Sankt Johann im Pongau (Rakúsko).

4.   CS-SIS bude poskytovať služby potrebné na vkladanie a spracúvanie údajov SIS II vrátane vyhľadávania v databáze SIS II. Pre členské štáty, ktoré používajú národnú kópiu, CS-SIS:

a)

poskytne online aktualizáciu národných kópií;

b)

zabezpečí synchronizáciu a súlad medzi národnými kópiami a databázou SIS II;

c)

poskytne operácie na inicializáciu a obnovenie národných kópií.

Článok 5

Náklady

1.   Náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry znáša všeobecný rozpočet Európskej únie.

2.   Tieto náklady zahŕňajú vykonané práce týkajúce sa CS-SIS, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb uvedených v článku 4 ods. 4.

3.   Náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu každého N.SIS II znáša dotknutý členský štát.

KAPITOLA II

POVINNOSTI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 6

Vnútroštátne systémy

Každý členský štát je zodpovedný za zriadenie, prevádzku a údržbu svojho N.SIS II a za prepojenie svojho N.SIS II s NI-SIS.

Článok 7

Úrad N.SIS II a útvar SIRENE

1.   Každý členský štát určí orgán („úrad N.SIS II“), ktorý má centrálnu zodpovednosť za svoj N.SIS II.

Uvedený orgán je zodpovedný za hladkú prevádzku a bezpečnosť N.SIS II, zabezpečuje prístup príslušných orgánov k SIS II a prijíma potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia.

Každý členský štát zasiela svoje zápisy prostredníctvom svojho úradu N.SIS II.

2.   Každý členský štát určí orgán, ktorý bude v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE zabezpečovať výmenu všetkých doplňujúcich informácií („útvar SIRENE“), ako sa uvádza v článku 8.

Tieto kancelárie tiež koordinujú overovanie kvality informácií vkladaných do SIS II. Na tieto účely majú prístup k údajom spracovávaným v SIS II.

3.   Členské štáty informujú riadiaci orgán o svojom úrade N.SIS II a útvare SIRENE. Riadiaci orgán uverejní ich zoznam spolu so zoznamom uvedeným v článku 46 ods. 8.

Článok 8

Výmena doplňujúcich informácií

1.   Doplňujúce informácie sa vymieňajú v súlade s ustanoveniami Príručky SIRENE prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry. Ak nie je komunikačná infraštruktúra dostupná, členské štáty môžu na výmenu doplňujúcich informácií použiť iné primerane zabezpečené technické prostriedky.

2.   Doplňujúce informácie sa používajú výhradne na účel, na ktorý boli poskytnuté.

3.   Na žiadosti členských štátov o doplňujúce informácie sa odpovie čo najskôr.

4.   Podrobné pravidlá na výmenu doplňujúcich informácií sa prijmú v súlade s postupom vymedzeným v článku 67 v podobe príručky nazvanej Príručka SIRENE bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

Článok 9

Technická zhoda

1.   S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný prenos údajov dodržiava každý členský štát pri zriaďovaní svojho N.SIS II protokoly a technické postupy ustanovené na zabezpečenie zlučiteľnosti svojho N.SIS II s CS-SIS. Tieto protokoly a technické postupy sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

2.   Ak členský štát používa národnú kópiu, musí prostredníctvom služieb poskytovaných CS-SIS a prostredníctvom automatickej aktualizácie uvedenej v článku 4 ods. 4 zabezpečiť, aby boli údaje uložené v jeho národnej kópii totožné a v súlade s databázou SIS II a aby vyhľadávanie v jeho národnej kópii poskytovalo ekvivalentný výsledok ako vyhľadávanie v databáze SIS II.

Článok 10

Bezpečnosť – členské štáty

1.   Každý členský štát prijme vo vzťahu k svojmu N.SIS II potrebné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu s cieľom:

a)

fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania plánov pre výnimočné situácie na ochranu kritickej infraštruktúry;

b)

odoprieť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam slúžiacim na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

c)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu nosičov údajov (kontrola nosičov údajov);

d)

zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov, ako aj neoprávnenej inšpekcii, pozmeňovaniu alebo vymazaniu uložených osobných údajov (kontrola uloženia);

e)

zabrániť použitiu automatizovaných systémov spracúvania údajov neoprávnenou osobou pomocou zariadenia na prenos údajov (kontrola užívateľov);

f)

zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie automatizovaných systémov spracúvania údajov mali prístup výhradne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a len s individuálnou a jedinečnou totožnosťou užívateľa a s tajnými spôsobmi prístupu (kontrola prístupu k údajom);

g)

zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup do SIS II alebo k zariadeniam slúžiacim na spracúvanie údajov vytvorili profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb s právom na prístup, vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, a sprístupnili tieto profily vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 60 bezodkladne na ich žiadosť (osobné profily);

h)

zabezpečiť, aby bolo možné overiť a stanoviť, ktorým orgánom sa môžu zaslať osobné údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola prenosu údajov);

i)

zabezpečiť, aby bolo možné dodatočne overiť a stanoviť, aké osobné údaje sa vložili do automatizovaných systémov spracúvania údajov, kedy, kto a na aký účel ich tam vložil (kontrola vkladania);

j)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov alebo počas prepravy nosiča údajov, najmä vhodnými technikami šifrovania (kontrola prepravy);

k)

monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto rozhodnutím (vnútorný audit).

2.   Členské štáty prijmú opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o bezpečnosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií.

Článok 11

Dôvernosť – členské štáty

Každý členský štát uplatňuje v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vlastné predpisy týkajúce sa služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti zachovávania mlčanlivosti na všetky osoby a orgány, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi a doplňujúcimi informáciami SIS II. Táto povinnosť sa uplatňuje tiež po odchode týchto osôb z úradu alebo zamestnania alebo po ukončení činností týchto orgánov.

Článok 12

Vedenie záznamov na vnútroštátnej úrovni

1.   Členské štáty, ktoré nepoužívajú národné kópie, zabezpečia, aby sa každý prístup k osobným údajom a všetky výmeny osobných údajov v rámci CS-SIS zaznamenali v ich N.SIS II na účely overenia zákonnosti vyhľadávania, na účely sledovania zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečenia riadneho fungovania N.SIS II, integrity a bezpečnosti údajov.

2.   Členské štáty, ktoré používajú národné kópie, zabezpečia, aby sa každý prístup k údajom SIS II a všetky ich výmeny zaznamenali na účely uvedené v odseku 1. Toto sa nevzťahuje na postup uvedený v článku 4 ods. 4.

3.   V záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas prenosu údajov, údaje použité na vyhľadávanie, odkaz na prenesené údaje a názov príslušného orgánu a meno osoby zodpovednej za spracúvanie údajov.

4.   Záznamy sa môžu použiť výhradne na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 a vymažú sa najskôr po uplynutí jedného roka a najneskôr tri roky po ich vytvorení. Záznamy, ktoré zahŕňajú históriu zápisov, sa vymažú jeden až tri roky po vymazaní zápisov.

5.   Záznamy sa môžu uchovať dlhšie, ak sa vyžadujú na účely už začatých monitorovacích postupov.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány poverené overovaním zákonnosti vyhľadávania, monitorovaním zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečením riadneho fungovania N.SIS II, integrity a bezpečnosti údajov musia mať v rámci svojich právomocí a na svoju žiadosť prístup k týmto záznamom, aby si mohli plniť svoje úlohy.

Článok 13

Vnútorné monitorovanie

Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom SIS II prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto rozhodnutím a prípadne spolupracoval s vnútroštátnym dozorným orgánom.

Článok 14

Školenie zamestnancov

Zamestnanci orgánov, ktoré majú právo na prístup k SIS II, dostanú pred oprávnením na spracúvanie údajov uložených v SIS II vhodné školenie o pravidlách bezpečnosti údajov a ochrany údajov a budú informovaní o relevantných trestných činoch a sankciách.

KAPITOLA III

POVINNOSTI RIADIACEHO ORGÁNU

Článok 15

Prevádzkové riadenie

1.   Po uplynutí prechodného obdobia zodpovedá riadiaci orgán financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie („riadiaci orgán“) za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II. Riadiaci orgán v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa vždy po uskutočnení analýzy nákladov a prínosov používali pre centrálny SIS II najlepšie dostupné technológie.

2.   Riadiaci orgán zodpovedá aj za tieto úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou:

a)

dozor;

b)

bezpečnosť;

c)

koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom.

