Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0454

2007/454/ES: Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2007) 3183] (Text s významom pre EHP)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 87–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 75 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/454/oj

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/87


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2007) 3183]

(Text s významom pre EHP)

(2007/454/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (3), a najmä na jej články 63 ods. 3 a 66 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 2005/94/ES sa ustanovujú určité preventívne opatrenia týkajúce sa sledovania a včasného zistenia vtáčej chrípky, ako aj minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade zistenia ohniska tohto ochorenia hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí. V tejto smernici sa ustanovuje, že je potrebné stanoviť podrobné pravidlá, ktoré si epidemiologická situácia vyžiada ako doplnenie minimálnych kontrolných opatrení ustanovených touto smernicou. Dátum transpozície tejto smernice do vnútroštátnych predpisov členských štátov je 1. júl 2007.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2006/415/ES zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/135/ES (4), sa ustanovujú určité ochranné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať, aby sa zabránilo rozšíreniu tejto choroby, vrátane zriadenia oblastí A a B po podozrení na vznik ohniska tejto choroby alebo jeho potvrdení. Tieto oblasti sú uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2006/415/ES a tvoria ich územia v Českej republike, Maďarsku a v Spojenom kráľovstve. Toto rozhodnutie sa v súčasnosti uplatňuje do 30. júna 2007.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2006/416/ES zo 14. júna 2006 týkajúcim sa určitých prechodných opatrení v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou u hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí v Spoločenstve (5) sa ustanovujú opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v členských štátoch, ktoré v plnej miere netransponovali ustanovenia smernice 2005/94/ES. Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. júna 2007. Keďže smernicu 2005/94/ES je potrebné transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov do 1. júla 2007, opatreniami, ktoré sú v nej ustanovené sa nahradia opatrenia, ktoré sú v súčasnosti ustanovené v rozhodnutí 2006/416/ES.

(4)

Keďže sa ohniská vtáčej chrípky podtypu H5N1 naďalej vyskytujú, opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2006/415/ES by sa naďalej mali uplatňovať, ak sa zistí, že týmto vírusom je napadnutá hydina, čím sa nahradia opatrenia ustanovené v smernici 2005/94/ES.

(5)

V súčasnej epidemiologickej situácii je vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania rozhodnutia 2006/415/ES do 30. júna 2008.

(6)

Okrem toho odkazy v rozhodnutí 2006/415/ES na rozhodnutie 2006/416/ES by sa mali nahradiť odkazmi na smernicu 2005/94/ES.

(7)

Rozhodnutie 2006/415/ES by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2006/415/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky u hydiny v súlade so smernicou 2005/94/ES.“

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Oblasti A a B

1.   Oblasť uvedená v časti A prílohy (‚oblasť A’) je klasifikovaná ako vysokoriziková oblasť, ktorá pozostáva z ochranného pásma a pásma dozoru zriadených v súlade s článkom 16 smernice 2005/94/ES.

2.   Oblasť uvedená v časti B prílohy (‚oblasť B’) je klasifikovaná ako nízkoriziková oblasť, ktorá môže zahŕňať celé pásmo s obmedzeným pohybom alebo jeho časti, zriadené v súlade s článkom 16 smernice 2005/94/ES, a oddeľuje oblasť A od oblasti bez výskytu ochorenia v dotknutom členskom štáte, ak je takáto oblasť vymedzená, alebo od susediacich krajín.“

3.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ihneď po podozrení alebo potvrdení výskytu ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky spôsobenej vysokopatogénnym chrípkovým vírusom A podtypu H5, v prípade ktorého existuje podozrenie z výskytu alebo potvrdený výskyt neuraminidázy N1, dotknutý členský štát zriadi:

a)

oblasť A so zreteľom na právne požiadavky ustanovené v článku 16 smernice 2005/94/ES;

b)

oblasť B so zreteľom na geografické, administratívne, ekologické a epizootické faktory v súvislosti s vtáčou chrípkou.

Dotknutý členský štát oznámi oblasti A a B Komisii, ostatným členským štátom a prípadne verejnosti.“

b)

V článku 4 ods. 4 písm. b) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

v súlade s článkom 11 ods. 8 smernice 2005/94/ES najmenej 21 dní, ak ide o ochranné pásmo, a 30 dní, ak ide o pásmo dozoru, odo dňa ukončenia predbežného čistenia a dezinfekcie poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa vyskytlo ohnisko ochorenia; a“

4.

V článku 5 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Okrem obmedzení presunov hydiny, iných vtákov chovaných v zajatí, ich násadových vajec a výrobkov z takýchto vtákov podľa ustanovení smernice 2005/94/ES, ktoré sa vzťahujú na poľnohospodárske podniky v ochranných pásmach, pásmach dozoru a pásmach s obmedzeným pohybom, dotknutý členský štát zabezpečí, aby:“

5.

V článku 12 sa dátum „30. júna 2007“ nahrádza dátumom „30. júna 2008“.

6.

V prílohe sa dátum „30. júna 2007“ nahrádza dátumom „22. júla 2007“.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júla 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33); oprava (Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 164, 16.6.2006, s. 51. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/434/ES (Ú. v. EÚ L 161, 22.6.2007, s. 70).

(5)  Ú. v. EÚ L 164, 16.6.2006, s. 61. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/119/ES (Ú. v. ES L 51, 20.2.2007, s. 22).


Top