Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0754

Nariadenie Rady (ES) č. 754/2007 z  28. júna 2007 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

OJ L 172, 30.6.2007, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/754/oj

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/26


NARIADENIE RADY (ES) č. 754/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na regeneráciu zásob tresky (2), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 1941/2006 (3) sa stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Baltskom mori na rok 2007.

(2)

V nariadení (ES) č. 1941/2006 sa stanovuje, že dodatočné dni zákazu, ktoré majú prideliť členské štáty v určitých subdivíziách Baltského mora, sa majú rozdeliť do období minimálne 5 dní. Toto ustanovenie by sa však nemalo uplatňovať v prípade, že dodatočné dni zákazu sú spojené s jedným zo stanovených období uzavretia rybolovu ustanovených v uvedenom nariadení, ak celkové obdobie uzavretia rybolovu trvá alebo je viac ako 5 dní. Pridelenie dodatočných dní zákazu by sa malo spätne objasniť.

(3)

Je potrebné objasniť ustanovenia o určených prístavoch.

(4)

Unášané lovné šnúry by sa mali vylúčiť z typov výstroja, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia rybolovného úsilia, keďže tento typ výstroja sa nepoužíva na lov tresky.

(5)

Keďže sa nepovažuje za potrebné ponechať odkaz na subdivíziu 27, pokiaľ ide o obmedzenia rybolovného úsilia v Baltskom mori z dôvodu minimálnych úlovkov tresky v tejto subdivízii, odkaz na túto subdivíziu by sa mal vypustiť.

(6)

V nariadení Rady (ES) č. 2015/2006 (4) sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb.

(7)

S cieľom zabezpečiť správne určenie oblasti, v ktorej sa kvóta môže vyloviť, by sa mali v uvedenom nariadení objasniť opisy niektorých rybolovných zón.

(8)

Pre niektoré druhy sa v uvedenom nariadení uviedli nesprávne kvóty a poznámky pod čiarou a mali by sa opraviť.

(9)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 (5) sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov.

(10)

Je potrebné objasniť niektoré osobitné ustanovenia o vykládke alebo prekládke mrazených rýb, ktoré ulovili rybárske plavidlá tretej krajiny v oblasti dohovoru NEAFC.

(11)

S cieľom zabezpečiť správne určenie oblasti, v ktorej sa kvóta môže vyloviť, je potrebné objasniť názov prílohy IA k nariadeniu (ES) č. 41/2007 a určité opisy rybolovných zón.

(12)

Konečné obmedzenia úlovkov pre rybolov piesočnicovitých rýb v zónach ICES IIa a IV a vo vodách ES v zóne ICES IIa sa stanovujú na základe odporúčania Medzinárodnej rady pre prieskum mora (ICES) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) a podľa bodu 8 prílohy IID k nariadeniu (ES) č. 41/2007. Piesočnicovité ryby sú populáciou Severného mora, ktorú využíva aj Nórsko, ale ktorá sa v súčasnosti neriadi spoločne. Konečné obmedzenia úlovkov sú v súlade s dohodnutým záznamom záverov z konzultácií s Nórskom o rybolove z 22. mája 2007.

(13)

Podmienky, ktoré sa vzťahujú na kvóty vedľajších úlovkov rajotvarých rýb by sa mali obmedziť na množstvá rýb týchto druhov väčšie ako 200 kg.

(14)

Referenčné obdobie, ktoré súvisí s kvantifikáciou rybolovného úsilia vynaloženého flotilami, ktorým boli pridelené dodatočné dni na trvalé zastavenie rybolovných činností, sa uvádza nesprávne a malo by sa opraviť.

(15)

Súradnice, ktoré vymedzujú oblasť súvisiacu s technickými opatreniami v Írskom mori v prílohe III, nie sú správne a mali by sa opraviť.

(16)

Komisia pre rybolov v západnej a strednej časti Tichého oceánu prijala na svojom treťom výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo 11. – 15. decembra 2006, opatrenia na ochranu zdrojov tuniakovitých rýb a regulačné opatrenia, ktoré sa týkajú mečiara veľkého v určitých oblastiach. Tieto opatrenia by sa mali implementovať do práva Spoločenstva.