3.   Komisia je zodpovedná za všetky ostatné úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, najmä:

a)

úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu;

b)

nadobúdanie a obnovovanie;

c)

zmluvné záležitosti.

4.   Počas prechodného obdobia, kým si riadiaci orgán nezačne plniť svoje povinnosti, je za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II zodpovedná Komisia. Komisia môže touto úlohou, ako aj úlohou týkajúcou sa plnenia rozpočtu poveriť v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (18), vnútroštátne orgány verejnej správy v dvoch rozdielnych krajinách.

5.   Každý vnútroštátny orgán verejnej správy uvedený v odseku 4 musí spĺňať tieto výberové kritériá:

a)

musí preukázať dlhodobé skúsenosti s prevádzkovaním rozsiahleho informačného systému s funkciami uvedenými v článku 4 ods. 4;

b)

musí mať rozsiahle odborné znalosti v oblasti servisných a bezpečnostných požiadaviek informačného systému, ktorého funkcie sú porovnateľné s funkciami uvedenými v článku 4 ods. 4;

c)

musí mať dostatok skúsených zamestnancov, ktorí majú vhodné odborné znalosti a jazykové schopnosti na prácu v prostredí medzinárodnej spolupráce, ako vyžaduje SIS II;

d)

musí mať k dispozícii bezpečnú a na základe špecifických požiadaviek vytvorenú infraštruktúru zariadení, schopnú najmä zálohovať a zabezpečiť nepretržité fungovanie rozsiahlych systémov IT, a

e)

musí fungovať v administratívnom prostredí, ktoré umožňuje riadne plnenie úloh a zabraňuje akémukoľvek konfliktu záujmov.

6.   Komisia pred prenesením úloh uvedených v odseku 4 a potom v pravidelných intervaloch informuje Európsky parlament a Radu o podmienkach prenesenia úloh, presného rozsahu prenesenia úloh a o orgánoch, na ktoré úlohy preniesla.

7.   V prípade, že Komisia počas prechodného obdobia prenesie svoje úlohy podľa odseku 4, zabezpečí, aby takéto prenesenie úloh úplne rešpektovalo obmedzenia, ktoré stanovuje inštitucionálny systém ustanovený v Zmluve o ES. Zabezpečí najmä to, že takéto prenesenie úloh nepriaznivo neovplyvní akýkoľvek účinný kontrolný mechanizmus v rámci práva Európskej únie, či už prostredníctvom Súdneho dvora, Dvora audítorov, alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

8.   Prevádzkové riadenie centrálneho SIS II pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby centrálny SIS II fungoval 24 hodín denne počas 7 dní v týždni v súlade s týmto rozhodnutím, najmä v súvislosti s údržbou a technickým vývojom potrebným na bezporuchovú prevádzku systému.

Článok 16

Bezpečnosť

1.   Riadiaci orgán prijme vo vzťahu k centrálnemu SIS II a Komisia vo vzťahu ku komunikačnej infraštruktúre potrebné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu s cieľom:

a)

fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania plánov pre výnimočné situácie na ochranu kritickej infraštruktúry;

b)

odoprieť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam slúžiacim na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

c)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu nosičov údajov (kontrola nosičov údajov);

d)

zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov, ako aj neoprávnenej inšpekcii, pozmeňovaniu alebo vymazaniu uložených osobných údajov (kontrola uloženia);

e)

zabrániť použitiu automatizovaných systémov spracúvania údajov neoprávnenou osobou pomocou zariadenia na prenos údajov (kontrola užívateľov);

f)

zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie automatizovaných systémov spracúvania údajov mali prístup výhradne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a len s individuálnou a jedinečnou totožnosťou užívateľa a s tajnými spôsobmi prístupu (kontrola prístupu k údajom);

g)

vytvoriť profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb s právom na prístup k údajom alebo k zariadeniam slúžiacim na spracúvanie údajov, a sprístupniť tieto profily európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov uvedenému v článku 61 bezodkladne na jeho žiadosť (osobné profily);

h)

zabezpečiť, aby bolo možné overiť a stanoviť, ktorým orgánom sa môžu zaslať osobné údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola prenosu údajov);

i)

zabezpečiť, aby bolo možné dodatočne overiť a stanoviť, aké osobné údaje sa vložili do automatizovaných systémov spracúvania údajov a kedy a kto ich tam vložil (kontrola vkladania);

j)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov alebo počas prepravy nosiča údajov najmä vhodnými technikami šifrovania (kontrola prepravy);

k)

monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením (vnútorný audit).

2.   Riadiaci orgán prijme opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o bezpečnosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry.

Článok 17

Dôvernosť – riadiaci orgán

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, uplatňuje riadiaci orgán vhodné predpisy týkajúce sa služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti mlčanlivosti na úrovni porovnateľnej s úrovňou ustanovenou v článku 11 tohto rozhodnutia na všetkých zamestnancov, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi SIS II. Táto povinnosť sa uplatňuje tiež po odchode týchto osôb z úradu alebo zamestnania alebo po ukončení ich činnosti.

2.   Riadiaci orgán prijme opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o dôvernosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry.

Článok 18

Vedenie záznamov na ústrednej úrovni

1.   Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa každý prístup k osobným údajom a každá výmena osobných údajov v rámci CS-SIS zaznamenali na účely uvedené v článku 12 ods. 1 a 2.

2.   V záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas prenosu údajov, údaje použité na vyhľadávanie, odkaz na prenesené údaje a názov príslušného orgánu zodpovedného za spracúvanie údajov.

3.   Záznamy sa môžu použiť výhradne na účel uvedený v odseku 1 a vymažú sa najskôr po uplynutí jedného roka a najneskôr tri roky po ich vytvorení. Záznamy, ktoré zahŕňajú históriu zápisov, sa vymažú jeden až tri roky po vymazaní zápisov.

4.   Záznamy sa môžu uchovať dlhšie, ak sa vyžadujú na účely už začatých monitorovacích postupov.

5.   Príslušné orgány poverené overovaním zákonnosti vyhľadávania, monitorovaním zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečením riadneho fungovania CS-SIS, integrity a bezpečnosti údajov musia mať v rámci svojich právomocí a na svoju žiadosť prístup k týmto záznamom, aby si mohli plniť svoje úlohy.

Článok 19

Informačná kampaň

Na začiatku prevádzky SIS II uskutoční Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov informačnú kampaň s cieľom informovať verejnosť o cieľoch, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú prístup, a právach osôb. Po svojom zriadení riadiaci orgán pravidelne zopakuje v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov takéto kampane. Členské štáty v spolupráci so svojimi vnútroštátnymi dozornými orgánmi navrhujú a vykonávajú potrebné politiky na všeobecné informovanie svojich občanov o SIS II.

KAPITOLA IV

KATEGÓRIE ÚDAJOV A OZNAČOVANIE INDIKÁTORMI NEVYKONATEĽNOSTI

Článok 20

Kategórie údajov

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 1 alebo ustanovenia tohto rozhodnutia o uchovávaní dodatočných údajov, obsahuje SIS II výlučne tie kategórie údajov, ktoré dodá každý členský štát a ktoré sú potrebné na účely ustanovené v článkoch 26, 32, 34, 36 a 38.

2.   Kategórie údajov sú tieto:

a)

osoby, o ktorých bol vydaný zápis;

b)

predmety uvedené v článkoch 36 a 38.

3.   O osobách, na ktoré bol vydaný zápis, sa uvádzajú najviac tieto informácie:

a)

priezvisko(-á) a krstné meno(-á), rodné meno(-á) a predtým používané mená a akékoľvek prezývky a krycie mená, ktoré sa môžu vložiť samostatne;

b)

všetky zvláštne, objektívne a nemenné telesné znamenia;

c)

miesto a dátum narodenia;

d)

pohlavie;

e)

fotografie;

f)

odtlačky prstov;

g)

štátna(-e) príslušnosť(-i);

h)

či je dotknutá osoba ozbrojená, násilná, alebo na úteku;

i)

dôvod vydania zápisu;

j)

orgán, ktorý vydáva zápis;

k)

odkaz na rozhodnutie, na základe ktorého sa vydal zápis;

l)

opatrenia, ktoré sa majú prijať;

m)

prepojenia na iné zápisy vydané v SIS II podľa článku 52;

n)

druh trestného činu.

