Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0287

Nariadenie Komisie (ES) č. 287/2007 zo 16. marca 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu v súvislosti so ženšenom, tandardizovanými extraktmi a prípravkami z neho (Text s významom pre EHP )

OJ L 78, 17.3.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 906–908 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Nepriamo zrušil 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/287/oj

17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 287/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu v súvislosti so ženšenom, tandardizovanými extraktmi a prípravkami z neho

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 3,

so zreteľom na stanoviská Európskej agentúry pre lieky, ktoré poskytol Výbor pre veterinárne lieky,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 by sa mali vyhodnotiť všetky farmakologicky účinné látky, ktoré sa používajú v rámci Spoločenstva vo veterinárnych liekoch na podávanie zvieratám určeným na produkciu potravín.

(2)

Účinná látka ženšen je zahrnutá do prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 v kategórií látok používaných v homeopatických veterinárnych liekoch pre všetky zvieratá určené na produkciu potravín, na použitie len v homeopatických veterinárnych liekoch pripravovaných podľa homeopatického liekopisu v koncentráciách zodpovedajúcich materskej tinktúre a jej roztokom. Po preskúmaní žiadosti sa považuje za vhodné zahrnúť do prílohy II v kategórii látok rastlinného pôvodu nový záznam pre ženšen, štandardizované extrakty a prípravky z neho pre všetky zvieratá určené na produkciu potravín.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2377/90 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia by sa mala členským štátom poskytnúť primeraná lehota, aby vzhľadom na ustanovenia tohto nariadenia mohli vykonať potrebné úpravy vo vzťahu k povoleniam na uvedenie príslušných veterinárnych liekov na trh, ktoré boli udelené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (2).

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1831/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).


PRÍLOHA

Do prílohy II (Zoznam látok, pre ktoré nie sú stanovené maximálne limity rezíduí) k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa vkladá táto látka:

6.   Látky rastlinného pôvodu

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Druh zvierat

„ženšen, štandardizované extrakty a prípravky z neho

všetky zvieratá určené na produkciu potravín“


Top