(17)

Na základe konzultácií medzi Spoločenstvom, Faerskými ostrovmi, Islandom, Nórskom a Ruskou federáciou, ktoré sa uskutočnili 18. januára 2007, sa dosiahla dohoda o rybolovných možnostiach, pokiaľ ide o atlanticko-škandinávske populácie sleďa (jarné neresenie sa rýb v nórskych vodách) v severovýchodnom Atlantiku. Podľa tejto dohody sa počet licencií Spoločenstva zvýši zo 77 na 93. Dohoda by sa mala zapracovať do právnych predpisov Spoločenstva.

(18)

Nariadenia (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2003 a (ES) č. 41/2007 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1941/2006

Prílohy I, II a III k nariadeniu (ES) č. 1941/2006 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2015/2006

Časť 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2015/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 41/2007

Nariadenie (ES) č. 41/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 51 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článku 28e ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93 kapitáni (alebo ich zástupcovia) všetkých rybárskych plavidiel, ktoré prevážajú ryby uvedené v článku 49, ktorí majú v úmysle vplávať do prístavu alebo uskutočniť vykládku alebo prekládku, to oznámia príslušným orgánom prístavu, ktorý chcú použiť, najmenej 3 pracovné dni pred odhadovaným časom príchodu.“;

2.

článok 52 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvý pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:

„1.   Príslušné orgány prístavného členského štátu môžu udeliť oprávnenie na vykládky alebo prekládky, len ak vlajkový štát rybárskeho plavidla, ktoré má v úmysle uskutočniť vykládku alebo prekládku, alebo v prípade, že plavidlo je zapojené do operácií prekládky mimo prístavu, vlajkový štát alebo štáty odovzdávajúcich plavidiel, potvrdili zaslaním kópie tlačiva zaslaného podľa článku 51 ods. 3 s riadne vyplnenou časťou B, že:“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Príslušné orgány prístavného členského štátu bezodkladne oznámia svoje rozhodnutie, či udelia oprávnenie na vykládku alebo prekládku alebo nie, a to tak, že Komisii a tajomníkovi NEAFC, ak sa vykladané alebo prekladané ryby ulovili v oblasti dohovoru NEAFC, zašlú kópiu tlačiva ustanoveného v prílohe IV časti I s riadne vyplnenou časťou C.“;

3.

článok 53 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Príslušné orgány členských štátov vykonávajú každý rok vo svojich prístavoch kontroly najmenej 15 % vykládok alebo prekládok, ktoré uskutočňujú rybárske plavidlá tretích krajín uvedené v článku 49.“;

4.

Prílohy IA, IIA, III a IV k nariadeniu (ES) č. 41/2007 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia uvedené v bodoch 1 a 2 prílohy I k tomuto nariadeniu, sa však uplatňuje od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 28. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 441/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 28).

(3)  Ú. v. EÚ L 367, 22.12.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 609/2007 (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 33).

(4)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 28. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 609/2007.

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 643/2007 (Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 1).


PRÍLOHA I

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1941/2006 sa týmto menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

poznámka pod čiarou č. 1 pod druhom treska v podoblastiach 25 – 32 (vody ES) a pod druhom treska v podoblastiach 22 – 24 (vody ES) sa vypúšťa a

b)

dodatok I k prílohe I sa vypúšťa.

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 1.1 sa nahrádza takto:

„1.1.

Rybolov vlečnými sieťami, záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk najmenej 90 mm alebo rybolov žiabrovými sieťami na lov pri dne, zamotávacími sieťami a viacstennými žiabrovými sieťami s veľkosťou ôk najmenej 90 mm alebo rybolov lovnými šnúrami na lov pri dne alebo dlhými lovnými šnúrami okrem unášaných lovných šnúr sa zakazuje:

a)

od 1. do 7. januára, od 31. marca do 1. mája a 31. decembra v podoblastiach 22 – 24 a

b)

od 1. do 7. januára, od 5. do 10. apríla, od 1. júla do 31. augusta a 31. decembra v podoblastiach 25 a 26.“;

b)

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.

Členské štáty v prípade rybárskych plavidiel plávajúcich pod ich vlajkou zabezpečia, aby sa zakázal aj rybolov vlečnými sieťami, záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk najmenej 90 mm alebo rybolov žiabrovými sieťami na lov pri dne, zamotávacími sieťami a viacstennými žiabrovými sieťami s veľkosťou ôk najmenej 90 mm alebo rybolov lovnými šnúrami na lov pri dne alebo dlhými lovnými šnúrami okrem unášaných lovných šnúr na:

a)

77 kalendárnych dní v podoblastiach 22 – 24 mimo obdobia uvedeného v bode 1.1 písm. a) a

b)

67 kalendárnych dní v podoblastiach 25 a 26 mimo obdobia uvedeného v bode 1.1 písm. b).