4.   Technické predpisy potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov uvedených v odsekoch 2 a 3 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

5.   Technické predpisy potrebné na vyhľadávanie údajov uvedených v odseku 3 musia byť podobné v prípade vyhľadávania v CS-SIS, národných kópiách aj v technických kópiách, ako sa uvádza v článku 46 ods. 2.

Článok 21

Primeranosť

Pred vydaním zápisu členský štát určí, či je prípad primeraný, relevantný a dostatočne dôležitý na vloženie zápisu do SIS II.

Článok 22

Osobitné pravidlá pre fotografie a odtlačky prstov

Použitie fotografií a odtlačkov prstov, ako sa uvádza v článku 20 ods. 3 písm. e) a f), podlieha týmto podmienkam:

a)

fotografie a odtlačky prstov sa vložia len po osobitnej kontrole kvality, aby sa zaistilo, že spĺňajú minimálne normy pre kvalitu údajov. Špecifikácia osobitnej kontroly kvality sa vypracuje v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán;

b)

fotografie a odtlačky prstov sa použijú výlučne na potvrdenie totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa našiel na základe alfanumerického vyhľadávania v SIS II;

c)

en čo to bude technicky možné, odtlačky prstov sa budú môcť používať aj na potvrdenie totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny na základe jeho biometrických údajov. Pred tým, ako sa táto funkcia zavedie do SIS II, predloží Komisia správu o dostupnosti a pripravenosti potrebnej techniky, ktorú bude konzultovať s Európskym parlamentom.

Článok 23

Požiadavka na vloženie zápisu

1.   Zápisy o osobách sa nesmú vložiť bez údajov uvedených v článku 20 ods. 3 písm. a), d), l) a prípadne aj k).

2.   Okrem toho sa v prípade, ak sú dostupné, vložia všetky ostatné údaje uvedené v článku 20 ods. 3.

Článok 24

Všeobecné ustanovenia o označovaní indikátormi nevykonateľnosti

1.   Pokiaľ sa členský štát domnieva, že uplatňovanie zápisu vloženého v súlade s článkami 26, 32 alebo 36 nie je zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právom, jeho medzinárodnými záväzkami alebo dôležitými národnými záujmami, môže dodatočne požiadať o označenie zápisu indikátorom nevykonateľnosti s cieľom upozorniť, že opatrenie, ktoré sa má prijať na základe zápisu, sa nevykoná na jeho území. Indikátor nevykonateľnosti doplní útvar SIRENE členského štátu, ktorý vložil zápis.

2.   S cieľom umožniť členským štátom požadovať označenie zápisu vydaného v súlade s článkom 26 indikátorom nevykonateľnosti sú všetky členské štáty automaticky informované o každom novom zápise tejto kategórie prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

3.   Ak v obzvlášť naliehavých a závažných prípadoch požiada vydávajúci členský štát o uskutočnenie opatrenia, vykonávajúci členský štát preskúma, či môže na svoj príkaz povoliť zrušenie svojho indikátora nevykonateľnosti. Ak tak vykonávajúci členský štát môže urobiť, podnikne potrebné kroky, aby zabezpečil, že sa opatrenie, ktoré sa má uskutočniť, môže vykonať okamžite.

Článok 25

Označovanie zápisov v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania indikátormi nevykonateľnosti

1.   Ak sa uplatňuje rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV, indikátorom nevykonateľnosti znemožňujúcim zatknutie sa označí zápis v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania len v prípade, ak justičný orgán príslušný na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu podľa vnútroštátneho práva odmietol tento zatýkací rozkaz vykonať na základe dôvodu pre nevykonanie a ak sa požadovalo pridanie indikátora nevykonateľnosti.

2.   Na príkaz príslušného justičného orgánu podľa vnútroštátneho práva, a to buď na základe všeobecného pokynu, alebo v konkrétnom prípade, sa však označenie indikátorom nevykonateľnosti môže vyžadovať aj v prípade zápisu v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania, ak je zrejmé, že sa vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu bude musieť odmietnuť.

KAPITOLA V

ZÁPISY O OSOBÁCH HĽADANÝCH V SÚVISLOSTI SO ZATKNUTÍM NA ÚČELY ODOVZDANIA ALEBO VYDANIA

Článok 26

Ciele a podmienky vydania zápisov

1.   Údaje o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely vydania sa vkladajú na žiadosť justičného orgánu vydávajúceho členského štátu.

2.   Údaje o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania sa tiež vložia na základe zatýkacieho rozkazu vydaného v súlade s dohodami uzavretými medzi Európskou úniou a tretími krajinami na základe článku 24 a 38 Zmluvy o EÚ na účely odovzdania osôb na základe zatýkacieho rozkazu, v ktorých sa ustanovuje prenos takéhoto zatýkacieho rozkazu prostredníctvom Schengenského informačného systému.

Článok 27

Dodatočné údaje o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania

1.   Ak je osoba hľadaná v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, vydávajúci členský štát vloží do SIS II aj kópiu originálu európskeho zatýkacieho rozkazu.

2.   Vydávajúci členský štát môže vložiť kópiu prekladu európskeho zatýkacieho rozkazu v jednom alebo viacerých iných úradných jazykoch Európskej únie.

Článok 28

Doplňujúce informácie o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania

Členský štát, ktorý do SIS II vložil zápis v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania, oznámi informácie uvedené v článku 8 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV všetkým členským štátom prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

Článok 29

Doplňujúce informácie o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely vydania

1.   Členský štát, ktorý do SIS II vložil zápis na účely vydania, oznámi všetkým členským štátom prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií tieto údaje:

a)

orgán žiadajúci o zatknutie;

b)

či existuje zatýkací rozkaz, doklad s rovnakým právnym účinkom alebo vykonateľný rozsudok;

c)

povahu a právnu klasifikáciu trestného činu;

d)

opis okolností, za ktorých bol trestný čin spáchaný, vrátane času, miesta a miery účasti osoby, v súvislosti s ktorou sa vydal zápis, na trestnom čine;

e)

v prípade možnosti i následky trestného činu;

f)

akékoľvek iné užitočné informácie alebo informácie potrebné na vykonanie zápisu.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 sa neoznámia v prípade, ak sa už poskytli údaje uvedené v článkoch 27 alebo 28, a považujú sa za dostatočné na vykonanie zápisu zo strany dotknutého členského štátu.

Článok 30

Konverzia zápisov o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania alebo vydania

Pokiaľ nie je možné vykonať zatknutie buď z dôvodu odmietnutia dožiadaným členským štátom v súlade s postupmi označovania indikátormi nevykonateľnosti uvedenými v článkoch 24 alebo 25, alebo v prípade zápisu v súvislosti so zatknutím na účely vydania preto, lebo vyšetrovanie nebolo ukončené, dožiadaný členský štát musí považovať zápis za zápis na účely oznámenia miesta, kde sa zdržiava dotknutá osoba.

Článok 31

Vykonanie opatrenia založeného na zápise o osobe hľadanej na účely zatknutia s cieľom jej odovzdania alebo vydania

1.   Zápis vložený do SIS II v súlade s článkom 26 spolu s dodatočnými údajmi uvedenými v článku 27 predstavuje európsky zatýkací rozkaz vydaný v súlade s rámcovým rozhodnutím 2002/584/SVV a má rovnaký účinok ako takýto zatýkací rozkaz v prípade, ak sa uplatňuje uvedené rámcové rozhodnutie.

2.   Ak sa rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV neuplatňuje, zápis vložený do SIS II v súlade s článkami 26 a 29 má tú istú právnu silu ako žiadosť o predbežné zadržanie podľa článku 16 Európskeho dohovoru o vydávaní osôb z 13. decembra 1957 alebo článku 15 Dohody štátov Beneluxu o vydaní osôb a právnej pomoci v trestných veciach z 27. júna 1962.

KAPITOLA VI

ZÁPISY O NEZVESTNÝCH OSOBÁCH

Článok 32

Ciele a podmienky vydávania zápisov

1.   Údaje o nezvestných osobách, ktoré musia byť umiestnené pod ochranu a/alebo ktorých miesto, kde sa zdržiavajú, je potrebné overiť, sa do SIS II vkladajú na žiadosť príslušného orgánu členského štátu, ktorý vydal zápis.

2.   Môžu sa vložiť tieto kategórie nezvestných osôb:

a)

nezvestné osoby, ktoré musia byť umiestnené pod ochranu:

i)

na ich vlastnú ochranu;

ii)

aby sa zabránilo hrozbám;

b)

nezvestné osoby, ktoré nemusia byť umiestnené pod ochranu.

