Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0757

Nariadenie Komisie (ES) č. 757/2007 z 29. júna 2007 o trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív (Text s významom pre EHP)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 87 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; Zrušil 32017R1145

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/757/oj

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 757/2007

z 29. júna 2007

o trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1), a najmä na jej článok 3 a článok 9d ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), a najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat.

(2)

V článku 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia vzťahujúce sa na žiadosti o povolenie kŕmnych doplnkových látok, ktoré boli predložené v súlade so smernicou 70/524/EHS pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosti o povolenie doplnkových látok uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu boli predložené pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Úvodné pripomienky k týmto žiadostiam podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS boli zaslané Komisii pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. S týmito žiadosťami sa má preto aj naďalej zaobchádzať podľa článku 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Boli predložené údaje na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie konzervačného prípravku s obsahom benzoátu sodného, kyseliny propiónovej a proprionátu sodného pre hovädzí dobytok na výkrm. Dňa 18. októbra 2006 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín predložil svoje stanovisko o bezpečnosti a účinnosti tohto prípravku. Z posúdenia vyplýva, že podmienky na toto povolenie ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS sú splnené. Malo by sa preto povoliť časovo neobmedzené používanie tohto prípravku, ako je určený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(6)

Používanie prípravku obsahujúceho kyselinu benzoovú sa prvýkrát dočasne povolilo pre ošípané na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 877/2003 (3). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto prípravku pre ošípané na výkrm boli predložené nové údaje. Z posúdenia vyplýva, že podmienky na toto povolenie ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS sú splnené. Malo by sa preto povoliť časovo neobmedzené používanie tohto prípravku, ako je určený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

(7)

Pri posudzovaní týchto žiadostí sa zistilo, že by sa mali vyžadovať určité postupy na ochranu pracovníkov pred vystavovaním sa pôsobeniu doplnkových látok uvedených v prílohách. Takáto ochrana by sa mala zabezpečiť prostredníctvom uplatňovania smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (4).

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok patriaci do skupiny „konzervačné látky“, ako je určený v prílohe I, sa povoľuje bez časového obmedzenia ako doplnková látka vo výžive zvierat podľa podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 2

Prípravok patriaci do skupiny „regulátory kyslosti“, ako je určený v prílohe II, sa povoľuje bez časového obmedzenia ako doplnková látka vo výžive zvierat podľa podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Ú. v. EÚ L 126, 22.5.2003, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

mg/kg obilnín

Konzervačné prípravky

E700

benzoát sodný 140 g/kg

kyselina propiónová 370 g/kg

propionát sodný 110 g/kg

 

Zloženie doplnkovej látky:

benzoát sodný: 140 g/kg

kyselina propiónová: 370 g/kg

propionát sodný: 110 g/kg

voda: 380 g/kg

 

Účinné zložky:

benzoát sodný C7H5O2Na

kyselina propiónová C3H6O2

propionát sodný C3H5O2Na

dobytok na výkrm

3 000

22 000

na konzerváciu obilnín s vlhkosťou viac ako 15 %

bez časového obmedzenia


PRÍLOHA II

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva

Regulátory kyslosti

E210

kyselina benzoová

C7H6O2

ošípané na výkrm

5 000

10 000

V návode na použitie musí byť uvedené:

 

„Doplnkové krmivá s obsahom kyseliny benzoovej sa nesmú ošípaným na výkrm podávať ako jediné krmivo.“

 

„Na účely bezpečnosti používateľov: Mali by sa prijať opatrenia s cieľom minimalizovať vznik dýchateľného prachu z tejto doplnkovej látky. K dispozícii sú karty bezpečnostných údajov o prípravku.“

bez časového obmedzenia


Top