Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2010

Nariadenie Komisie (ES) č. 2010/2006 z  27. decembra 2006 stanovujúce dostupné množstvo pre prvý polrok roku 2007 pre niektoré výrobky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov v rámci kvót otvorených Spoločenstvom na základe samotného povolenia

OJ L 379, 28.12.2006, p. 121–122 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2010/oj

28.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/121


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2010/2006

z 27. decembra 2006

stanovujúce dostupné množstvo pre prvý polrok roku 2007 pre niektoré výrobky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov v rámci kvót otvorených Spoločenstvom na základe samotného povolenia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ustanovujúce podmienky na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s dovozným režimom mlieka a mliečnych výrobkov a otvorením tarifných kvót (2), najmä na jeho článok 16 ods. 2 druhého pododseku,

keďže:

Počas prideľovania dovozných povolení na druhý polrok 2006 na niektoré kvóty uvedené v nariadení (ES) č. 2535/2001, žiadosti o certifikáty obsahovali nižšie množstvá ako dostupné množstvá pre príslušné výrobky. Preto je potrebné stanoviť pre každú príslušnú kvótu dostupné množstvo na obdobie od 1. januára do 30. júna 2007, so zreteľom na nepridelené množstvá vyplývajúce z nariadenia Komisie (ES) č. 1130/2006 (3), ktoré stanovuje podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v júli 2006 v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dostupné množstvá na obdobie od 1. januára do 30. júna 2007 pre druhý polrok dovozného roka na niektoré kvóty uvedené v nariadení (ES) č. 2535/2001 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1984/2006 (Ú. v. EÚ L 387, 29.12.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 201, 25.7.2006, s. 10.


PRÌLOHA I.A

Číslo kvóty

Množstvo (t)

09.4590

52 046,5

09.4591

5 360,0

09.4592

18 438,0

09.4593

5 260,0

09.4594

14 233,5

09.4595

7 502,5

09.4596

17 033,6

09.4599

5 680,0


PRÍLOHA I.F

Vyrobky s povodom zo Švajčiarska

Číslo kvóty

Množstvo (t)

09.4155

1 600,0

09.4156

5 844,4


PRÍLOHA I.H

Vyrobky s povodom v Nórsko

Číslo kvóty

Množstvo (t)

09.4179

2 000,0


Top