3.   Odsek 2 písm. a) platí len na osoby, ktoré sa na základe rozhodnutia príslušného orgánu musia internovať.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú najmä na maloletých.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby údaje vložené do SIS II naznačovali, do ktorej z kategórií uvedených v odseku 2 nezvestná osoba patrí.

Článok 33

Vykonanie opatrenia založeného na zápise

1.   Ak sa osoba, ako je uvedené v článku 32, nájde, príslušné orgány oznámia s ohľadom na odsek 2 miesto, kde sa zdržiava, členskému štátu, ktorý vydáva zápis. Ak ich na to vnútroštátne právo oprávňuje, tieto orgány môžu v prípadoch uvedených v článku 32 ods. 2 písm. a) presunúť uvedené osoby na bezpečné miesto s cieľom zabrániť im, aby pokračovali v ceste.

2.   Oznámenie údajov o nájdenom plnoletom nezvestnom, ktoré sa neuskutočňuje medzi príslušnými orgánmi, podlieha súhlasu tejto osoby. Príslušné orgány však môžu zainteresovanej osobe, ktorá oznámila zmiznutie nezvestnej osoby, oznámiť skutočnosť, že sa zápis vymazal, pretože sa zistilo miesto pobytu danej osoby.

KAPITOLA VII

ZÁPISY O OSOBÁCH, KTORÉ SÚ HĽADANÉ, ABY POMOHLI PRI SÚDNOM KONANÍ

Článok 34

Ciele a podmienky vydávania zápisov

Na účely oznámenia miesta pobytu alebo bydliska vložia členské štáty na žiadosť príslušného orgánu do SIS II údaje o:

a)

svedkoch;

b)

osobách, ktoré boli predvolané alebo sú hľadané preto, aby boli predvolané pred justičné orgány v súvislosti s trestným konaním, aby sa zodpovedali za činy, za ktoré sú stíhané;

c)

osobách, ktorým sa má doručiť rozsudok v trestnom konaní alebo iné dokumenty v súvislosti s trestným konaním, aby sa zodpovedali za činy, za ktoré sú stíhané;

d)

osobách, ktorým sa má doručiť predvolanie na nástup trestu odňatia slobody.

Článok 35

Vykonanie opatrenia založeného na zápise

Informácie, o ktoré sa žiada, sa oznamujú žiadajúcemu členskému štátu prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

KAPITOLA VIII

ZÁPISY O OSOBÁCH A PREDMETOCH NA ÚČELY DISKRÉTNEHO SLEDOVANIA ALEBO CIELENÝCH KONTROL

Článok 36

Ciele a podmienky vydávania zápisov

1.   Údaje o osobách alebo vozidlách, plavidlách, lietadlách a kontajneroch sa vkladajú v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý vydáva zápis, na účely diskrétnych kontrol alebo cielených kontrol v súlade s článkom 37 ods. 4.

2.   Takýto zápis sa môže vydať na účely trestného stíhania a predchádzania ohrozeniu verejnej bezpečnosti, ak:

a)

je jasný dôvod domnievať sa, že osoba má v úmysle spáchať alebo už pácha závažný trestný čin, ako sú trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, alebo

b)

z celkovej charakteristiky dotknutej osoby, najmä na základe doteraz spáchanej trestnej činnosti, možno očakávať, že táto osoba i v budúcnosti spácha závažné trestné činy, ako sú trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV.

3.   Zápis možno navyše vydať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na žiadosť orgánov zodpovedných za národnú bezpečnosť, ak existuje konkrétny náznak, že informácie uvedené v článku 37 ods. 1 sú potrebné na to, aby sa predišlo vážnemu ohrozeniu zo strany dotknutej osoby alebo inému vážnemu ohrozeniu vnútornej alebo vonkajšej národnej bezpečnosti. Členský štát, ktorý vydáva zápis podľa tohto odseku, o tom informuje ostatné členské štáty. Každý členský štát určí, ktorým orgánom sa majú tieto informácie poskytnúť.

4.   Zápisy o vozidlách, plavidlách, lietadlách a kontajneroch sa môžu vydať, ak existuje jasný dôvod domnievať sa, že sú spojené so závažnými trestnými činmi uvedenými v odseku 2 alebo vážnymi ohrozeniami uvedenými v odseku 3.

Článok 37

Vykonanie opatrenia založeného na zápise

1.   Na účely diskrétnych kontrol alebo cielených kontrol sa môžu všetky alebo niektoré z nasledujúcich informácií, ktoré sa získali pri hraničných kontrolách alebo iných policajných alebo colných kontrolách v členskom štáte, zhromaždiť a oznámiť orgánu, ktorý vydal zápis:

a)

skutočnosť, že osoba alebo vozidlo, plavidlo, lietadlo alebo kontajner, o ktorých sa vydal zápis, sa našli;

b)

miesto, čas alebo dôvod kontroly;

c)

trasa a miesto určenia cesty;

d)

osoby sprevádzajúce dotknutú osobu alebo posádka vozidla, plavidla alebo lietadla, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že sú prepojené s dotknutou osobou;

e)

použité vozidlo, plavidlo, lietadlo alebo kontajner;

f)

prevážané predmety;

g)

okolnosti, za ktorých bola nájdená osoba alebo vozidlo, plavidlo, lietadlo alebo kontajner.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

3.   V prípade zhromažďovania informácií uvedených v odseku 1 prijmú členské štáty potrebné kroky, aby neohrozili diskrétny charakter kontroly.

4.   Pri cielenej kontrole možno na účely uvedené v článku 36 v súlade s vnútroštátnym právom pátrať po osobách, vozidlách, plavidlách, lietadlách, kontajneroch alebo prevážaných predmetoch. Ak nie sú podľa práva členského štátu povolené cielené kontroly, automaticky sa v tomto členskom štáte nahrádzajú diskrétnymi kontrolami.

KAPITOLA IX

ZÁPISY O PREDMETOCH NA ÚČELY ZAISTENIA ALEBO POUŽITIA AKO DÔKAZU V TRESTNOM KONANÍ

Článok 38

Ciele a podmienky vydávania zápisov

1.   Údaje týkajúce sa hľadaných predmetov na účely ich zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní sa vkladajú do SIS II.

2.   Vkladajú sa tieto kategórie ľahko rozoznateľných vecí:

a)

motorové vozidlá so zdvihovým objemom valcov väčším ako 50 cm3, plavidlá a lietadlá;

b)

prípojné vozidlá s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 750 kg, obytné prívesy, priemyselné vybavenie, prívesné motory a kontajnery;

c)

strelné zbrane;

d)

ukradnuté, spreneverené alebo stratené nevyplnené úradné dokumenty;

e)

ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné vydané doklady totožnosti, ako napr. pasy, preukazy totožnosti, vodičské preukazy, povolenia na pobyt a cestovné doklady;

f)

ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné osvedčenia o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčnými číslami vozidiel;

g)

bankovky (registrované bankovky);

h)

ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné cenné papiere a platobné prostriedky, ako napr. šeky, kreditné karty, dlhopisy, akcie a podielové listy.

3.   Technické predpisy potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov uvedených v odseku 2 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

Článok 39

Vykonanie opatrenia založeného na zápise

1.   Ak vyhľadávanie odhalí zápis o predmete, ktorý sa medzičasom našiel, orgán, ktorý spojil tieto dva údaje, kontaktuje orgán, ktorý vydal zápis, aby sa dohodli na opatreniach, ktoré treba prijať. Na tento účel sa osobné údaje môžu oznámiť aj v súlade s týmto rozhodnutím.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

3.   Členský štát, ktorý našiel predmet, prijme opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom.

KAPITOLA X

PRÁVO NA PRÍSTUP A UCHOVÁVANIE ZÁPISOV

Článok 40

Orgány s právom na prístup k zápisom

1.   Prístup k údajom vloženým do SIS II a právo na priame vyhľadávanie takých údajov alebo v kópiách údajov SIS II sú vyhradené výlučne orgánom zodpovedným za:

a)

kontroly hraníc v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (19);

b)

iné policajné a colné kontroly vykonávané v rámci dotknutého členského štátu a koordináciu takýchto kontrol určenými orgánmi.

2.   Právo prístupu k údajom vloženým do SIS II a právo na priame vyhľadávanie takých údajov však môžu uplatňovať aj vnútroštátne justičné orgány vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a vyšetrovanie pred vznesením obvinenia pri výkone svojich úloh, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, a môžu ho uplatňovať aj vnútroštátne koordinačné orgány.