Členské štáty rozdelia dni uvedené v písmenách a) a b) do období minimálne piatich dní, ak sa dni uvedené v písmenách a) a b) nepridajú k obdobiam stanoveným v bode 1.1 písm. a) a b) v uvedenom poradí, okrem 31. decembra.“;

c)

dopĺňa sa tento bod:

„1.3.

Pri rybolove unášanými lovnými šnúrami v rámci období a dní stanovených v bodoch 1.1 a 1.2 sa treska na palube neuchováva.“

3.

V prílohe III sa bod 2.7.1 nahrádza takto:

„2.7.1.

Ak členský štát určil prístavy na vykládku tresky, rybárske plavidlá, ktoré na palube uchovávajú viac ako 750 kg tresky v živej hmotnosti, môžu túto tresku vykladať výlučne v určených prístavoch.“


PRÍLOHA II

Časť 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2015/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Položka, ktorá sa týka beryxov vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín zón ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

beryxy

Beryx spp.

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Španielsko

74

74

 

Francúzsko

20

20

 

Írsko

10

10

 

Portugalsko

214

214

 

Spojené kráľovstvo

10

10

 

ES

328

328“

 

2.

Položka, ktorá sa týka druhu dlhochvost tuponosý v zóne ICES IIIa a vodách Spoločenstva zón ICES IIIbcd, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

IIIa a vody Spoločenstva IIIbcd

Rok

2007

2008

 

Dánsko

1 002

946

 

Nemecko

6

5

 

Švédsko

52

49

 

ES

1 060

1 000“

 

3.

Položka, ktorá sa týka druhu dlhochvost tuponosý vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín zón ICES VIII, IX, X, XII a XIV a V (grónske vody), sa nahrádza takto:

„Druh

:

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Nemecko

40

40

 

Španielsko

4 391

4 391

 

Francúzsko

202

202

 

Írsko

9

9

 

Spojené kráľovstvo

18

18

 

Lotyšsko

71

71

 

Litva

9

9

 

Poľsko

1 374

1 374

 

ES

6 114

6 114“

 

4.

Položka, ktorá sa týka druhu Hoplostethus atlanticus vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín zón ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII a XIV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Španielsko

4

3

 

Francúzsko

23

15

 

Írsko

6

4

 

Portugalsko

7

5

 

Spojené kráľovstvo

4

3

 

ES

44

30“

 

5.

Položka, ktorá sa týka druhu molva modrá vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín zón ICES VI a VII, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Molva modrá

Molva dypterygia

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín VI a VII (2)

Rok

2007

2008

 

Nemecko

26

21

 

Estónsko

4

3

 

Španielsko

83

67

 

Francúzsko

1 898

1 518

 

Írsko

7

6

 

Litva

2

1

 

Poľsko

1

1

 

Spojené kráľovstvo

482

386

 

Ostatné (1)

7

6

 

ES

2 510

2 009

 

6.

Položka, ktorá sa týka druhu pagel bledý vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Pagel bledý

Pagellus bogaraveo

Zóna

:

X (vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín)

Rok

2007

2008

 

Španielsko (3)

10

10

 

Portugalsko (3)

1 116

1 116

 

Veľká Británia (3)

10

10

 

ES (3)

1 136

1 136

 


(1)  Výhradne na vedľajšie úlovky. V rámci tejto kvóty nie sú povolené žiadne cielené rybolovy.

(2)  Členské štáty zabezpečia, aby bol lov molvy modrej vedecky monitorovaný, a to najmä činnosti tých rybárskych plavidiel, ktoré v roku 2005 vyložili viac ako 30 ton molvy modrej. Všetky plavidlá vopred oznamujú vykládku väčšieho množstva ako 5 ton molvy modrej a na konci akejkoľvek rybárskej plavby nevykladajú viac ako 25 ton molvy modrej.“

(3)  V decembri 2007 sa môže vyloviť maximálne 10 % z kvóty na rok 2008.“


PRÍLOHA III

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 41/2007 sa týmto menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha IA sa mení a dopĺňa takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

b)

Položka, ktorá sa týka piesočnicovitých v zóne ICES IIIa; vo vodách ES zón ICES IIa a IV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Piesočnicovité

Ammodytidae

Zóna

:

IIIa; vody ES zón IIa a IV (1)

SAN/2A3A4.

