Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0332

Nariadenie Komisie (ES) č. 332/2007 z 27. marca 2007 o technických opatreniach na zasielanie štatistiky železničnej dopravy (Text s významom pre EHP )

OJ L 88, 29.3.2007, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 191–203 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 108 - 120

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/332/oj

29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 332/2007

z 27. marca 2007

o technických opatreniach na zasielanie štatistiky železničnej dopravy

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Je potrebné dostatočne podrobne špecifikovať formát, v akom sa majú údaje o železničnej doprave zasielať Komisii (Eurostatu), aby sa zabezpečilo rýchle a nákladovo efektívne spracovanie údajov.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program, zriadeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technický formát na zasielanie údajov Komisii (Eurostatu) je stanovený v prílohe.

Členské štáty používajú tento formát pre údaje za referenčný rok 2007 a nasledujúce roky.

Článok 2

Údaje a metaúdaje poskytované podľa nariadenia (ES) č. 91/2003 zasielajú v elektronickom formáte do jediného vstupného bodu pre údaje v Komisii (Eurostate) všetky organizácie určené orgánmi jednotlivých štátov. Údaje sa zasielajú v súlade so štandardom na výmenu údajov, ktorý špecifikuje Eurostat.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2007

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1192/2003 (Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA

TECHNICKÝ FORMÁT NA ZASIELANIE ÚDAJOV

1.   ŠTRUKTÚRA ÚDAJOV

Záznamy s individuálnymi údajmi zasielané Eurostatu za každý štvrťrok, rok alebo za každých päť rokov obsahujú 9 súborov údajov, z ktorých každý zodpovedá prílohe k nariadeniu (ES) č. 91/2003. Tieto súbory údajov obsahujú nasledujúce údaje:

ročnú štatistiku o preprave tovaru – podrobné vykazovanie (príloha A),

ročnú štatistiku o preprave tovaru – zjednodušené vykazovanie (príloha B),

ročnú štatistiku o preprave osôb – podrobné vykazovanie (príloha C),

ročnú štatistiku o preprave osôb – zjednodušené vykazovanie (príloha D),

štvrťročnú štatistiku o preprave tovaru a osôb (príloha E),

päťročnú regionálnu štatistiku o preprave tovaru a osôb (príloha F),

päťročnú štatistiku dopravných prúdov na železničnej sieti (príloha G),

štatistiku nehôd (príloha H),

zoznam železničných podnikov, za ktoré sa poskytuje štatistika (príloha I).

V prílohách B a D sa stanovili požiadavky na zjednodušené vykazovanie, ktoré môžu členské štáty používať namiesto podrobného vykazovania stanoveného v prílohách A a C v prípade, že členský štát nedosahuje hranicu stanovenú v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 91/2003.

2.   ZOZNAM POLÍ

Podľa nariadenia (ES) č. 91/2003 sa za každú prílohu zasiela jeden súbor údajov v cvs. tvare, v ktorom sa na oddelenie polí používa bodkočiarka „;“. Každý súbor údajov okrem súboru údajov C musí obsahovať údaje so všetkými povinnými tabuľkami, ktoré sa požadujú v prílohe. Pre každý súbor údajov je počet polí v jednotlivých záznamoch pevne určený. Inými slovami, musia byť zobrazené všetky polia, aj v prípade, že sú prázdne (prázdne pole označujú dva za sebou nasledujúce oddeľovače polí).

Jednotlivé polia sú opísané takto:

„číslo poľa“: určuje umiestnenie poľa v zázname;

„názov poľa“: vzťahuje sa na ukazovateľ z nariadenia (ES) č. 91/2003 alebo na interný identifikátor záznamu;

„opis“: krátky opis obsahu poľa;

„kódovanie“: v tabuľkách A2 a A4 sa určité polia kódujú podľa príloh J až K k nariadeniu (ES) č. 91/2003. Ďalšie pravidlá kódovania sú uvedené v tomto nariadení. Doplňujúce vysvetlenia a odporúčania ku kódovaniu uviedol Eurostat v usmerneniach pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 91/2003;

„typ poľa“: udáva, či pole obsahuje číselnú hodnotu alebo textovéový reťazec; všetky číselné hodnoty sa uvádzajú v celých číslach;