3.   Orgány uvedené v tomto článku sa začlenia do zoznamu uvedeného v článku 46 ods. 8.

Článok 41

Prístup Europolu k údajom SIS II

1.   Európsky policajný úrad (Europol) má pri plnení svojich úloh prístup k údajom vloženým do SIS II a k priamemu vyhľadávaniu v nich v súlade s článkami 26, 36 a 38.

2.   Ak Europol pri vyhľadávaní odhalí existenciu zápisu v SIS II, informuje o ňom spôsobom vymedzeným v dohovore o Europole členský štát, ktorý zápis vytvoril.

3.   Používanie informácií získaných prostredníctvom vyhľadávania v SIS II podlieha súhlasu dotknutého členského štátu. Ak členský štát použitie takýchto informácií povolí, nakladanie s nimi sa spravuje dohovorom o Europole. Europol môže oznamovať takéto informácie tretím štátom a tretím subjektom iba so súhlasom dotknutého členského štátu.

4.   Europol môže požiadať dotknutý členský štát o ďalšie informácie v súlade s ustanoveniami dohovoru o Europole.

5.   Europol:

a)

zaznamená každý prístup a vyhľadávanie, ktoré uskutočnil, v súlade s ustanoveniami článku 12;

b)

bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4, nesmie spájať časti SIS II so žiadnym počítačovým systémom, ani prenášať údaje v ňom obsiahnuté, ku ktorým má prístup, do žiadneho takéhoto počítačového systému na zber a spracúvania údajov, ktorý prevádzkuje Europol alebo ktorý je v Europole, ani sťahovať alebo inak kopírovať akékoľvek časti SIS II;

c)

obmedzí prístup k údajom vloženým do SIS II na osobitne oprávnených zamestnancov Europolu;

d)

prijme a uplatňuje opatrenia ustanovené v článkoch 10 a 11;

e)

umožní spoločnému dozornému orgánu zriadenému podľa článku 24 dohovoru o Europole preskúmať činnosti Europolu pri výkone svojho práva na prístup a vyhľadávanie údajov vložených do SIS II.

Článok 42

Prístup Eurojustu k údajom SIS II

1.   Národní členovia Eurojustu a ich asistenti majú v rámci svojej právomoci právo na prístup k údajom vloženým v súlade s článkami 26, 32, 34 a 38 do SIS II a na vyhľadávanie v nich.

2.   Ak národný člen Eurojustu pri vyhľadávaní odhalí existenciu zápisu v SIS II, informuje o ňom členský štát, ktorý vydal zápis. Všetky informácie získané prostredníctvom takéhoto vyhľadávania možno oznámiť tretím krajinám a tretím subjektom iba so súhlasom členského štátu, ktorý vydal zápis.

3.   Žiadne ustanovenie tohto článku sa nesmie vykladať tak, aby ním boli dotknuté ustanovenia rozhodnutia 2002/187/SVV o ochrane údajov a zodpovednosti za neoprávnené alebo nesprávne spracúvanie týchto údajov národnými členmi Eurojustu alebo ich asistentmi alebo aby ním boli dotknuté právomoci spoločného dozorného orgánu zriadeného podľa uvedeného rozhodnutia.

4.   Každý prístup a vyhľadávanie, ktoré uskutoční národný člen Eurojustu alebo asistent, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 12, a každé použitie údajov, ku ktorým mali prístup, sa zaregistruje.

5.   S počítačovým systémom na zber a spracúvanie údajov, ktorý prevádzkuje Eurojust alebo ktorý je v Eurojuste, sa nesmú spájať žiadne časti SIS II, do takéhoto počítačového systému sa nesmú prenášať údaje v nich obsiahnuté, ku ktorým majú prístup národní členovia alebo ich asistenti, a takéto časti sa nesmú ani sťahovať.

6.   Prístup k údajom vloženým do SIS II sa obmedzí na národných členov a ich asistentov a nerozšíri sa na zamestnancov Eurojustu.

7.   Prijmú a uplatňujú sa opatrenia na zaručenie bezpečnosti a dôvernosti ustanovené v článkoch 10 a 11.

Článok 43

Rozsah prístupu

Užívatelia vrátane Europolu, národných členoch Eurojustu a ich asistentov môžu získať prístup len k tým údajom, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.

Článok 44

Obdobie uchovávania zápisov o osobách

1.   Zápisy o osobách vložené do SIS II podľa tohto rozhodnutia sa uchovávajú len počas doby požadovanej na splnenie účelu, na ktorý boli vložené.

2.   Členský štát, ktorý vydal zápis, preskúma do troch rokov od jeho vloženia do SIS II nutnosť ponechať ho v systéme. V prípade záznamov o osobách podľa článku 36 je táto lehota jeden rok.

3.   Každý členský štát stanoví v prípade potreby a v súlade s jeho vnútroštátnym právom kratšie lehoty na preskúmanie.

4.   Členský štát, ktorý vydal zápis, môže v rámci lehoty na preskúmanie po komplexnom individuálnom posúdení, ktoré bude zaznamenané, rozhodnúť o dlhšom ponechaní zápisu, ak je to potrebné na účely, na ktoré sa daný zápis vydal. V tomto prípade sa na predĺženie uplatňuje aj odsek 2. Predĺženie zápisu sa oznámi CS-SIS.

5.   Zápisy sa automaticky vymažú po skončení lehoty na preskúmanie uvedenej v odseku 2, pokiaľ členský štát, ktorý vydal zápis, neoznámi jeho predĺženie v CS-SIS podľa odseku 4. CS-SIS automaticky informuje členské štáty o plánovaných výmazoch údajov zo systému štyri mesiace vopred.

6.   Členské štáty vedú štatistiky o počte zápisov, ktorých doba uchovávania bola v súlade s odsekom 4 predĺžená.

Článok 45

Obdobie uchovávania zápisov o predmetoch

1.   Zápisy o predmetoch vložené do SIS II podľa tohto rozhodnutia sa uchovávajú len počas doby požadovanej na splnenie účelu, na ktorý boli vložené.

2.   Zápisy o predmetoch vložené v súlade s článkom 36 sa uchovávajú najviac päť rokov.

3.   Zápisy o predmetoch vložené v súlade s článkom 38 sa uchovávajú najviac desať rokov.

4.   Obdobia uchovávania uvedené v odseku 2 a 3 sa môžu predĺžiť, ak sa toto predĺženie ukáže ako potrebné na účely, na ktoré bol zápis vydaný. V takomto prípade sa na predĺženie uplatňujú odseky 2 a 3.

KAPITOLA XI

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA VŠEOBECNÝCH ÚDAJOV

Článok 46

Spracúvanie údajov SIS II

1.   Členské štáty môžu spracúvať údaje uvedené v článkoch 20, 26, 32, 34, 36 a 38 výhradne na účely stanovené pre každú kategóriu zápisu uvedeného v týchto článkoch.

2.   Údaje sa môžu kopírovať len na technické účely za predpokladu, že takéto kopírovanie je potrebné pre orgány uvedené v článku 40 pri priamom vyhľadávaní. Ustanovenia tohto rozhodnutia sa vzťahujú na tieto kópie. Zápisy vydané členským štátom sa nesmú kopírovať z N.SIS II do iných vnútroštátnych súborov údajov.

3.   Technické kópie uvedené v odseku 2, ktoré vedú k offline databázam, sa môžu uchovávať len na dobu, ktorá nepresiahne 48 hodín. V mimoriadnych situáciách sa táto doba môže predĺžiť, až pokiaľ sa mimoriadna situácia neskončí.

Členské štáty uchovávajú aktuálny súpis týchto kópií, sprístupňujú tento súpis svojim vnútroštátnym dozorným orgánom a zabezpečujú, aby sa v súvislosti s týmito kópiami uplatňovali ustanovenia tohto rozhodnutia, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 10.

4.   Prístup k údajom sa povoľuje výlučne v medziach právomoci vnútroštátnych orgánov uvedených v článku 40 a iba riadne splnomocneným zamestnancom.

5.   Vzhľadom na zápisy podľa článkov 26, 32, 34, 36 a 38 tohto rozhodnutia musí byť každé spracúvanie informácií, ktoré obsahuje, na účely, na ktoré nebolo do SIS II vložené, spojené s konkrétnym prípadom a odôvodnené potrebou zamedzenia bezprostredného ohrozenia verejného poriadku a verejnej bezpečnosti, závažnými dôvodmi súvisiacimi s bezpečnosťou štátu alebo potrebou zamedzenia závažnej trestnej činnosti. Na tento účel sa musí získať predchádzajúce povolenie členského štátu, ktorý vydáva zápis.

