Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0067

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2006 , ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené pre novú účinnú látku tritosulfron [oznámené pod číslom K(2006) 6573] (Text s významom pre EHP)

OJ L 32, 6.2.2007, p. 164–164 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 177–177 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 341 - 341
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 341 - 341
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 293 - 293

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/67(1)/oj

6.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/164


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2006,

ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené pre novú účinnú látku tritosulfron

[oznámené pod číslom K(2006) 6573]

(Text s významom pre EHP)

(2007/67/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na štvrtý pododsek jej článku 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola v júni 2001 Nemecku od spoločnosti BASF AG doručená žiadosť o zaradenie účinnej látky tritosulfron do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2002/268/ES (2) sa potvrdilo, že dokumentácia je úplná a možno konštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k tejto smernici.

(2)

Potvrdenie úplnosti dokumentácie bolo potrebné, aby sa následne mohlo podrobne preskúmať a aby sa členským štátom umožnilo udeliť prechodné povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom uvedenej účinnej látky na obdobie najviac troch rokov v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 1 smernice 91/414/EHS, a predovšetkým s podmienkou súvisiacou s podrobným hodnotením účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín vzhľadom na požiadavky stanovené v danej smernici.

(3)

V prípade spôsobov použitia navrhovaných žiadateľom sa účinky tejto účinnej látky na zdravie ľudí a životné prostredie posudzovali v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a ods. 4 smernice 91/414/EHS. Spravodajský členský štát predložil 5. septembra 2002 Komisii návrh hodnotiacej správy.

(4)

Po predložení návrhu hodnotiacej správy spravodajským členským štátom Komisia uznala za potrebné požiadať žiadateľa o ďalšie informácie a spravodajský členský štát o preskúmanie týchto informácií a predloženie svojho hodnotenia. Preskúmanie dokumentácie ešte stále prebieha, a preto nebude možné vykonať celkové hodnotenie podľa časového plánu ustanoveného v smernici 91/414/EHS.

(5)

Vzhľadom na to, že sa v rámci hodnotenia doposiaľ nezistil nijaký dôvod na bezprostredné obavy, členské štáty by mali mať možnosť predĺžiť dočasné povolenia udelené pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom príslušnej účinnej látky o ďalšie obdobie v trvaní 24 mesiacov v súlade s ustanoveniami článku 8 smernice 91/414/EHS s cieľom umožniť pokračovanie skúmania dokumentácie. Očakáva sa, že hodnotenie a proces rozhodovania týkajúci sa rozhodnutia o možnom zaradení účinnej látky tritosulfron do prílohy I sa v období 24 mesiacov ukončí.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty môžu predĺžiť dočasné povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tritisulfron o obdobie najviac 24 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. december 2006.

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/75/ES (Ú. v. EÚ L 248, 12.9.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 92, 9.4.2002, s. 34.


Top