Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0290

Nariadenie Komisie (ES) č. 290/2007 zo 16. marca 2007 , ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje percento uvedené v článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 318/2006

OJ L 78, 17.3.2007, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 130–133 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/290/oj

17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 290/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje percento uvedené v článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 318/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 19 ods. 3, článok 40 ods. 2 písm. d) bod v) a článok 42,

keďže:

(1)

V článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že v záujme zachovania štrukturálnej rovnováhy trhu pri cenovej hladine blízkej referenčnej cene sa z trhu môže stiahnuť určité percento cukru a izoglukózy, ktoré je spoločné pre všetky členské štáty.

(2)

Predbežný odhad na hospodársky rok 2007/2008 vykazuje prebytok dostupných množstiev na trhu Spoločenstva najmä pre menšiu mieru upustenia od kvót v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2), ako sa očakávalo. Tento prebytok, ktorý by mohol dosiahnuť množstvo takmer štyroch miliónov ton cukru a izoglukózy, by mohol vyvolať citeľné zníženie ceny na trhu Spoločenstva počas hospodárskeho roku 2007/2008.

(3)

V záujme zachovania štrukturálnej rovnováhy trhu by sa preto malo stanoviť percento stiahnutia z trhu podľa článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(4)

Uplatnenie stiahnutia z trhu ustanoveného v článku 19 nariadenia (ES) č. 318/2006 však výrobcov nemotivuje k zníženiu ich výroby, keďže percento stiahnutia sa uplatňuje lineárnym spôsobom na všetky množstvá vyrobené v rámci kvóty bez toho, aby sa zohľadnila prípadná snaha niektorých podnikov o prispôsobenie výroby. Nástroj stiahnutia z trhu teda nemožno považovať za dostatočný, pretože nemôže zabrániť vytváraniu prebytkov na trhu. Článok 19 síce nezabráni vzniku nadprodukcie, umožní však jednoducho stiahnuť z trhu už vyrobený cukor. Výsledkom toho sú náklady, ktorým by sa dalo predísť, keby sa v predchádzajúcom štádiu zabránilo vzniku nadprodukcie.

(5)

S cieľom zlepšiť nástroj stiahnutia z trhu vytvorením stimulu pre výrobcov, ktorý ich bude motivovať na znižovanie ich výroby, Komisia plánuje navrhnúť Rade zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 318/2006, ktorým by sa zaviedol prah, nad ktorý sa množstvá vyrobené v rámci kvóty každého podniku stiahnu z trhu. Inými slovami, podniky vyrábajúce menšie ako prahové množstvo budú oslobodené od povinnosti stiahnuť výrobu z trhu, čím sa odráža skutočnosť, že prispievajú v menšej miere k tvorbe prebytku. Podniky tak budú schopné prispôsobiť svoju výrobu a budú sa môcť predovšetkým rozhodnúť, či budú, alebo nebudú vyrábať množstvá presahujúce prahovú hodnotu.

(6)

Aby mala prahová hodnota pre uplatňovanie percenta stiahnutia ozajstný vplyv na výrobu, treba obmedziť pôsobnosť povinnosti ustanovenej v článku 6 ods. 5 nariadenia (ES) č. 318/2006, aby sa zabránilo tomu, že cukrovarnícke podniky budú musieť zaplatiť minimálnu cenu za množstvá cukrovej repy zodpovedajúce celkovému množstvu ich kvóty vrátane množstiev, na ktoré sa neuzatvorili zmluvy o dodaní.

(7)

Takúto úpravu nástroja stiahnutia z trhu však nebude možné prijať načas, tak, aby mohla mať preventívny účinok v súvislosti s výrobou na hospodársky rok 2007/2008. Vzhľadom na skutočnosť, že odhady vykazujú na tento hospodársky rok zvlášť vysoký prebytok z dôvodu zlého fungovania nástroja reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu, považuje sa za nevyhnutné uplatniť článok 42 nariadenia (ES) č. 318/2006 s cieľom okamžitého zavedenia preventívneho opatrenia, ktoré spočíva v zavedení prahu pre uplatňovanie percenta stiahnutia, a následne sa povinnosť stiahnutia z trhu obmedzí pre tie podniky, ktoré neprispievajú k tvorbe prebytku. Tento prah by sa mal stanoviť na úrovni umožňujúcej zabrániť výrobe významného množstva cukru, porovnateľného s množstvom, ktoré by sa inak stiahlo z trhu podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(8)

V tomto istom kontexte by sa mala zvážiť skutočnosť, že obmedzenia spojené s preventívnym opatrením môžu mať vážne hospodárske dôsledky pre podniky v členských štátoch, ktoré vyvinuli osobitnú snahu v rámci režimu reštrukturalizácie zavedeného nariadením (ES) č. 320/2006. Takýto účinok by v skutočnosti odporoval samotnému cieľu tohto režimu a spoločnej organizácii trhov v sektore cukru, ktorá má zabezpečiť životaschopnosť a konkurencieschopnosť tohto sektora. Preto je pre členské štáty potrebné ustanoviť výnimku z uplatňovania percenta preventívneho stiahnutia pomerne k percentu národnej kvóty, ktoré sa uvoľnilo v rámci uvedeného režimu reštrukturalizácie.