6.   Údaje sa nesmú použiť na administratívne účely.

7.   Každé využitie údajov, ktoré nie je v súlade s odsekmi 1 až 6, sa považuje za zneužitie podľa práva každého členského štátu.

8.   Každý členský štát zašle riadiacemu orgánu zoznam, ako aj zmeny v zozname jeho príslušných orgánov, ktoré sú podľa tohto rozhodnutia oprávnené priamo vyhľadávať údaje obsiahnuté v SIS II. Tento zoznam vymedzí pre každý orgán údaje, ktoré môže vyhľadávať a na aké účely. Riadiaci orgán zabezpečí každoročné uverejnenie zoznamu v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Pokiaľ právo Spoločenstva neobsahuje osobitné ustanovenia, právo každého členského štátu sa uplatňuje na údaje vložené do svojho N.SIS II.

Článok 47

Údaje SIS II a vnútroštátne súbory

1.   Článkom 46 ods. 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo svojich vnútroštátnych súboroch SIS II údaje, v súvislosti s ktorými sa prijalo opatrenie na jeho území. Takéto údaje sa uchovávajú vo vnútroštátnych súboroch najviac tri roky, pokiaľ osobitné ustanovenia vnútroštátneho práva nestanovujú dlhšiu dobu uchovávania.

2.   Článkom 46 ods. 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo svojich vnútroštátnych súboroch údaje obsiahnuté v konkrétnom zápise, ktorý tento členský štát vydal v SIS II.

Článok 48

Informácie v prípade nevykonania opatrenia podľa zápisu

Ak požadované opatrenie nemožno vykonať, dožiadaný členský štát o tom bezodkladne informuje členský štát, ktorý zápis vydal.

Článok 49

Kvalita údajov spracúvaných v SIS II

1.   Členský štát, ktorý vydáva zápis, je zodpovedný za zabezpečenie toho, že údaje sú správne, aktuálne a vložené do SIS II v súlade so zákonom.

2.   Len členský štát, ktorý vydáva zápis, je oprávnený meniť, dopĺňať, opravovať, aktualizovať alebo vymazávať údaje, ktoré vložil.

3.   Ak má iný členský štát ako ten, ktorý vydal zápis, dôkaz, ktorý sredči o tom, že určitý údaj je nesprávny alebo bol uložený nezákonne, oznámi to prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií pri najbližšej príležitosti a najneskôr do desiatich dní od zistenia uvedenej skutočnosti členskému štátu, ktorý vydal zápis. Členský štát, ktorý vydal zápis, bezodkladne oznámenie overí, a ak je to potrebné, opraví alebo vymaže predmetný údaj.

4.   Ak členské štáty nie sú schopné dosiahnuť dohodu do dvoch mesiacov, členský štát, ktorý nevydal zápis, predloží prípad európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ktorý spolu s dotknutými vnútroštátnymi dozornými orgánmi pôsobí ako mediátor.

5.   Členské štáty si vymenia doplňujúce informácie, ak osoba tvrdí, že nie je osoba, ktorá sa hľadá na základe zápisu. Ak výsledok kontroly potvrdí, že v skutočnosti ide o dve rôzne osoby, táto osoba je informovaná o ustanoveniach uvedených v článku 51.

6.   Ak už má osoba zápis v SIS II, členský štát, ktorý vkladá ďalší zápis, sa dohodne s členským štátom, ktorý vydal prvý zápis, o vložení zápisu. Dohoda sa dosiahne na základe výmeny doplňujúcich informácií.

Článok 50

Rozlišovanie osôb s podobnými vlastnosťami

Ak je pri vkladaní nového zápisu zrejmé, že v SIS II sa už nachádza osoba s rovnakými prvkami opisu totožnosti, musí sa dodržať tento postup:

a)

útvar SIRENE sa skontaktuje s orgánom, ktorý žiada vloženie nového zápisu, aby sa objasnilo, či sa zápis týka tej istej osoby, alebo nie;

b)

ak sa pri krížovej kontrole zistí, že subjekt nového zápisu a osoba, ktorá je už v SIS II vedená, je naozaj tá istá, útvar SIRENE uplatní postup na vkladanie viacnásobných zápisov, ako je uvedené v článku 49 ods. 6. Ak sa pri kontrole zistí, že ide v skutočnosti o dve rôzne osoby, útvar SIRENE schváli žiadosť o vloženie druhého zápisu, pričom sa doplnia potrebné prvky, aby sa zabránilo akémukoľvek nesprávnemu zisteniu totožnosti.

Článok 51

Dodatočné údaje na účely vyriešenia prípadu zneužitia totožnosti

1.   Ak môže dôjsť k zámene medzi osobou skutočne označenou v zápise a osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá, členský štát, ktorý vložil zápis, doplní, pod podmienkou výslovného súhlasu dotknutej osoby, k zápisom údaje týkajúce sa tejto osoby s cieľom predísť negatívnym dôsledkom nesprávneho zistenia totožnosti.

2.   Údaje týkajúce sa osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá, sa použijú len na tieto účely:

a)

aby umožnili príslušnému orgánu rozlíšiť osobu, ktorej totožnosť bola zneužitá, od osoby skutočne označenej v zápise;

b)

aby umožnili osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá, preukázať svoju totožnosť a dokázať, že jej totožnosť bola zneužitá.

3.   Na účely tohto článku sa do SIS II môžu vkladať a ďalej spracúvať iba tieto osobné údaje:

a)

priezvisko(-á) a krstné meno(-á), rodné meno(-á) a predtým používané mená a akékoľvek prezývky a krycie mená, ktoré sa vkladajú samostatne;

b)

všetky zvláštne, objektívne a nemenné telesné znamenia;

c)

miesto a dátum narodenia;

d)

pohlavie;

e)

fotografie;

f)

odtlačky prstov;

g)

štátna(-e) príslušnosť(-i);

h)

čísla dokladov totožnosti a dátum ich vydania.

4.   Technické predpisy potrebné na vkladanie a ďalšie spracúvanie údajov uvedených v odseku 3 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

5.   Údaje uvedené v odseku 3 sa vymazávajú v tom istom čase ako zodpovedajúci zápis alebo skôr, ak o to osoba požiada.

6.   K údajom uvedeným v odseku 3 majú prístup iba orgány s právom na prístup k zodpovedajúcemu zápisu, a to výhradne na účely toho, aby sa predišlo nesprávnemu zisteniu totožnosti.

Článok 52

Prepojenia medzi zápismi

1.   Členský štát môže vytvoriť prepojenie medzi zápismi, ktoré vkladá do SIS II. Účinkom takého prepojenia je vytvorenie vzťahu medzi dvoma alebo viacerými zápismi.

2.   Vytvorenie prepojenia neovplyvní konkrétne opatrenie, ktoré sa má prijať na základe každého prepojeného zápisu, alebo dobu uchovávania každého prepojeného zápisu.

3.   Vytvorenie prepojenia neovplyvní práva na prístup stanovené v tomto rozhodnutí. Orgány, ktoré nemajú prístup k určitým kategóriám zápisov, nesmú byť schopné vidieť prepojenie na zápis, ku ktorému nemajú prístup.

4.   Členský štát vytvorí prepojenie medzi zápismi len vtedy, ak je to naozaj potrebné z hľadiska prevádzky.

5.   Členský štát môže vytvoriť prepojenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi pod podmienkou, že sa dodržia zásady uvedené v tomto článku.

6.   Ak sa členský štát domnieva, že vytvorenie prepojenia medzi zápismi iným členským štátom nie je zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právom alebo medzinárodnými záväzkami, môže prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby z jeho štátneho územia nebol k prepojeniu možný prístup alebo aby k prepojeniu nemali prístup jeho orgány so sídlom mimo jeho územia.

7.   Technické predpisy na prepájanie zápisov sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

Článok 53

Účel a doba uchovávania doplňujúcich informácií

1.   Členský štát uchováva v útvare SIRENE na podporu výmeny doplňujúcich informácií odkaz na rozhodnutie, na základe ktorého sa vydal zápis.

2.   Osobné údaje uchovávané v súboroch v útvare SIRENE v dôsledku výmeny informácií sa uchovávajú iba tak dlho, ako je potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa poskytli. V každom prípade sa vymažú najneskôr rok po výmaze súvisiaceho zápisu zo SIS II.