Dánsko

144 324 (2)

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Spojené kráľovstvo

3 155 (3)

Všetky členské štáty

5 521 (4)  (5)

ES

153 000 (6)

Nórsko

20 000 (7)

TAC

nepodstatné (8)

c)

Položka, ktorá sa týka druhu sleď atlantický v zóne ICES IV severne od 53° 30′ s. š., sa nahrádza takto:

„Druh

:

Sleď atlantický (9)

Clupea harengus

Zóna

:

Vody ES a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. š.

HER/04A., HER/04B.

Dánsko

50 349

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

34 118

Francúzsko

19 232

Holandsko

47 190

Švédsko

3 470

Spojené kráľovstvo

50 279

ES

204 638

Nórsko

50 000 (10)

TAC

341 063

V rámci uvedených kvót sa v špecifikovaných zónach nemôžu uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody južne od 62° s. š. (HER/*04N-)

ES

50 000“

d)

Položka, ktorá sa týka druhu sleď atlantický v zónach ICES Vb a VIb a vodách ES zóny ICES VIaN, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

Vody ES a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN (11)

HER/5B6ANB.

Nemecko

3 727

Preventívny TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Francúzsko

705

Írsko

5 036

Holandsko

3 727

Spojené kráľovstvo

20 145

ES

33 340

Faerské ostrovy

660 (12)

TAC

34 000

e)

Položka, ktorá sa týka druhu treska jednoškvrnná v zónach ICES VIb, XII a XIV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

Vody ES a medzinárodné vody VIb, XII a XIV

HAD/6B1214

Belgicko

10

Analytický TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

12

Francúzsko

509

Írsko

363

Spojené kráľovstvo

3 721

ES

4 615

TAC

4 615“

f)

Položka, ktorá sa týka rajotvarých vo vodách ES zón IIa a IV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Rajotvaré

Rajidae

Zóna

:

Vody ES zón IIa a IV

SRX/2AC4-C

Belgicko

369 (13)

Preventívny TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Dánsko

14 (13)

Nemecko

18 (13)

Francúzsko

58 (13)

Holandsko

314 (13)

Spojené kráľovstvo

1 417 (13)

ES

2 190 (13)

TAC

2 190

2.

Príloha IIA sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 10.1 sa nahrádza takto:

„10.1.

Komisia môže prideliť členským štátom dodatočný počet dní, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblasti, ak preváža na palube ktorýkoľvek z druhov výstroja uvedených v bode 4.1, na základe trvalých vyradení rybárskych plavidiel z prevádzky, ku ktorým došlo od 1. januára 2002. Rybolovné úsilie v roku 2001 merané v kilowattdňoch odvolaných plavidiel používajúcich predmetný výstroj v príslušnej oblasti sa vydelí rybolovným úsilím, ktoré vynaložili všetky plavidlá používajúce takýto výstroj v roku 2001. Dodatočný počet dní sa potom vypočíta vynásobením takto vypočítaného pomeru počtom pôvodne pridelených dní. Akákoľvek časť dňa, ktorá je výsledkom tohto výpočtu, sa zaokrúhľuje k najbližšiemu celému dňu. Tento bod sa neuplatňuje, ak sa plavidlo nahradilo v súlade s bodom 5.2 alebo ak sa odvolanie využilo už v predchádzajúcich rokoch na získanie ďalších dní na mori.“;

b)

bod 11.4 sa nahrádza takto:

„11.4.

Komisia môže členským štátom na základe pilotného projektu zlepšených údajov prideliť v období od 1. februára 2007 do 31. januára 2008 šesť dodatočných dní, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblasti uvedenej v bode 2.1 písm. c), keď preváža na palube výstroj uvedený v bode 4.1 písm. a) bodoch iv) a v).“;

c)

bod 11.5 sa nahrádza takto:

„11.5.

Komisia môže členským štátom na základe pilotného projektu zlepšených údajov prideliť v období od 1. februára 2007 do 31. januára 2008 dvanásť dodatočných dní, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblasti uvedenej v bode 2.1 písm. c), keď preváža na palube výstroj uvedený v bode 4.1 okrem výstroja uvedeného v bode 4.1 písm. a) bodoch iv) a v).“

3.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 8.1 sa nahrádza takto:

„8.1.