„maximálna dĺžka“: maximálna predpokladaná dĺžka údajov pre konkrétne pole. Príliš dlhé údaje sa nedajú načítať;

„znak dôvernosti údajov“ (FlagC): udáva, či členský štát považuje záznam za dôverný [nariadenie Rady (ES) č. 322/97 (1), článok 13 ods. 1, a nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/902 (2), článok 2];

„znak oprávnenia na šírenie dôverných údajov“ (FlagD) udáva, či sa dôverné údaje poskytnuté členskými štátmi môžu zverejniť [nariadenie (ES) č. 322/97, článok 13 ods. 2, a nariadenie (Euratom, EHS) č. 1588/90, článok 5 ods. 4]. V presne vymedzených prípadoch má teda Komisia právo zmeniť rozhodnutie členských štátov tým, že FlagD=1 zmení na FlagD=0, ak FlagC=1.

Súbor údajov pre prílohu A: Ročná štatistika prepravy tovaru – podrobné vykazovanie

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

A1 až A9

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

A0

textové

2

 

5

TransID

Druh prepravy

0

:

preprava spolu

1

:

vnútroštátna preprava

2

:

medzinárodná preprava – spolu

3

:

medzinárodná preprava – vývoz

4

:

medzinárodná preprava – dovoz

5

:

tranzitná preprava

textové

1

 

6

Goods

Druh tovaru

príloha J k nariadeniu

textové

2

 

7

DGoods

Druh nebezpečného tovaru

príloha K k nariadeniu

textové

3

 

8

LDG

Štát nakládky

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

XX

9

UNL

Štát vykládky

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

XX

10

Consgmt

Typ zásielky

1

:

celovlakové zásielky

2

:

celovozňové zásielky

3

:

ostatné

9

:

neznámy

textové

1

 

11

TTU

Typ prepravnej jednotky

1

:

kontajnery a výmenné nadstavby

2

:

návesy (bez sprievodu)

3

:

cestné vozidlá (so sprievodom)

9

:

neznámy

textové

1

 

12

Tonnes

Preprava tovaru spolu

tony

číselné

10

 

13

Tkm

Preprava tovaru spolu v 1 000 tonokilometroch

1 000 tkm

číselné

10

 

14

NbrITU

Počet intermodálnych prepravných jednotiek (ITU)

počet ITU

číselné

8

 

15

TeuITU

Intermodálne prepravné jednotky v TEU

TEU

číselné

8

 

16

TrainKM

Vlakové kilometre v nákladnej doprave v 1 000 km

1 000 vlkm

číselné

8

 

17

FlagC

Znak dôvernosti údajov

1

:

dôverné

0

:

nie dôverné

textové

1

 

18

FlagD

Znak oprávnenia na šírenie údajov

1

:

šírenie nie je povolené

0

:

šírenie je povolené

textové

1

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu A má každý záznam 18 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre rôzne tabuľky prílohy A. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

A1

A2

A3

A4

A5 (3)

A6

A7

A8

A9

1

RCount

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

TransID

*

 

*

 

 

*

*

*

 

6

Goods

 

*

 

 

 

 

 

 

 

7

DGoods

 

 

 

*

 

 

 

 

 

8

LDG

 

 

*

 

 

 

 

 

 

9

UNL

 

 

*

 

 

 

 

 

 

10

Consgmt

 

 

 

 

*

 

 

 

 

11

TTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tonnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

NbrITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TeuITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TrainKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

FlagC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

FlagD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbor údajov pre prílohu B: Ročná štatistika prepravy tovaru – zjednodušené vykazovanie

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

B1 až B2

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

A0

textové

2

 

5

TransID

Typ prepravy

0

:

preprava spolu

1

:

vnútroštátna preprava

2

:

medzinárodná preprava – spolu

3

:

medzinárodná preprava – vývoz

4

:

medzinárodná preprava – dovoz

5

:

tranzitná preprava

textové

1

 

6

Tonnes

Preprava tovaru spolu

tony

číselné

10

 

7

Tkm

Preprava tovaru spolu v 1 000 tonokilometroch

1 000 tkm

číselné

10

 

8

TrainKm

Vlakové kilometre v nákladnej doprave v 1 000 km

1 000 vlkm

číselné

8

 

9

FlagC

Znak dôvernosti údajov

1

:

dôverné

0

:

nie dôverné

textové

1

 