3.   Odsekom 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo vnútroštátnych súboroch údaje týkajúce sa konkrétneho zápisu, ktorý daný členský štát vydal, alebo zápisu, v súvislosti s ktorým sa prijali opatrenia na jeho území. Doba, počas ktorej sa môžu takéto údaje uchovávať v takýchto súboroch, sa riadi vnútroštátnym právom.

Článok 54

Prenos osobných údajov na tretie strany

Údaje spracúvané v SIS II podľa tohto rozhodnutia sa nesmú preniesť ani sprístupniť tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám.

Článok 55

Výmena údajov o odcudzených, spreneverených, stratených alebo neplatných cestovných pasoch s Interpolom

1.   Odchylne od článku 54 sa s výhradou uzavretia dohody medzi Interpolom a Európskou úniou bude môcť číslo cestovného pasu, krajina vydania a typ odcudzeného, sprenevereného, strateného alebo neplatného cestovného pasu vložené do SIS II vymieňať s členmi Interpolu prostredníctvom vytvorenia prepojenia medzi databázami SIS II a Interpolu o odcudzených alebo chýbajúcich cestovných dokladoch. V tejto dohode sa ustanoví, že prenos údajov vložených členským štátom podlieha súhlasu tohto členského štátu.

2.   V dohode uvedenej v odseku 1 sa bude uvádzať, že vymieňané údaje sú prístupné len členom Interpolu z krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pred uzatvorením takejto dohody Rada požiada Komisiu o stanovisko k primeranosti úrovne ochrany osobných údajov a dodržiavaní základných práv a slobôd v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov zo strany Interpolu a krajín, ktoré delegovali členov do Interpolu.

3.   V dohode uvedenej v odseku 1 sa môže ustanoviť aj prístup pre členské štáty k údajom z databázy Interpolu o odcudzených alebo chýbajúcich cestovných dokladoch prostredníctvom SIS II v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto rozhodnutia, ktorými sa spravujú zápisy o odcudzených, spreneverených, stratených a neplatných pasoch vložené do SIS II.

KAPITOLA XII

OCHRANA ÚDAJOV

Článok 56

Spracúvanie citlivých kategórií údajov

Spracúvanie kategórií údajov uvedených v prvej vete článku 6 dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov je zakázané.

Článok 57

Uplatňovanie Dohovoru Rady Európy o ochrane údajov

Osobné údaje spracúvané v rámci uplatňovania tohto rozhodnutia sú chránené v súlade s dohovorom Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov a jeho neskoršími zmenami a doplneniami.

Článok 58

Právo na prístup, opravu nesprávnych údajov a výmaz nezákonne vložených údajov

1.   Právo každej osoby na prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré sa vložili do SIS II v súlade s týmto rozhodnutím, sa vykonáva v súlade s právom členského štátu, voči ktorému sa tohto práva domáha.

2.   Ak tak ustanovuje vnútroštátne právo, vnútroštátny dozorný orgán rozhodne, či sa informácie oznámia a akým spôsobom.

3.   Iný členský štát ako členský štát, ktorý vydal zápis, môže oznámiť informácie týkajúce sa takýchto údajov, len ak predtým poskytol členskému štátu, ktorý vydáva zápis, možnosť predložiť svoje stanovisko. Urobí tak prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

4.   Informácie sa neoznámia subjektu údajov, ak je to nevyhnutné pre výkon zákonnej úlohy v súvislosti so zápisom alebo pre ochranu práv a slobôd tretích strán.

5.   Každý má právo na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo na vymazanie nezákonne uložených údajov, ktoré sa ho týkajú.

6.   Dotknutej osobe sa príslušné informácie poskytnú čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti o prístup alebo skôr, ak tak vnútroštátne právo ustanovuje.

7.   Uvedenej osobe sa čo najskôr a v každom prípade najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o opravu alebo vymazanie oznámi výsledok posúdenia výkonu jeho práva na opravu a vymazanie alebo aj skôr, ak tak ustanovuje vnútroštátne právo.

Článok 59

Opravné prostriedky

1.   Každá osoba má právo podať na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu žalobu najmä o prístup, opravu, vymazanie alebo získanie informácií alebo o náhradu škody v súvislosti so zápisom, ktorý sa jej týka.

2.   Členské štáty sa zaväzujú spoločne vykonávať konečné rozhodnutia súdov alebo orgánov uvedených v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 64.

3.   Pravidlá o opravných prostriedkoch ustanovené v tomto článku Komisia prehodnotí do 23. augusta 2009.

Článok 60

Dozor nad N.SIS II

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby nezávislý orgán („vnútroštátny dozorný orgán“) nezávisle monitoroval zákonnosť spracúvania osobných údajov SIS II na svojom území a ich prenos z ich územia, ako aj výmenu a ďalšie spracúvanie doplňujúcich informácií.

2.   Vnútroštátny dozorný orgán zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracúvania údajov v N.SIS II.

3.   Členský štát zabezpečí, aby mal vnútroštátny dozorný orgán k dispozícii dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto rozhodnutia.

Článok 61

Dozor nad riadiacim orgánom

1.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sleduje, či riadiaci orgán vykonáva činnosti spracúvania osobných údajov v súlade s týmto rozhodnutím. Povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva riadiaci orgán. Správa o audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, riadiacemu orgánu, Komisii a vnútroštátnym dozorným orgánom. Pred prijatím správy sa poskytne riadiacemu orgánu príležitosť vyjadriť sa k nej.

Článok 62

Spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.   Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, každý v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností a zaručia koordinovaný dozor nad SIS II.

2.   Ak je to potrebné, tak si v rámci svojich príslušných právomocí vymieňajú dôležité informácie, navzájom si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti pri výklade alebo uplatňovaní tohto rozhodnutia, skúmajú problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dohľadu alebo s výkonom práv subjektu údajov, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia akýchkoľvek problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

3.   Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú aspoň dvakrát do roka. Náklady a zabezpečenie spojené s týmito stretnutiami uhrádza európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Rokovací poriadok sa prijme na prvom stretnutí. Ďalšie pracovné metódy vypracujú spoločne podľa potreby. Každé dva roky zašlú Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a riadiacemu orgánu spoločnú správu o činnosti.

Článok 63

Ochrana údajov v prechodnom období

V prípade, že Komisia v prechodnom období prenesie svoje úlohy na iný subjekt alebo subjekty v súlade s článkom 15 ods. 4, zabezpečí, aby európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal právo a možnosť v plnom rozsahu plniť svoje úlohy vrátane vykonávania kontroly na mieste alebo vykonávať akékoľvek iné právomoci, ktoré mu boli zverené podľa článku 47 nariadenia (ES) č. 45/2001.

KAPITOLA XIII

ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE

Článok 64

Zodpovednosť

1.   Každý členský štát nesie v súlade so svojím vnútroštátnym právom zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú osobe v dôsledku využívania N.SIS II. Vzťahuje sa to aj na škodu spôsobenú členským štátom, ktorý vydal zápis, ak vložil nesprávne údaje alebo údaje vložil nezákonne.

2.   Ak členský štát, proti ktorému bola podaná žaloba, nie je členským štátom, ktorý vydal zápis, je na žiadosť povinný vrátiť sumy vyplatené ako náhradu, pokiaľ členský štát, ktorý požaduje vrátenie, nepoužil údaje v rozpore s týmto rozhodnutím.

3.   Ak neplnenie záväzkov zo strany členského štátu podľa tohto rozhodnutia spôsobí škodu SIS II, tento členský štát je za takúto škodu zodpovedný, pokiaľ, a len v tomto rozsahu, riadiaci orgán alebo iný členský štát zúčastňujúci sa v SIS II urobil náležité kroky, aby zabránil vzniku škody alebo minimalizoval jej dosah.

Článok 65

Sankcie

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek zneužitie údajov vložených v SIS II alebo akákoľvek výmena doplňujúcich údajov v rozpore s týmto rozhodnutím podliehali účinným, primeraným a odradzujúcim sankciám v súlade s vnútroštátnym právom.

KAPITOLA XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 66

Monitorovanie a štatistika

1.   Riadiaci orgán zabezpečí, aby boli zavedené postupy na monitorovanie fungovania SIS II, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov týkajúcich sa výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby.

2.   Riadiaci výbor má na účely technickej údržby, tvorby výkazov a štatistiky prístup k potrebným informáciám týkajúcim sa operácií spracúvania vykonávaných v centrálnom SIS II.

