Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2003

Nariadenie Komisie (ES) č. 2003/2006 z  21. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá financovania výdavkov súvisiacich so spoločnou organizáciu trhu s výrobkami rybolovu a akvakultúry z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)

OJ L 379, 28.12.2006, p. 49–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 805–811 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 130 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 130 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 144 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2003/oj

28.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/49


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2003/2006

z 21. decembra 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá financovania výdavkov súvisiacich so spoločnou organizáciu trhu s výrobkami rybolovu a akvakultúry z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 35 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (2) sa ustanovuje, že EPZF financuje centralizovaným spôsobom výdavky súvisiace s trhmi rybného hospodárstva.

(2)

V článku 35 nariadenia (ES) č. 104/2000 sa uvádzajú druhy výdavkov vzniknutých členským štátom.

(3)

Financovanie týchto výdavkov sa riadi pravidlami centralizovaného priameho riadenia medzi Komisiou a členskými štátmi.

(4)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie správneho finančného hospodárenia s fondmi Spoločenstva a ochraňovať finančné záujmy Spoločenstva sa v nariadení (ES) č. 1290/2005 stanovujú určité povinnosti členských štátov týkajúce sa riadenia a kontroly týchto fondov, ako aj poskytovania informácií o ich právnom a administratívnom rámci na splnenie týchto povinností a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm v prípade objavenia nezrovnalostí v riadení týchto fondov. Finančné záujmy Spoločenstva v súvislosti s výdavkami financovanými podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 104/2000 sú taktiež ochraňované príslušnými pravidlami vzťahujúcimi sa k ochrane týchto záujmov v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (4), nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (5) a nariadení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (6).

(5)

S cieľom zabezpečiť riadne riadenie finančných tokov, najmä z dôvodov, že samotné členské štáty v prvom rade poskytujú finančné prostriedky na pokrytie výdavkov uvedených v článku 35 nariadenia (ES) č. 104/2000, by členské štáty predtým, ako Komisia uhradí na polročnom základe ich výdavky, mali zhromaždiť príslušné informácie týkajúce sa výdavkov a poskytnúť ich Komisii spolu s vyhlásením o výdavkoch.

(6)

Komisia by mala polročne uhradit’ preplatky členským štátom na základe týchto vyhlásení o výdavkoch a priložených sprievodných dokladov.

(7)

Tieto informácie by sa mali zasielať elektronicky s cieľom umožniť Komisii účinné využitie informácií od členských štátov.

(8)

Aby sa predišlo uplatňovaniu rozličných prevodových kurzov na pomoc vyplatenú organizáciám výrobcov v menách iných ako euro na jednej strane a vo vyhláseniach o výdavkoch na druhej strane, príslušné členské štáty by mali uplatňovať rovnaký prevodový kurz vo svojich vyhláseniach o výdavkoch ako je prevodový kurz, ktorý sa uplatňuje pri platbách príjemcom. Uplatniteľné prevodové kurzy sa musia stanoviť podľa operatívnych udalostí stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1925/2000 stanovujúcom operatívne udalosti pre prevodné kurzy, ktoré sa majú uplatňovať pri výpočtoch určitých čiastok zabezpečených mechanizmami stanovenými nariadením Rady (ES) č. 104/2000 o spoločnej organizácii trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (7).

(9)

S cieľom stanoviť právny základ pre platby vykonané v prvom referenčnom období, je vhodné uplatňovať toto nariadenie so spätným účinkom od 16. októbra 2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

V tomto nariadení sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o financovanie výdavkov, ktoré vznikli členským štátom súvisiacich so spoločnou organizáciu trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

„Výdavky“ znamenajú výdavky vzniknuté členským štátom uvedené v článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000.

Článok 3

Príslušný orgán

Každý členský štát určí svoj príslušný orgán na implementáciu tohto nariadenia a informuje o nich Komisiu.

Článok 4

Vyhlásenia o výdavkoch

1.   Každý členský štát vypracuje vyhlásenie o výdavkoch podľa vzoru v prílohe. Vyhlásenie o výdavkoch pozostáva z výkazu rozčleneného podľa nomenklatúry rozpočtu Európskych spoločenstiev a podľa druhu výdavkov na základe podrobnej nomenklatúry dostupnej členským štátom. Pozostáva z:

a)

výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho šesťmesačného referenčného obdobia;

b)

celkových výdavkov od začiatku finančného roka do konca predchádzajúceho šesťmesačného referenčného obdobia.