10

FlagD

Znak oprávnenia na šírenie údajov

1

:

šírenie nie je povolené

0

:

šírenie je povolené

textové

1

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu B má každý záznam 10 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre obidve tabuľky prílohy B. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

B1

B2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

TransID

*

 

6

Tonnes

 

 

7

Tkm

 

 

8

TrainKM

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Súbor údajov pre prílohu C: Ročná štatistika prepravy osôb – podrobné vykazovanie

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

C1 až C5

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

A0

textové

2

 

5

TransID

Typ prepravy

1

:

vnútroštátna preprava

2

:

medzinárodná preprava – spolu

3

:

medzinárodná preprava – vývoz

4

:

medzinárodná preprava – dovoz

textové

1

 

6

LDG

Štát nástupu

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

XX

7

UNL

Štát výstupu

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

XX

8

Pass

Preprava osôb spolu

osoby

číselné

10

 

9

Passkm

Preprava osôb spolu v 1 000 osobokilometroch

1 000 pkm

číselné

10

 

10

TrainKm

Vlakové kilometre v osobnej doprave v 1 000 km

1 000 vlkm

číselné

8

 

11

FlagC

Znak dôvernosti údajov

1

:

dôverné

0

:

nie dôverné

textové

1

 

12

FlagD

Znak oprávnenia na šírenie údajov

1

:

šírenie nie je povolené

0

:

šírenie je povolené

textové

1

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu C má každý záznam 12 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre rôzne tabuľky prílohy C. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

Predbežné (tabuľky C1 a C2) a definitívne spresnené údaje (tabuľky C3 a C4) sa zasielajú v rôznom čase, ale podľa rovnakej štruktúry.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

C1 (4)

C2 (4)

C3 (5)

C4 (5)

C5

1

RCount

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

5

TransID

* 1 & 2

* 3 & 4

* 1 & 2

* 3 & 4

 

6

LDG

 

*

 

*

 

7

UNL

 

*

 

*

 

8

Pass

 

 

 

 

 

9

Passkm

 

 

 

 

 

10

TrainKM

 

 

 

 

 

11

FlagC

 

 

 

 

 

12

FlagD

 

 

 

 

 

Súbor údajov pre prílohu D: Ročná štatistika prepravy osôb – zjednodušené vykazovanie

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

D1 až D2

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

A0

textové

2

 

5

Pass

Preprava osôb spolu

osoby

číselné

10

 

6

Passkm

Preprava osôb spolu v 1 000 osobokilometroch

1 000 oskm

číselné

10

 

7

TrainKm

Vlakové kilometre v osobnej doprave v 1 000 km

1 000 vlkm

číselné

8

 

8

FlagC

Znak dôvernosti údajov

1

:

dôverné

0

:

nie dôverné

textové

1

 

9

FlagD

Znak oprávnenia na šírenie údajov

1

:

šírenie nie je povolené

0

:

šírenie je povolené

textové

1

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu D má každý záznam 9 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre obidve tabuľky prílohy D. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

D1

D2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Pass

 

 

6

Passkm

 

 

7

TrainKM

 

 

8

FlagC

 

 

9

FlagD

 

 

Súbor údajov pre prílohu E: Štvrťročná štatistika prepravy tovaru a osôb

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

E1 až E2

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

Q1 až Q4

textové

2

 

5

Tonnes

Preprava tovaru spolu

tony

číselné

10

 

6

Tkm

Preprava tovaru spolu v 1 000 tonokilometroch

1 000 tkm

číselné

10

 

7

Pass

Preprava osôb spolu

osoby

číselné

10

 

8

Passkm

Preprava osôb spolu v 1 000 osobokilometroch

1 000 oskm

číselné

10

 

9

FlagC

Znak dôvernosti údajov

1

:

dôverné

0

:

nie dôverné

textové

1

 

10

FlagD

Znak oprávnenia na šírenie údajov

1

:

šírenie nie je povolené

0

:

šírenie je povolené

textové

1

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu E má každý záznam 10 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre obidve tabuľky prílohy E. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

E1

E2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Tonnes

 

 

6

Tkm

 

 

7

Pass

 

 

8

Passkm

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Súbor údajov pre prílohu H: Štatistika nehôd

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

H1 až H4

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

A0

textové

2

 