V období od 14. februára 2007 do 30. apríla 2007 je zakázané používať akékoľvek vlečné siete na lov pri dne, záťahové siete alebo podobné vlečné siete, akékoľvek žiabrové siete, pascové splietané siete alebo podobné statické siete alebo akýkoľvek rybársky výstroj obsahujúci háčiky v časti zóny ICES VIIa, ktorá je vymedzená:

východným pobrežím Írska a východným pobrežím Severného Írska a

priamkami, ktoré postupne spájajú nasledujúce zemepisné súradnice,

bod na východnom pobreží Ardského polostrova v Severnom Írsku na 54o 30′ s. š.,

54° 30′ s. š., 04° 50′ z. d.,

53° 15′ s. š., 04° 50′ z. d.,

bod na východnom pobreží Írska na 53o 15′vs. š.“;

b)

bod 9.4 sa nahrádza takto:

„9.4.

Odchylne od bodu 9.3 sa povoľuje používať tento výstroj:

a)

žiabrové siete s veľkosťou ôk rovnou alebo väčšou ako 120 mm a menšou ako 150 mm, a to za predpokladu, že sa používajú vo vodách, kde je zmapovaná hĺbka menej ako 600 metrov, nie sú viac ako 100 ôk hlboko, ich pomer visenia nie je menší ako 0,5 a sú vybavené plavákmi alebo rovnocenným plávacím vybavením. Siete sú maximálne 2,5 km dlhé a celková dĺžka všetkých sietí nasadených súčasne nepresahuje 25 km na plavidlo. Maximálny čas namočenia je 24 hodín; alebo

b)

pascové splietané siete s veľkosťou ôk najmenej 250 mm za predpokladu, že sa používajú vo vodách, kde je zmapovaná hĺbka menej ako 600 metrov, nie sú viac ako 15 ôk hlboko, ich pomer visenia nie je menší ako 0,33 a nie sú vybavené plavákmi alebo iným plávacím vybavením. Siete sú maximálne 10 km dlhé. Celková dĺžka všetkých sietí nasadených súčasne nepresahuje 100 km na plavidlo. Maximálny čas namočenia je 72 hodín.

Táto odchýlka sa neuplatňuje v regulačnej oblasti NEAFC.“;

c)

bod 21 sa nahrádza takto:

„21.   Západná a stredná časť Tichého oceánu

21.1.

Členské štáty zabezpečia, aby celkové rybolovné úsilie zamerané na tuniaka okatého, tuniaka žltoplutvého, tuniaka pruhovaného a juhotichomorského tuniaka dlhoplutvého v oblasti Dohovoru o zachovaní a riadení zdrojov veľmi sťahovavých druhov rýb v západnej a strednej časti Tichého oceánu (‚oblasť dohovoru’) sa obmedzilo na rybolovné úsilie ustanovené v partnerských dohodách o rybolove medzi Spoločenstvom a pobrežnými štátmi tohto regiónu.

21.2.

Členské štáty, ktorých plavidlá majú oprávnenie na rybolov v oblasti dohovoru, vypracujú plány riadenia na použitie zakotvených alebo neukotvených zariadení na zhlukovanie rýb (FAD). Tieto plány riadenia zahŕňajú stratégie na obmedzenie vplyvu na mladé jedince tuniaka okatého a tuniaka žltoplutvého.

21.3.

Plány riadenia uvedené v bode 21.2 sa predložia Komisii najneskôr do 15. októbra 2007. Komisia tieto plány riadenia skompiluje a najneskôr do 31. decembra 2007 predloží plán riadenia Spoločenstva sekretariátu Komisie pre rybolov v západnej a strednej časti Tichého oceánu (WCPFC).

21.4.

Počet plavidiel Spoločenstva, ktoré lovia mečiara veľkého v oblastiach južne od 20° j. š. v oblasti dohovoru, neprekročí 14 plavidiel. Účasť Spoločenstva sa obmedzí na plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Španielska.“

4.

Príloha IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť I sa nahrádza takto:

„ČASŤ I

Obmedzenia počtu licencií a povolení na rybolov pre plavidlá Spoločenstva, ktoré lovia vo vodách tretích krajín

Oblasť rybolovu

Rybolov

Počet licencií

Rozdelenie licencií medzi členské štáty

Maximálny počet plavidiel prítomných v rovnakom čase

Nórske vody a rybárska zóna v okolí ostrova Jan Mayen

Sleď atlantický, severne od 62° 00′ s. š.