(9)

Aby bolo opatrenie plne účinné, musí sa prijať ešte predtým, ako sa naplno rozbehne siatie cukrovej repy. Pestovateľom a výrobcom sa tak umožní, aby mohli plánovať a riadiť svoju výrobu na hospodársky rok 2007/2008 v čo najlepších podmienkach.

(10)

Aby sa však zohľadnili neistoty odhadov, ktoré sa týkajú najmä výroby, malo by sa ustanoviť, že percento stiahnutia sa môže v prípade potreby upraviť, keď sa spresnia údaje odhadov na hospodársky rok 2007/2008. Ak je upravené percento vyššie ako pôvodné percento stanovené týmto nariadením, rozdiel sa musí uplatniť na celú výrobu v rámci kvóty, keďže cieľom opatrenia v tomto štádiu už nie je dosiahnutie preventívneho účinku, ale riadenie trhu vzhľadom na skutočne zistené prebytky.

(11)

S cieľom zjednodušiť zásobovanie cukrom a/alebo izoglukózou pre výrobu výrobkov uvedených v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 by sa stiahnuté množstvo malo považovať za prebytočný cukor alebo izoglukózu za hospodársky rok 2007/2008, ktoré by sa mohli stať priemyselným cukrom alebo izoglukózou.

(12)

V súlade s druhým pododsekom článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa potreby tradičných zásob sektora rafinácie bieleho cukru musia znížiť o rovnaké percento, ako je percento stanovené na stiahnutie z trhu. V prípade stanovenia odlišného percenta stiahnutia sa zníženie potrieb tradičných zásob musí takisto upraviť.

(13)

Riadiaci výbor pre cukor neposkytol stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Percento uvedené v článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje vo výške 13,5 %.

2.   Odchylne od odseku 1:

a)

percento stanovené v uvedenom odseku sa neuplatňuje na podniky, ktorých výroba je nižšia ako 86,5 % ich kvóty na hospodársky rok 2007/2008;

b)

v prípade podnikov, ktoré vyrábajú množstvo rovné alebo vyššie ako 86,5 % ich kvóty na hospodársky rok 2007/2008, sa množstvá vyrobené nad 86,5 % stiahnu z trhu;

c)

percento uvedené v odseku 1 sa neuplatňuje na množstvá vyrobené v členských štátoch, ktorých národná kvóta na cukor sa uvoľnila do výšky minimálne 50 % od 1. júla 2006 v dôsledku upustenia od kvót v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006.

V prípade členských štátov, ktorých národná kvóta bola uvoľnená minimálne do výšky 50 % od 1. júla 2006 v dôsledku upustenia od kvót v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006, sa percento stiahnutia ustanovené v prvom odseku znižuje pomerne k uvoľneným kvótam.

Percento uplatniteľné podľa tohto bodu je stanovené v prílohe.

3.   Percento uvedené v prvom odseku sa môže upraviť najneskôr do 31. októbra 2007. V prípade, že druhé percento je vyššie ako prvé percento, rozdiel sa uplatňuje na celú výrobu v rámci kvóty.

4.   Množstvá stiahnuté z trhu v súlade s odsekom 2 písm. b) a odsekom 3 sa považujú za prebytočný cukor alebo prebytočnú izoglukózu za hospodársky rok 2007/2008, ktoré by sa mohli stať priemyselným cukrom alebo priemyselnou izoglukózou.

5.   Povinnosť zaplatiť najmenej minimálnu cenu podľa článku 6 ods. 5 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa uplatňuje výlučne na množstvá cukrovej repy vyrobené v rámci kvóty po uplatnení odsekov 1 a 2.

Článok 2

1.   Na hospodársky rok 2006/2007 sa tradičné potreby zásob cukru v sektore rafinácie uvedené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovujú v maximálnej výške 2 110 371 ton a sú rozdelené takto:

a)

171 917 ton pre Bulharsko;

b)

256 582 ton pre Francúzsko;

c)

43 250 ton pre Taliansko;

d)

308 488 ton pre Portugalsko;

e)

285 135 ton pre Rumunsko;

f)

16 941 ton pre Slovinsko;

g)

51 835 ton pre Fínsko;

h)

976 223 ton pre Spojené kráľovstvo.

2.   Výška stanovená v odseku 1 sa upraví v prípade uplatnenia článku 1 ods. 3.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2011/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.


PRÍLOHA

Percento stiahnutia stanovené podľa článku 1 ods. 2 písm. c)

Členský štát

Percento stiahnutia

Česká republika

7,29

Grécko

0

Španielsko

10,53

Taliansko

0

Maďarsko

6,21

Portugalsko (kontinentálne)

0

Slovensko

4,32

Fínsko

3,24

Švédsko

10,26


Top