Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0446

Nariadenie Komisie (ES) č. 446/2007 z  23. apríla 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2273/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 v oblasti prehľadu cien určitého hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva

OJ L 106, 24.4.2007, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 1041–1042 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; Zrušil 32013R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/446/oj

24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 446/2007

z 23. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2273/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 v oblasti prehľadu cien určitého hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 41,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2273/2002 (2) sa ustanovujú podmienky zaznamenávania cien pre rozličné kategórie hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch členských štátov. V prílohách k uvedenému nariadeniu sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytnúť na účely prieskumu cien pre každú z týchto kategórií.

(2)

Na žiadosť Írska by sa prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 2273/2002 mali čiastočne zrevidovať vzhľadom na vývoj trhu s dobytkom v tomto členskom štáte, čím sa zabezpečí, že prieskum cien sa bude naďalej zakladať na reprezentatívnych trhoch.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2273/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2273/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti E prílohy I sa bod 1 nahrádza takto:

„1.   Reprezentatívne trhy

Minimálne 2 trhy“.

2.

V časti D prílohy II sa bod 1 nahrádza takto:

„1.   Reprezentatívne trhy

Minimálne 2 trhy“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 347, 20.12.2002, s. 15. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2172/2003 (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 8).


Top