5

AccID

Typ nehody

1

:

zrážka

2

:

vykoľajenie

3

:

nehody na úrovňových križovatkách

4

:

nehody osôb zapríčinené pohybujúcimi sa vozidlami

5

:

požiar vozidla

6

:

ostatné

7

:

spolu

9

:

neznámy

textové

1

 

6

PersID

Kategória osoby

1

:

cestujúci

2

:

zamestnanci

3

:

ostatné

4

:

spolu

[5:

používatelia viacúrovňových križovatiek]

[6:

neoprávnené osoby v železničných objektoch]

9

:

neznámy

textové

1

 

7

NbAccSign

Počet vážnych nehôd

počet

číselné

8

 

8

NbAccInj

Počet nehôd, pri ktorých došlo k ťažkému zraneniu

počet

číselné

8

 

9

NbAccDGIn

Počet nehôd v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru

počet

číselné

8

 

10

NbAccDGRe

Počet dopravných nehôd, pri ktorých sa uvoľnili nebezpečné látky

počet

číselné

8

 

11

NbPersK

Počet usmrtených osôb

počet

číselné

8

 

12

NbPersI

Počet vážne zranených osôb

počet

číselné

8

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu H má každý záznam 12 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre rôzne tabuľky prílohy H. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

Tabuľka obsahuje dve ďalšie kategórie osôb, ktoré sa môžu v budúcnosti požadovať: „5: Používatelia viacúrovňových križovatiek“ a „6: Neoprávnené osoby v železničných objektoch“.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

H1

H2

H3

H4

1

RCount

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

5

AccID

*

 

*

*

6

PersID

 

 

*

*

7

NbAccSign

 

 

 

 

8

NbAccInj (6)

 

 

 

 

9

NbAccDGIn

 

 

 

 

10

NbAccDGRe

 

 

 

 

11

NbPersK

 

 

 

 

12

NbPersI

 

 

 

 

Súbor údajov pre prílohu I:

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

I1

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

UCode

Kód podniku (konštantný v danom roku)

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo + 3-miestny číselný znak

textové

5

XX

5

UName

Názov podniku

 

textové

100

 

6

CountID

Štát sídla podniku

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

XX

7

IntFret

Činnosť v oblasti medzinárodnej prepravy tovaru

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

8

Natfret

Činnosť v oblasti medzinárodnej vnútroštátnej prepravy tovaru

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

9

Intpass

Činnosť v oblasti medzinárodnej prepravy osôb

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

10

Natpass

Činnosť v oblasti vnútroštátnej prepravy osôb

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

11

DsetA

Údaje zahrnuté v prílohe A

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

12

DsetB

Údaje zahrnuté v prílohe B

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

13

DsetC

Údaje zahrnuté v prílohe C

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

14

DsetD

Údaje zahrnuté v prílohe D

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

15

DsetE

Údaje zahrnuté v prílohe E

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

16

DsetF

Údaje zahrnuté v prílohe F

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

17

DsetG

Údaje zahrnuté v prílohe G

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

18

DsetH

Údaje zahrnuté v prílohe H

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

19

Tonnes

Preprava tovaru spolu (v tonách)

Tony

číselné

10

 

20

Tkm

Preprava tovaru spolu (v 1 000 tkm)

1 000 tkm

číselné

10

 

21

Pass

Preprava osôb spolu (v osobách)

osoby

číselné

10

 

22

Passkm

Preprava osôb spolu (v 1 000 osobokilometroch)

1 000 oskm

číselné

10

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu I má každý záznam 22 polí. V nasledujúcej tabuľke sú všetky polia šedé, keďže v prílohe I je len jedna tabuľka. Nepovinné polia sa môžu nechať prázdne. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

Číslo poľa

Názov poľa

DsetID I1

1

RCount

*

2

DsetID

*

3

Year

*

4

UCode

*

5

UName (7)

 

6

CountID

 

7

IntFret

 

8

Natfret

 

9

Intpass

 

10

Natpass

 

11

DsetA

 

12

DsetB

 

13

DsetC

 

14

DsetD

 

15

DsetE

 

16

DsetF

 

17

DsetG

 

18

DsetH

 

19

Tonnes (8)

 

20

Tkm (9)

 

21

Pass (10)

 

22

Passkm (11)

 

3.   CHÝBAJÚCE HODNOTY

V niektorých poliach sa môžu na základe odporúčania Eurostatu pre chýbajúce hodnoty použiť osobitné kódy alebo iné špeciálne hodnoty (pozri kolónku „Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty“).