2.   Každý členský štát zhromaždí príslušné informácie týkajúce sa vyhlásenia o výdavkoch.

3.   Referenčné obdobia zahŕňajú šesť mesiacov od 16. októbra do 15. apríla a od 16. apríla do 15. októbra.

4.   Vyhlásenie o výdavkoch môže zahŕňať sumy vyhlásené za predchádzajúce referenčné obdobia.

5.   Príslušné orgány členských štátov predložia Komisii svoje vyhlásenia o výdavkoch spolu s informáciami uvedenými v odseku 2 elektronickou cestou, najneskôr do 10. mája a 10. novembra v uvedenom poradí.

Článok 5

Polročné platby

1.   Komisia poskytne členským štátom rozpočtové prostriedky potrebné na financovanie výdavkov vo forme polročných náhrad (ďalej len „polročné platby“).

Sumy polročných platieb sa stanovia na základe vyhlásení o výdavkoch predložených členskými štátmi v súlade s článkom 4.

2.   Polročné platby sa každému členskému štátu vyplatia do 60 dní po tom, čo Komisia od členských štátov obdrží úplné vyhlásenie o výdavkoch. Vyhlásenie sa považuje za úplné v prípade, že Komisia do 30 dní od prijatia vyhlásenia nevyžaduje dodatočné informácie.

3.   Pokiaľ nedôjde k prevodu polročných platieb zo strany Komisie, poskytujú prostriedky potrebné na úhradu výdavkov členské štáty.

Článok 6

Uplatniteľné prevodové kurzy

Ako prevodový kurz, ktorý členské štáty používajú pre svoje vyhlásenia o výdavkoch sa použije aktuálny prevodový kurz stanovený Európskou centrálnou bankou (ECB) pred dňom príslušných operatívnych udalostí, ako je uvedené v nariadení (ES) č. 1925/2000.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2006

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 230, 12.9.2000, s. 7.


PRÍLOHA

VYHLÁSENIE O VÝDAVKOCH

Údaje rozčlenené podľa nomenklatúry rozpočtu Európskych spoločenstiev a podľa druhu výdavkov

Obsah vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa má zaslať Komisii elektronickou poštou

Záhlavie vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia obsahuje:

identifikačný kód druhu správy a členského štátu zasielajúceho údaje. (Poznámka: Využije sa na overenie, či užívateľ zasielajúci vyhlásenie má skutočne oprávnenie na vykonanie tejto činnosti v mene príslušného členského štátu). Identifikačný kód Vám zašle Komisia,

obdobie výdavkov pokryté v rámci vyhlásenia,

jazyk vyhlásenia.

Vlastné vyhlásenie

Vlastné vyhlásenie zahŕňa pre každú podpoložku nomenklatúry EPZF tieto údaje:

identifikačný kód podpoložky (napr. 110201002610033),

znenie podpoložky v jazyku, ktorý bol zvolený v záhlaví vyhlásenia,

sumu vyhlásenú za príslušné obdobie (N) a súhrnnú sumu vyhlásenú od začiatku finančného roka. Všetky sumy musia byť vyhlásené v eurách.

Záver vyhlásenia

Za zoznamom všetkých podpoložiek sa uvedú tieto údaje:

celková suma vyhlásená za príslušné obdobie (N) a celková súhrnná suma vyhlásená od začiatku finančného roka,

poznámky.

Skladba správy

Image

Opis jednotlivých polí

Názov

Formát

Opis

Záhlavie vyhlásenia: výskyt údajov = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikačný kód pridelený GR FISH

[PERIOD] *

Dátum (RRRRMM)

Obdobie výdavkov

[LANGUAGE] *

(2 znaky)

Kód ISO pre jazyk

Vlastné vyhlásenie: výskyt údajov = 1 až n

[SUBITEM] *

Číslo (15)

Podpoložka

[DESCRIPTION] *

Ľubovoľný text (600)

Znenie podpoložky

[AMOUNT ] *

Číslo (15,2)

Vyhlásená suma

[AMOUNT CUMUL] *

Číslo (15,2)

Súhrnná suma

Záver vyhlásenia: výskyt údajov = 1

[AMOUNT TOT ] *

Číslo (15,2)

Celková vyhlásená suma

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Číslo (15,2)

Celková súhrnná suma

[COMMENT]

Ľubovoľný text (80)

Poznámky

Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Príklad

Image


Top