Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0652

Nariadenie Komisie (ES) č. 652/2007 z  8. júna 2007 o zatriedení určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

OJ L 153, 14.6.2007, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 251 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/652/oj

14.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 652/2007

z 8. júna 2007

o zatriedení určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovanie tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno odvolávať naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júna 2007

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 580/2007 (Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(kód KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Replika konkrétneho mobilného telefónu (tzv. maketa).

Výrobok je vyrobený najmä z plastu. Nemá elektronické súčiastky.

Z hľadiska veľkosti, vzhľadu a hmotnosti sú tieto výrobky totožné s charakteristickými vlastnosťami konkrétneho modelu.

Je vybavený tlačidlami, ktoré pri stláčaní vyvolávajú pocit, že ide o tlačidlá skutočného telefónu.

3926 90 97

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami interpretácie kombinovanej nomenklatúry 1 a 6 a znením číselných kódov KN 3926, 3926 90 a 3926 90 97.

Vzhľadom na jeho konštrukciu a skutočnosť, že nemá funkcie mobilného telefónu, výrobok je vylúčený z položky 8517.

Hoci tento výrobok je replikou konkrétneho mobilného telefónu (tým, že vyzerá ako mobilný telefón) a má tlačidlá, ktoré vyvolávajú pocit, že ide o mobilný telefón, nevykazuje iný znak ani vlastnosť predmetného modelu. Jeho hlavnou úlohou je ukázať, ako v skutočnosti vyzerá konkrétny mobilný telefón. Preto je tento výrobok vylúčený z položky 9023.

Výrobok sa zatrieďuje na základe materiálu, z ktorého je vyrobený (plasty).

2.

Tzv. samonafukovací matrac určený na vonkajšie použitie s nasledujúcimi rozmermi: 185 cm (dĺžka), 66 cm (šírka) a 3,8 cm (výška).

Vonkajší povrch výrobku pozostáva z textilnej tkaniny zo syntetických vlákien, potiahnutej z vnútornej strany plastom. Obsahuje tenkú vrstvu (hrúbka približne 3,5 cm) pórovitej polyuretánovej peny.

Vonkajší povrch výrobku zvyšuje trenie s ostatnými výrobkami (napr. spacími vakmi) a je trvanlivý, odoláva špine, vlhkosti a prepichnutiu.

Má ventil, ktorý umožňuje napúšťanie vzduchu pri rozvinutí a vypúšťanie vzduchu pri zrolovaní výrobku.

6306 40 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami interpretácie kombinovanej nomenklatúry 1 a 6 a znením číselných kódov KN 6306 a 6306 40 00.

Výrobok je tovar na táborenie vzhľadom na jeho objektívne vlastnosti (trenie, odolnosť proti špine, trvanlivosť) a skutočnosť, že je určený na vonkajšie použitie.

Výrobok je vylúčený z 94. kapitoly, pretože ide o nafukovací matrac [pozri poznámku č. 1 písm. a) k 94. kapitole].

Výrobok sa má zatriediť do podpoložky 6306 40 00 ako nafukovací matrac z textílie, lebo ide o kempingový tovar.

3.

Plavidlo typu „katamarán“ určené na prepravu osôb.

Má dĺžku približne 49 metrov a dosahuje maximálnu rýchlosť 34 uzlov (približne 63 kilometrov za hodinu). Prepravná kapacita plavidla je 600 pasažierov.

Je určené na plavbu po riekach, v ústiach riek alebo v pobrežných vodách. Je však skonštruované tak, aby sa mohlo plaviť po mori, ale bez cestujúcich.

Nie je skonštruované na prepravu cestujúcich na vzdialenosť viac ako 20 námorných míľ (približne 37 kilometrov) od brehu.

8901 10 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami interpretácie kombinovanej nomenklatúry 1 a 6 a znením číselných kódov KN 8901, 8901 10 a 8901 10 90.

Daný katamarán je plavidlo určené na prepravu cestujúcich po riekach, v ústiach riek alebo v pobrežných vodách. Keďže nie je skonštruované na prepravu cestujúcich na viac ako určitú vzdialenosť od brehu, nemožno ho považovať za plavidlo na „prepravu osôb“ na mori. V dôsledku toho výrobok nemožno považovať za „plavidlo na námornú plavbu“ (pozri doplnkovú poznámku č. 1 k 89. kapitole).

4.

Replika zmenšeného modelu (modelu v zmenšenej mierke) futbalového štadióna vyrobeného najmä z plastu na podstavci z drevovláknitej dosky.

Nemá pohyblivé zložky.

9503 00 95

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami interpretácie kombinovanej nomenklatúry 1 až 6 a znením číselných kódov KN 9503 00 a 9503 00 95.

Výrobok sa nemôže zatriediť do položky 9023, pretože nie je určený na predvádzacie účely.

Výrobok sa nemôže zatriediť podľa svojho základného materiálu, pretože ide o zmenšený model (model v zmenšenej mierke) určený na rekreačné účely položky 9503. Takéto modely môžu byť nemechanické alebo určené iba na vystavenie, alebo na predvádzanie a nemusia byť vytvorené na hranie.


Top