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Druhy žijúce pri morskom dne, severne od 62° 00′ s. š.

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makrela atlantická, južne od 62° 00′ s. š., rybolov kruhovými záťahovými sieťami

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

nepodstatné

Makrela atlantická, južne od 62° 00′ s. š., rybolov vlečnými sieťami

19

nepodstatné

Makrela atlantická, severne od 62° 00′ s. š., rybolov kruhovými záťahovými sieťami

11 (15)

DK: 11

nepodstatné

Priemyselné druhy, južne od 62° 00′ s. š.

480

DK: 450, UK: 30

150

Vody Faerských ostrovov

Všetky druhy rybolovu vlečnými sieťami pomocou plavidiel s dĺžkou najviac 180 stôp v zóne od 12 do 21 míľ od faerských pobrežných línií.

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Riadený rybolov tresky škvrnitej a tresky jednoškvrnnej sieťami s minimálnou veľkosťou ôk 135 mm, obmedzený na oblasť južne od 62° 28′ s. š. a východne od 6° 30′ z. d.

8 (16)

 

4

 

Rybolov vlečnými sieťami mimo zóny do 21 míľ od faerskej pobrežnej línie. V období od 1. marca do 31. mája a od 1. októbra do 31. decembra tieto plavidlá môžu pôsobiť v oblasti medzi 61° 20′ s. š. a 62° 00′ s. š. a od 12 do 21 míľ od pobrežných línií.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Lov molvy modrej pomocou vlečných sietí s minimálnou veľkosťou ôk 100 mm v oblasti južne 61° 30′ s. š. a západne od 9° 00′ z. d. a v oblasti medzi 7° 00′ z. d. a 9° 00′ z. d. južne od 60° 30′ s. š. a v oblasti juhozápadne od spojnice bodov so súradnicami 60° 30′ s. š., 7° 00′ z. d. a 60° 00′ s. š., 6° 00′ z. d.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Riadený rybolov tresky tmavej vlečnými sieťami s minimálnou veľkosťou ôk 120 mm a s možnosťou použiť popruhy okolo koncového rukávca.

70

 

22 (18)

Rybolov tresky belasej. Celkový počet licencií sa môže zvýšiť o štyri plavidlá tvoriace páry, ak by faerské orgány zaviedli osobitné pravidlá prístupu do oblasti nazývanej ‚hlavná oblasť rybolovu tresky belasej’.

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Rybolov pomocou lovných šnúr

10

UK: 10

6

Rybolov makrely atlantickej

12

DK: 12

12

Rybolov sleďa atlantického severne od 62° s. š.

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

b)

Časť II sa nahrádza takto:

„ČASŤ II

Obmedzenia počtu licencií a povolení na rybolov pre plavidlá tretích krajín loviace vo vodách Spoločenstva

Vlajkový štát

Rybolov

Počet licencií

Maximálny počet plavidiel prítomných v rovnakom čase

Nórsko

Sleď atlantický, severne od 62° 00′ s. š.

20

20

Faerské ostrovy

Makrela atlantická, VIa (severne od 56o 30′ s. š.), VIIe, f, h, stavridy, IV, VIa (severne od 56o 30′ s. š.), VIIe, f, h; sleď atlantický, VIa (severne od 56o 30′ s. š.)

14

14

Sleď atlantický, severne od 62° 00′ s. š.

21

21

Sleď atlantický, IIIa

4

4

Priemyselný rybolov tresky koruškovitej a šproty severnej, IV, VIa (severne od 56o 30′ s. š.): piesočnicovité, IV (vrátane nevyhnutných vedľajších úlovkov tresky belasej)

15

15

Molva veľká a mieň lemovaný

20

10

Treska belasá, II, VIa (severne od 56o 30′ s. š.), VIb, VII (západne od 12o 00′ z. d.)

20

20

Molva modrá

16

16

Venezuela

Ryby z čeľade Lutjanidae  (19) (vody Francúzskej Guyany)

41

pm

Žraloky (vody Francúzskej Guyany)

4

pm


(1)  Okrem vôd do 6 míľ od pobrežných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

(2)  Z toho najviac 125 459 ton sa môže vyloviť vo vodách ES zón IIa a IV. Zvyšných 18 865 ton sa môže vyloviť len v zóne ICES IIIa.