Ďalšie informácie sú uvedené v usmerneniach k implementácii nariadenia (ES) č. 91/2003.

4.   INÉ ŠTANDARDNÉ FORMÁTY

Členské štáty môžu v prípade, že ich navrhne Eurostat, používať iné štandardné formáty, ktoré podporujú uvedené štruktúry údajov.

5.   KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚDAJOV VYKONÁVANÁ EUROSTATOM

Eurostat bude pred načítaním údajov do produkčných databáz vykonávať kontroly správnosti údajov zasielaných členskými štátmi. Ak týmito kontrolami neprejde výrazný počet záznamov, Eurostat upovedomí členský štát o chybných záznamoch a uvedie dôvody ich neprijatia. Požiada členský štát, aby odstránil zistené chyby a znovu predložil úplný súbor údajov (nielen záznamy, ktoré boli chybné). Tento postup je potrebný na zabezpečenie správnosti údajov v rámci jednotlivých súborov údajov a konzistentnosti medzi rôznymi súbormi údajov.

6.   OZNAČENIE SÚBORU ÚDAJOV

Súbory sa označujú podľa tohto vzoru

RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format“, kde:

RAIL

Pre údaje o železničnej doprave

Annex

Identifikácia súboru údajov (t. j. príloha k nariadeniu):

A

:

Ročná štatistika prepravy tovaru – podrobné vykazovanie

B

:

Ročná štatistika prepravy tovaru – zjednodušené vykazovanie

C

:

Ročná štatistika prepravy osôb – podrobné vykazovanie

D

:

Ročná štatistika prepravy osôb – zjednodušené vykazovanie

E

:

Štvrťročná štatistika prepravy tovaru a osôb

F

:

Regionálna štatistika prepravy tovaru a osôb

G

:

Štatistika dopravných prúdov na železničnej sieti

H

:

Štatistika nehôd

I

:

Zoznam železničných podnikov

Frequency

A – ročná periodicita

Q – štvrťročná periodicita

5 – päťročná periodicita

CC

Vykazujúci štát: použiť ISO-3166-2miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

YYYY

Referenčný rok (napr. 2004)

Period

„0000“ – rok

„0001“ – prvý štvrťrok

„0002“ – druhý štvrťrok

„0003“ – tretí štvrťrok

„0004“ – štvrtý štvrťrok

„0005“ – päť rokov

[_OptionalField]

Môže obsahovať akýkoľvek reťazec obsahujúci od 1 do 200 znakov (prípustné sú len „A“ až „Z“, „0“ až „9“ alebo „_“). Toto pole sa nevyhodnocuje pomocou nástrojov Eurostatu.

.format

Formát súboru: (napr. „CSV“ – Comma Separated Value, „GES“– GESMES)

Za každú prílohu k nariadeniu a za každé obdobie sa zasiela jeden súbor.

Príklad:

Súbor RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv je súbor údajov, ktorý obsahuje údaje pre prílohu E k nariadeniu za Francúzsko za druhý štvrťrok 2004.

7.   SPÔSOB ZASIELANIA ÚDAJOV

Údaje sa zasielajú alebo ukladajú elektronickou cestou do jediného vstupného bodu pre údaje v Eurostate. Týmto spôsobom sa zaručí bezpečné zasielanie dôverných údajov.


(1)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

(3)  Tabuľka A5 je nepovinná.

(4)  Predbežné údaje.

(5)  Definitívne konsolidované údaje.

(6)  Počet nehôd, ku ktorým došlo k vážnemu zraneniu, je v tabuľke H1 nepovinný ukazovateľ.

(7)  Názov podniku (UName) je nepovinný ukazovateľ.

(8)  Preprava tovaru spolu (v tonách) je nepovinný ukazovateľ.

(9)  Preprava tovaru spolu (v 1 000 tkm) (Tkm) je nepovinný ukazovateľ.

(10)  Preprava osôb spolu (v osobách) (Pass) je nepovinný ukazovateľ.

(11)  Preprava osôb spolu (v 1 000 oskm) (Passkm) je nepovinný ukazovateľ.


Top