Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0288

Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2007 zo 16. marca 2007 , ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, ktoré sa majú prijať vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska, v súvislosti s požiadavkami na priznávanie vývozných náhrad za určité výrobky z mlieka a vajec podľa nariadenia (ES) č. 1043/2005

OJ L 78, 17.3.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 125–126 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/288/oj

17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 288/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, ktoré sa majú prijať vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska, v súvislosti s požiadavkami na priznávanie vývozných náhrad za určité výrobky z mlieka a vajec podľa nariadenia (ES) č. 1043/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na prvý odsek jeho článku 41,

keďže:

(1)

V článku 52 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (1), sa stanovuje, že podmienkou priznávania náhrad na určité výrobky z mlieka a vajec je, aby spĺňali príslušné požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (3). Najmä podľa článkov 4 a 5 nariadenia (ES) č. 853/2004 sa tovar musí pripraviť v schválenom zariadení a spĺňať osobitné požiadavky označenia zdravotnej nezávadnosti.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2007/30/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre obchodovanie s niektorými výrobkami živočíšneho pôvodu získanými v Bulharsku a Rumunsku (4), sa stanovujú opatrenia na uľahčenie prechodu z existujúceho režimu v uvedených štátoch do režimu vyplývajúceho z uplatňovania veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva. Podľa článku 3 uvedeného rozhodnutia majú členské štáty od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 povoľovať obchod s výrobkami pochádzajúcimi zo zariadení v Bulharsku a Rumunsku oprávnených na vývoz výrobkov z mlieka a vajec do Spoločenstva pred pristúpením pod podmienkou, že výrobky sú opatrené zdravotným označením na vývoz do Spoločenstva príslušného zariadenia a sú sprevádzané dokladom, ktorým sa potvrdzuje, že boli vyrobené v súlade s rozhodnutím 2007/30/ES.

(3)

Je preto vhodné udeliť výnimku z článku 52 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1043/2005 bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení uvedeného nariadenia, a ustanoviť, aby sa na tovar, ktorý je v súlade s článkom 3 rozhodnutia 2007/30/ES a s ktorým možno obchodovať od 1. januára do 31. decembra 2007, vzťahovala náhrada pri vývoze.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky, ktoré sa týkajú obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami neuvedenými v prílohe I k zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 52 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1043/2005 tovar získaný pred pristúpením zo zariadení v Bulharsku a Rumunsku povolený na vývoz do Spoločenstva pred dátumom pristúpenia a vyvážaný zo Spoločenstva od pristúpenia do 31. decembra 2007 má nárok na náhradu pri vývoze pod podmienkou, že spĺňa požiadavky článku 3 písm. a) a b) rozhodnutia 2007/30/ES.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na vývozné vyhlásenia prijaté odo dňa nadobudnutia účinnosti od 1. januára do 31. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2007, s. 59.


Top