(3)  Z toho najviac 2 742 ton sa môže vyloviť vo vodách ES zón IIa a IV. Zvyšných 413 ton sa môže vyloviť len vo vodách ES zóny ICES IIIa.

(4)  Z toho najviac 4 799 ton sa môže vyloviť vo vodách ES zón ICES IIa a IV. Zvyšných 722 ton sa môže vyloviť len v zóne ICES IIIa; členské štáty okrem Švédska môžu loviť len vo vodách ES zón ICES IIIa.

(5)  Okrem Dánska a Spojeného kráľovstva.

(6)  Z toho najviac 133 000 ton sa môže vyloviť vo vodách ES zón ICES IIa a IV. Zvyšných 20 000 ton sa môže vyloviť len v zóne ICES IIIa.

(7)  Vyloví sa v zóne ICES IV.

(8)  V zónach ICES IIa a IV sa v súlade s dohodnutým záznamom s Nórskom z 22. mája 2007 nemôže vyloviť viac ako 170 000 ton.“

(9)  Vykládky sleďa atlantického uloveného s použitím sietí s veľkosťou ôk najmenej 32 mm. Členské štáty musia informovať Komisiu o svojich vykládkach sleďa atlantického, pričom musia rozlišovať medzi zónami ICES IVa a IVb.

(10)  Môže sa loviť vo vodách ES. Úlovky vylovené v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať z podielu Nórska na TAC.

Osobitné podmienky

V rámci uvedených kvót sa v špecifikovaných zónach nemôžu uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody južne od 62° s. š. (HER/*04N-)

ES

50 000“

(11)  Odkaz na populácie sleďa atlantického v zóne ICES VIa severne od 56o 00′ s. š. a v tej časti zóny VIa, ktorá leží východne od 07o 00′ z. d. a severne od 55o 00′ s. š., okrem Clyde.

(12)  Túto kvótu možno uloviť len v zóne ICES VIa severne od 56o 30′ s. š.“

(13)  Kvóta pre vedľajší úlovok. Ak sa za akékoľvek neprerušené 24-hodinové obdobie uloví viac ako 200 kg týchto druhov, nemali by v živej hmotnosti tvoriť viac ako 25 % úlovku uchovávaného na palube.“

(14)  Toto rozdelenie platí pre rybolov kruhovou záťahovou sieťou a vlečnou sieťou.

(15)  Vyberie sa z 11 licencií na rybolov makrely atlantickej kruhovou záťahovou sieťou južne od 62° 00′ s. š.

(16)  Podľa dohodnutého záznamu z roku 1999, čísla pre riadený rybolov tresky škvrnitej a tresky jednoškvrnnej sú zahrnuté v číslach pre ‚všetky druhy rybolovu vlečnými sieťami pomocou plavidiel s dĺžkou najviac 180 stôp v zóne od 12 do 21 míľ od faerských pobrežných línií’.

(17)  Tieto čísla označujú maximálny počet plavidiel prítomných v rovnakom čase.

(18)  Tieto čísla sú zahrnuté v číslach pre ‚rybolov vlečnými sieťami mimo zóny do 21 míľ od faerských pobrežných línií’.“

(19)  Loví sa výlučne dlhými lovnými šnúrami alebo pascami (ryby z čeľade Lutjanidae) alebo dlhými lovnými šnúrami alebo sieťami s minimálnou veľkosťou ôk 100 mm v hĺbkach väčších ako 30 m (žraloky). Na vydanie týchto licencií je potrebné predložiť doklad o tom, že existuje platná zmluva medzi majiteľom lode žiadajúcim o licenciu a spracovateľským podnikom nachádzajúcim sa v departemente Francúzska Guyana, ktorá obsahuje povinnosť vyložiť najmenej 75 % celkového úlovku rýb z čeľade Lutjanidae alebo 50 % celkového úlovku žraloka z dotknutého plavidla v uvedenom departemente, aby sa mohli spracovať v závode uvedeného podniku.

Uvedenú zmluvu musia schváliť francúzske orgány, ktoré zabezpečia, aby bola v súlade so skutočnou kapacitou zmluvného spracovateľského podniku, ako aj s cieľmi rozvoja hospodárstva Guyany. Kópia riadne schválenej zmluvy sa priloží k žiadosti o licenciu.

Ak francúzske orgány odmietnu zmluvu schváliť, oznámia toto zamietnutie dotknutej strane a Komisii a uvedú dôvody zamietnutia.“


Top