3.   Riadiaci orgán každoročne uverejňuje štatistiku, ktorá obsahuje jednotlivo za každý členský štát a aj súhrnne počet záznamov na kategóriu zápisu, počet pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu a počet prístupov do SIS.

4.   Dva roky po začiatku prevádzky SIS II a potom každé dva roky predloží riadiaci orgán Európskemu parlamentu a Rade správu o technickom fungovaní centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry vrátane bezpečnosti a o dvojstrannej a mnohostrannej výmene doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi.

5.   Tri roky po začiatku prevádzky SIS II a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie centrálneho SIS II a dvojstrannej a mnohostrannej výmeny doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi. Toto celkové hodnotenie obsahuje preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, posúdenie platnosti základných princípov, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s centrálnym SIS II, bezpečnosti centrálneho SIS II a posúdenie vplyvu budúcich operácií. Komisia zašle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Členské štáty poskytnú riadiacemu orgánu a Komisii potrebné informácie na vypracovanie správ uvedených v odsekoch 3, 4 a 5.

7.   Riadiaci orgán poskytne Komisii potrebné informácie na vypracovanie celkových hodnotení uvedených v odseku 5.

Článok 67

Regulačný výbor

1.   Ak sa odkazuje na tento článok, Komisii pomáha regulačný výbor, ktorý je zložený zo zástupcov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor k návrhu zaujme stanovisko v lehote, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti problematiky. V prípade rozhodnutí, ktoré je Rada povinná prijať na návrh Komisie, sa stanovisko prijíma väčšinou ustanovenou v článku 205 ods. 2 Zmluvy o ES. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom ustanoveným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

2.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok na návrh predsedu na základe štandardného rokovacieho poriadku, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Komisia prijme plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru. Ak nie sú plánované opatrenia v súlade so stanoviskom výboru alebo ak sa stanovisko nezaujalo, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať.

4.   Rada sa o návrhu môže uznášať kvalifikovanou väčšinou v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia. Ak počas tejto lehoty Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodne, že s návrhom nesúhlasí, Komisia návrh preskúma. Komisia môže Rade predložiť zmenený a doplnený návrh, opätovne predložiť svoj pôvodný návrh alebo predložiť legislatívny návrh. Ak Rada v rámci tejto lehoty ani neprijala navrhovaný vykonávací akt, ani nerozhodla o tom, že nesúhlasí s návrhom týkajúcim sa vykonávacích opatrení, navrhovaný vykonávací akt prijme Komisia.

5.   Výbor uvedený v odseku 1 vykonáva svoju funkciu od 23. augusta 2007.

Článok 68

Zmena a doplnenie ustanovení schengenského acquis

1.   Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, nahradí toto rozhodnutie dňom uvedeným v článku 71 ods. 2 ustanovenia článkov 64 a 92 až 119 Schengenského dohovoru s výnimkou jeho článku 102A.

2.   Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, nahrádza toto rozhodnutie dňom uvedeným v článku 71 ods. 2 aj nasledujúce ustanovenia schengenského acquis, ktorými sa uvedené články vykonávajú (20):

a)

rozhodnutie výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o finančnom nariadení o nákladoch na inštaláciu a prevádzku Schengenského informačného systému (C.SIS) [SCH/Com-ex (93) 16];

b)

rozhodnutie výkonného výboru zo 7. októbra 1997 o rozvoji SIS [SCH/Com-ex (97) 24];

c)

rozhodnutie výkonného výboru z 15. decembra 1997, ktorým sa mení a dopĺňa finančné nariadenie o C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35];

d)

rozhodnutie výkonného výboru z 21. apríla 1998 o C.SIS so spojeniami 15/18 [SCH/Com-ex (98) 11];

e)

rozhodnutie výkonného výboru z 25. apríla 1997 o zadávaní zákaziek pre predbežnú štúdiu SIS II [SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2];

f)

rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o výdavkoch na inštaláciu C.SIS [SCH/Com-ex (99) 4];

g)

rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o aktualizácii Príručky SIRENE [SCH/Com-ex (99) 5];

h)

vyhlásenie výkonného výboru z 18. apríla 1996, ktorým sa vymedzuje pojem „cudzinec“ [SCH/Com-ex (96) decl. 5];

i)

vyhlásenie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o štruktúre SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.];

j)

rozhodnutie výkonného výboru zo 7. októbra 1997 o príspevkoch Nórska a Islandu na náklady na inštaláciu a prevádzku C.SIS [SCH/Com-ex (97) 18].

3.   Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, sa odkazy na nahradené články Schengenského dohovoru a príslušné ustanovenia schengenského acquis vykonávajúce uvedené články považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 69

Zrušenie

Rozhodnutie 2004/201/SVV, rozhodnutie 2005/211/SVV, rozhodnutie 2005/719/SVV, rozhodnutie 2005/727/SVV, rozhodnutie 2006/228/SVV, rozhodnutie 2006/229/SVV a rozhodnutie 2006/631/SVV sa zrušujú dňom uvedeným v článku 71 ods. 2.

Článok 70

Prechodné obdobie a rozpočet

1.   Zápisy sa prenášajú zo SIS 1+ do SIS II. Členské štáty zabezpečia, aby bol obsah zápisov, ktoré sa prenášajú z SIS 1+ do SIS II, čo najskôr – a najneskôr do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 71 ods. 2 – v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia, pričom sa uprednostnia zápisy o osobách. Počas tohto prechodného obdobia môžu členské štáty naďalej uplatňovať na obsah zápisov prenesených z SIS 1+ do SIS II ustanovenia článkov 94, 95 a 97 až 100 Schengenského dohovoru, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

členské štáty zabezpečia, aby bol zápis prenesený z SIS 1+ do SIS II v prípade úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie jeho obsahu v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia od vykonania tejto úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie;

b)

v prípade pozitívnej lustrácie zápisu preneseného z SIS 1+ do SIS II členské štáty ihneď preskúmajú zlučiteľnosť tohto zápisu s ustanoveniami tohto rozhodnutia, ale bez zdržovania opatrení, ktoré je potrebné prijať na základe tohto zápisu.

2.   Zostatok rozpočtu v deň stanovený v súlade s článkom 71 ods. 2, ktorý bol schválený v súlade s článkom 119 Schengenského dohovoru, sa vráti členským štátom. Sumy, ktoré majú byť vrátené, sa vypočítajú na základe príspevkov členských štátov, ako sú stanovené v rozhodnutí výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o finančnom nariadení o nákladoch na inštaláciu a prevádzku Schengenského informačného systému.

3.   Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 15 ods. 4 sa odkazy v tomto rozhodnutí na riadiaci orgán považujú za odkaz na Komisiu.

Článok 71

Nadobudnutie účinnosti, uplatniteľnosť, migrácia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa na členské štáty zúčastňujúce sa na SIS 1+ od dátumu, ktorý určí Rada, ktorá sa uznáša jednomyseľne členmi zastupujúcimi vlády členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+.

3.   Dátum uvedený v odseku 2 sa stanoví po tom, čo:

a)

sa prijmú potrebné vykonávacie opatrenia;

b)

všetky členské štáty, ktoré sa v plnom rozsahu zúčastňujú na SIS 1+, oznámia Komisii, že vykonali potrebné technické a právne opatrenia na spracúvanie údajov SIS II a výmenu doplňujúcich informácií;

c)

Komisia vyhlási, že úspešne dokončila komplexnú skúšku SIS II, ktorú vykoná Komisia spolu s členskými štátmi, a prípravné orgány Rady odsúhlasia navrhovaný výsledok skúšky a potvrdia, že úroveň funkčnosti SIS II je minimálne rovnocenná s úrovňou SIS 1+;

d)

Komisia vykoná potrebné technické opatrenia na umožnenie prepojenia centrálneho SIS II s N.SIS II dotknutých členských štátov.

4.   Komisia o výsledkoch skúšok uskutočnených v súlade s odsekom 3 písm. c) informuje Európsky parlament.

5.   Každé rozhodnutie, ktoré Rada prijme v súlade s odsekom 2, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 12. júna 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Stanovisko z 25. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor zmenený a doplnený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18).

(3)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4.

(4)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

(6)  Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 47.

(9)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 2.

(10)  Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(12)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(13)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(14)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(15)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 53.

(16)  Rozhodnutie Rady 2004/849/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26).

(17)  Rozhodnutie Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78).

(18)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 439.


Top